Search result for

fay

(40 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fay-, *fay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fay[N] เทวดาหรือนางฟ้า, See also: นางฟ้า, ภูต, Syn. elf, pixie
fay[N] ความเชื่อถือ, See also: ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, Syn. faith
fay[VI] ติดไม้เข้าด้วยกัน, See also: เชื่อมติดไม้เข้าด้วยกัน
fay[VT] ติดไม้เข้าด้วยกัน, See also: เชื่อมติดไม้เข้าด้วยกัน
fay[N] คนขาว (คำสแลง), Syn. ofay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fay(เฟ) n. เทวดา,นางฟ้า,ภูตน้อย vt.,vi. ติด,เชื่อมติด
ofay(โอ'เฟ) n. คนขาว. ไข่ขาว,คนผิวขาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
faying surfaceผิวสัมผัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fayumบริเวณฟายุม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Belogus. Faye Belogus.บีโลกัส, เฟย์ บีโลกัส Pineapple Express (2008)
May I call you Faye?ผมเรียกยายว่าเฟย์ได้มั้ย Pineapple Express (2008)
You can call me Faye, but I'm gonna call you a stinker.เธอเรียกฉันว่าเฟย์ได้ แต่ฉันจะเรียกเธอว่าไอ้ตัวเหม็น Pineapple Express (2008)
Eleanor Faye Bartowski and Devon Christian Woodcomb in matrimony.เอลลิเนอร์ เฟย์ บาทาวสกี้ และเดว่อน คริสเตียน วู๊ดคอมป์ ในงานแต่งงาน Chuck Versus the Ring (2009)
And again in '95 for a few months, both at the state facility in fayette county.ใช่ และอีกครั้งในปี '95 ระยะเวลา 2-3 เดือน ทั้ง 2 ครั้งนั้นเข้ารักษาที่ โรงพยาบาลรัฐ ในประเทศฟาเย็ท Haunted (2009)
Well,then i'll tell the sheriff in fayette.งั้นผมจะไปบอกนายอำเภอ ในฟาเย็ท Haunted (2009)
Just received an update as the governor has declared a state of emergency for Paulding County, including the towns of Marion, Fayetteville, and Carthage.เพิ่งได้รับข่าวล่าสุด ที่ผู้ว่าการรัฐประกาศ ภาวะฉุกเฉิน สำหรับเขตปกครองพาวดิ้ง รวมไปถึงเมือง เมเรียน แฟทเทอร์วิลล์ และคาเธจ Abandon All Hope (2009)
* For fay Wray and king Kong **ส่วนเฟย์ เวย์ กับ คิงคอง* The Rocky Horror Glee Show (2010)
Morgana le Fay, Merlin's most deadly enemy.มอร์กานา เลอ เฟย์ ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของเมอร์ลิน The Sorcerer's Apprentice (2010)
Faye.เฟย์ Wake (2011)
That's Faye, resident bad girl.นั่น เฟย์ หัวโจก ประธานนักเรียนหญิง Pilot (2011)
- Stop it, Faye.- หยุดเลย เฟย์ Pilot (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
FAY    F EY1
FAYE    F EY1
FAY'S    F EY1 Z
FAYED    F EY1 D
FAYNE    F EY1 N
FAYEZ    F EY1 EH0 Z
FAYME    F EY1 M
FAYARD    F AH0 Y AA1 R D
FAYROUZ    F EY1 R UW2 Z
FAYANNE    F EY1 AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fayence {f}fayence; faience; glazed earthenware [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法源寺[Fǎ yuán sì, ㄈㄚˇ ㄩㄢˊ ㄙˋ, ] Fayuan or Source of the Law temple in Beijing [Add to Longdo]
法耶德[Fǎ yē dé, ㄈㄚˇ ㄧㄝ ㄉㄜˊ, ] Fayed (name); Mohamed Abdel Moneim Fayed (1933-), controversial Egyptian-born businessman and philanthropist, owner of Harrods (London) and Fulham football club [Add to Longdo]
王菲[Wáng Fēi, ㄨㄤˊ ㄈㄟ, ] Faye Wong (1969-), Hong Kong pop star and actress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fay \Fay\, v. i. (Shipbuilding)
   To lie close together; to fit; to fadge; -- often with in,
   into, with, or together.
   [1913 Webster]
 
   {Faying surface}, that surface of an object which comes with
    another object to which it is fastened; -- said of plates,
    angle irons, etc., that are riveted together in shipwork.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fay \Fay\, n. [F. f['e]e. See {Fate}, and cf. {Fairy}.]
   A fairy; an elf. "Yellow-skirted fays." --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fay \Fay\, n. [OF. fei, F. foi. See {Faith}.]
   Faith; as, by my fay. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fay \Fay\ (f[=a]), v. t. [imp. & p. p. {fayed}; p. pr. & vb. n.
   {Faying}.] [OE. feien, v.t. & i., AS. f[=e]gan to join,
   unite; akin to OS. f[=o]gian, D. voegen, OHG. fuogen, G.
   f["u]gen, Sw. foga. See {Fair}, and cf. {Fadge}.]
   (Shipbuilding)
   To fit; to join; to unite closely, as two pieces of wood, so
   as to make the surface fit together.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fay
   n 1: a small being, human in form, playful and having magical
      powers [syn: {fairy}, {faery}, {faerie}, {fay}, {sprite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top