Search result for

fare

(126 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fare-, *fare*
Possible hiragana form: ふぁれ
English-Thai: Longdo Dictionary
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fare[N] ค่าโดยสาร, See also: ค่าพาหนะ, ค่าเดินทาง, Syn. charge, expense, token
fare[N] อาหาร, Syn. meals, menu
fare[VI] กระทำ, See also: ปฎิบัติ, จัดการ, Syn. do, manage, get on
fare[VI] รับประทาน, See also: กิน, ทาน
fare[VI] เดินทาง
farewell[INT] ลาก่อน, See also: คำอำลา, Syn. goodbye, so long, bye
farewell[N] การกล่าวลา, See also: การลาจาก, Syn. adieu, parting
fare forth[PHRV] เริ่มออกเดินทาง (คำเก่า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fare(แฟรฺ) {fared,faring,fares} n. ค่าโดยสาร,โภชนาอาหาร. vi. กินอาหาร,มีประสบการณ์,ปรากฎ,ไป,ท่องเที่ยว., See also: farer n., Syn. food,get on
farewell(แฟรฺเวล') interj. สวัสดี,พบกันใหม่,ลาก่อน,ขอให้เป็นสุข. -n. คำร่ำลา,การจากไป,งานเลี้ยงอำลา adj. ที่สุด,เป็นการอำลา, Syn. parting,good-by
bill of faren. รายการสินค้า,โปรแกรม,บัญชีรายการอาหาร
biological warfaren. สงครามที่ใช้ผลิตผลทางชีวภาพ
carfare(คาร์'แฟร์) n. ค่าโดยสารรถ
chemical warfaren. สงครามที่ใช้สารเคมีเป็นอาวุธ
fanfare(แฟน'แฟรฺ) n. เสียงแตรที่ดังกังวาล,การแสดงโอ้อวด,การโฆษณา,การประชาสัมพันธ์,การประโคม,แตรเดี่ยว
seafarer(ซี'แฟเรอะ) n.กลาสีเรือ,ชาวเรือ,ผู้ท่องเที่ยวในทะเล, Syn. sailor
social welfare departmentกรมประชาสงเคราะห์, See also: social worker n.
thoroughfare(เธอ'โรแฟร์) n. ถนนที่ไม่ตัน,ทางสัญจร,ถนนหลวง,ทางสายใหญ่,ทางผ่าน,ช่องแคบที่เป็นทางผ่าน,แม่น้ำที่เป็นทางผ่าน.

