Search result for

face to face

(46 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -face to face-, *face to face*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
face to face[IDM] เป็นส่วนตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How come Easy Rider meeting' me face to face?ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ ขับมาเจอกับฉันซึ่งๆหน้า Pilot (2008)
Let's meet face to face.เรามาพบกันหน่อยดีกว่า Passengers (2008)
I would like to talk to you face to face.ผมอยากคุยกับคุณตัวต่อตัว Episode #1.8 (2008)
Just seen him on the altar, haven't met him face to face.แค่เห็นเขาตอนอยู่บนแท่นพิธี ไม่เคยเข้าพบส่วนตัว Doubt (2008)
Face to face.เจอกันซึ่งๆหน้า I Lied, Too. (2009)
she's standing face to face with the unsub, talking to him, and yet she still turns away.เธอยืนเผชิญหน้ากับเขา คุยกับเขา และยังหันหลังให้เขาอีกครั้ง. The Big Wheel (2009)
If she wanted to kill you face to face.ถ้าเธอต้องการฆ่าคุณ ตัวต่อตัว Today Is the Day: Part 2 (2009)
Face to face!Face to facePlanet 51 (2009)
The only reason I didn't was because I wanted to meet you face to face and see if you really believe this crap you write.เหตุผลเดียวที่ไม่ออก ก็คือฉันอยากจะเจอนายต่อหน้า และดูว่านายเชื่ออย่างที่นายเขียนจริงๆรึเปล่า Shanghai (2010)
Even when we put him face to face with the girl and she told him what she'd done he refused to believe it.แม้แต่ให้มันเผชิญหน้ากับแฟน ให้เธอบอกความจริงมัน.. ..มันก็ยังไม่ยอมจะเชื่อ Shanghai (2010)
The director wants to meet with you face to face.เจ้านายต้องการพบคุณตัวต่อตัว Chuck Versus the American Hero (2010)
Well, not face to face. [knock on door] Hey, come on in.อืม ไม่ใช่แบบเจอหน้ากัน ว่าไง ! Intervention (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
face to faceAs a rule, I prefer to deal with people face to face in matters of this kind.
face to faceAt last they met face to face.
face to faceHe sometimes makes me feel strange when we meet each other face to face.
face to faceHe was face to face with his enemy at last.
face to faceI complained to him face to face.
face to faceI have something to talk over with you, face to face.
face to faceI sat face to face with you.
face to faceI would like to talk him face to face.
face to facePlease stand face to face.
face to faceSorry, but I want to tell her this news face to face.
face to faceSorry, but I want to tell him this news face to face.
face to faceStand face to face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สองต่อสอง[ADV] face to face, See also: privately, in private, Example: เขาปรึกษาเรื่องนี้กันสองต่อสองไม่ให้คนอื่นรู้, Thai definition: แต่ลำพัง 2 คน, โดยเฉพาะ 2 คน
ซึ่งหน้า[ADV] face to face, See also: openly, directly, straight, Syn. ต่อหน้า, ซึ่งๆ หน้า, Example: เขาคิดว่าถ้าสู้ซึ่งหน้าไม่ได้ ก็ต้องใช้อุบายวิธีต่างๆ ทำให้มันอ่อนกำลังลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจัญ[v.] (prajan) EN: meet face to face ; confront ; fight against ; struggle ; fight ; face ; be confronted with ; combat ; oppose; encounter   FR: affronter ; faire face ; combattre
รับหน้า[v.] (rapnā) EN: confront ; come face to face ; face encounter   FR: confronter
ซึ่งหน้า[X] (seung nā) EN: face to face ; in one's face   FR: devant tout le monde
ซึ่ง ๆ หน้า[adv.] (seung-seung nā) EN: face to face   

