Search result for

extremely

(73 entries)
(0.0071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extremely-, *extremely*, extreme
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extremely[ADV] อย่างสุดขีด, See also: อย่างมาก, อย่างยิ่ง, อย่างยิ่งยวด, อย่างที่สุด, อย่างเต็มที่, อย่างรุนแรงที่สุด, เต็มพิกัด, , Syn. greatly, utterly

English-Thai: Nontri Dictionary
extremely(adv) อย่างยิ่งยวด,อย่างยิ่ง,อย่างที่สุด,อย่างมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extremely high frequency (EHF)ความถี่สูงสุด (อีเอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extremely low frequency (ELF)ความถี่ต่ำสุด (อีแอลเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Extremely nervous, wannabe yalies. Get excited, Archibald.ผู้คนต่างก็อยากจะเป็น Yalies / ตื่นเต้นหน่อย Archibald New Haven Can Wait (2008)
Possible, just extremely unlikely.เป็นไปไม่ได้ ไม่น่าจะเป็นไปได้แน่ๆ Chuck in Real Life (2008)
It says that the planet cracking procedure is extremely dangerous to the overall harmony of the universe.การขุดเจาะดาวจะทำให้เกิดอันตราย ต่อความกลมกลืนทั้งหมดของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
You said it was extremely risky.- แต่คุณพูดว่ามัน "เสี่ยงมาก" Not Cancer (2008)
What does extremely mean? Please.- "มาก" หมายความว่าอะไรล่ะ Not Cancer (2008)
You knew full well Mary's friendship with the king is at an extremely delicate stage.เจ้ารู้เต็มอก... ...ว่าความสัมพันธ์ของแมรีกับพระราชา อยู่มในขั้นที่ละเอียดอ่อนมาก The Other Boleyn Girl (2008)
I really want to trust you. You're making it extremely difficult.ขึ้นแท็กซี่สิมิลลี่ Jumper (2008)
But His Majesty's doing extremely well... for his age.แต่พระองค์ทำได้ดีมากสำหรับคนอายุแค่นั้น The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- On the Syrian front, extremely well.- ทางชาวซีเรีย ไปได้ดีมาก WarGames: The Dead Code (2008)
'Hannah, my love, this is the extremely... rare Scottish floral bud thistle'.ฮานาที่รัก นี่คือ ดอกไม้ ที่สุดยอดหายาก จาก สก๊อต Made of Honor (2008)
I am, despite superficial appearances, working extremely hard.ถึงแม้ว่าฉันใช้พื้นฐานง่ายๆ ก็เป็นงานที่ยากมาก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
It is extremely dangerous and fatal.มันเป็นไวรัสที่มีอันตรายมากถึงขีดสุด Death Note: L Change the World (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extremelyAn air traffic controller is an extremely high pressure job.
extremelyAs usual, his thoughts were extremely unrealistic.
extremelyComputers are capable of doing extremely complicated work.
extremelyEmperor Nero was an extremely evil tyrant.
extremelyFrank's boss is extremely money hungry.
extremelyHe is an extremely frank person.
extremelyHe is extremely pessimistic and has no aspirations.
extremelyHe seems like a softy on the surface. But at the core he's got an iron will that makes him an extremely tough negotiator.
extremelyHis thoughts are extremely academic.
extremelyI agree with the ban in principle but in practice it will be extremely difficult.
extremelyI may seem confident, but I get extremely nervous speaking in front of people. My hands tremble, I get all tongue-tied, and sometimes I don't even know what I'm saying myself.
extremelyI'm extremely embarrassed that it has taken so long to reply.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่เบา[ADV] very, See also: extremely, Syn. มาก, Example: ไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุแค่นี้จะสามารถทำได้ เก่งไม่เบาเลยนะ
มากเกินไป[ADV] overabundantly, See also: extremely, Ant. น้อยเกินไป, Example: กรุงเทพฯ ตอนนี้มีประชากรมากเกินไป
อย่างยิ่งยวด[ADV] extremely, See also: terribly, Syn. อย่างที่สุด, Example: ผมไม่เคยเห็นใครบ้าบิ่นอย่างยิ่งยวดเช่นเขามาก่อน
ของขึ้น[N] insanity, See also: extremely foolish action, Thai definition: การแสดงความกล้าอย่างบ้าบิ่นซึ่งไม่ใช่ปกติวิสัย
ยิ่ง[ADV] extremely, See also: the asmostmost, the greatest, the most extremely, Syn. เป็นยอด, ที่สุด, Example: การถ่ายทอดอารมณ์ให้กับภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
สุด[ADV] extremely, See also: exceedingly, utterly, Syn. มาก, สุดๆ
หนักหนา[ADV] extremely, See also: exceedingly, very much, Syn. มากยิ่ง, ยิ่งนัก, นักหนา, Example: มะเร็งร้ายเป็นโรคร้ายที่คนหวาดกลัวกันหนักหนา
หวิว[ADV] extremely (light), See also: very (light), Example: เมื่อได้ลองสัมผัสของชิ้นนี้ จึงรู้ว่ามันเบาหวิวจริงๆ, Thai definition: เบาแทบจะไร้น้ำหนัก, เบามาก
ล้ำ[ADV] exceedingly, See also: extremely, very, exceptionally, extraordinarily, Syn. ยิ่ง, Example: แนวความคิดของเขาช่างฉลาดล้ำเหลือเกิน
สุดขั้ว[ADV] extremely, See also: exceedingly, awfully, Syn. สุดขีด, เต็มที่, Example: กลุ่มเชื้อชาติและศาสนาที่แตกต่างกันสุดขั้วในอิรักกำลังขัดแย้งกันอย่างรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious   FR: méchant ; mauvais
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally   
หูดับตับไหม้[X] (hūdaptapmai) EN: extremely loud   
ใจรัก[v.] (jairak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in   FR: être fou amoureux ; adorer
จ้าน[adj.] (jān) EN: very ; extremely   
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed   FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จัด[adv.] (jat) EN: very ; extremely ; exceedingly ; excessively   FR: extrêmement ; très
จริงจัง[adv.] (jingjang) EN: seriously ; extremely ; earnestly   FR: sérieusement
กาจ[adv.] (kāt) EN: very ; extremely ; terrible   FR: très
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า[v. exp.] (khāi dī pen thēnāmthēthā) EN: be selling like hot cakes ; sell extremely well   FR: se vendre comme des petits pains