English-Thai: Nontri Dictionary
fare(n) ค่าโดยสาร,คนโดยสาร,อาหาร
fare(vi) ปรากฏ,มีประสบการณ์,เป็นไป,เกิดขึ้น,ท่องเที่ยวไป,จินตนาการ
farewell(adj) เป็นการลาจาก,เป็นการอำลา
farewell(int) ลาก่อน,สวัสดี
farewell(n) การอำลา,การร่ำลา,การลาจาก,คำอำลา
carfare(n) ค่าโดยสาร,ค่ารถ
CHEMICAL chemical warfare(n) สงครามเคมี
seafarer(n) ผู้เดินทางทางทะเล,กะลาสี,ชาวเรือ
thoroughfare(n) ทางสัญจร,ทางผ่าน,ถนนหลวง
warfare(n) การสงคราม,การสู้รบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fareค่าโดยสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faresค่าโดยสาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
farewellการเลี้ยงส่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've come to bid you farewell.กระหม่อมมาเพื่อกล่าวคำลา Lancelot (2008)
Farewellลาก่อน Cloak of Darkness (2008)
So fare my limbs with long imprisonment.ปล่อยแขนขาของข้าฯ จากการจองจำที่ยาวนาน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Now a taxi driver had dropped off a fare earlier, and had stopped to get a cup of coffee.ตอนนั้น คนขับแท็กซี่พักงานก่อนกำหนด เขาจอดรถลงไปหากาแฟกิน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And this cab driver who had dropped off the earlier fare, and had stopped to get the cup of coffee, had picked up the lady who was going shopping, who had missed getting the earlier cab.และนี่คนขับรถรับจ้างผู้ซึ่ง -หยุดพักก่อนกำหนด จอดรถเพื่อหากาแฟสักถ้วย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
As he did so... Farewell...และตอนนั้นเอง ลาก่อน... Inkheart (2008)
They say that receiving a handkerchief is a way of saying farewell, but I'm going to break that saying.เขาว่ากันว่า การรับผ้าเช็ดหน้าเป็นวิธีการบอกลา, แต่ว่า ฉันจะฝ่าฝืนกฎข้อนั้น Episode #1.8 (2008)
Do you mind? - All right, that's fine. - We'll just split a fare.ก็ได้, ไม่เป็นไร งั้นเรามาหารกันนะ New York, I Love You (2008)
If you take FDR Drive, - first of all, it's more of a fare. - I do this every single day.อย่างแรกเลย มันต้องเสียเงินเพิ่ม ผมไปแบบนี้ทุกวัน New York, I Love You (2008)
Do you know how many people watched his farewell speech in the White House?นายรู้บ้างมั้ย มีคนดูมากสักเท่าไร ตอนเขากล่าวอำลาตำแหน่ง ในทำเนียบ Frost/Nixon (2008)
It's my farewell tour.จะออกกำลังกายหน่อย Dirt Nap (2008)
Here, I'll give you some change for bus fare.เดี๋ยวจะหาค่าตั่วรถโดยสารให้ Up (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fareThe fare is one dollar each way.
fareWhat's the bus fare?
fareA farewell party was held in honor of the retiring executive.
fareHow much is the fare on the bus?
fareOn a bus or a train one must pay a fare.
fareWhat's the round-trip fare?
fareThe sooner you get your ticket, the cheaper the fare.
fareMr Turner bade farewell to his colleagues.
fareThe bus conductor told her to get off because she could not pay the fare.
fareExcuse me. That fare is not enough.
fareA farewell party was held in honor of Mr Tanaka.
fareThe storm prevented me from attending the farewell party in honor of Mr Suzuki.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่ารถ[N] fare, See also: car fare, travelling expense, Syn. ค่าโดยสาร, ค่าเดินทาง, ค่าตั๋ว, ค่าพาหนะ, Example: เราเช่ารถแท๊กซี่เดินทางกัน 2 สัปดาห์เป็นระยะทาง 2,348 กิโลเมตร เสียค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าคนขับประมาณ 2 หมื่นบาท
ค่าโดยสาร[N] fare, See also: passage, Example: มีการประกาศว่ารถเมล์จะขึ้นค่าโดยสาร, Thai definition: จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการยานพาหนะสาธารณะ
ค่าเดินทาง[N] travelling expense, See also: fare, Example: น้าสาวซึ่งบ้านอยู่ห่างกันมากทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเดินทางให้ลูกสาวเพิ่มขึ้นอีกวันละ 20 บาท, Thai definition: เงินที่ใช้เป็นค่าโดยสารยานพาหนะสาธารณะ
คำอำลา[N] farewell
กระเป๋ารถ[N] conductor, See also: fare collector, ticket boy, ticket girl, ticket taker, conductress, Syn. กระเป๋า, กระเป๋ารถเมล์, Example: กระเป๋ารถบางคนมีกิริยาก้าวร้าวและหยาบคาย, Count unit: คน, Thai definition: พนักงานประจำรถโดยสารประจำทาง มีหน้าที่เก็บค่าโดยสาร
การอำลา[N] farewell, Syn. การลา, Thai definition: การลาจากไป (มักใช้ในกรณีพิเศษ)
งานเลี้ยงส่ง[N] send-off party, See also: farewell banquet, Syn. งานเลี้ยงอำลา
งานเลี้ยงอำลา[N] farewell banquet, See also: send-off party, Syn. งานเลี้ยงส่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
จาริก[n.] (jārik) EN: traveler ; wayfarer ; wanderer   FR: routard [m] ; bourlingueur [m] (fam.)
ค่าโดยสาร[n. exp.] (khā dōisān) EN: fare ; passage   FR: prix du voyage [m] ; prix du trajet [m] ; tarif [m]
ค่าโดยสารเครื่องบิน[n. exp.] (khā dōisān khreūangbin) EN: air fare   
ค่ารถ[n. exp.] (khā rot) EN: traveling expenses ; car fare ; fare   FR: prix du trajet [m] ; frais de voiture [mpl]
ค่าตั๋ว[n. exp.] (khā tūa) EN: ticket price ; fare ; admission charge   FR: prix du billet [m]
ความตื่น[n.] (khwām teūn) FR: effarement [m]
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ[n. exp.] (køngthun samrøng līengchīp) EN: corporate welfare fund ; provident fund   
กระเป๋ารถ[n. exp.] (krapao rot) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress   FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
กระเป๋ารถเมล์[n. exp.] (krapao rotmē) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress   FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FARE    F EH1 R
FARED    F EH1 R D
FARES    F EH1 R Z
FARESE    F AA0 R EY1 Z IY0
FARETLOW    F AH0 R EH1 T L OW0
FAREWELL    F EH2 R W EH1 L
FAREWELLS    F EH2 R W EH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fare    (v) (f e@1 r)
fared    (v) (f e@1 d)
fares    (v) (f e@1 z)
farewell    (n) (f e@2 w e1 l)
farewells    (n) (f e@2 w e1 l z)
fare-stage    (n) - (f e@1 - s t ei jh)
fare-stages    (n) - (f e@1 - s t ei jh i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
料金[りょうきん, ryoukin] Thai: ค่าโดยสาร English: fare

