Search result for

extr

(172 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extr-, *extr*
English-Thai: Longdo Dictionary
extracellular(adj) ภายนอกเซลล์
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย
inextricably(adv) ที่หนีไม่รอด, ที่เอาไม่ออกจากกัน เช่น Political and social exclusion are "inextricably linked" according to a major report today., S. involved, inescapable,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extra[ADJ] เป็นพิเศษ, See also: เหนือกว่า, ดีกว่าปกติ, Syn. more
extra[N] สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามา
extra[ADV] อย่างพิเศษ, Syn. exceptionally
extra[PRF] เลย, See also: ข้างนอก
extract[N] ข้อความที่คัดเลือกมาจากหนังสือ, หนัง, ละคร, See also: ส่วนที่ตัดตอนมา, Syn. citation, excerpt, passage
extract[VT] คัดลอกหรือตัดทอน (ข้อความ), See also: คัด, ตัดทอน, Syn. cite, excerpt, quote
extract[VT] ถอนออก, See also: ดึงออก, Syn. pull out
extract[VT] สกัดออกมา
extreme[ADJ] ที่ร้ายแรงมาก, See also: ที่รุนแรงมาก, Syn. rigorous, severe, strict
extreme[ADJ] ที่สุด, Syn. final, ultimate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extra(เอคซฺ'ทระ) adj.,n. (สิ่งที่) พิเศษ,ใหญ่กว่าหรือดีกว่าปกติ,เพิ่มเติม. -adv. เป็นพิเศษ,เพิ่มเติม,นอกรายการ, Syn. more
extract(อิคซฺแทรค'ทฺ) vt. ถอน,ดึง,สกัด,บีบ,คั้น,เอาออก,ได้มาจาก,อนุมาน,ขู่เข็ญ,กรรโชก,คัดลอก,หาค่าราก (root) . n. สิ่งที่ดึงออก,สิ่งที่สกัดออก,สารสกัด,ส่วนที่คัดลอก., See also: extractability,extractibility n. extractable,extractible adj. คำที่มีควา
extraction(อิคซฺแทรค'เชิน) n. การดึง,การถอน,การสกัด,การบีบ,การคั้น,สิ่งที่ดึงหรือถอนออก,ข้อความที่คัดลอก,การสกัด,เชื้อสาย
extradite(เอคซฺทระไดทฺ') vt. ส่ง (ผู้ร้าย) ข้ามแดน
extradition(เอคซฺทระดิช'เชิน) n. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
extraneous(อิคซฺเทร'เนียส) adj. ภายนอก,นอกประเทศ,นอกประเด็น,ไม่เกี่ยวข้อง., See also: extraneousness n.
extraordinary(อิคซฺทรอ'ดินะรี) adj. พิเศษ,ผิดธรรมดา,วิสามัญ., See also: extraordinarily adv. extraordinariness n., Syn. amazing
extraterritorial(เอคซฺทระเทอริทอ'เรียล) adj. นอกเขต,นอกเขตอำนาจ., Syn. exterritorial
extravagance(อิคซฺแทรฟ'วะเกินซฺ) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความมากเกินควร, ความสิ้นเปลือง, Syn. lavishness
extravagancyดูextravagance

English-Thai: Nontri Dictionary
extra(adj) พิเศษ,ใหญ่กว่า,ดีกว่าปกติ,เพิ่มเติม
extra(n) สิ่งพิเศษ,สิ่งที่ใหญ่กว่าปกติ,สิ่งที่เพิ่มเติม,ฉบับพิเศษ
extract(n) สารสกัด,ส่วนที่คัดลอก
extract(vt) สกัด,ดึง,ถอน,ตัดออกมา,แยกออก,คัดลอก,ได้มาจาก
extraction(n) การดึง,การถอน,การสกัด
extradite(vt) คืนเชลยศึก,ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
extradition(n) การคืนเชลยศึก,การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
extraneous(adj) ของผู้อื่น,ของนอก,นอกประเด็น,ภายนอก
extraordinarily(adv) อย่างผิดปกติ,อย่างพิเศษ,อย่างผิดธรรมดา,วิสามัญ
extravagance(n) ความสิ้นเปลือง,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความฟุ่มเฟือย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extra dividendเงินปันผลพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
extra premiumเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
