Search result for

fail

(144 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fail-, *fail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fail[VI] ล้มเหลว, See also: ประสบความล้มเหลว, เพลี่ยงพล้ำ, ผิดพลาด, เหลว, ไม่ผ่านการพิจารณา, เจ๊ง, พัง, เสีย, ตก, ไม่ได้ผล, Syn. unsuccess
fail[VT] ้ผิดหวัง
fail[VT] ้สอบไม่ผ่าน, See also: สอบตก, Syn. incapable
faille[N] ผ้าแพรทำด้วยไหม
fail in[PHRV] ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่อง, See also: ล้มเหลวกับ
fail in[PHRV] ขาดแคลน, See also: ขาด
fail of[PHRV] ล้มเหลวในเรื่อง, See also: ไม่ประสบความสำเร็จจากเรื่อง
failing[N] ความล้มเหลว, Syn. failure
failing[N] ความผิด, See also: ความอ่อนแอ, Syn. shortcoming, defect
failure[N] ความล้มเหลว, Syn. lack of success

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fail(เฟล) {failed,failing,fails} vi. ส้มเหลว,ไม่สามารถ,ได้ต่ำกว่ากำหนด,สอบตก,ขาดแคลน,ล้ม,อ่อนกำลัง,เสื่อมถอย,ไม่สามารถชำระหนี้ได้,แตก,หยุด,ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ,ทำให้ผิดหวัง,ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหลว. -without fail แน่นอน คำที่มีความหมายเห
failing(เฟล'ลิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ., See also: failingly adv. failingness n., Syn. fault
failure(เฟ'เลียร์) n. ความล้มเหลว,การสอบตก,การได้ต่ำกว่าที่กำหนด,การขาดแคลน,ความเสื่อมถอย,ภาวะล้มละลาย,ผู้ที่ล้มเหลว,สิ่งที่ล้มเหลว
congestive heart failureโรคเลือดคั่ง
heart failureหัวใจวาย
system failureความขัดข้องของระบบการที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งระบบ อาจเป็นเพราะมีข้อขัดข้องก็ได้
unfailing(อันเฟ'ลิง) adj. ไม่สิ้นสุด,เชื่อถือได้ตลอด,ไม่ทำให้ผิดหวังโดยตลอด,ไม่มีขาด,ไม่เคยพลาด., See also: unfailingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
fail(vi) ล้มเหลว,ไม่สำเร็จ,ไม่เกิดผล,ไม่สามารถ,สอบตก
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
failing(pre) ถ้าไม่มี,ถ้าไม่ได้,ขาดไป
failure(n) ความล้มเหลว,การล้มละลาย,การสอบตก
HEART heart failure(n) หัวใจล้มเหลว,หัวใจวาย
unfailing(adj) ไม่ท้อถอย,ไม่เคยพลาด,ไม่มีขาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fail-operationalดำเนินงานได้แม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fail-safeปลอดภัยแม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fail-softดำเนินงานได้บางส่วนแม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
failing circumstancesพฤติการณ์ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ [ดู insolvency ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failureความขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
failure of considerationค่าต่างตอบแทนล้มเหลว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure of considerationการละเลยไม่ให้สินจ้าง, การปฏิเสธไม่ให้สินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure of evidence; failure of proofการไม่สามารถแสดงพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure of good behaviourการมีความประพฤติเสื่อมเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure of issueการตายโดยไม่มีลูก [ดู dying without issue] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Failไม่สำเร็จ [การแพทย์]
