Search result for

exterior

(67 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exterior-, *exterior*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exterior[N] ภายนอก, See also: ชั้นนอก, ข้างนอก, Syn. outside, surface
exterior[ADJ] ภายนอก, See also: ข้างนอก, Syn. outer, outermost, outside

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exterior(อิคซฺเทีย'เรียร์) adj. ภายนอก,ด้านนอก,นอกกาย

English-Thai: Nontri Dictionary
exterior(adj) ภายนอก,นอกกาย,ข้างนอก,ด้านนอก
exterior(n) ภายนอก,ข้างนอก,ด้านนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exterior angleมุมภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exterior measure; outer measureเมเชอร์ภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exterior nodeบัพภายนอก [มีความหมายเหมือนกับ leaf node และ terminal node] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exterior nodeบัพภายนอก [มีความหมายเหมือนกับ leaf node และ terminal node ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exterior of a circleส่วนภายนอกวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
exterior angles (formed by two lines and a transversal)มุมภายนอก (ของเส้นตัด), ดูในเรื่อง interior angles (formed by two lines and a transversal) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Exterior Coatชั้นนอกสุด [การแพทย์]
Exterior lightingการส่องสว่างภายนอก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Exterior lightingการส่องสว่างภายนอก [TU Subject Heading]
Exterior wallsผนังภายนอกอาคาร [TU Subject Heading]
Exteriorizationเปิดไว้ที่หน้าท้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We open exterior outer space scenery.พวกเราจะดิ่งไปถึงชั้นบรรยากาศของอวกาศ Bolt (2008)
Where the power lines connect to Sona's exterior lights.สายไฟหลักที่ต่อกับ ไฟด้านนอก Under & Out (2008)
Is cut the power to the exterior lights.เราต้องตัดไฟหลักก่อน Under & Out (2008)
I need the ones with exterior security cameras, 'cause I'm looking for a license plate number,ฉันต้องการร้านที่มีกล้องวงจรปิดข้างนอกร้าน เพราะฉันกำลังมองหาทะเบียนรถ The Price (2008)
Find the control room. Open the exterior hatch.หาห้องควบคุมให้เจอ แล้วเปิดประตูด้านนอก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
And be ready to turn off all exterior lights.เตรียมตัวปิด ไฟทางออกทุกดวง Prison Break: The Final Break (2009)
But then show him that beneath that control-freak exterior of yours that there's a sexual deviant waiting to be unleashed.แต่โชว์ให้เขาเห็น.. ..ถึงสิ่งที่อยู่ภายใน ที่กำลังควบคุมไม่ได้ ..ว่ามันมีสิ่งหิวกระหาย กำลังรอการปลดปล่อยอยู่ The Ugly Truth (2009)
Yes, everyone wants a home with a lovely exterior,แน่นอน ทุกคนต้องการตกแต่งบ้านให้น่ามอง Home Is the Place (2009)
Engaging comprehensive interior and exterior scan.เตรียมทำการสแกนวิเคราะห์เป้าหมายทั้งภายในและภายนอก Ben 10: Alien Swarm (2009)
Check the exterior.ตรวจดูข้างนอกด้วย Defenders of Peace (2009)
Underneath that tough vampire exterior,ภายใต้ร่างแวมไพร์ที่แข็งแกร่ง Scratches (2009)
You 4 take the exterior. We'll take the house.คุณ 4 คนดูข้างนอก เราจะเข้าไปข้างใน To Hell... And Back (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านนอก[N] outside, See also: exterior, Syn. ข้างนอก, Example: เจ้าหน้าที่ให้นำรถมาจอดด้านนอกอาคาร เพราะใต้อาคารมีการจัดงานอยู่, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: พ้นออกไปจากภายในหรือข้างใน
ชั้นนอก[N] outer part, See also: exterior, outside, external layer, Ant. ชั้นใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นนอก[adj.] (channøk) EN: outer ; ouside ; exterior   FR: extérieur ; externe
ด้านนอก[adj.] (dān nøk) EN: outside ; exterior   FR: extérieur
มุมภายนอก[n. exp.] (mum phāinøk) EN: exterior angle ; external angle   FR: angle externe [m]
ภายนอก[adj.] (phāinøk) EN: exterior ; external ; apparent   FR: extérieur ; externe ; apparent