extra statutory concessionsการผ่อนปรนการบังคับ (ตามกฎหมายภาษีอากร) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extra systole; extrasystoleการบีบตัวของหัวใจนอกจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extra vires (L.)นอกเหนืออำนาจ [ดู intra vires และ ultra vires ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extra-articularนอกข้อ, นอกข้อต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extrabronchialนอกหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extracapsularนอกถุงหุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extracapsular cataract extractionการลอกต้อแก้วตาจากถุงหุ้ม, การลอกต้อกระจกจากถุงหุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extracapsular fractureกระดูกหักนอกข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extraนอกเหนือ,ดี [การแพทย์]
Extra - terrestrial radiationรังสีภายนอกขอบเขต ของโลก [อุตุนิยมวิทยา]
Extra Legsไม้เท้า [การแพทย์]
Extracellularนอกเซลล์,สภาวะนอกเซลล์,ส่วนนอกเซลล์,ภายนอกเซลล์ [การแพทย์]
Extracellular Fluidน้ำเยื่อ,ของเหลวที่อยู่นอกเซลล์,ของเหลวนอกเซลล์,ของเหลวภายนอกเซลล์,น้ำนอกเซลล์,ภาคน้ำหล่อเลี้ยง,ของเหลวที่อยู่นอกเซลล์,สารน้ำภายนอกเซลล์,น้ำส่วนนอกเซลล์,ของเหลวจากภายนอกเซลล์,ของเหลวภายนอกเซลล์,น้ำที่อยู่นอกเซลล์ [การแพทย์]
Extracellular Fluid Volumeปริมาตรของของเหลวที่อยู่ระหว่างเซลล์ [การแพทย์]
Extracellular Matrixมาตริกซ์นอกเซลล์ [การแพทย์]
Extracellular matrix proteinsโปรตีนเมตริกซ์นอกเซลล์ [TU Subject Heading]
Extracellular Spaceช่องว่างระหว่างเซลล์,ระบบไหลเวียนโลหิตสู่ภายนอก,ช่องของเหลวนอกเซลล์,นอกเซลล์,ช่องนอกเซลล์,ช่องว่างที่อยู่นอกเซลล์,เซลล์,ช่องภายนอก,ส่วนนอกเซลล์ [การแพทย์]
Extrachromosomal Inheritanceพันธุกรรมนอกโครโมโซม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
extract (vt ) สกัด
extractor (n ) เคื่องปั่นผ้าแห้ง
extractor (n ) เครื่องปั่นผ้าแห้ง คำเดิมตกตัว "ร" เป็นเคี่อง
extrajudicial killings (n jargon ) การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม
Extrapolation {f} [math.] (n) บัญญัติยางค์
extravaganza (n ) มหกรรม
Extravertsคนชอบเข้าสังคม
extroverted (adj) เอาใจใส่
extrusion (n ) การอัดขึ้นรูป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Extremely nervous, wannabe yalies. Get excited, Archibald.ผู้คนต่างก็อยากจะเป็น Yalies / ตื่นเต้นหน่อย Archibald New Haven Can Wait (2008)
Possible, just extremely unlikely.เป็นไปไม่ได้ ไม่น่าจะเป็นไปได้แน่ๆ Chuck in Real Life (2008)
I was thinking we deserve an extra-long honeymoon.ฉันคิดว่าเราสมควรได้ฮันนีมูนอันสุดพิเศษบ้างนะ Committed (2008)
It says that the planet cracking procedure is extremely dangerous to the overall harmony of the universe.การขุดเจาะดาวจะทำให้เกิดอันตราย ต่อความกลมกลืนทั้งหมดของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
You said it was extremely risky.- แต่คุณพูดว่ามัน "เสี่ยงมาก" Not Cancer (2008)
What does extremely mean? Please.- "มาก" หมายความว่าอะไรล่ะ Not Cancer (2008)
Same extreme hate shit.โคตรเกลียดแม่งเลยวะ Pilot (2008)
Good thing you gave us that extra power.สิ่งดีๆ ที่เจ้าให้เราก็ความสามารถพิเศษนี่ล่ะ Downfall of a Droid (2008)
Master Obi-Wan, sometimes R2 having that extra information has come in handy.อาจารย์โอบีวัน บางครั้งอาร์ทูก็มีข้อมูลพิเศษที่มีประโยชน์ Downfall of a Droid (2008)
If it's a bite, I have to extract venom from the snake that bit'im to make an antidote.ถ้าเป็นงูกัดจริงๆ ,ลุงต้องรีดพิษจากงูตัวที่กัดเขา เพื่อเอามาทำยาแก้พิษ Valiant (2008)
It's extreme circumstances, innit?มันเป็นสภาวะเคร่งเครียด Episode #1.5 (2008)
I'll be fine. Sure you don't want an extra blanket? It's OK, really.ผมไม่เป็นไรหรอก แน่ใจนะว่าไม่เอาตะกร้าอีก ไม่เป็นไรฮะ The Moment of Truth (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extrHe has extracted a great many examples from the grammar book.
