Search result for

fatal

(103 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fatal-, *fatal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fatal[ADJ] ซึ่งทำให้ถึงตาย, See also: ซึ่งรักษาไม่ได้, Syn. curely, deadly, incurable, Ant. curable
fatal[ADJ] ซึ่งทำให้ล้มเหลว, See also: ซึ่งทำให้หายนะ, Syn. annihilating, fateful
fatally[ADV] อย่างปางตาย, Syn. terribly, hopelessly
fatality[N] ความตายที่มาจากอุบัติเหตุหรือสงคราม, See also: ความตาย, Syn. accident, dying, mortality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fatal(เฟ'เทิล) adj. ซึ่งทำให้ตายได้,ถึงตาย,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,เคราะห์ร้าย,สำคัญมาก,เป็นเรื่องโชคชะตา, See also: fatalness n., Syn. deadly,lethal
fatal errorข้อผิดพลาดร้ายแรงหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้โปรแกรมหรือเครื่อง คอมพิวเตอร์หยุดทำงานโดยสิ้นเชิง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช จะเห็นเป็นลูกระเบิด
fatalism(เฟ'เทลลิซึม) n. ชาตินิยม,พรหมลิขิตนิยม, See also: fatalist n. fatalistic adj. fatalistically adv.
fatality(ฟะแทล'ลิที) n. คนตายโดยอุบัติเหตุ,ความหายนะถึงตาย,อุบัติเหตุถึงตาย,โชคชะตา,พรหมลิขิต,ดวงจู๋, Syn. death,mortality
fatally(เฟ'เทิลลี) adv. ในลักษณะที่ทำให้ถึงแก่ความตาย,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต

