Search result for

fascinate

(62 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fascinate-, *fascinate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fascinate[VI] ลุ่มหลง, See also: หลงใหล, ชื่นชอบมาก, จับใจ, Syn. absorb, attract, engross, Ant. bore
fascinate[VT] ทำให้ลุ่มหลง, See also: ทำให้หลงใหล, ทำให้จับใจ, ชื่นชอบ, Syn. captivate, charm, Ant. disgust
fascinated[ADJ] น่าดึงดูดใจ, See also: ซึ่งมีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่าลุ่มหลง, Syn. captivated, enchanted, dazzled, Ant. disgusted, bored

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fascinate(แฟส'ซะเนท) vt. ชวนเสน่ห์,ตรึงใจ vi. จับใจ,ตรึงใจ., See also: fascinative adj., Syn. attract

English-Thai: Nontri Dictionary
fascinate(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล,ตรึงใจ,ทำให้ตะลึงงัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's just say you fascinate me.เอาน่า แค่พูดว่าคุณก็ชอบฉัน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
That's because disasters freak you out, yet fascinate you at the same time, sweetie.ข่าวร้ายทำให้คุณผวา แต่ก็ทำให้ลุ่มหลงได้น่ะ Preggers (2009)
Levi was fascinated, so I invited him to watch.ลีวายชอบมันมาก ดังนั้นฉันเลยชวนเขามาดูที่บ้าน The Plain in the Prodigy (2009)
Oh, I'm hardly fascinated, just curious.อ้อ ไม่ได้สนใจอะไรหรอก แค่สงสัยน่ะ Don't Walk on the Grass (2009)
Even as a baby she was completely fascinated with them.ตั้งแต่เด็กแล้ว เธอมันชอบ สนใจเรื่องราวพวกนี้ Knowing (2009)
I've always been fascinated by the Middle East.ฉันหลงใหลตะวันออกกลางมานานแล้ว Sex and the City 2 (2010)
No, but I... I'm fascinated.ไม่ แต่มันน่าสนใจ Trouble (2010)
No wonder the queen is so fascinated by you.ไม่ต้องสงสัย ราชินี... เค้าหลงไหลคุณจะตาย I Got a Right to Sing the Blues (2010)
You fascinate me.ให้ฉันทำเฉย งั้นเหรอ Vatos (2010)
She would be fascinated by you.เธอคงจะประทับใจโดยลูกแน่ๆ Isobel (2010)
I am fascinated by dentistry, aren't you?งานหมอฟัน น่าสนุกจะตาย Can You Hear Me Now? (2010)
I am so lucky that I have a job that is so incredibly fascinating because, to me, it's impossible not to be fascinated with the potential for life.เป็นหนึ่งในนั้น ผมโชคดีที่ผมมีงานทำ ที่เป็นเช่นนั้นที่น่า สนใจอย่างไม่น่าเชื่อ Are We Alone? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fascinateHe was fascinated with her beauty.
fascinateI am fascinated not so much by the dance as by the way the human body moves.
fascinateIt's impossible not to be fascinated by her beauty.
fascinateI was fascinated by her beauty.
fascinateI was fascinated by her opera singing.
fascinateI was fascinated by her performance.
fascinateI was fascinated by her sweet voice.
fascinateI was fascinated with him.
fascinateShe was fascinated by that Chinese dress.
fascinateThe audience were fascinated by his speech.
fascinateThe beautiful scenery fascinates every traveler.
fascinateThe tourists were fascinated with the exquisite scenery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใหลหลง[ADV] fascinatedly, See also: passionately, infatuatedly, Syn. หลงใหล, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเก่าเล่มหนึ่ง ซึ่งเขาเคยอ่านอย่างใหลหลงเมื่อสิบกว่าปีมาแล้ว
เคลิบเคลิ้ม[V] enchant, See also: fascinate, attract, Syn. หลงใหล, เคลิ้ม, ลุ่มหลง, Example: เธอดีดดิ้นตลอดเวลาทำให้อารมณ์ของผมชักเคลิบเคลิ้ม
พึงใจ[V] please, See also: fascinate with, like, admire, Syn. พอใจ, พึงพอใจ, ถูกใจ, Example: ่ผู้หญิงยุคใหม่เป็นผู้หญิงทำงานที่เริ่มพึงใจกับเสน่ห์ของชีวิตโสด, Thai definition: เกิดความรู้สึกถูกใจหรือพอใจต่อสิ่งนั้น
ตรึงใจ[V] impress, See also: fascinate, affect, move, touch, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ต้องใจ, Example: การแสดงละครเรื่องรามเกียรติ์ตรึงใจผู้เข้าชมนับพันคน, Thai definition: ทำให้เป็นที่พอใจหรือชื่นชมยินดี
ตรึงตรา[V] fascinate, See also: impress, imprint, brand, Example: ความทรงจำเกี่ยวกับตัวเธอยังคงตรึงตราอยู่ในหัวของเขา, Thai definition: ทำให้ติดแน่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบอกชอบใจ[v. exp.] (chøp ok chøpjai) EN: be fascinated   
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
พึงใจ[v.] (pheungjai) EN: please ; fascinate with ; like ; admire   
ติด[v.] (tit) EN: be addicted to ; become attached to ; form a habit ; be crazy about ; be mad about ; be fascinated by   
ติดใจ[v.] (titjai) EN: be impressed by/with ; be fascinated by/to ; be interested (in)   
ติดเนื้อต้องใจ[v. exp.] (tit neūa tǿngjai) EN: be attracted (by) ; take a fancy (to s.o.) ; have the affection for ; be fond of ; be fascinated with/by   
ติดผู้หญิง[v. exp.] (tit phūying) EN: be stuck on a girl ; be fascinated with a woman ; fall in love with a woman   
ตรึงใจ[v.] (treung jai) EN: impress ; fascinate ; affect ; move ; touch   FR: captiver ; charmer ; impressionner
ตรึงตรา[v.] (treungtrā) EN: fascinate ; impress ; imprint ; brand   