Failed statesรัฐล้มละลาย [TU Subject Heading]
Failureความล้มเหลว,ตก,ความล้มเหลว [การแพทย์]
Failure (Psychology)ความล้มเหลว (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Failure Rateอัตราการล้มเหลว [การแพทย์]
Failure to Thriveเด็กไม่เจริญเติบโต,การเจริญเติบโตหยุดชะงัก,เลี้ยงไม่โต,การที่เด็กไม่เจริญเติบโต [การแพทย์]
Failure, Clinicalความล้มเหลวทางด้านการรักษา [การแพทย์]
Failure, Combinedหัวใจวายร่วม [การแพทย์]
Failure, Completeการล้าสมบูรณ์ [การแพทย์]
Failure, Completeเสียหมดทุกส่วน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fail-over [ADJ]เกี่ยวกับระบบสำรองซึ่งทำหน้าที่แทนในกรณีที่ระบบหลักหยุดทำงาน
See also: S. fail-safe,
fail-over [ADJ]เกี่ยวกับระบบสำรองซึ่งทำหน้าที่แทนในกรณีที่ระบบหลักหยุดทำงาน
See also: S. fail-safe,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Except worse this time, because everyone's gonna know I failed.ยกเว้น ถ้าครั้งนี้มันยิ่งแย่ คนก็ยิ่งว่าฉันล้มเหลว There Might be Blood (2008)
If you fail...ถ้าผ่านไปได้ อย่าลืมเชิญผมไปงานแต่งด้วยหล่ะ Committed (2008)
- Got it. - Got it. Sir, systems are failing all over the ship.-ทราบแล้ว ระบบล่มทั้งยานแล้วครับท่าน Dead Space: Downfall (2008)
He got an intestinal graft, his pancreas is failing.เค้าเคยผ่าลำไส้ ตับอ่อนเค้ากำลังจะล้มเหลว Not Cancer (2008)
Her right eye's failing.ตาขวาของเธอกำลังแย่ Not Cancer (2008)
And then possibly meander Over to frank's pancreatic failure,และเป็นไปได้ว่ามันอ้อมเกินไป จนตับอ่อนแฟรงค์วาย แต่ Not Cancer (2008)
The lung inflammation is a complication Of the pancreatic failure,ภาวะปอดอักเสบเป็นผลแทรกซ้อน จากภาวะตับอ่อนล้มเหลว Not Cancer (2008)
Rapid detox risks arrhythmia, Another seizure, hepatic failure.การล้างสารผิดอย่างรวดเร็วเสี่ยงต่อการ\ เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ ชักและตับวาย Adverse Events (2008)
Use that for kidney failure, right?ใช้สำหรับไตล้มเหลว.. ใช่ไหม Adverse Events (2008)
Her liver's failing. It's not SARS.ตับเธอวายมันไม่ใช่โรคซาร์ Birthmarks (2008)
Chase isn't gonna go groping around when she's got kidney failure.เชส.ตรวจไปทั่วๆแล้ว/\ เมื่อไรเธอไตวาย Birthmarks (2008)
it was a test my father failed.มันล้มเหลวในการทดสอบพ่อผม Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
failI blame him for our failure in the negotiations.
failYou are to blame for the failure.
failThis is how he failed.
failFor from being a failure it was a great success.
failIn our plans we failed to take the weather into account.
failShe failed in her attempt to swim the Channel.
failNo wonder that he has failed in the enterprise.
failI will answer for the failure.
failHe failed in the scheme, much to the disappointment of his father.
failHe worked hard lest he should fail.
failThe play was far from being a failure.