Japanese-English: EDICT Dictionary
フェースツーフェース[, fe-sutsu-fe-su] (n) {comp} face to face [Add to Longdo]
顔を付き合わせる[かおをつきあわせる, kaowotsukiawaseru] (exp,v1) to meet face to face [Add to Longdo]
差し[さし, sashi] (exp) between (e.g. two people); face to face [Add to Longdo]
差しで[さしで, sashide] (exp) face to face; between two persons [Add to Longdo]
差し向かい;差向かい;差向い[さしむかい, sashimukai] (adj-i) face to face [Add to Longdo]
差し向かう;差向かう[さしむかう, sashimukau] (v5u,vi) (obsc) to be face to face [Add to Longdo]
真向かい;真向い(io)[まむかい, mamukai] (n) face to face; facing; straight ahead; just in front of; directly opposite [Add to Longdo]
真向き[まむき, mamuki] (adj-na,n) earnest; singlehanded; face to face; straight ahead; just in front of [Add to Longdo]
対論[たいろん, tairon] (n,vs) arguing face to face; (P) [Add to Longdo]
突き合せる;突き合わせる[つきあわせる, tsukiawaseru] (v1,vt) to place persons opposite; to come face to face with; to compare [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dí, ㄉㄧˊ, / 覿] face to face [Add to Longdo]
面对面[miàn duì miàn, ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] face to face [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フェースツーフェース[ふぇーすつーふぇーす, fe-sutsu-fe-su] face to face [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Face \Face\ (f[=a]s), n. [F., from L. facies form, shape, face,
   perh. from facere to make (see {Fact}); or perh. orig.
   meaning appearance, and from a root meaning to shine, and
   akin to E. fancy. Cf. {Facetious}.]
   1. The exterior form or appearance of anything; that part
    which presents itself to the view; especially, the front
    or upper part or surface; that which particularly offers
    itself to the view of a spectator.
    [1913 Webster]
 
       A mist . . . watered the whole face of the ground.
                          --Gen. ii. 6.
    [1913 Webster]
 
       Lake Leman wooes me with its crystal face. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. That part of a body, having several sides, which may be
    seen from one point, or which is presented toward a
    certain direction; one of the bounding planes of a solid;
    as, a cube has six faces.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.)
    (a) The principal dressed surface of a plate, disk, or
      pulley; the principal flat surface of a part or
      object.
    (b) That part of the acting surface of a cog in a cog
      wheel, which projects beyond the pitch line.
    (c) The width of a pulley, or the length of a cog from end
      to end; as, a pulley or cog wheel of ten inches face.
      [1913 Webster]
 
   4. (Print.)
    (a) The upper surface, or the character upon the surface,
      of a type, plate, etc.
    (b) The style or cut of a type or font of type.
      [1913 Webster]
 
   5. Outside appearance; surface show; look; external aspect,
    whether natural, assumed, or acquired.
    [1913 Webster]
 
       To set a face upon their own malignant design.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       This would produce a new face of things in Europe.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       We wear a face of joy, because
       We have been glad of yore.      --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   6. That part of the head, esp. of man, in which the eyes,
    cheeks, nose, and mouth are situated; visage; countenance.
    [1913 Webster]
 
       In the sweat of thy face shalt thou eat bread.
                          --Gen. iii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   7. Cast of features; expression of countenance; look; air;
    appearance.
    [1913 Webster]
 
       We set the best faceon it we could.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. (Astrol.) Ten degrees in extent of a sign of the zodiac.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   9. Maintenance of the countenance free from abashment or
    confusion; confidence; boldness; shamelessness;
    effrontery.
    [1913 Webster]
 
       This is the man that has the face to charge others
       with false citations.         --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   10. Presence; sight; front; as in the phrases, before the
     face of, in the immediate presence of; in the face of,
     before, in, or against the front of; as, to fly in the
     face of danger; to the face of, directly to; from the
     face of, from the presence of.
     [1913 Webster]
 
   11. Mode of regard, whether favorable or unfavorable; favor
     or anger; mostly in Scriptural phrases.
     [1913 Webster]
 
