Search result for

extraordinary

(70 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extraordinary-, *extraordinary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extraordinary[ADJ] เกินธรรมดา, See also: ผิดธรรมดา, เกินปกติ, Syn. uncommon, unusual
extraordinary[ADJ] เพื่อจุดประสงค์พิเศษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extraordinary(อิคซฺทรอ'ดินะรี) adj. พิเศษ,ผิดธรรมดา,วิสามัญ., See also: extraordinarily adv. extraordinariness n., Syn. amazing

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extraordinary circumstanceพฤติการณ์พิเศษ [ดู exceptional circumstance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extraordinary dividendเงินปันผลพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extraordinary meetingการประชุมวิสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extraordinary rayรังสีแสงเกินปรกติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
extraordinary resolutionการลงมติพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extraordinary sessionสมัยประชุมวิสามัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraordinary sessionสมัยประชุมวิสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extraordinary itemรายการพิเศษ [การบัญชี]
Extraordinary meetingการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
กฎหมายกำหนดว่านอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีละ 1 ครั้งแล้ว การประชุมในครั้งอื่น ๆ ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญ โดยบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ซึ่งเรื่องที่จะนำเข้าในที่ประชุมอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ อำนาจหน้าที่ของกรรมการ หรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You show him the most extraordinary loyalty.เจ้าแสดงให้เขาเห็นถึงความจงรักภักดี Excalibur (2008)
Morgana must have shown extraordinary courage to have defended a king against such odds.มอร์กาน่าต้องแสดง ความกล้าหาญมากทีเดียว ที่จะปกป้องกษัตริย์จากคนพวกนั้นได้ To Kill the King (2008)
Unique ways to film everyone's extraordinary abilities.เป็นความสามารถพิเศษ ของแต่ละคนในทางที่ต่างกันไป Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Many of us have extraordinary abilities.เราต่างคนก็ต่างมีความสามารถพิเศษ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
After all, these are people with extraordinary abilities.กับเหล่าผู้มีพลังพิเศษทั้งหลาย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Who discover they have some extraordinary abilities.ที่พบว่าพวกเขามีพลังที่ไม่ธรรมดา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
...with the most extraordinary power.ด้วยพลังเหนือมนุษย์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
He, too, was anything but extraordinary --เขา ก็เป็น คนธรรมด๊าธรรมดา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And what an extraordinary life it has been.และชีวิตที่เกินธรรมดานี้มันก็เกิดขึ้น The Bank Job (2008)
Come to think of it, Gil Dong was always a bit extraordinary.ลองมาคิดดูนะ กิลดงเป็นคนที่พิเศษมาตลอด Hong Gil Dong, the Hero (2008)
...one fateful night the moon blessed her, with an extraordinary gift with a tinge of the magic of the valley forever!ในคืนแห่งโชคชะตา.. ...พระจันทร์ได้ให้พรเธอ ด้วยของขวัญที่พิเศษเกินธรรมดา.. ..และได้ผสมผสานเวทมนตร์เล็กๆน้อยๆ ลงไป.. The Secret of Moonacre (2008)
But you know, she must've been an extraordinary girl.แต่รู้มั้ย เธอเป็นเด็กสาวที่พิเศษมาก My Sassy Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extraordinaryHe has an extraordinary faculty for mathematics.
extraordinaryI have an extraordinary appetite.
extraordinaryI saw at a glance that he was an extraordinary man.
extraordinaryIt was an event that proved extraordinary.
extraordinaryIt was extraordinary that he did not agree.
extraordinaryIt was extraordinary that he did not come.
extraordinaryThe clumsy man envied her extraordinary talent.
extraordinaryThe extraordinary session of the Diet will last four weeks.
extraordinaryThe pianist is endowed with extraordinary talent.
extraordinaryThis extraordinary increase is explained by the speedy economic unification which took place during the same period.
extraordinaryTwo hundred fifty kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler.
extraordinaryYour behavior is too extraordinary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิสามัญ[ADJ] extraordinary, See also: special, unusual, uncommon, specific, particular, Syn. ไม่ใช่สามัญ, ไม่ใช่ธรรมดา, เฉพาะเรื่อง, Example: รัฐบาลจะประสานงานกับประธานสภา เพื่อขอเปิดสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 13 กรกฎาคม, Count unit: สามัญ
พิเศษ[ADJ] special, See also: extraordinary, Example: สำนักนายกฯ จัดรางวัลพิเศษ เพื่อสนับสนุนนักแสดงที่ประพฤติดี, Thai definition: ยิ่งกว่าปกติ, แปลกไปจากสามัญ, ไม่ใช่ทั่วไป
สมาชิกพิเศษ[N] extraordinary member, Example: ผู้ที่เป็นสมาชิกพิเศษของสโมสรนี้เท่านั้นที่จะได้รับเกียรติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีสิทธิ์เป็นพิเศษในการเข้าร่วม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประชุมพิเศษ[n. exp.] (kān prachum phisēt) EN: special session ; extraordinary meeting   FR: réunion spéciale [f]
การประชุมวิสามัญ[n. exp.] (kān prachum wisāman) EN: special session ; extraordinary meeting   FR: réuinion extraordinaire [f]
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น[n. exp.] (kān prachum wisāman phūtheū hun) EN: extraordinary general meeting ; extraordinary general meeting of shareholders   
การประชุมใหญ่วิสามัญ[n. exp.] (kān prachum yai wisāman) EN: extraordinary general meeting   FR: réunion extraordinaire [f] ; assemblée générale extraordinaire [f]
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil   FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
ไม่ใช่สามัญ[adj.] (mai chai sāman) EN: extraordinary   
ไม่ใช่ธรรมดา[adj.] (mai chai thammadā) EN: extraordinary   
พิเศษ[adj.] (phisēt) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular   FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: queer ; strange ; odd ; uncommon ; unusual ; particular ; extraordinary   
ผิดธรรมดา[adj.] (phitthammadā) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous   FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRAORDINARY    IH0 K S T R AO1 R D AH0 N EH2 R IY0
EXTRAORDINARY    EH2 K S T R AH0 AO1 R D AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extraordinary    (j) (i1 k s t r oo1 d n r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sondersitzung {f}extraordinary meeting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まれに見る;稀に見る[まれにみる, marenimiru] (exp,adj-f) rare; extraordinary; singular [Add to Longdo]
握髪吐哺[あくはつとほ, akuhatsutoho] (n) (a statesman making) extraordinary efforts to find and employ capable persons (persons of great wisdom) [Add to Longdo]
偉材[いざい, izai] (n) extraordinary talent; genius [Add to Longdo]
異;殊[こと;け, koto ; ke] (n,adj-na,n-pref) (1) (こと only) (arch) difference (from one another); different thing; other; (adj-na) (2) unusual; extraordinary [Add to Longdo]
異趣[いしゅ, ishu] (n) extraordinary appearance [Add to Longdo]
異常光線[いじょうこうせん, ijoukousen] (n) (See 常光線) extraordinary ray [Add to Longdo]
一方ならぬ[ひとかたならぬ, hitokatanaranu] (adj-pn) extraordinary; special [Add to Longdo]
怪傑[かいけつ, kaiketsu] (n) man of extraordinary talent; wonder man [Add to Longdo]
格外[かくがい, kakugai] (adj-na,n,adj-no) nonstandard; extraordinary; special [Add to Longdo]
奇知;奇智[きち, kichi] (n) extraordinary wisdom [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出奇[chū qí, ㄔㄨ ㄑㄧˊ, ] extraordinary; exceptional; unusual, #15,639 [Add to Longdo]
异彩[yì cǎi, ㄧˋ ㄘㄞˇ, / ] extraordinary splendor, #45,481 [Add to Longdo]
奇能异士[qí néng yì shì, ㄑㄧˊ ㄋㄥˊ ㄧˋ ㄕˋ, / ] extraordinary hero with special abilities; martial arts super-hero [Add to Longdo]
异像[yì xiàng, ㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] extraordinary image [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extraordinary \Ex*traor"di*na*ry\, n.; pl. {Extraordinaries}.
   That which is extraordinary; -- used especially in the
   plural; as, extraordinaries excepted, there is nothing to
   prevent success.
   [1913 Webster]
 
