Search result for

failing

(51 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -failing-, *failing*, fail
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
failing[N] ความล้มเหลว, Syn. failure
failing[N] ความผิด, See also: ความอ่อนแอ, Syn. shortcoming, defect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
failing(เฟล'ลิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ., See also: failingly adv. failingness n., Syn. fault
unfailing(อันเฟ'ลิง) adj. ไม่สิ้นสุด,เชื่อถือได้ตลอด,ไม่ทำให้ผิดหวังโดยตลอด,ไม่มีขาด,ไม่เคยพลาด., See also: unfailingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
failing(pre) ถ้าไม่มี,ถ้าไม่ได้,ขาดไป
unfailing(adj) ไม่ท้อถอย,ไม่เคยพลาด,ไม่มีขาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
failing circumstancesพฤติการณ์ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ [ดู insolvency ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Got it. - Got it. Sir, systems are failing all over the ship.-ทราบแล้ว ระบบล่มทั้งยานแล้วครับท่าน Dead Space: Downfall (2008)
He got an intestinal graft, his pancreas is failing.เค้าเคยผ่าลำไส้ ตับอ่อนเค้ากำลังจะล้มเหลว Not Cancer (2008)
Her right eye's failing.ตาขวาของเธอกำลังแย่ Not Cancer (2008)
Her liver's failing. It's not SARS.ตับเธอวายมันไม่ใช่โรคซาร์ Birthmarks (2008)
Maybe his kidneys should be failing,ไตของเขาน่าจะพังไปแล้ว Last Resort (2008)
Her kidneys are failing.ตับเธอวายแล้ว Last Resort (2008)
This thing is nothing but trouble it's so big, then when i get the born on, i passed out oh, boo hoo, your dick's too big cry in your river you are failing because you don't have enough blood you just need a blood transfusion for your x-long.สิ่งนี้มิใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นปัญหา เป็นใหญ่ดังนั้นแล้วเมื่อฉันได้รับการเกิดในฉันผ่านออก โอ๋, หุยฮา hoo ของคุณกระเจี๊ยวใหญ่เกินไป \ Ncry ในแม่น้ำ Gas Pills (2008)
- And failing.ไม่ต้องกังวลไปเมอร์ลินลุงรู้ว่าเธอพยายามแล้ว Lancelot (2008)
Despite Uther's failings, he has brought peace and prosperity to this Kingdom.ถึงอูเธอร์จะมีข้อด้อย แต่เขาก็นำความสงบ และความรุ่งเรืองมาสู่อาณาจักร To Kill the King (2008)
His body's failing him before his life's begun.ร่างกายของเขาล้มเหลว ก่อนที่ชีวิตเขาจะเริ่มต้น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The rest of the project and its failings would not only be forgotten, they would totally cease to exist.ส่วนที่นอกเหนือจากนั้น และความล้มเหลวก่อนหน้าไม่เพียงถูกลืมไป, แต่ยังเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลย Frost/Nixon (2008)
The barrier to stop crabs is failing.บาร์เรียร์ที่ปกป้องมหาสมุทรอ่อนแรงลง... Ponyo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
failingFailing the examination means waiting for another year.
failingHe entered the university after failing the examination twice.
failingHe wishes to resign on the ground that his health is failing.
failingHis eyesight is failing.
failingHis failing the test is no laughing matter.
failingHis powers are failing.
failingMy memory is failing.
failingThe car failing to start, we went by bus.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อผิดพลาด[n.] (khøphitphlāt) EN: error ; mistake ; blunder ; failing ; bungle   FR: erreur [f] ; bévue [f]
กลัวสอบตก[v. exp.] (klūa søp tok) EN: be afraid of failing an examination ; be afraid of flunking   FR: craindre d'échouer à un examen ; craindre d'être collé à un examen ; être hanté par la peur de l'échec
ทราม[adj.] (sām) EN: delining ; failing ; deteriorating   