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTREMELY    IH0 K S T R IY1 M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extremely    (a) (i1 k s t r ii1 m l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebensgefährlich {adj}extremely dangerous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
いとも[, itomo] (adv) extremely [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
けったくそ悪い;卦体糞悪い[けったくそわるい, kettakusowarui] (adj-i) (vulg) extremely vexing [Add to Longdo]
この上なく;この上もなく[このうえなく(この上なく);このうえもなく(この上もなく), konouenaku ( kono jouna ku ); konouemonaku ( kono ue monaku )] (exp) most of all; extremely [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]
そうにない[, souninai] (exp) (after masu-stem of verb) showing no signs of (verb); extremely unlikely to (verb) [Add to Longdo]
それは;そりゃ;そりゃあ[, soreha ; sorya ; soryaa] (adv) (1) (See それはそれは・2) very; extremely; (exp) (2) that is [Add to Longdo]
それはそれは[, sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely [Add to Longdo]
ど下手[どべた, dobeta] (n,adj-na) very unskillful; extremely awkward [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, / ] extremely; pole (geography, physics); utmost; top, #959 [Add to Longdo]
极为[jí wéi, ㄐㄧˊ ㄨㄟˊ, / ] extremely; exceedingly, #3,896 [Add to Longdo]
极其[jí qí, ㄐㄧˊ ㄑㄧˊ, / ] extremely, #4,522 [Add to Longdo]
极度[jí dù, ㄐㄧˊ ㄉㄨˋ, / ] extremely, #7,139 [Add to Longdo]
不亦乐乎[bù yì lè hū, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄌㄜˋ ㄏㄨ, / ] extremely; awfully, #21,678 [Add to Longdo]
巨幅[jù fú, ㄐㄩˋ ㄈㄨˊ, ] extremely large (of paintings, photographs etc), #21,897 [Add to Longdo]
静悄悄[jìng qiāo qiāo, ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄠ ㄑㄧㄠ, / ] extremely quiet, #23,744 [Add to Longdo]
大发雷霆[dà fā léi tíng, ㄉㄚˋ ㄈㄚ ㄌㄟˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] extremely angry, #41,929 [Add to Longdo]
惨绝人寰[cǎn jué rén huán, ㄘㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] extremely tragic (成语 saw); with unprecedented brutality, #46,734 [Add to Longdo]
绝顶聪明[jué dǐng cōng ming, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˇ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, / ] extremely bright (成语 saw), #79,591 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extremely \Ex*treme"ly\, adv.
   In an extreme manner or state; in the utmost degree; to the
   utmost point; exceedingly; as, extremely hot or cold.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extremely
   adv 1: to a high degree or extent; favorably or with much
       respect; "highly successful"; "He spoke highly of her";
       "does not think highly of his writing"; "extremely
       interesting" [syn: {highly}, {extremely}]
   2: to an extreme degree; "extremely cold"; "extremely
     unpleasant" [syn: {extremely}, {exceedingly}, {super},
     {passing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top