failI cannot help feeling that the attempt has turned out to be a failure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนแอ[N] weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai definition: ไม่แข็งแรง
มองไม่เห็น[V] fail to see, See also: be unseen, Syn. ไม่เห็น, Ant. มองเห็น, เห็น, Example: สายตาของคนชราเริ่มมัว มองไม่เห็น หูไม่ค่อยได้ยิน ลิ้นไม่ค่อยได้รส
คว้าน้ำเหลว[V] fail, See also: come to failure, return with empty hands, be unsuccessful, Syn. ล้มเหลว, ผิดหวัง, Ant. สำเร็จ, สมหวัง, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามเขาไปถึงนิวยอร์ก แต่ก็คว้าน้ำเหลวอีกตามเคย, Thai definition: ไม่ได้ผลตามต้องการ, Notes: (สำนวน)
เหลว[V] fail, See also: fizzle out, come to naught, Syn. ล่ม, ล้มเหลว, Ant. สำเร็จ, Example: เรื่องที่เขาพูดแท้จริงเป็นเพียงราคาคุยเพื่อรักษาเก้าอี้เอาไว้เท่านั้น เอาเข้าจริงก็เหลวทั้งเพ, Thai definition: ไม่ได้เรื่อง, คว้าน้ำเหลว
ล่ม[V] collapse, See also: fail, go down, come to nothing, founder, fold, Syn. ล้ม, พัง, Ant. สำเร็จ, ตลอดรอดฝั่ง, Example: โครงการนี้ดำเนินไปได้ไม่เท่าไรก็ล่ม, Thai definition: ไม่สำเร็จ, ไม่รอดฝั่ง
อด[V] miss, See also: fail to, not get a chance to, Syn. พลาด, Example: พวกเราอดดูหนังเพราะตั๋วขายหมดเสียแล้ว, Thai definition: ไม่ได้, ไม่สมหวัง
พลาด[V] fail, See also: blunder, err, Syn. ผิดพลาด, Example: งานนี้กลยุทธ์ต่างๆ นานาก็คงจะงัดออกมาใช้กันอย่างชนิดพลาดไม่ได้ทีเดียว, Thai definition: ผิดพลาด เพราะไม่รู้เท่าหรือเชื่อตัวเองเกินไปเป็นต้น
พัง[V] fail, Syn. ล้มเหลว, พังทลาย, พังพินาศ, มลาย, เสียหาย, Example: พรรคฝ่ายค้านกล่าวหารัฐบาลว่าเป็นตัวการที่ทำให้เศรษฐกิจพัง, Thai definition: ล้มเหลวหรือไม่ได้ดังที่หวังไว้
พ่าย[V] lose, See also: fail, Syn. แพ้, ปราชัย, พ่ายแพ้, Ant. ชนะ, Example: ทีมฝรั่งเศสเข้ารอบรองสุดท้าย ก่อนจะพ่ายทีมอินทรีเหล็กไปในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่เม็กซิโก, Thai definition: สู้ไม่ได้, ทนไม่ได้
พ่ายแพ้[V] lose, See also: fail, Syn. แพ้, พ่าย, ปราชัย, Ant. ชนะ, Example: ในที่สุดเขาก็ต้องพ่ายแพ้ต่อกระแสกดดันจากพวกชาตินิยม, Thai definition: สู้ไม่ได้, ทนไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
อปรา[v.] (aparā ) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten   FR: perdre ; être battu
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through   FR: échouer ; tomber à l'eau
ได้ที[v.] (dāithī) EN: be superior to ; have an advantage over ; get/gain/have the upper hand   FR: trouver la faille
ด้าน[v.] (dān) EN: to misfire ; fail to explode   FR: rater ; faire long feu
ไฟดับ[n. exp.] (fai dap) EN: power failure   FR: panne de courant [f] ; coupure de courant [f]
ฟังไม่ได้ศัพท์[v. exp.] (fang mai dāi sap) EN: fail to understand   
หัวใจวาย[n. exp.] (hūajai wāi) EN: heart attack ; heart failure   FR: crise cardiaque [f] ; attaque cardiaque [f]
การล้มละลาย[n.] (kān lomlalāi) EN: bankruptcy ; failure   FR: faillite [f]
เกือบจะ[v.] (keūap ja ) EN: be about to ; be going to ; be on the verge of   FR: faillir ; être sur le point de ; frôler

