Search result for

fated

(24 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fated-, *fated*, fat, fate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fated[ADJ] ซึ่งกำหนดโดยโชคชะตา, Syn. destined, inescapable, Ant. avoidable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fated(เฟ'ทิด) adj. ตามดวง,ซึ่งพรหมลิขิตได้กำหนดไว้, Syn. doomed
ill-fated(อิล'เฟทิด) adj. โชคร้าย,โชคไม่ดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe A-kun and I were fated to be together.อะคุงกับฉันอาจจะเป็นพรหมลิขิตให้มาอยู่ด้วยกันก็ได้ Akai ito (2008)
His death was fated in execution,ความตายของมันได้ถูกกำหนดลิขิตไว้แล้วนี่ Shadow Games (2010)
If we're fated, things can turn out well.ถ้าพวกเรามีความเชื่อ ทุกสิ่งมันจะออกมาดี Episode #1.17 (2010)
Ever since I was little, my dad would talk about how he was supposed to be with Amelia, and how I'm fated to be with Amelia's daughter.ตั้งแต่ฉันยังเด็ก พ่อฉันมักจะเล่าว่า ทำไมเขาถึงควรอยู่กับอมีเลีย Masked (2011)
Think of it as you're not fated to be together in this lifetime.สิ่งที่คุณทำมันขัดกับโชคชะตา  ()
That this moment, was always fated to be so.ว่าช่วงเวลานี้ ได้รับโชคเสมอที่จะให้ Fugitivus (2012)
If it's fated. It doesn't matter what I do, it'll still happen.มันคือโชคชะตา ไม่ว่าข้าจะทำอะไร ยังไงมันก็เกิดอยู่ดี The Disir (2012)
I am fated to live forever on this miserable earth.โชคชะตาของข้า คงต้องอยู่บนโลกที่ทุกข์ยากนี่ต่อไป A King's Ransom (2013)
Our lives are fated, Gyda.ชีวิตองเราถูกลิขิตไว้แล้ว กีย์ดาร์ลูกรัก A King's Ransom (2013)
Do you honestly feel nothing for this girl, a girl fated to live the same life that you've endured?เธอไม่รู้สึกอะไรกับเขาเลยงั้นเหรอ เขาต้องใช้ชีวิตด้วยชะตากรรม เดียวกันกับที่เธอเจอมา American Gothic (2013)
♪ only fated to the dark ♪♪ only fated to the dark ♪ Crash and Burn, Girl! (2013)
Well, she told me a very interesting little story about the history of doppelgangers, how they're fated to fall in love with each other.เธอพูดถึงเรื่องน่าสนใจเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับประวัติของตัวตายตัวแทน ว่าโชคชะตาจะทำให้พวกเขาจะตกหลุมรักกัน Original Sin (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fatedAll are fated to die. However, you can't decide how and when you die.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated   FR: être malchanceux ; jouer de malchance

CMU English Pronouncing Dictionary
FATED    F EY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fated    (v) (f ei1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁がある[えんがある, engaaru] (exp) to be fated to; be linked by fate [Add to Longdo]
縁がない;縁が無い[えんがない, enganai] (exp,adj-i) (See 縁のない) have no relation to; have no luck with; not be fated to [Add to Longdo]
赤い糸[あかいいと, akaiito] (n) red string (traditionally fated lovers are joined by this unseen string) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fated \Fat"ed\, p. p. & a.
   1. Decreed by fate; destined; doomed; as, he was fated to
    rule a factious people.
    [1913 Webster]
 
       One midnight
       Fated to the purpose.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Invested with the power of determining destiny. [Obs.]
    "The fated sky." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Exempted by fate. [Obs. or R.] --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fated
   adj 1: (usually followed by `to') determined by tragic fate;
       "doomed to unhappiness"; "fated to be the scene of
       Kennedy's assassination" [syn: {doomed}, {fated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top