CMU English Pronouncing Dictionary
FAILING    F EY1 L IH0 NG
FAILINGS    F EY1 L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
failing    (v) (f ei1 l i ng)
failings    (n) (f ei1 l i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ansonsten; anderenfallsfailing which [Add to Longdo]
sonst; wenn das nicht möglich istfailing this [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
ギリギリセーフ;ぎりぎりセーフ[, girigirise-fu ; girigiri se-fu] (exp) (See ぎりぎり,セーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK [Add to Longdo]
ギリセーフ[, girise-fu] (exp) (col) (abbr) (See ぎりぎりセーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK [Add to Longdo]
ダブる[, dabu ru] (v5r,vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing [Add to Longdo]
医者の不養生[いしゃのふようじょう, ishanofuyoujou] (exp) failing to practice what one preaches; physician, heal thyself; doctors often neglect their own health [Add to Longdo]
一浪[いちろう, ichirou] (n,vs) failing college entrance exams and retaking them a year later [Add to Longdo]
溢れ[あぶれ, abure] (n) failing to get a job [Add to Longdo]
掛け捨て[かけすて;かけずて, kakesute ; kakezute] (n) failing to honor (honour) an installment payment (instalment) [Add to Longdo]
掛け声倒れ[かけごえだおれ, kakegoedaore] (n) starting with vigor but ending with no action; raising one's voice (in a call to action) and then failing to take action [Add to Longdo]
義理が悪い[ぎりがわるい, girigawarui] (exp,adj-i) failing in one's duty (e.g. to someone) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fail \Fail\, n. [OF. faille, from failir. See {Fail}, v. i.]
   1. Miscarriage; failure; deficiency; fault; -- mostly
    superseded by {failure} or {failing}, except in the phrase
    without fail. "His highness' fail of issue." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Death; decease. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Failing \Fail"ing\, n.
   1. A failing short; a becoming deficient; failure;
    deficiency; imperfection; weakness; lapse; fault;
    infirmity; as, a mental failing.
    [1913 Webster]
 
       And ever in her mind she cast about
       For that unnoticed failing in herself. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of becoming insolvent of bankrupt.
 
   Syn: See {Fault}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fail \Fail\ (f[=a]l) v. i. [imp. & p. p. {Failed} (f[=a]ld); p.
   pr. & vb. n. {Failing}.] [F. failir, fr. L. fallere, falsum,
   to deceive, akin to E. fall. See {Fail}, and cf. {Fallacy},
   {False}, {Fault}.]
   1. To be wanting; to fall short; to be or become deficient in
    any measure or degree up to total absence; to cease to be
    furnished in the usual or expected manner, or to be
    altogether cut off from supply; to be lacking; as, streams
    fail; crops fail.
    [1913 Webster]
 
       As the waters fail from the sea.   --Job xiv. 11.
    [1913 Webster]
 
       Till Lionel's issue fails, his should not reign.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To be affected with want; to come short; to lack; to be
    deficient or unprovided; -- used with of.
    [1913 Webster]
 
       If ever they fail of beauty, this failure is not be
       attributed to their size.       --Berke.
    [1913 Webster]
 
   3. To fall away; to become diminished; to decline; to decay;
    to sink.
    [1913 Webster]
 
       When earnestly they seek
       Such proof, conclude they then begin to fail.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To deteriorate in respect to vigor, activity, resources,
    etc.; to become weaker; as, a sick man fails.
    [1913 Webster]
 
   5. To perish; to die; -- used of a person. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Had the king in his last sickness failed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To be found wanting with respect to an action or a duty to
    be performed, a result to be secured, etc.; to miss; not
    to fulfill expectation.
    [1913 Webster]
 
       Take heed now that ye fail not to do this. --Ezra
                          iv. 22.
    [1913 Webster]
 
       Either my eyesight fails, or thou look'st pale.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To come short of a result or object aimed at or desired;
    to be baffled or frusrated.
    [1913 Webster]
 
       Our envious foe hath failed.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. To err in judgment; to be mistaken.
    [1913 Webster]
 
       Which ofttimes may succeed, so as perhaps
       Shall grieve him, if I fail not.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   9. To become unable to meet one's engagements; especially, to
    be unable to pay one's debts or discharge one's business
    obligation; to become bankrupt or insolvent; as, many
    credit unions failed in the late 1980's.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 failing
   adj 1: below acceptable in performance; "received failing
       grades"
   n 1: a flaw or weak point; "he was quick to point out his wife's
      failings" [syn: {failing}, {weakness}]
   2: failure to reach a minimum required performance; "his failing
     the course led to his disqualification"; "he got two flunks
     on his report" [syn: {failing}, {flunk}] [ant: {pass},
     {passing}, {qualifying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top