CMU English Pronouncing Dictionary
FAIL    F EY1 L
FAILE    F EY1 L
FAILS    F EY1 L Z
FAILOR    F EY1 L ER0
FAILLA    F EY1 L AH0
FAILED    F EY1 L D
FAILING    F EY1 L IH0 NG
FAILURE    F EY1 L Y ER0
FAILINGS    F EY1 L IH0 NG Z
FAILSAFE    F EY1 L S EY2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fail    (v) (f ei1 l)
fails    (v) (f ei1 l z)
failed    (v) (f ei1 l d)
failing    (v) (f ei1 l i ng)
failure    (n) (f ei1 l y @ r)
failings    (n) (f ei1 l i ng z)
failures    (n) (f ei1 l y @ z)
fail-safe    (j) - (f ei1 l - s ei f)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
お留守になる[おるすになる, orusuninaru] (exp,v5r) to fail to be attentive to [Add to Longdo]
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
しくじり[, shikujiri] (n) failure [Add to Longdo]
しくじる[, shikujiru] (v5r,vi) to fail; to fall through; to blunder; (P) [Add to Longdo]
せん断破壊;剪断破壊[せんだんはかい, sendanhakai] (n) shear failure [Add to Longdo]
そびれる[, sobireru] (v1,vi) to miss a chance; to fail to do [Add to Longdo]
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
衰竭[shuāi jié, ㄕㄨㄞ ㄐㄧㄝˊ, ] failure (e.g. kidney failure), #10,782 [Add to Longdo]
不得要领[bù dé yào lǐng, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] fail to grasp the main points, #63,626 [Add to Longdo]
戊戌变法[wù xū biàn fǎ, ˋ ㄒㄩ ㄅㄧㄢˋ ㄈㄚˇ, / ] failed attempt to reform the Qing dynasty in 1898; also known as the hundred days reform 百日維新|百日维新, #65,863 [Add to Longdo]
不识抬举[bù shí tái jǔ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄊㄞˊ ㄐㄩˇ, / ] fail to appreciate sb's kindness; not know how to appreciate favors, #75,897 [Add to Longdo]
不遂[bù suì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˋ, ] fail; fail to materialize, #76,014 [Add to Longdo]
失败是成功之母[shī bài shì chéng gōng zhī mǔ, ㄕ ㄅㄞˋ ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄇㄨˇ, / ] Failure is the mother of success (proverb), #100,732 [Add to Longdo]
百日维新[bái rì wéi xīn, ㄅㄞˊ ㄖˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ, / ] failed attempt to reform the Qing dynasty in 1898; also called 戊戌維新|戊戌维新, #127,834 [Add to Longdo]
不识大体[bù shí dà tǐ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, / ] fail to see the larger issues; ignore the general interest, #138,444 [Add to Longdo]
失迎[shī yíng, ㄕ ˊ, ] failure to meet; (humble language) I'm sorry not to have come to meet you personally, #159,881 [Add to Longdo]
不及格[bù jí gé, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄍㄜˊ, ] fail [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] failsafe operation [Add to Longdo]
フェールソフト[ふぇーるそふと, fe-rusofuto] failsoft [Add to Longdo]
フェイルセーフ[ふぇいるせーふ, feiruse-fu] fail-safe [Add to Longdo]
リンク故障[リンクこしょう, rinku koshou] link failure [Add to Longdo]
機能縮退[きのうしゅくたい, kinoushukutai] failsoft [Add to Longdo]
軽い故障[かるいこしょう, karuikoshou] soft failure [Add to Longdo]
故障[こしょう, koshou] failure (vs), fault (vs) [Add to Longdo]
失敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] fail verdict [Add to Longdo]
重い故障[おもいこしょう, omoikoshou] hard failure [Add to Longdo]
初期不良[しょきふりょう, shokifuryou] early failure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fail \Fail\, n. [OF. faille, from failir. See {Fail}, v. i.]
   1. Miscarriage; failure; deficiency; fault; -- mostly
    superseded by {failure} or {failing}, except in the phrase
    without fail. "His highness' fail of issue." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Death; decease. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fail \Fail\, v. t.
   1. To be wanting to; to be insufficient for; to disappoint;
    to desert.
    [1913 Webster]
 