English-Thai: Nontri Dictionary
fatal(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม,ร้ายแรง,ถึงตาย,เป็นอันตราย,ร้ายกาจ
fatality(n) เคราะห์กรรม,อุบัติเหตุ,โชคชะตา,อุปัทวเหตุ
fatally(adv) อย่างเป็นอันตรายถึงชีวิต,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fatal dose; dose, lethalขนาดถึงตาย, ขนาดฆ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fatal injuryการกระทำที่เป็นเหตุให้ถึงตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fatal varianceความแตกต่างในข้อเท็จจริงที่สำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fatal; deadly; lethal; mortal-ทำให้ตาย, -ถึงตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fatalismชะตานิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fatalisticตามชะตากรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fatality rate; rate, case fatalityอัตราป่วยตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fatalรุนแรงปางตาย [การแพทย์]
Fatal Doseขนาดที่ทำให้ตาย [การแพทย์]
Fatal Stageระยะตาย [การแพทย์]
Fatalismวิธีปฏิบัติใหม่ [การแพทย์]
Fatalityการตาย [การแพทย์]
Fatality Rate, Caseอัตราตาย,อัตราผู้ป่วยตาย,อัตราตายจากโรค,อัตราตายของโรคใดโรคหนึ่ง [การแพทย์]
Fatality Rate, Causeอัตราตายจากโรคในผู้ป่วยด้วยโรคนั้นๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fatalistic (adj ) เกี่ยวกับพรหมลิขิต ชะตาลิขิต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a fatal brain or heart or lung or liver or pancreas ache.มันน่ากลัวว่าจะเกิดกับสมอง หัวใจหรือปอด.. ตับหรือตับอ่อน Not Cancer (2008)
That have fatal interactions...มันจะมีปฏิกริยาที่น่ากลัวมาก Last Resort (2008)
Perhaps this is a disease that is not always fatal.บางทีโรคนี้อาจจะไม่ทำอันตรายถึงชีวิต The Mark of Nimueh (2008)
Any scandal, any mark upon her name could be fatal.เรื่องอัปยศอดสู รอยด่างใดก็ตามที่แปดเปื้อนชื่อของนาง ทำให้เกิดหายนะได้ The Other Boleyn Girl (2008)
It is extremely dangerous and fatal.มันเป็นไวรัสที่มีอันตรายมากถึงขีดสุด Death Note: L Change the World (2008)
The third stage is fatal.ขั้นที่สามคือถึงแก่ชีวิต The Happening (2008)
You're acting like the Fatal Attraction guy, here.นายกำลังทำตัวเหมือนจากในเรื่อง Fatal Attraction The Happening (2008)
You wouldn't find any information after a fatal wound like this.คุณไม่สามารถหาข้อมูลอะไรได้ หลังจากบาดแผลร้ายแรงขนาดนี้ Pathology (2008)
- A near fatal aneurism? - What?ในจุดสำคัญ อะไรนะ Pathology (2008)
Ermm, waddaya mean near fatal?อืมม หมายความว่าไงที่ว่าสำคัญ Pathology (2008)
Gwen made a fatal mistake trying to get back on you and when she did, you covered her mouth with any of your soaked cloth.เกวนทำผิดอย่างร้ายแรง พยายามที่จะตอบโต้คุณ และเมื่อเธอทำ คุณปิดปากเธอด้วยผ้าที่ชุ่มไปด้วยอะไรบางอย่าง Pathology (2008)
Not fatal, but it is possible.ก็คงไม่ถึงชืวิต แต่ก็อาจจะ\ คริสทีน คริสทีน! Drag Me to Hell (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fatalA slip of the tongue is sometimes fatal to a politician.
fatalFatal errors arise from carelessness.
fatalHe suffered a fatal wound.
fatalHowever he has to take it at fixed intervals, just one day without taking it is swiftly fatal.
fatalI was led to the conclusion that we made a fatal mistake.
fatalLack of oxygen is fatal to most animals.
fatalMake the best of one's lot with fatal resignation.
fatalOnce the flood was fatal to the region.
fatalThe last wound proved fatal.
fatalThe scandal was fatal to his political future.
fatalThe slightest mistake may lead to a fatal disaster.
fatalThe strong yen was a fatal blow to the company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะงาบ[ADV] fatally, See also: mortally, nearly death, Syn. พะงาบๆ, Example: สามีของหล่อนนอนพะงาบรอให้หมอมาตรวจที่บ้าน, Thai definition: มีอาการอ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
คอขาดบาดตาย[ADJ] serious, See also: fatal, critical, Syn. ร้ายแรง, Example: ส่วนตัวเขาเองนั้นไม่กลัวตายเพราะชีวิตเขาผ่านเรื่องคอขาดบาดตายมานักต่อนักแล้ว, Thai definition: ร้ายแรงถึงอาจต้องสูญเสียชีวิตได้
ปางตาย[ADV] fatally, See also: nearly dead, Syn. จวนตาย, เกือบตาย, Example: อ้ายวายร้ายโดนยิงหลายนัด หากไม่ตายก็คงเจ็บปางตาย
มฤตยู[ADJ] fatal, See also: mortal, deadly, Example: เขาโชคดีที่สามารถรอดออกมาจากหนองน้ำมฤตยูแห่งนั้นได้, Thai definition: แห่งความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาหัส[ADV] seriously, See also: fatally, bitterly, Syn. ร้ายแรง, ยิ่งนัก, Example: เขาถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัส, Thai definition: รุนแรงเกินสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึ่งผีครึ่งคน[adj.] (khreung phī khreung khon) EN: near death ; on the brink of death ; extremely weak ; of fatal end   FR: à l'article de la mort ; mourant ; agonisant ; à moitié mort
ปางตาย[adv.] (pāng tāi) EN: fatally ; nearly dead   
อุกฉกรรจ์[adj.] (ukchakan) EN: serious ; critical ; fatal   

