Search result for

familial

(33 entries)
(0.0478 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -familial-, *familial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
familial[ADJ] เกี่ยวข้องกับครอบครัว, See also: ซึ่งเป็นของตระกูล, Syn. domestic
familial[ADJ] เป็นกรรมพันธุ์, Syn. hereditary, inherited

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
familial(ฟะมิล'เลียล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของครอบครัว,เป็นกรรมพันธุ์, Syn. free

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
familial-ในวงศ์ตระกูล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
familial tremor; tremor, essential; tremor, heredofamilialอาการสั่นไม่ทราบเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Familialกรรมพันธุ์,ประวัติทางกรรมพันธุ์ [การแพทย์]
Familial Diseasesโรคในเครือญาติ,โรคชนิดครอบครัว [การแพทย์]
Familial Dominantผู้มีสายเลือดเดียวกัน [การแพทย์]
Familial Occurrenceเป็นแบบครอบครัว [การแพทย์]
Familial Tendencyมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Create the impression of a decent citizen with familial responsibilities who happened to slip up once.ว่าแต่เรากำลังจะไปไหนอ่ะ เราต้องไปหาใครคนนึง ซางชุลเงินชั้นอยู่ที่มัน ซางชุล? Hero (1992)
This is a familial match.เรากำลังหาอะไรโดยเฉพาะรึเปล่า? Wrecking Crew (2008)
You and your daughter have familial Mediterranean fever.คุณและลูกสาวคุณเป็นโรค" ไข้ครอบครัวชาวเมดิเตอร์เรเนียน" Joy (2008)
Familial mediterranean fever.ไข้ เป็นกรรมพันธุ์ จาก Mediterranean Dying Changes Everything (2008)
Yes, best wishes for a successful blending of familial obligations, as well as monetary and property consolidation.ใช่แล้วเพื่อร่วมแสดงความยินดี สำหรับการประสบความสำเร็จ ในการสำนึกรู้คุณ อย่างคุ้นเคยกันดี รวมถึงเรื่องฐานะการเงิน The Boy with the Answer (2010)
Saying I don't have any familial manners.บอกฉันว่าไม่มีคุณสมบัติผู้ดี Episode #1.9 (2010)
You said to learn familial matters from you!เธอบอกให้ฉันเรียนรู้คุณสมบัติผู้ดีจากเธอ! Episode #1.9 (2010)
And it's totally clear that anybody with familial adenomatous polyposis should be supplementing platinum-based doublet regiments with eicosapentaeonic acid.ผมได้ลองค้นคว้าเนื้องอกของน้าเฮเลนดูแล้ว เห็นได้ชัดว่าใครก็ตามที่กระเพาะทำงานผิดปกติ สมควรถูกให้ยาที่มีตัวยาออกฤทธิ์. Limitless (2011)
Sibling rivalry, backstabbing, familial manipulation.การชิงดีชิงเด่นของพี่น้อง ,ทรยศหักหลัง โกงกันในครอบครัว The Fasting and the Furious (2011)
He was always afraid they'd get dragged into a spy world and hurt, so he replaces familial love by bonding with his young nephew.เขามักจะกลัวว่าพวกเขาจะถูกลาก เข้าไปในโลกของสายลับและเจ็บปวด เขาก็เลยแทนที่ความรักที่มีให้ครอบครัว Promise (2012)
A familial match.ฐานครอบครัวตรงกัน Make Your Own Kind of Music (2013)
There are familial overlaps of cadence and voice that will be very helpful.ความเกี่ยวข้องกันทางครอบครัว ของจังหวะการพูดและเสียง นั่นน่าจะช่วยได้มาก At What Price (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอง[v.] (døng) EN: be related by marriage ; be related ; be allied to   FR: avoir un lien familial
ธุรกิจครอบครัว[n. exp.] (thurakit khrøpkhrūa) EN: family business ; family enterprise   FR: entreprise familiale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAMILIAL    F AH0 M IH1 L Y AH0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミロイドニューロパシー[, amiroidonyu-ropashi-] (n) familial amyloidotic polyneuropathy; FAP [Add to Longdo]
家族愛[かぞくあい, kazokuai] (n) love of (one's) family; family love; familial love [Add to Longdo]
家族性[かぞくせい, kazokusei] (n,adj-no) familial [Add to Longdo]
家族性痙性対麻痺[かぞくせいけいせいたいまひ, kazokuseikeiseitaimahi] (n) familial spastic paraplegia [Add to Longdo]
家庭的[かていてき, kateiteki] (adj-na,n) family-oriented; familial [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家当[jiā dàng, ㄐㄧㄚ ㄉㄤˋ, / ] familial property; belongings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 familial \familial\ adj.
   1. relating to or having the characteristics of a family; as,
    children of the same familial background; familial
    aggregation.
    [WordNet 1.5]
 
   2. tending to occur among members of a family, usually by
    hereditary transmission; familial traits.
 
   Syn: genetic, hereditary, inherited, transmitted,
     transmissible.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 familial
   adj 1: relating to or having the characteristics of a family;
       "children of the same familial background"; "familial
       aggregation"
   2: occurring among members of a family usually by heredity; "an
     inherited disease"; "familial traits"; "genetically
     transmitted features" [syn: {familial}, {genetic},
     {hereditary}, {inherited}, {transmitted}, {transmissible}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top