        The Lord make his face to shine upon thee. --Num.
                          vi. 25.
     [1913 Webster]
 
        My face [favor] will I turn also from them. --Ezek.
                          vii. 22.
     [1913 Webster]
 
   12. (Mining) The end or wall of the tunnel, drift, or
     excavation, at which work is progressing or was last
     done.
     [1913 Webster]
 
   13. (Com.) The exact amount expressed on a bill, note, bond,
     or other mercantile paper, without any addition for
     interest or reduction for discount; most commonly called
     {face value}. --McElrath.
     [1913 Webster]
 
   Note: Face is used either adjectively or as part of a
      compound; as, face guard or face-guard; face cloth;
      face plan or face-plan; face hammer.
      [1913 Webster]
 
   {Face ague} (Med.), a form of neuralgia, characterized by
    acute lancinating pains returning at intervals, and by
    twinges in certain parts of the face, producing convulsive
    twitches in the corresponding muscles; -- called also {tic
    douloureux}.
 
   {Face card}, one of a pack of playing cards on which a human
    face is represented; the king, queen, or jack.
 
   {Face cloth}, a cloth laid over the face of a corpse.
 
   {Face guard}, a mask with windows for the eyes, worn by
    workman exposed to great heat, or to flying particles of
    metal, stone, etc., as in glass works, foundries, etc.
 
   {Face hammer}, a hammer having a flat face.
 
   {Face joint} (Arch.), a joint in the face of a wall or other
    structure.
 
   {Face mite} (Zool.), a small, elongated mite ({Demdex
    folliculorum}), parasitic in the hair follicles of the
    face.
 
   {Face mold}, the templet or pattern by which carpenters,
    etc., outline the forms which are to be cut out from
    boards, sheet metal, etc.
 
   {Face plate}.
     (a) (Turning) A plate attached to the spindle of a lathe,
       to which the work to be turned may be attached.
     (b) A covering plate for an object, to receive wear or
       shock.
     (c) A true plane for testing a dressed surface. --Knight.
 
   {Face wheel}. (Mach.)
     (a) A crown wheel.
     (b) A wheel whose disk face is adapted for grinding and
       polishing; a lap.
 
   {face value} the value written on a financial instrument;
    same as {face[13]}. Also used metaphorically, to mean
    apparent value; as, to take his statemnet at its face
    value.
    [1913 Webster]
 
   {Cylinder face} (Steam Engine), the flat part of a steam
    cylinder on which a slide valve moves.
 
   {Face of an anvil}, its flat upper surface.
 
   {Face of a bastion} (Fort.), the part between the salient and
    the shoulder angle.
 
   {Face of coal} (Mining), the principal cleavage plane, at
    right angles to the stratification.
 
   {Face of a gun}, the surface of metal at the muzzle.
 
   {Face of a place} (Fort.), the front comprehended between the
    flanked angles of two neighboring bastions. --Wilhelm.
 
   {Face of a square} (Mil.), one of the sides of a battalion
    when formed in a square.
 
   {Face of a} {watch, clock, compass, card etc.}, the dial or
    graduated surface on which a pointer indicates the time of
    day, point of the compass, etc.
 
   {Face to face}.
     (a) In the presence of each other; as, to bring the
       accuser and the accused face to face.
     (b) Without the interposition of any body or substance.
       "Now we see through a glass darkly; but then face to
       face." 1 --Cor. xiii. 12.
     (c) With the faces or finished surfaces turned inward or
       toward one another; vis [`a] vis; -- opposed to {back
       to back}.
 
   {To fly in the face of}, to defy; to brave; to withstand.
 
   {To make a face}, to distort the countenance; to make a
    grimace; -- often expressing dislike, annoyance, or
    disagreement. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 face to face
   adv 1: involving close contact; confronting each other; "the boy
       and the policeman suddenly came face-to-face at the
       corner"; "they spoke face to face"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top