หรือคุณหมายถึง falling sickneß?
Search result for

falling sickness

(4 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -falling sickness-, *falling sickness*, falling sicknes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
falling sickness[N] โรคลมบ้าหมู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
falling sicknessn. โรคลมบ้าหมู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
falling sickness; epilepsyโรคลมชัก, โรคลมบ้าหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Falling \Fall"ing\, a. & n.
   from {Fall}, v. i.
   [1913 Webster]
 
   {Falling away}, {Falling off}, etc. See {To fall away}, {To
    fall off}, etc., under {Fall}, v. i.
 
   {Falling band}, the plain, broad, linen collar turning down
    over the doublet, worn in the early part of the 17th
    century.
 
   {Falling sickness} (Med.), epilepsy. --Shak.
 
   {Falling star}. (Astron.) See {Shooting star}.
 
   {Falling stone}, a stone falling through the atmosphere; a
    meteorite; an a["e]rolite.
 
   {Falling tide}, the ebb tide.
 
   {Falling weather}, a rainy season. [Colloq.] --Bartlett.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

falling sickness ( F AA1 L IH0 NG S IH1 K N AH0 S)

 


  

 
falling sickness
 • โรคลมบ้าหมู[Lex2]
 • n. โรคลมบ้าหมู [Hope]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
fällig, gallig, Fallwind, Hallig, fallen, faltig, faulig, füllig, Helling, fallend

Similar FRENCH words suggested by aspell:
fading, fadings, mailing, phalline, falun, faluns, câlin, filin, flint, félin, malin, salin, mailings, phallines, câlins, faquin, filins, félins, malins, salins, câlina, câline, câliné, famine, farina, farine, fariné, fixing, féline, saline, valine, wading, shilling, faquins signez, ricanez, sacquez, sillonnez, siphonnez, sacquiez

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top