Search result for

fart

(76 entries)
(0.0435 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fart-, *fart*
English-Thai: Longdo Dictionary
fart(v, n) ตด, pass the gas

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fart[N] การผายลม
fart[VI] ผายลม (คำหยาบ), See also: ตด, Syn. be gassy
farty[SL] น้อยกว่าที่ควร
farther[ADJ] ไกลออกไปอีก, See also: ไกลออกไป, ห่างออกไปอีก, , Syn. more distant, further
farther[ADV] ไกลออกไปอีก, See also: ไกลออกไป, ห่างออกไปอีก,
farthest[ADJ] ไกลมากที่สุด (ใช้กับเวลา พื้นที่และระยะทาง), See also: ห่างมากที่สุด, Syn. farthermost, furthest
farthest[ADV] ไกลมากที่สุด (ใช้กับเวลา พื้นที่และระยะทาง), See also: ห่างมากที่สุด, Syn. furthest
farthing[N] เหรียญเงินตราของอังกฤษสมัยก่อนมีค่าเท่ากับ 1/4 เพนนี
farthing[N] สิ่งที่มีค่าน้อยมาก
fart sack[SL] เตียงนอน, See also: ถุงนอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fart(ฟาร์ท) n. ตด,การผายลม,บุคคลที่ดูถูก. vi. ตก,ผายลม
farther(ฟาร์'เธอะ) adv.,adj. ไกลออกไปอีก ,ไกลกว่า,
farther indian. อินโดจีน
farthermostadj. ไกลที่สุด
farthest(ฟาร์'เธสทฺ) adj.,adv. ไกลที่สุด,ห่างที่สุด,มากที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
farther(adj) มากขึ้น,ไกลกว่า,ไปอีก
farther(adv) ไกลออกไป,ห่างออกไป
farthest(adj) มากที่สุด,ไกลที่สุด,ห่างที่สุด
farthest(adv) ไกลที่สุด,ห่างที่สุด,ยาวที่สุด
farthing(n) เหรียญบรอนซ์อังกฤษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Slave in the Magic Mirror, come from the farthest space.ทาสในกระจกวิเศษ, มาจากพื้นที่ที่ไกลที่สุด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We're getting farther away from Europa.เราจะได้รับห่างออกไปจากยูโร ป้า 2010: The Year We Make Contact (1984)
I must say, the farther away I get from Io the happier I am.ต้องบอกว่าไกลออกไป ทันทีที่ฉันได้รับจากดูเถิดฉันมี ความสุขมาก 2010: The Year We Make Contact (1984)
Tonight we nail that little fart blossom.คืนนี้เราจะต้องจัดการกับไอ้สกั๊งค์เหม็น ๆ ตัวนี้ให้ได้ Mannequin (1987)
We can't let him go any farther, no matter what it takes!เราปล่อยเขาไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้ว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม! Akira (1988)
I can gargle dishwater and fart O Canada at the same time.ทำเสียงบ้าบอ และตดเป็นเพลง"โอ คานาดา" ได้ Punchline (1988)
I picked the farthest from home I could find.ผมเลือกมหาวิทยาลัย ที่ไกลบ้านมากที่สุด Field of Dreams (1989)
You're the world's youngest stuffy old fart.นายเป็นคนหนุ่มที่เหมือนคนแก่ที่สุด . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Oh, much farther than you've traveled, I'm sure.โอ้ ไกลเกินว่าที่เจ้าจะเคยท่องเที่ยวมาแน่ ข้ามั่นใจ Aladdin (1992)
Tsk, tsk, tsk. Dog fart!คนบ้า The Joy Luck Club (1993)
If I hear so much as a mouse fart in here the rest of the night,ถ้าฉันได้ยินมากเป็นเมาส์ผายลมในที่นี่ส่วนที่เหลือของคืน The Shawshank Redemption (1994)
I tell you, those voices soared... higher and farther than anybody in a grey place dares to dream.ผมบอกคุณเสียงเหล่านั้นเพิ่มสูงขึ้น ... ที่สูงขึ้นและไกลออกไปกว่าใครในที่สีเทากล้าที่จะฝัน The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fartHe is too tired to go any farther.
fartI can't walk any farther.
fartWe cannot go any farther without a rest.
fartI can walk no farther.
fartI farted in class and the teacher threw me out.
fartDa Vinci could see farther than others.
fartHe went no farther than the gate.
fartLittle Johnny farts in the classroom.
fartI was too tired to walk any farther.
fartI cannot walk any farther.
fartThe school is farther than the station.
fartHe put the shot farther than I did.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตด[V] fart, Syn. ผายลม, Example: เขาตดออกมาต่อหน้าธารกำนัล, Thai definition: อาการที่ลมระบายออกจากทวารหนัก
ตด[N] fart, See also: air discharge from the anus, Example: ตดของใครๆ ก็มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งนั้น, Thai definition: ลมที่ออกจากทวารหนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยแก๊ส[v. exp.] (plǿi kaēs) EN: break wind ; pass wind ; fart (vulg.)   
ตด[v.] (tot) EN: fart ; break wind   FR: péter (fam.) ; faire un pet ; lâcher des vents ; avoir des gaz (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FARTHER    F AA1 R DH ER0
FARTHEST    F AA1 R DH AH0 S T
FARTHING    F AA1 R DH IH0 NG
FARTHINGALE    F AA1 R DH IH0 NG G EY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fart    (v) (f aa1 t)
farts    (v) (f aa1 t s)
farted    (v) (f aa1 t i d)
farther    (j) (f aa1 dh @ r)
farting    (v) (f aa1 t i ng)
farthest    (j) (f aa1 dh i s t)
farthing    (n) (f aa1 dh i ng)
farthings    (n) (f aa1 dh i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Farthing {m}; Viertelpenny {m}farthing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファージング[, fa-jingu] (n) farthing [Add to Longdo]
遠点[えんてん, enten] (n) (1) far point (farthest point at which an object can be brought into focus by the eye); (2) apoapsis [Add to Longdo]
極地[きょくち, kyokuchi] (n,adj-no) farthest land; furthest land; polar regions [Add to Longdo]
言い出しっぺ;言い出しっ屁;言出しっ屁;言出しっぺ[いいだしっぺ, iidashippe] (exp) the one who brought it up; the one who calls attention to a fart is in fact the farter; the one who brings up a subject must be the first to act upon it [Add to Longdo]
向こう岸;向う岸;向岸(io)[むこうぎし, mukougishi] (n) opposite bank; farther shore [Add to Longdo]
最遠[さいえん, saien] (adj-no) farthest; furthest; most remote [Add to Longdo]
最果て[さいはて, saihate] (n) the farthest ends; the furthest ends [Add to Longdo]
三文[さんもん, sanmon] (n) cheapness; farthing [Add to Longdo]
出物[でもの, demono] (n) (1) rash; boil; eruption (skin); (2) secondhand article; bargain; good buy; (3) fart [Add to Longdo]
上前[うわまえ, uwamae] (n) (1) (See 下前) part of the fabric that is wrapped farthest from the skin when wearing a garment that is wrapped in front of one (such as a kimono); (2) (See 上米・うわまい・1) percentage; commission [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
更远[gèng yuǎn, ㄍㄥˋ ㄩㄢˇ, / ] farther [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fart
   n 1: a reflex that expels intestinal gas through the anus [syn:
      {fart}, {farting}, {flatus}, {wind}, {breaking wind}]
   v 1: expel intestinal gases through the anus [syn: {fart},
      {break wind}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 fart
   speed
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 fart
   speed
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top