Search result for

fantasy

(57 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fantasy-, *fantasy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fantasy[N] การจินตนาการ, See also: ความเพ้อฝัน, ความนึกฝัน, ความฟุ้งซ่าน, Syn. imagination, fancy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fantasy(แฟน'ทะซี) n. การจินตนาการ,การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,ผลิตผลของจินตนาการ. vi. จินตนาการ,นึกฝัน

English-Thai: Nontri Dictionary
fantasy(n) การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,ความคิดฟุ้งซ่าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fantasyความเพ้อฝัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fantasyจินตนิมิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fantasyการฝันเฟื่อง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fantasyมโนภาพ,มโนคติ,การคิดฝัน,ความเพ้อฝัน [การแพทย์]
Fantasy fiction, Englishนวนิยายแฟนตาซีอังกฤษ [TU Subject Heading]
Fantasy fiction, Frenchนวนิยายแฟนตาซีฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Fantasy filmsภาพยนตร์แฟนตาซี [TU Subject Heading]
Fantasy literatureวรรณกรรมแฟนตาซี [TU Subject Heading]
Fantasy Worldโลกแห่งความเพ้อฝัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not a fantasy. They're real.มันไม่ใช่ความเพ้อฝัน พวกเขามีตัวตน Field of Dreams (1989)
I was living in a fantasy.ผมเหมือนอยู่ในฝัน Goodfellas (1990)
- It's just a fantasy.- มันก็แค่เรื่องเพ้อฝันน่ะ Mannequin: On the Move (1991)
For weeks before the accident I was having the same fantasy over and over again.อาทิตย์ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ ฉันเห็นภาพ... ...เพ้อฝันเหมือนๆกันติดๆกัน Basic Instinct (1992)
The same reason he hung his fantasy girlies on the wall.เหตุผลเดียวกับที่เขาแขวน girlies จินตนาการของเขาบนผนัง The Shawshank Redemption (1994)
- If you indulge this fantasy, that's your business.- ถ้าคุณดื่มด่ำกับจินตนาการนี​​้ที่ธุรกิจของคุณ The Shawshank Redemption (1994)
This fantasy that you are some... Dr. Mickler.เพ้อเจอไงหมอมิคเลอร์ Don Juan DeMarco (1994)
Interesting fantasy.เพ้อเจอได้น่าสนใจ Don Juan DeMarco (1994)
It is an addiction that people have at this time... fantasy-creating out of the written material.มันคือยาเสพติดที่ผู้คนในเวลานี้... ได้สร้างโลกจินตนการออกมานอกงานเขียนแล้ว In the Mouth of Madness (1994)
When people begin to lose their ability... to know the difference between fantasy and reality... the old ones can begin their journey back.เมื่อผู้คนเริ่มสูญเสียการรับรู้ ถึงความแตกต่างระหว่างแฟนตาซีกับความจริง เล่มเก่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทาง In the Mouth of Madness (1994)
They were going to pay him $100,000. Just another fantasy.ค่าตอบแทนก็ไม่มากไม่มาย ทั้งหมดประมาณ 100,000ดอลล์. Ghost in the Shell (1995)
They're a simulated experience, a fantasy.ทั้งภรรยาและลูกคุณเป็นประสบการณ์เสมือน Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fantasyA talking dictionary is no longer a fantasy.
fantasyCan't you divorce fantasy from reality?
fantasyFantasy is often the mother of art.
fantasyHe lives in a world of fantasy.
fantasyIn his fantasy, he imagined he was a famous writer.
fantasyOnce in a while, the prophet indulges in fantasy.
fantasyReality and fantasy are hard to distinguish.
fantasySometimes reality and fantasy are hard to distinguish.
fantasyThe inactive child is far more inclined to live in a world of fantasy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทธัจ[N] fantasy, Syn. อุธัจ, ความฟุ้งซ่าน
อุธัจ[N] fantasy, Syn. อุทธัจ, ความฟุ้งซ่าน
เทพสังหรณ์[N] God-induced dream, See also: fantasy, Thai definition: เทวดามาดลใจหรือมาเข้าฝัน, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จินตนาการ[n.] (jintanākān) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection   FR: imagination [f]
คิดอุตริ[v. exp.] (khit uttari) EN: indulge in wild fantasy ; give reins to one's imagination ; have a maggot in one's head ; have a very fantastic idea   

CMU English Pronouncing Dictionary
FANTASY    F AE1 N T AH0 S IY0
FANTASY    F AE1 N AH0 S IY0
FANTASYLAND    F AE1 N T AH0 S IY0 L AE2 N D
FANTASYLAND    F AE1 N AH0 S IY0 L AE2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fantasy    (n) (f a1 n t @ s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オナドル[, onadoru] (n) (abbr) fantasy object for masturbation (wasei [Add to Longdo]
オナペット[, onapetto] (n) (obs) fantasy object for masturbation (wasei [Add to Longdo]
スペースファンタジー[, supe-sufantaji-] (n) space fantasy [Add to Longdo]
ファンタジー[, fantaji-] (n) fantasy; (P) [Add to Longdo]
空想[くうそう, kuusou] (n,vs,adj-no) daydream; fantasy; fancy; vision; (P) [Add to Longdo]
空想科学小説[くうそうかがくしょうせつ, kuusoukagakushousetsu] (n) science fiction; sci-fi; fantasy fiction [Add to Longdo]
幻を追う[まぼろしをおう, maboroshiwoou] (exp,v5u) to pursue an illusion; to pursue a fantasy; to pursue phantoms [Add to Longdo]
幻想曲[げんそうきょく, gensoukyoku] (n) fantasy; fantasia [Add to Longdo]
夢幻[むげん(P);ゆめまぼろし, mugen (P); yumemaboroshi] (n) dreams; fantasy; visions; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇幻[qí huàn, ㄑㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, ] fantasy (fiction) [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, ] fantasy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fantasy \Fan"ta*sy\, n.; pl. {Fantasies}. [See {Fancy}.]
   1. Fancy; imagination; especially, a whimsical or fanciful
    conception; a vagary of the imagination; whim; caprice;
    humor.
    [1913 Webster]
 
       Is not this something more than fantasy ? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A thousand fantasies
       Begin to throng into my memory.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Fantastic designs.
    [1913 Webster]
 
       Embroidered with fantasies and flourishes of gold
       thread.                --Hawthorne.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fantasy \Fan"ta*sy\, v. t.
   To have a fancy for; to be pleased with; to like; to fancy.
   [Obs.] --Cavendish.
   [1913 Webster]
 
      Which he doth most fantasy.       --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
   [1913 Webster] Fantigue

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fantasy
   n 1: imagination unrestricted by reality; "a schoolgirl fantasy"
      [syn: {fantasy}, {phantasy}]
   2: fiction with a large amount of imagination in it; "she made a
     lot of money writing romantic fantasies" [syn: {fantasy},
     {phantasy}]
   3: something many people believe that is false; "they have the
     illusion that I am very wealthy" [syn: {illusion}, {fantasy},
     {phantasy}, {fancy}]
   v 1: indulge in fantasies; "he is fantasizing when he says he
      plans to start his own company" [syn: {fantasy},
      {fantasize}, {fantasise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top