CMU English Pronouncing Dictionary
FASCINATE    F AE1 S AH0 N EY2 T
FASCINATED    F AE1 S AH0 N EY2 T AH0 D
FASCINATES    F AE1 S AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fascinate    (v) (f a1 s i n ei t)
fascinated    (v) (f a1 s i n ei t i d)
fascinates    (v) (f a1 s i n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
マイブーム[, maibu-mu] (n) something that a person is currently obsessed with or fascinated by (wasei [Add to Longdo]
引き付ける(P);引付ける(P);引きつける;引付る(io);惹き付ける;惹きつける[ひきつける, hikitsukeru] (v1) (1) to fascinate; to attract; to charm; to pull up (at a gate); (2) (引き付ける, 引付ける, 引きつける, 引付る only) to have a convulsion; (P) [Add to Longdo]
見惚れる(P);見とれる;見蕩れる;見ほれる[みとれる(見惚れる;見とれる;見蕩れる)(P);みほれる(見惚れる;見ほれる), mitoreru ( mitore ru ; mito reru ; mitore ru )(P); mihoreru ( mitore ru ; ken horer] (v1,vi) to be fascinated (by); to watch something in fascination; to be charmed; (P) [Add to Longdo]
心を奪う[こころをうばう, kokorowoubau] (exp,v5u,vi) to be thoroughly attracted by; to be completely fascinated by [Add to Longdo]
心を奪われる[こころをうばわれる, kokorowoubawareru] (exp,v1) to be captivated by ...; to be fascinated with ... [Add to Longdo]
心惹かれる[こころひかれる, kokorohikareru] (v1) to feel attracted by; to be fascinated by [Add to Longdo]
悩殺[のうさつ, nousatsu] (n,vs) fascinate; bewitch; enchant [Add to Longdo]
魅する[みする, misuru] (vs-s,vt) to charm; to fascinate [Add to Longdo]
魅了[みりょう, miryou] (n) (1) fascination; (vs) (2) to charm; to fascinate; to mesmerize; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
着迷[zháo mí, ㄓㄠˊ ㄇㄧˊ, / ] fascinated, #20,809 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fascinate \Fas"ci*nate\, v. t. [imp. & p. p. {Fascinated}, p.
   pr. & vb. n.. {Fascinating}.] [L. fascinare; cf. Gr.
   ?????????? to slander, bewitch.]
   1. To influence in an uncontrollable manner; to operate on by
    some powerful or irresistible charm; to bewitch; to
    enchant.
    [1913 Webster]
 
       It has been almost universally believed that . . .
       serpents can stupefy and fascinate the prey which
       they are desirous to obtain.     --Griffith
                          (Cuvier).
    [1913 Webster]
 
   2. To excite and allure irresistibly or powerfully; to charm;
    to captivate, as by physical or mental charms.
    [1913 Webster]
 
       There be none of the passions that have been noted
       to fascinate or bewitch but love and envy. --Bacon.
 
   Syn: To charm; enrapture; captivate; enchant; bewitch;
     attract.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fascinate
   v 1: cause to be interested or curious [syn: {intrigue},
      {fascinate}]
   2: to render motionless, as with a fixed stare or by arousing
     terror or awe; "The snake charmer fascinates the cobra" [syn:
     {fascinate}, {transfix}, {grip}, {spellbind}]
   3: attract; cause to be enamored; "She captured all the men's
     hearts" [syn: {capture}, {enamour}, {trance}, {catch},
     {becharm}, {enamor}, {captivate}, {beguile}, {charm},
     {fascinate}, {bewitch}, {entrance}, {enchant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top