       There shall not fail thee a man on the throne. --1
                          Kings ii. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To miss of attaining; to lose. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Though that seat of earthly bliss be failed.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fail \Fail\ (f[=a]l) v. i. [imp. & p. p. {Failed} (f[=a]ld); p.
   pr. & vb. n. {Failing}.] [F. failir, fr. L. fallere, falsum,
   to deceive, akin to E. fall. See {Fail}, and cf. {Fallacy},
   {False}, {Fault}.]
   1. To be wanting; to fall short; to be or become deficient in
    any measure or degree up to total absence; to cease to be
    furnished in the usual or expected manner, or to be
    altogether cut off from supply; to be lacking; as, streams
    fail; crops fail.
    [1913 Webster]
 
       As the waters fail from the sea.   --Job xiv. 11.
    [1913 Webster]
 
       Till Lionel's issue fails, his should not reign.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To be affected with want; to come short; to lack; to be
    deficient or unprovided; -- used with of.
    [1913 Webster]
 
       If ever they fail of beauty, this failure is not be
       attributed to their size.       --Berke.
    [1913 Webster]
 
   3. To fall away; to become diminished; to decline; to decay;
    to sink.
    [1913 Webster]
 
       When earnestly they seek
       Such proof, conclude they then begin to fail.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To deteriorate in respect to vigor, activity, resources,
    etc.; to become weaker; as, a sick man fails.
    [1913 Webster]
 
   5. To perish; to die; -- used of a person. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Had the king in his last sickness failed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To be found wanting with respect to an action or a duty to
    be performed, a result to be secured, etc.; to miss; not
    to fulfill expectation.
    [1913 Webster]
 
       Take heed now that ye fail not to do this. --Ezra
                          iv. 22.
    [1913 Webster]
 
       Either my eyesight fails, or thou look'st pale.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To come short of a result or object aimed at or desired;
    to be baffled or frusrated.
    [1913 Webster]
 
       Our envious foe hath failed.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. To err in judgment; to be mistaken.
    [1913 Webster]
 
       Which ofttimes may succeed, so as perhaps
       Shall grieve him, if I fail not.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   9. To become unable to meet one's engagements; especially, to
    be unable to pay one's debts or discharge one's business
    obligation; to become bankrupt or insolvent; as, many
    credit unions failed in the late 1980's.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fail
   v 1: fail to do something; leave something undone; "She failed
      to notice that her child was no longer in his crib"; "The
      secretary failed to call the customer and the company lost
      the account" [syn: {fail}, {neglect}]
   2: be unsuccessful; "Where do today's public schools fail?";
     "The attempt to rescue the hostages failed miserably" [syn:
     {fail}, {go wrong}, {miscarry}] [ant: {bring home the bacon},
     {come through}, {deliver the goods}, {succeed}, {win}]
   3: disappoint, prove undependable to; abandon, forsake; "His
     sense of smell failed him this time"; "His strength finally
     failed him"; "His children failed him in the crisis" [syn:
     {fail}, {betray}]
   4: stop operating or functioning; "The engine finally went";
     "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke
     down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The
     engine failed on the way to town"; "her eyesight went after
     the accident" [syn: {fail}, {go bad}, {give way}, {die},
     {give out}, {conk out}, {go}, {break}, {break down}]
   5: be unable; "I fail to understand your motives" [ant: {bring
     off}, {carry off}, {manage}, {negociate}, {pull off}]
   6: judge unacceptable; "The teacher failed six students" [ant:
     {pass}]
   7: fail to get a passing grade; "She studied hard but failed
     nevertheless"; "Did I fail the test?" [syn: {fail}, {flunk},
     {bomb}, {flush it}] [ant: {make it}, {pass}]
   8: fall short in what is expected; "She failed in her
     obligations as a good daughter-in-law"; "We must not fail his
     obligation to the victims of the Holocaust"
   9: become bankrupt or insolvent; fail financially and close;
     "The toy company went bankrupt after the competition hired
     cheap Mexican labor"; "A number of banks failed that year"
   10: prove insufficient; "The water supply for the town failed
     after a long drought" [syn: {fail}, {run out}, {give out}]
   11: get worse; "Her health is declining"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 active
 
 1. hareket kuvveti olan, etkin, değiştirebilen, fail
 2. faal, çalışkan
 3. pratik
 4. hareketli, canlı, yerinde duramayan, çevik
 5. (gram) etken, aktif
 6. (tic.) faiz getiren, paraya çabuk çevrilebilen (sermaye) active officer muvazzaf subay. active volcano aktif durumda olan yanardağ.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 agency
 
 1. vasıta, fail
 2. iş, faaliyet
 3. acentalık, vekâlet
 4. acente.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 agent
 
 1. fail, amil
 2. etkili olan kimse veya şey
 3. acente, temsilci
 4. vekil. free agent başkalarına karşı hesap vermek mecburiyetinde olmayan kimse, kendi kendine karar verebilen kimse.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top