      Their extraordinary did consist especially in the
      matter of prayers and devotions.     --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extraordinary \Ex*traor"di*na*ry\, a. [L. extraordinarius; extra
   on the outside + ordinarius: cf. F. extraordinaire. See
   {Ordinary}.]
   1. Beyond or out of the common order or method; not usual,
    customary, regular, or ordinary; as, extraordinary evils;
    extraordinary remedies.
    [1913 Webster]
 
       Which dispose
       To something extraordinary my thoughts. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Exceeding the common degree, measure. or condition; hence,
    remarkable; uncommon; rare; wonderful; as, extraordinary
    talents or grandeur.
    [1913 Webster]
 
   3. Employed or sent upon an unusual or special service; as,
    an ambassador extraordinary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extraordinary
   adj 1: beyond what is ordinary or usual; highly unusual or
       exceptional or remarkable; "extraordinary authority"; "an
       extraordinary achievement"; "her extraordinary beauty";
       "enjoyed extraordinary popularity"; "an extraordinary
       capacity for work"; "an extraordinary session of the
       legislature" [ant: {ordinary}]
   2: far more than usual or expected; "an extraordinary desire for
     approval"; "it was an over-the-top experience" [syn:
     {extraordinary}, {over-the-top}, {sinful}]
   3: (of an official) serving an unusual or special function in
     addition to those of the regular officials; "an ambassador
     extraordinary"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top