extrExtremes meet.
extrThe extra room proved very useful when we had visitors.
extrExtract an essence from the bark of a tree.
extrHe is the kind of man who cannot do anything in moderation, but always goes to extremes.
extrThe result of this experiment is obscured by the extra variables added in the formula.
extrAttendance is charged extra.
extrThat job brings him in an extra 60,000 yen a month.
extrThat movie was extremely interesting.
extrThis extraordinary increase is explained by the speedy economic unification which took place during the same period.
extrYou must cut down on extra expenses in order to live within your means.
extrIt is extremely hot and humid in Bali in December.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่เบา[ADV] very, See also: extremely, Syn. มาก, Example: ไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุแค่นี้จะสามารถทำได้ เก่งไม่เบาเลยนะ
ขนาดใหญ่พิเศษ[N] extra large, See also: XL
มากเกินไป[ADV] overabundantly, See also: extremely, Ant. น้อยเกินไป, Example: กรุงเทพฯ ตอนนี้มีประชากรมากเกินไป
อย่างยิ่งยวด[ADV] extremely, See also: terribly, Syn. อย่างที่สุด, Example: ผมไม่เคยเห็นใครบ้าบิ่นอย่างยิ่งยวดเช่นเขามาก่อน
ของขึ้น[N] insanity, See also: extremely foolish action, Thai definition: การแสดงความกล้าอย่างบ้าบิ่นซึ่งไม่ใช่ปกติวิสัย
ยิ่ง[ADV] extremely, See also: the asmostmost, the greatest, the most extremely, Syn. เป็นยอด, ที่สุด, Example: การถ่ายทอดอารมณ์ให้กับภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
วิสามัญ[ADJ] extraordinary, See also: special, unusual, uncommon, specific, particular, Syn. ไม่ใช่สามัญ, ไม่ใช่ธรรมดา, เฉพาะเรื่อง, Example: รัฐบาลจะประสานงานกับประธานสภา เพื่อขอเปิดสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 13 กรกฎาคม, Count unit: สามัญ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน[V] extradite a criminal or prisoner, Example: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดละเมิดข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดน
สุด[ADV] extremely, See also: exceedingly, utterly, Syn. มาก, สุดๆ
หนักหนา[ADV] extremely, See also: exceedingly, very much, Syn. มากยิ่ง, ยิ่งนัก, นักหนา, Example: มะเร็งร้ายเป็นโรคร้ายที่คนหวาดกลัวกันหนักหนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
ใบเกิด[n. exp.] (baikoēt) EN: birth certificate   FR: acte de naissance [m] ; certificat de naissance [m] ; extrait d'acte de naissance [m]
ใบแสดงแฟ้มอาชญากรรม [n. exp.] (bai sadaēng faem ātyākam) FR: extrait de casier judiciaire [m]
เบียร์โคโรนา[TM] (Bīa Khōrōnā) EN: Corona ; Corona Extra   FR: Corona [f]
บ่ง[v.] (bong) EN: pick off ; extricate   FR: extraire ; enlever
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
เชื้อชาติ[n.] (cheūachāt) EN: race ; origin ; nationality ; extraction   FR: race [f] ; espèce [f] ; origine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRA    EH1 K S T R AH0
EXTRAS    EH1 K S T R AH0 Z
EXTREME    IH0 K S T R IY1 M
EXTRUDE    IH0 K S T R UW1 D
EXTRACT    EH1 K S T R AE2 K T
EXTRACT    IH0 K S T R AE1 K T
EXTREMES    IH0 K S T R IY1 M Z
EXTRUDED    IH0 K S T R UW1 D AH0 D
EXTRACTS    IH0 K S T R AE1 K T S
EXTRACTS    EH1 K S T R AE2 K T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extra    (n) (e1 k s t r @)
extras    (n) (e1 k s t r @ z)
extract    (n) (e1 k s t r a k t)
extract    (v) (i1 k s t r a1 k t)
extreme    (n) (i1 k s t r ii1 m)
extrude    (v) (i1 k s t r uu1 d)
extracts    (n) (e1 k s t r a k t s)