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrgeld {n}; Fahrpreis {n}; Fahrtkosten {pl} | Fahrgelder {pl}; Fahrpreise {pl}fare | fares [Add to Longdo]
Fahrpreiszone {f}; Tarifzone {f}; Teilstrecke {f}fare [Br.] [Add to Longdo]
Kost {f}; Verpflegung {f}; Nahrung {f}; Speise {f} | leichte Kost | magere Kostfare | slight fare | slender fare [Add to Longdo]
Schwarzfahrer {m}fare dodger [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばよ[, abayo] (conj,int) good-bye; farewell [Add to Longdo]
おさらば[, osaraba] (n,vs) good-bye; farewell [Add to Longdo]
お別れ[おわかれ, owakare] (n) farewell [Add to Longdo]
ご機嫌よう;御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] (int) (1) (uk) how do you do?; nice to meet you; (2) adieu; farewell; bon voyage [Add to Longdo]
さらば[, saraba] (conj,int) farewell [Add to Longdo]
エクスカーションフェア[, ekusuka-shonfea] (n) excursion fare [Add to Longdo]
カンファレンシング[, kanfarenshingu] (n) {comp} conferencing [Add to Longdo]
クイックリファレンス[, kuikkurifarensu] (n) {comp} quick reference [Add to Longdo]
クロスリファレンス[, kurosurifarensu] (n) {comp} cross reference [Add to Longdo]
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] (n,adj-no) (obsc) {comp} cross-referenced [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] farewell; secrets (of an art), #14,308 [Add to Longdo]
运费[yùn fèi, ㄩㄣˋ ㄈㄟˋ, / ] fare, #14,648 [Add to Longdo]
运价[yùn jià, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] fare; transport cost, #21,712 [Add to Longdo]
送别[sòng bié, ㄙㄨㄥˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] farewell, #25,318 [Add to Longdo]
车钱[chē qián, ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ, / ] fare; transport costs, #59,129 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] farewell dinner; preserves, #79,180 [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, / ] farewell presents, #219,137 [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, ] farewell presents [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference [Add to Longdo]
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no) [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]
レファレンス[れふぁれんす, refarensu] reference [Add to Longdo]
凍結レファレンス[とうけつレファレンス, touketsu refarensu] frozen reference [Add to Longdo]
未割当てレファレンス[みわりあてレファレンス, miwariate refarensu] unassigned reference [Add to Longdo]
プリファレンス[ぷりふぁれんす, purifarensu] Preference [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fare \Fare\ (f[^a]r), v. i. [imp. & p. p. {Fared}; p. pr. & vb.
   n. {Faring}.] [AS. faran to travel, fare; akin to OS., Goth.,
   & OHG. faran to travel, go, D. varen, G. fahren, OFries.,
   Icel., & Sw. fara, Dan. fare, Gr. ????? a way through,
   ??????? a ferry, strait, ???????? to convey, ?????????? to
   go, march, ????? beyond, on the other side, ????? to pass
   through, L. peritus experienced, portus port, Skr. par to
   bring over. [root]78. Cf. {Chaffer}, {Emporium}, {Far},
   {Ferry}, {Ford}, {Peril}, {Port} a harbor, {Pore}, n.]
   1. To go; to pass; to journey; to travel.
    [1913 Webster]
 
