Search result for

fascinate

(62 entries)
(0.0455 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fascinate-, *fascinate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fascinate    [VI] ลุ่มหลง, See also: หลงใหล, ชื่นชอบมาก, จับใจ, Syn. absorb, attract, engross, Ant. bore
fascinate    [VT] ทำให้ลุ่มหลง, See also: ทำให้หลงใหล, ทำให้จับใจ, ชื่นชอบ, Syn. captivate, charm, Ant. disgust
fascinated    [ADJ] น่าดึงดูดใจ, See also: ซึ่งมีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่าลุ่มหลง, Syn. captivated, enchanted, dazzled, Ant. disgusted, bored

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fascinate(แฟส'ซะเนท) vt. ชวนเสน่ห์,ตรึงใจ vi. จับใจ,ตรึงใจ., See also: fascinative adj., Syn. attract

English-Thai: Nontri Dictionary
fascinate(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล,ตรึงใจ,ทำให้ตะลึงงัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I was fascinated..... Deep Throat (1993)
Now he fascinates me. You should meet him.ตอนนี้เขาสนใจฉันมาก เธอน่าจะไปพบเขา Wild Reeds (1994)
They don't fascinate me.พวกมันไม่ชอบฉันมาก Wild Reeds (1994)
She loved volcanoes. Fascinated by them.เธอรักภูเขาไฟ โดยพวกเขาหลงใหล Dante's Peak (1997)
And I'm fascinated. I'm in.ชั้นเต็มใจฟัง ชั้นสนใจ แต่ถ้าไม่อยากบอกก็ไม่ว่าอะไรนะ Good Will Hunting (1997)
I've always been fascinated by that.ผมหลงเสน่ห์กับเรื่องนี้.. Bicentennial Man (1999)
You know, plus he'd be grinding his hips, and my grandmother would be... yes, revolted but also strangely fascinated in a completely disturbing way... and, um...คุณจะรู้ว่าทั้งเขาต้องการจะบดสะโพกของเขาและคุณยายของฉันจะเป็น ... ใช่ไม่เห็นด้วย แต่ยังแปลกหลงใหลในทางที่รบกวนอย่างสมบูรณ์ ... และหนอ ... Wrong Turn (2003)
I'm fascinated with your precision.They understand it now. Deja Vu (2006)
Matrimony's always fascinated me.คู่สามีภรรยาทำให้ผมอิจฉาเสมอ Saw III (2006)
So, I'm fascinated to hear your guys' stories.ผมอยากฟังเรื่องของหนุ่มๆที่ข้ามาใหม่หน่อยน่ะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Music has always fascinated us in the way that it communicates.ดนตรีช่างเป็นสื่อที่ชวนทำให้เราหลงใหล August Rush (2007)
- Fascinated by it.- ผมหลงไหลมันเลยแหละ National Treasure: Book of Secrets (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fascinateHe was fascinated with her beauty.
fascinateI am fascinated not so much by the dance as by the way the human body moves.
fascinateIt's impossible not to be fascinated by her beauty.
fascinateI was fascinated by her beauty.
fascinateI was fascinated by her opera singing.
fascinateI was fascinated by her performance.
fascinateI was fascinated by her sweet voice.
fascinateI was fascinated with him.
fascinateShe was fascinated by that Chinese dress.
fascinateThe audience were fascinated by his speech.
fascinateThe beautiful scenery fascinates every traveler.
fascinateThe tourists were fascinated with the exquisite scenery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใหลหลง [ADV] fascinatedly, See also: passionately, infatuatedly, Syn. หลงใหล, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเก่าเล่มหนึ่ง ซึ่งเขาเคยอ่านอย่างใหลหลงเมื่อสิบกว่าปีมาแล้ว
เคลิบเคลิ้ม    [V] enchant, See also: fascinate, attract, Syn. หลงใหล, เคลิ้ม, ลุ่มหลง, Example: เธอดีดดิ้นตลอดเวลาทำให้อารมณ์ของผมชักเคลิบเคลิ้ม
พึงใจ    [V] please, See also: fascinate with, like, admire, Syn. พอใจ, พึงพอใจ, ถูกใจ, Example: ่ผู้หญิงยุคใหม่เป็นผู้หญิงทำงานที่เริ่มพึงใจกับเสน่ห์ของชีวิตโสด, Thai definition: เกิดความรู้สึกถูกใจหรือพอใจต่อสิ่งนั้น
ตรึงใจ    [V] impress, See also: fascinate, affect, move, touch, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ต้องใจ, Example: การแสดงละครเรื่องรามเกียรติ์ตรึงใจผู้เข้าชมนับพันคน, Thai definition: ทำให้เป็นที่พอใจหรือชื่นชมยินดี
ตรึงตรา    [V] fascinate, See also: impress, imprint, brand, Example: ความทรงจำเกี่ยวกับตัวเธอยังคงตรึงตราอยู่ในหัวของเขา, Thai definition: ทำให้ติดแน่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบอกชอบใจ[v. exp.] (chøp ok chøpjai) EN: be fascinated   
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
พึงใจ[v.] (pheungjai) EN: please ; fascinate with ; like ; admire   
ติด[v.] (tit) EN: be addicted to ; become attached to ; form a habit ; be crazy about ; be mad about ; be fascinated by   
ติดใจ[v.] (titjai) EN: be impressed by/with ; be fascinated by/to ; be interested (in)   
ติดเนื้อต้องใจ[v. exp.] (tit neūa tǿngjai) EN: be attracted (by) ; take a fancy (to s.o.) ; have the affection for ; be fond of ; be fascinated with/by   
ติดผู้หญิง[v. exp.] (tit phūying) EN: be stuck on a girl ; be fascinated with a woman ; fall in love with a woman   
ตรึงใจ[v.] (treung jai) EN: impress ; fascinate ; affect ; move ; touch   FR: captiver ; charmer ; impressionner
ตรึงตรา[v.] (treungtrā) EN: fascinate ; impress ; imprint ; brand   