extracts    (v) (i1 k s t r a1 k t s)
extremes    (n) (i1 k s t r ii1 m z)
extruded    (v) (i1 k s t r uu1 d i d)

German-Thai: Longdo Dictionary
extrahieren(vt) |extrahierte, hat extrahiert| สกัดออกมา, แยกออกมา เช่น Daten werden regelmäßig extrahiert und in XML-Formate transformiert., Cumarin kann aus ihrer Lösung durch Äther nicht extrahiert werden.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Extrakt {m}; Auszug {m}extract [Add to Longdo]
Extrakt {m}; Extraktion {f}; Entziehung {f}; Entzug {m} | Extrakte {pl}extraction | extractions [Add to Longdo]
Extraktionsmittel {n} [chem.]extracting agent [Add to Longdo]
Extrapolation {f} [math.]extrapolation [Add to Longdo]
Extrapolymer {n} [chem.]extra polymer [Add to Longdo]
Extraversion {f}; Extravertiertheit {n}; nach außen gerichtetes Interesseextroversion [Add to Longdo]
Extrawurst {f}sth. special [Add to Longdo]
Extremum {n} [math.] | lokales Extremum | Extremum {n} unter Nebenbedingungenextremum | local extremum | constrained extremum [Add to Longdo]
Extremwert {m}extreme value [Add to Longdo]
Extruder {m}extruder [Add to Longdo]
Extrusion {f}; Extrudieren {n}extrusion [Add to Longdo]
Extrusionsblasmaschine {f}blow mould machine [Add to Longdo]
extraextra [Add to Longdo]
extrafeinsuperfine [Add to Longdo]
extrafein {adv}superfinely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
いとも[, itomo] (adv) extremely [Add to Longdo]
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
けったくそ悪い;卦体糞悪い[けったくそわるい, kettakusowarui] (adj-i) (vulg) extremely vexing [Add to Longdo]
この上なく;この上もなく[このうえなく(この上なく);このうえもなく(この上もなく), konouenaku ( kono jouna ku ); konouemonaku ( kono ue monaku )] (exp) most of all; extremely [Add to Longdo]
ごつい;ごっつい[, gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不亦乐乎[bù yì lè hū, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄌㄜˋ ㄏㄨ, / ] extremely; awfully [Add to Longdo]
之至[zhī zhì, ㄓ ㄓˋ, ] extremely [Add to Longdo]
企业间网路[qǐ yè jiān wǎng lù, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄢ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] extranet; company-external network [Add to Longdo]
[chǐ, ㄔˇ, ] extravagant; wasteful; exaggerating [Add to Longdo]
[rǒng, ㄖㄨㄥˇ, ] extraneous [Add to Longdo]
出奇[chū qí, ㄔㄨ ㄑㄧˊ, ] extraordinary; exceptional; unusual [Add to Longdo]
否极泰来[pǐ jí tài lái, ㄆㄧˇ ㄐㄧˊ ㄊㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] extreme sorrow turns to joy (成语 saw) [Add to Longdo]
外推法[wài tuī fǎ, ㄨㄞˋ ㄊㄨㄟ ㄈㄚˇ, ] extrapolation (math.); to extrapolate [Add to Longdo]
外星生命[wài xīng shēng mìng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ, ] extraterrestrial life [Add to Longdo]
大度包容[dà dù bāo róng, ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ ㄅㄠ ㄖㄨㄥˊ, ] extreme tolerance; generous and forgiving [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エキストラネット[えきすとらねっと, ekisutoranetto] extra-net [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
書き出す[かきだす, kakidasu] to export, to begin to write, to write out, to extract [Add to Longdo]
選集[せんしゅう, senshuu] anthology, selected extracts [Add to Longdo]
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]
抜粋[ばっすい, bassui] extract [Add to Longdo]
余剰パルス[よじょうぱるす, yojouparusu] extra-pulse [Add to Longdo]
用語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] extraction of terms [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] Extraktion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top