Search result for

faraway

(28 entries)
(0.0354 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faraway-, *faraway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faraway[ADJ] ห่างไกล, See also: ไกลลิบ, ไกล, ห่าง, Syn. distant, remote

English-Thai: Nontri Dictionary
faraway(adj) ห่างไกล,ไกล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Children, today we're going to talk about the old Slavs who once used to live in faraway forests, near big rivers, where it was very cold.เด็กวันนี้เราจะพูดถึง Slavs เก่า ที่เคยอาศัยอยู่ในป่าไกล, ใกล้แม่น้ำใหญ่ที่หนาวมาก Idemo dalje (1982)
I've been walking from one faraway place to the next for many years-- as long as you have lived.ฉันเดินทางแสนใจ จากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง มานานหลายปีแล้ว นานเท่าที่เธอมีชีวิตขึ้นมา Seven Years in Tibet (1997)
And yet, she herself is still in silent agony, in faraway East Africa.นั่นทำให้พ่อเธอหมดความเชื่อถือในตัวเธอ แต่ทว่าเธอก็ยังยอมปวดร้าวตามลำพัง เศร้าโศกกับหลุมศพของทหารออกรบ... Malèna (2000)
Once upon a time, in a faraway kingdom, lived a beautiful little girl and her widowed father.กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในดินแดนอันไกลโพ้น มีสาวน้อยนางหนึ่ง ...และพ่อผู้เป็นม่ายของเธอ A Cinderella Story (2004)
Okay. It wasn't that long ago. And it wasn't really a faraway kingdom.จริงๆ แล้ว ก็ไม่นานเท่าไรหรอก และไม่ได้ไกลโพ้นด้วย A Cinderella Story (2004)
It looked faraway because you barely see it through the smog.ก็เพราะว่าแทบมองไม่เห็นอะไรนอกจากหมอก A Cinderella Story (2004)
Sheep from faraway, huh?แกะจากแดนไกลด้วยล่ะสิ Love So Divine (2004)
Coming all the way from faraway Australiaทำให้คุณต้องตามมาจากออสเตรเลียน่ะ Sorry, I Love You (2004)
Many, many years ago, in a sad, faraway land, there was an enormous mountain made of rough, black stone.นานแสนนานมาแล้ว, ในดินแดนอันเศร้าโศก, ที่แสนห่างไกล, มีภูเขาขนาดมหึมา เป็นหินขรุขระ, สีดำ. Pan's Labyrinth (2006)
I could feel a faint shift in a faraway place.ผมรู้สึกถึงการเปลี่ยนเล็กน้อยในที่ห่างไกล Cashback (2006)
I'm as faraway from actually finding the pearls as ever...ฉันออกมาไกลจากที่ที่ไข่มุกน่าจะเคยอยู่ The Secret of Moonacre (2008)
Once upon a time, in a magical, faraway kingdom... /... there was a brave /and noble knight.มีอัศวินผู้กล้าหาญและสูงศักดิ์ รูปงาม และอาศัยอยู่ในปราสาทขนาดใหญ่ Bedtime Stories (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
farawayIn the distance, faraway, you can see Mt. Fuji through the morning mist.
farawayWe have a saying to the effect that a good neighbor is better than a faraway relative is.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุรกันดาร[ADJ] faraway, See also: long way off, distant, remote, absent, Thai definition: ที่ไปมาลำบากมาก, ที่ห่างไกลความเจริญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทุราคม[N] faraway, See also: difficult approach, remote dwelling, be traversed with difficulty, be inaccessible, Syn. ทุรคม, ที่ห่างไกล, Thai definition: การถึงลำบาก, การอยู่ทางไกล, Notes: (บาลี)
ระยะไกล[ADJ] faraway, See also: distant, Ant. ระยะใกล้, Example: หากมีความจำเป็นต้องถ่ายภาพระยะใกล้มาก หรือต้องการสัดส่วนที่ถูกต้อง ควรใช้เลนส์ถ่ายภาพระยะไกล

CMU English Pronouncing Dictionary
FARAWAY    F AA1 R AH0 W EY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faraway    (j) (f aa1 r @ w ei)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠い目[とおいめ, tooime] (exp) distant look; faraway look [Add to Longdo]
天涯比隣[てんがいひりん, tengaihirin] (exp) a great distance does not detract from the feeling (relationship) of endearment; feeling as though a dear one faraway were living in one's close neighborhood [Add to Longdo]
波濤万里[はとうばんり, hatoubanri] (n) faraway lands; voyage to faraway lands [Add to Longdo]
鵬程万里[ほうていばんり, houteibanri] (n) (over) a great distance; (a long journey (flight, voyage)) to (from) a faraway place [Add to Longdo]
悠遠[ゆうえん, yuuen] (adj-na,n) faraway; remoteness [Add to Longdo]
遥か彼方[はるかかなた, harukakanata] (adj-no) faraway; far-off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faraway
   adj 1: very far away in space or time; "faraway mountains"; "the
       faraway future"; "troops landing on far-off shores";
       "far-off happier times" [syn: {faraway}, {far-off}]
   2: far removed mentally; "a faraway (or distant) look in her
     eyes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top