       So on he fares, and to the border comes
       Of Eden.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To be in any state, or pass through any experience, good
    or bad; to be attended with any circummstances or train of
    events, fortunate or unfortunate; as, he fared well, or
    ill.
    [1913 Webster]
 
       So fares the stag among the enraged hounds.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
       I bid you most heartily well to fare. --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
       So fared the knight between two foes. --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   3. To be treated or entertained at table, or with bodily or
    social comforts; to live.
    [1913 Webster]
 
       There was a certain rich man which . . . fared
       sumptuously every day.        --Luke xvi.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   4. To happen well, or ill; -- used impersonally; as, we shall
    see how it will fare with him.
    [1913 Webster]
 
       So fares it when with truth falsehood contends.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To behave; to conduct one's self. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She ferde [fared] as she would die.  --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fare \Fare\, n. [AS. faru journey, fr. faran. See {Fare}, v.]
   1. A journey; a passage. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That nought might stay his fare.   --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. The price of passage or going; the sum paid or due for
    conveying a person by land or water; as, the fare for
    crossing a river; the fare in a coach or by railway.
    [1913 Webster]
 
   3. Ado; bustle; business. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The warder chid and made fare.    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. Condition or state of things; fortune; hap; cheer.
    [1913 Webster]
 
       What fare? what news abroad ?     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Food; provisions for the table; entertainment; as, coarse
    fare; delicious fare. "Philosophic fare." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. The person or persons conveyed in a vehicle; as, a full
    fare of passengers. --A. Drummond.
    [1913 Webster]
 
   7. The catch of fish on a fishing vessel.
    [1913 Webster]
 
   {Bill of fare}. See under {Bill}.
 
   {Fare indicator} or { Fare register}, a device for recording
    the number of passengers on a street car, etc.
 
   {Fare wicket}.
    (a) A gate or turnstile at the entrance of toll bridges,
      exhibition grounds, etc., for registering the number
      of persons passing it.
    (b) An opening in the door of a street car for purchasing
      tickets of the driver or passing fares to the
      conductor. --Knight.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fare
   n 1: an agenda of things to do; "they worked rapidly down the
      menu of reports" [syn: {menu}, {fare}]
   2: the sum charged for riding in a public conveyance [syn:
     {fare}, {transportation}]
   3: a paying (taxi) passenger
   4: the food and drink that are regularly served or consumed
   v 1: proceed or get along; "How is she doing in her new job?";
      "How are you making out in graduate school?"; "He's come a
      long way" [syn: {do}, {fare}, {make out}, {come}, {get
      along}]
   2: eat well

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FARE
     Film Automatic Retouching and Enhancement (Canon, Scanner)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 fare
   danger; peril
   go; ride; travel
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 fare
    achieve, act, do, make, perform
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 fare
    strike
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 fare
    box
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top