CMU English Pronouncing Dictionary
FATAL    F EY1 T AH0 L
FATALLY    F EY1 T AH0 L IY0
FATALIST    F EY1 T AH0 L IH2 S T
FATALISM    F EY1 T AH0 L IH2 Z AH0 M
FATALITY    F AH0 T AE1 L AH0 T IY0
FATALISTS    F EY1 T AH0 L AH0 S T S
FATALISTS    F EY1 T AH0 L AH0 S
FATALISTS    F EY1 T AH0 L AH0 S S
FATALISTIC    F EY0 T AH0 L IH1 S T IH0 K
FATALITIES    F AH0 T AE1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fatal    (j) (f ei1 t l)
fatally    (n) (f ei1 t @ l ii)
fatalism    (n) (f ei1 t @ l i z @ m)
fatalist    (n) (f ei1 t @ l i s t)
fatality    (n) (f @1 t a1 l i t ii)
fatalists    (n) (f ei1 t @ l i s t s)
fatalistic    (j) (f ei2 t @ l i1 s t i k)
fatalities    (n) (f @1 t a1 l i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fatalismus {m}; Schicksalsglaube {m}fatalism [Add to Longdo]
Fatalist {m} | Fatalisten {pl}fatalist | fatalists [Add to Longdo]
Unglückstag {m}fatal day [Add to Longdo]
fatal; schwerwiegend {adj} | fataler; schwerwiegender | am fatalsten; am schwerwiegendsten | fataler Fehler; schwerwiegender Fehlerfatal | more fatal | most fatal | fatal error [Add to Longdo]
fatalistischfatalistic [Add to Longdo]
fatalistisch {adv}fatalistically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カエルツボカビ症;蛙壷黴症[カエルツボカビしょう(カエルツボカビ症);かえるつぼかびしょう(蛙壷黴症), kaerutsubokabi shou ( kaerutsubokabi shou ); kaerutsubokabishou ( kaeru tsubo bai s] (n) chytridiomycosis (fatal infectious disease of amphibians) [Add to Longdo]
フェータリスト[, fe-tarisuto] (n) fatalist [Add to Longdo]
フェータル[, fe-taru] (adj-na) fatal [Add to Longdo]
運命論[うんめいろん, unmeiron] (n) fatalism [Add to Longdo]
運命論者[うんめいろんしゃ, unmeironsha] (n) fatalist [Add to Longdo]
傾国傾城[けいこくけいせい, keikokukeisei] (n) (See 傾城傾国) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale [Add to Longdo]
傾城傾国[けいせいけいこく, keiseikeikoku] (n) (See 傾国傾城) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale [Add to Longdo]
死に至る[しにいたる, shiniitaru] (exp,v5r) to bring about death; (as an adjectival phrase) fatal (e.g. disease); thanatophoric [Add to Longdo]
死中[しちゅう, shichuu] (n) fatal situation [Add to Longdo]
死中求活[しちゅうきゅうかつ, shichuukyuukatsu] (n) finding a way out of a potentially fatal situation; seeking a way out of a desperate situation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
致命[zhì mìng, ㄓˋ ㄇㄧㄥˋ, ] fatal; mortal; deadly; to sacrifice one's life, #7,980 [Add to Longdo]
出人命[chū rén mìng, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄥˋ, ] fatal; resulting in sb's death, #43,896 [Add to Longdo]
罹难[lí nàn, ㄌㄧˊ ㄋㄢˋ, / ] fatality; to die in an accident; to be killed, #48,448 [Add to Longdo]
宿命论[sù mìng lùn, ㄙㄨˋ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 宿 / 宿] fatalism; fatalistic, #82,222 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
致命的エラー[ちめいてきえらあ, chimeitekieraa] fatal error [Add to Longdo]
致命的誤り[ちめいてきあやまり, chimeitekiayamari] fatal error [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fatal \Fa"tal\, a. [L. fatalis, fr. fatum: cf. F. fatal. See
   {Fate}.]
   1. Proceeding from, or appointed by, fate or destiny;
    necessary; inevitable. [R.]
    [1913 Webster]
 
       These thing are fatal and necessary. --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       It was fatal to the king to fight for his money.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Foreboding death or great disaster. [R.]
    [1913 Webster]
 
       That fatal screech owl to our house
       That nothing sung but death to us and ours. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Causing death or destruction; deadly; mortal; destructive;
    calamitous; as, a fatal wound; a fatal disease; a fatal
    day; a fatal error.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fatal
   adj 1: bringing death [ant: {nonfatal}]
   2: having momentous consequences; of decisive importance; "that
     fateful meeting of the U.N. when...it declared war on North
     Korea"- Saturday Rev; "the fatal day of the election finally
     arrived" [syn: {fateful}, {fatal}]
   3: (of events) having extremely unfortunate or dire
     consequences; bringing ruin; "the stock market crashed on
     Black Friday"; "a calamitous defeat"; "the battle was a
     disastrous end to a disastrous campaign"; "such doctrines, if
     true, would be absolutely fatal to my theory"- Charles
     Darwin; "it is fatal to enter any war without the will to win
     it"- Douglas MacArthur; "a fateful error" [syn: {black},
     {calamitous}, {disastrous}, {fatal}, {fateful}]
   4: controlled or decreed by fate; predetermined; "a fatal series
     of events" [syn: {fatal}, {fateful}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 fatal
   fateful; ill‐fated
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 fatal
   fateful; ill‐fated
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top