CMU English Pronouncing Dictionary
FASCINATE    F AE1 S AH0 N EY2 T
FASCINATED    F AE1 S AH0 N EY2 T AH0 D
FASCINATES    F AE1 S AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fascinate    (v) (f a1 s i n ei t)
fascinated    (v) (f a1 s i n ei t i d)
fascinates    (v) (f a1 s i n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
マイブーム[, maibu-mu] (n) something that a person is currently obsessed with or fascinated by (wasei [Add to Longdo]
引き付ける(P);引付ける(P);引きつける;引付る(io);惹き付ける;惹きつける[ひきつける, hikitsukeru] (v1) (1) to fascinate; to attract; to charm; to pull up (at a gate); (2) (引き付ける, 引付ける, 引きつける, 引付る only) to have a convulsion; (P) [Add to Longdo]
見惚れる(P);見とれる;見蕩れる;見ほれる[みとれる(見惚れる;見とれる;見蕩れる)(P);みほれる(見惚れる;見ほれる), mitoreru ( mitore ru ; mito reru ; mitore ru )(P); mihoreru ( mitore ru ; ken horer] (v1,vi) to be fascinated (by); to watch something in fascination; to be charmed; (P) [Add to Longdo]
心を奪う[こころをうばう, kokorowoubau] (exp,v5u,vi) to be thoroughly attracted by; to be completely fascinated by [Add to Longdo]
心を奪われる[こころをうばわれる, kokorowoubawareru] (exp,v1) to be captivated by ...; to be fascinated with ... [Add to Longdo]
心惹かれる[こころひかれる, kokorohikareru] (v1) to feel attracted by; to be fascinated by [Add to Longdo]
悩殺[のうさつ, nousatsu] (n,vs) fascinate; bewitch; enchant [Add to Longdo]
魅する[みする, misuru] (vs-s,vt) to charm; to fascinate [Add to Longdo]
魅了[みりょう, miryou] (n) (1) fascination; (vs) (2) to charm; to fascinate; to mesmerize; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
着迷[zháo mí, ㄓㄠˊ ㄇㄧˊ, / ] fascinated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fascinate \Fas"ci*nate\, v. t. [imp. & p. p. {Fascinated}, p.
   pr. & vb. n.. {Fascinating}.] [L. fascinare; cf. Gr.
   ?????????? to slander, bewitch.]
   1. To influence in an uncontrollable manner; to operate on by
    some powerful or irresistible charm; to bewitch; to
    enchant.
    [1913 Webster]
 
       It has been almost universally believed that . . .
       serpents can stupefy and fascinate the prey which
       they are desirous to obtain.     --Griffith
                          (Cuvier).
    [1913 Webster]
 
   2. To excite and allure irresistibly or powerfully; to charm;
    to captivate, as by physical or mental charms.
    [1913 Webster]
 
       There be none of the passions that have been noted
       to fascinate or bewitch but love and envy. --Bacon.
 
   Syn: To charm; enrapture; captivate; enchant; bewitch;
     attract.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fascinate
   v 1: cause to be interested or curious [syn: {intrigue},
      {fascinate}]
   2: to render motionless, as with a fixed stare or by arousing
     terror or awe; "The snake charmer fascinates the cobra" [syn:
     {fascinate}, {transfix}, {grip}, {spellbind}]
   3: attract; cause to be enamored; "She captured all the men's
     hearts" [syn: {capture}, {enamour}, {trance}, {catch},
     {becharm}, {enamor}, {captivate}, {beguile}, {charm},
     {fascinate}, {bewitch}, {entrance}, {enchant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top