Search result for

extrahieren

(52 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extrahieren-, *extrahieren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา extrahieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *extrahieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We will seed the clouds with super-cooled carbon dioxide, which our ship will also extract from the atmosphere.Wir werden die Wolken mit Trockeneis anreichern, unser Schiff wird es aus der Atmosphäre extrahierenSpace Croppers (1980)
Look. A syringe can both extract from and inject into a human body.Mit einer Spritze kann man injizieren und extrahierenBetter Off Dead (1989)
Now... we extract the amniotic fluid from the sac.Jetzt... extrahieren wir das Fruchtwasser aus der Blase. Bride of Re-Animator (1989)
I was to extract one decagram of myelin from 4 tons of earthworms.Ich sollte ein Dezigramm Myelin aus vier Tonnen Erdwürmern extrahierenAwakenings (1990)
He can extract digital computer data, encode it in amino-acid sequences and transfer them into a fluid in the syringe.J'Dan kann Informationen extrahieren, sie in Form von Aminosäuresequenzen enkodieren und in eine Spritze transferieren. The Drumhead (1991)
Gut him.Seine Eingeweide extrahierenCape Feare (1993)
They extract our cellular peptides.Offenbar extrahieren sie Zellpeptide. Phantasms (1993)
Cellular peptides. That's what the creatures are extracting.Zellpeptide, genau das extrahieren diese Kreaturen. Phantasms (1993)
It is the hour of the poet, who distilled the life in his heart. to extract the secret essence, embalmed, poisonous."Die Stunde des Dichters, der in seinem Herzen das Leben destillierte, um die geheimen Essenzen zu extrahierenJLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
To extract our neural energy?Um unsere neurale Energie zu extrahierenCathexis (1995)
I suppose it would be like trying to extract the flour, eggs and water after you'd baked the cake.Als versuchte man, aus einem Kuchen Mehl, Eier und Wasser zu extrahierenTuvix (1996)
You will extract 70 micrograms of nanoprobes from my bloodstream.Extrahieren Sie 70 Mikrogramm Nanosonden von mir. Mortal Coil (1997)
It's a simple matter of extracting the iconometric elements and triaxilating a recursion matrix.Wir müssen die ikonometrischen Elemente extrahieren - und eine Rekursionsmatrix triaxilieren. Hope and Fear (1998)
That is not possible.- Das ist nicht möglich. Extrahieren Sie sie aus Ihrem Blut. In the Flesh (1998)
Maybe there's a better way to retrieve information from a hologram.Vielleicht gibt es einen besseren Weg, Daten eines Hologramms zu extrahierenMessage in a Bottle (1998)
-I need a minute to extract it.Ich brauche eine Minute zum ExtrahierenFinal Fantasy: The Spirits Within (2001)
Extract the heroin later.Und dann extrahieren Sie das Heroin. Exit Wounds (2001)
The larger question revolves around the extraction of the target's cargo.Die Frage ist, wie wir den Inhalt des Zielobjektes extrahierenQuickening (2001)
Not if we extract tissue from the original body..Nicht, wenn wir zu extrahieren Gewebe aus dem ursprünglichen Körper .. The One with Rachel's Date (2001)
Godlike, we extract, implant, inseminate and we clone.Gottähnlich extrahieren, implantieren, befruchten und klonen wir. Essence (2001)
They wanted the ghost just to extract the drug.Sie wollten die Blume nur, um die Droge zu extrahierenAdaptation. (2002)
We are continuing to extract data from his subconscious, principally how they live on Mars.Wir extrahieren Daten aus seinem Unterbewusstsein, vor allem über das Leben auf dem Mars. Mercano the Martian (2002)
I'm going to begin by extracting the first 12 mm of his parietal lobe.Ich werde die ersten 12 mm seines wandständigen Lobus extrahierenSingularity (2002)
We're now extracting his memory from the marker forward to the present.Wir extrahieren jetzt all seine Erinnerungen seit der Zeitmarkierung. Paycheck (2003)
We figured Rethrick tried a wipe, so we'll try an extraction.Was immer Rethrick gelöscht hat, können wir vielleicht extrahierenPaycheck (2003)
Plus, Wesley's shaman says there's no way to extract a soul from a distance.Wesleys Schaman zufolge lassen sich Seelen nur aus der Nähe extrahierenOrpheus (2003)
We must take a certain mitochondria from your cells to survive.Wir sind leider in gewisser Weise von euch abhängig. Wir müssen regelmäßig Mitochondrien eurer Zellen extrahieren, um zu überleben. Godzilla: Final Wars (2004)
Can't you just extract the Ancient information?Können Sie das Wissen nicht extrahierenNew Order: Part 1 (2004)
- I saw you extract it, don't lie to me!Ich sah Sie extrahieren, lügen Sie nicht. The Siege: Part 3 (2005)
