Search result for

falsehood

(44 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -falsehood-, *falsehood*, falsehoo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
falsehood[N] ความเชื่อที่ไม่จริง, See also: ความคิดผิดๆ, Syn. error, misconception, untruth, Ant. fact, certainty
falsehood[N] การพูดเท็จ, See also: การหลอกลวง, การโกหก, การทำมารยา, Syn. dishonesty, mistatement, prevarication, Ant. fact, truth

English-Thai: Nontri Dictionary
falsehood(n) การปลอม,ความไม่มีวาจาสัตย์,ความทุจริต,การโกหก,การหลอกลวง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But this transcript of a tape made three days earlier clearly shows that to be a falsehood.แต่ในเอกสารชิ้นนี้ ได้ถอดเทปเอาไว้สามวันก่อนแล้ว เป็นที่ชัดเจน มันแสดงให้เห็นว่า มีการหลอกลวงโกหก Frost/Nixon (2008)
A tiny falsehood.เข้าใจผิดเล็กน้อย I Will Rise Up (2009)
His entire existence has been based on dissemblance and falsehood.การใช้คำพูดของเขา มักชอบอำพราง กลบเกลื่อน โกหกมดเท็จ 137 Sekunden (2009)
The"pusher"se get into your head and do any falsehood is truth.จอมบงการจะควบคุมจิตเรา ให้เชื่อตามความคิดที่เค้าเอามาใส่หัวเรา Push (2009)
It's a falsehood. I swear it.ต้องเข้าใจผิดแน่ๆ ข้าสาบาน What Is Dead May Never Die (2012)
Speaking falsehoods before the gods is a great crime.พูดมุสาต่อหน้าทวยเทพถือเป็นบาปหนา Mother's Mercy (2015)
Your trial will separate the truths from the falsehoods.การไต่สวนจะแยกความจริง ออกจากความลวง Mother's Mercy (2015)
She has committed the acts of falsehood and fornication.นางได้กระทำผิดข้อหา กล่าวเท็จต่อทวยเทพ และก่อประเวณี Mother's Mercy (2015)
A falsehood, you will find, designed to keep your true lineage safe.ความเท็จคุณจะพบว่าได้รับการ ออกแบบเพื่อให้ปลอดภัยเชื้อสายของคุณเป็นจริง Underworld: Blood Wars (2016)
Though I know it must be a scandalous falsehood,ถึงแม้ฉันจะรู้ว่ามันเป็นเพียงข่าวลือที่ไม่ถูกต้อง Episode #1.6 (1995)
It is the case in every period of history where injustice based on falsehoods based on taking away the right and freedoms of people to live and survive with dignity that eventually when you call a bluff the tables turn.ในทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่มีความไม่ยุติธรรม ที่ตั้งอยู่บนความเท็จ ตั้งอยู่บนการพรากสิทธิและเสรีภาพไปจากประชาชน The Corporation (2003)
I know this to be a falsehood.ฉันรู้ว่ามันเป็นข่าวโคมลอย ถึงไม่อยากทำให้เขาเสียหาย Pride & Prejudice (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
falsehoodHe hates falsehood more than anything else.
falsehoodI contended against falsehood.
falsehoodThere has a ring of falsehood in his story.
falsehoodTime reveals truth as well as falsehood.
falsehoodTruth mingled with falsehood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุสาวาท[N] lie, See also: falsehood, fib, untrue words, untruth, Syn. คำเท็จ, คำโกหก, Example: ถ้ากษัตริย์ทำปาณาติบาตลักขโมยประพฤติผิดในกามและกล่าวคำมุสาวาทก็เลวร้ายดังเช่นพราหมณ์แพศย์ศูทรที่ทำเช่นนั้นเหมือนกัน, Notes: (บาลี)
มุสาวาท[N] lie, See also: falsehood, falsification, prevarication, Syn. การพูดเท็จ, การพูดปด, การโกหก, Example: การเทศน์เชียร์นักการเมือง เทศน์ยกย่องคนตายที่เลวร้ายนั้น ถือว่าเป็นมุสาวาทไหม, Notes: (บาลี)
มารษา[N] lie, See also: falsehood, Syn. คำปด, คำเท็จ, คำพูดไม่จริง, คำโกหก, Notes: (สันสกฤต)
มารษา[N] lie, See also: falsehood, Syn. คำปด, คำเท็จ, คำพูดไม่จริง, คำโกหก, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำมุสา[n.] (kham musā) EN: lie ; falsehood   FR: mensonge [m]
มุสา[v.] (musā) EN: lie ; fib ; tell a lie ; tell untruths ; falsify ; prevaricate ; utter a falsehood   
มุสาวาท[n.] (musāwāt) EN: lie ; falsehood ; fib ; untrue words ; untruth   FR: mensonge [m] ; contre-vérité [f] ; menterie [f] (fam. - vx)
พูดเท็จ[v.] (phūt thet) EN: lie ; tell a lie ; tell a falsehood   FR: mentir ; dire des mensonges

CMU English Pronouncing Dictionary
FALSEHOOD    F AE1 L S HH UH2 D
FALSEHOODS    F AE1 L S HH UH2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
falsehood    (n) (f oo1 l s h u d)
falsehoods    (n) (f oo1 l s h u d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
因明[いんみょう, inmyou] (n) (See 五明) hetuvidya (ancient Indian logic for determining right from wrong, truth from falsehood, etc.) [Add to Longdo]
[うそ, uso] (n) (1) lie; falsehood; incorrect fact; (2) (col) Really!; Unbelievable!; No way!; (P) [Add to Longdo]
嘘から出た誠[うそからでたまこと, usokaradetamakoto] (exp) (id) Truth comes out of falsehood [Add to Longdo]
嘘偽り[うそいつわり, usoitsuwari] (n) (See 嘘) great lie; lie; falsehood [Add to Longdo]
偽り;詐り[いつわり, itsuwari] (n,adj-no) lie; falsehood; fiction; fabrication [Add to Longdo]
偽言[ぎげん, gigen] (n) falsehood [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n) (1) unpreparedness; (2) falsehood; (3) (See 二十八宿) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
虚偽[きょぎ, kyogi] (n,adj-no,vs) untrue; falsehood; fiction; deception; vanity; (P) [Add to Longdo]
虚言[きょげん, kyogen] (n) falsehood [Add to Longdo]
虚辞[きょじ, kyoji] (n) falsehood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Falsehood \False"hood\, n. [False + -hood]
   1. Want of truth or accuracy; an untrue assertion or
    representation; error; misrepresentation; falsity.
    [1913 Webster]
 
       Though it be a lie in the clock, it is but a
       falsehood in the hand of the dial when pointing at a
       wrong hour, if rightly following the direction of
       the wheel which moveth it.      --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. A deliberate intentional assertion of what is known to be
    untrue; a departure from moral integrity; a lie.
    [1913 Webster]
 
   3. Treachery; deceit; perfidy; unfaithfulness.
    [1913 Webster]
 
       Betrayed by falsehood of his guard.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A counterfeit; a false appearance; an imposture.
    [1913 Webster]
 
       For his molten image is falsehood.  --Jer. x. 14.
    [1913 Webster]
 
       No falsehood can endure
       Touch of celestial temper.      --Milton.
 
   Syn: Falsity; lie; untruth; fiction; fabrication. See
     {Falsity}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 falsehood
   n 1: a false statement [syn: {falsehood}, {falsity}, {untruth}]
      [ant: {true statement}, {truth}]
   2: the act of rendering something false as by fraudulent changes
     (of documents or measures etc.) or counterfeiting [syn:
     {falsification}, {falsehood}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top