What they've deliberately done is mix the cocaine with the oil so it cannot be extracted.Was sie getan haben, ist.. Sie haben das Kokain mit Öl vermischt, damit man es... nicht extrahieren kann. A Scanner Darkly (2006)
Yes, we`ve extracted it from the scarlet pearls. This is what gives Gamera its incredible powers.Nach jahrelanger Forschung ist es uns gelungen, aus den scharlachroten Perlen die Energiesubstanz von Gamera zu extrahierenGamera the Brave (2006)
We have a zero-point module... which does what we're attempting on a smaller scale: Extract energy from subspace-time.Wir haben ein so genanntes Zero-Point-Modul... das das, was wir vorhaben auf kleinerer Ebene schafft... nämlich Energie von einer Subraum-Zeit zu extrahierenMcKay and Mrs. Miller (2006)
You ever hear the one out blood and stone and the difficulty in extracting the former from the latter?Hast du jemals von dem aus Blut und Stein gehört und der Schwierigkeit das Erste aus dem Letzteren zu extrahierenPilot (2007)
We're going to make phenylacetone in a tube furnace, then we're going to use reductive amination to yield methamphetamine - 4 pounds.Wir werden Phenyl-Azeton herstellen, in einem Röhrenbrenner, anschließend benutzen wir reduktive Aminierung um das Methamphetamin zu extrahieren. - Vier Pfund. A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
If we're gonna find the girls by friday, We'll need to extract the information.Wenn wir die Mädchen bis Freitag finden wollen, müssen wir die Informationen extrahierenComrades (2008)
Why would Ballantine put Jessi in the chair to extract it If she's writing it all out?Wieso sollte Ballantine Jessi in den Stuhl setzen um sie zu extrahieren wenn sie alles aufschreibt? To C.I.R., with Love (2008)
All right, Jessi, while we extract the data, We'll give you the memories of the life you always wanted.Also schön, Jessi, während wir die Daten extrahieren werden wir dir die Erinnerungen an das Leben geben, welches du immer wolltest. To C.I.R., with Love (2008)
I was able to extract an undiluted sample from inside the needle shaft.Ich war fähig, eine unverdünnte Probe vom Inneren des Nadelschafts zu extrahierenTribes (2008)
Yes,if you give me a blood sample,I can extract the antigens.Ja, wenn sie mir eine Blutprobe geben kann ich die Antigene extrahierenA Hard Day's Knight (2008)
So if I wanted to, I could extract the contagious fluids from his body and... that would allow me to slip it to you whenever I wanted to.Wenn ich wollte, könnte ich die ansteckende Flüssigkeit von seinem Körper extrahieren und Ihnen untermischen. Jederzeit. Pilot (2008)
Now, I appreciate that you fellows are in uniform, so I'm going to give you an opportunity to extract yourself from this situation.Ich respektiere es, dass ihr Jungs in Uniform seid, also biete ich euch die Möglichkeit, euch aus dieser Situation zu extrahierenLeatherheads (2008)
Anything goes wrong, or feels wrong, you extract Echo immediately.Wenn irgendwas schiefgeht oder sich falsch anfühlt, extrahieren Sie Echo unverzüglich. Ghost (2009)
Do it now.Extrahieren Sie die Aktive. Ghost (2009)
There are more effective treatments on Earth, but we're here, and Rika thinks we can extract enough levodopa from the plants on board to provide an-Auf der Erde gibt es wirkungsvollere Behandlungsmöglichkeiten, aber wir sind hier. Aber Rika glaubt, dass wir genug Levodopa aus den Pflanzen hier an Bord extrahieren können, um... Alle da? Virtuality (2009)
I've never focused my powers like this... but I can try to magnetically extract the nanites.Ich hab meine Kräfte darauf nie verwendet, aber ich kann versuchen, die Naniten magnetisch zu extrahierenLegion (2009)
We extract the essence of grape And then reformulate the fruit body.Wir extrahieren die Essenz von Trauben und legen dann den Fruchtkörper neu dar. Shelf Life (2009)
In the sample in the laboratory est, but amquina extra for it yes.Nein, die Probe ist nicht im Labor. Aber die Maschine, um sie zu extrahieren ist dort. Last of the Living (2009)
I just hope that he is not that confused to ask you to extract his pants. - I knew it.Ich hoffe nur, dass er nicht so verwirrt ist, dass er dich bittet, seine Hose zu extrahierenTechnotise: Edit & I (2009)
In fact, they thought they might be able to extract an image.Sie halten es sogar für möglich, ein Bild zu extrahierenMomentum Deferred (2009)
I had to extract the red matter and shoot it into the supernova.Ich musste die rote Materie extrahieren und in die Supernova schießen. Star Trek (2009)

German-Thai: Longdo Dictionary
extrahieren(vt) |extrahierte, hat extrahiert| สกัดออกมา, แยกออกมา เช่น Daten werden regelmäßig extrahiert und in XML-Formate transformiert., Cumarin kann aus ihrer Lösung durch Äther nicht extrahiert werden.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top