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTERIOR    IH0 K S T IH1 R IY0 ER0
EXTERIORS    EH0 K S T IH1 R IY0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exterior    (n) (i1 k s t i@1 r i@ r)
exteriors    (n) (i1 k s t i@1 r i@ z)
exteriorize    (v) (i1 k s t i@1 r i@ r ai z)
exteriorized    (v) (i1 k s t i@1 r i@ r ai z d)
exteriorizes    (v) (i1 k s t i@1 r i@ r ai z i z)
exteriorizing    (v) (i1 k s t i@1 r i@ r ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außenanschluss {m}exterior outlet [Add to Longdo]
Außenansicht {f}exterior view [Add to Longdo]
Außenkanzel {f}exterior pulpit [Add to Longdo]
Außenputz {m}exterior plaster [Add to Longdo]
Außenrestaurierung {f}exterior restoration [Add to Longdo]
Außenspiegel {m} [auto] | Außenspiegel {pl}exterior rear-view mirror; mirror | exterior rear-view mirrors; mirrors [Add to Longdo]
Außenverpackungskarton {m}exterior package board [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
アウテリア[, auteria] (n) exterior (wasei [Add to Longdo]
エクステリア[, ekusuteria] (n) exterior [Add to Longdo]
花実[はなみ;かじつ, hanami ; kajitsu] (n) flowers and fruit; interior and exterior; name and reality [Add to Longdo]
[そと, soto] (n) (1) outside; exterior; (2) open air; (3) other place; (P) [Add to Longdo]
外観[がいかん, gaikan] (n,adj-no) appearance; exterior; facade; (P) [Add to Longdo]
外装[がいそう, gaisou] (n) exterior; packaging; cladding; armor (armour); arm [Add to Longdo]
外張り;外張(io)[そとばり, sotobari] (n) (1) posting something to the exterior of a building, etc.; something posted in such a place; (2) fortifications outside a military encampment [Add to Longdo]
外部ゲートウエイプロトコル[がいぶゲートウエイプロトコル, gaibu ge-toueipurotokoru] (n) {comp} Exterior Gateway Protocol; EGP [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, ] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth), #927 [Add to Longdo]
外观[wài guān, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄢ, / ] exterior appearance; to view sth from the outside; exterior condition, #4,160 [Add to Longdo]
外积[wài jī, ㄨㄞˋ ㄐㄧ, / ] exterior product; the cross product of two vectors, #220,885 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exterior \Ex*te"ri*or\, a. [L. exterior, compar. of exter or
   exterus on the outside, outward, foreign, strange, a compar.
   fr. ex: cf. F. ext['e]rieur. See {Ex-}, and cf. {Extreme},
   {Interior}.]
   1. External; outward; pertaining to that which is external;
    -- opposed to {interior}; as, the exterior part of a
    sphere.
    [1913 Webster]
 
       Sith nor the exterior nor the inward man
       Resemble that it was.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. External; on the outside; without the limits of;
    extrinsic; as, an object exterior to a man, opposed to
    what is within, or in his mind.
    [1913 Webster]
 
       Without exterior help sustained.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Relating to foreign nations; foreign; as, the exterior
    relations of a state or kingdom.
    [1913 Webster]
 
   {Exterior angle} (Geom.), the angle included between any side
    of a triangle or polygon and the prolongation of the
    adjacent side; also, an angle included between a line
    crossing two parallel lines and either of the latter on
    the outside.
 
   {Exterior side} (Fort.), the side of the polygon upon which a
    front of fortification is formed. --Wilhelm.
    [1913 Webster]
 
   Note: See Illust. of {Ravelin}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exterior \Ex*te"ri*or\, n.
   1. The outward surface or part of a thing; that which is
    external; outside.
    [1913 Webster]
 
   2. Outward or external deportment, form, or ceremony; visible
    act; as, the exteriors of religion.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exterior
   adj 1: situated in or suitable for the outdoors or outside of a
       building; "an exterior scene"; "exterior grade plywood";
       "exterior paints" [ant: {interior}]
   n 1: the region that is outside of something [syn: {outside},
      {exterior}] [ant: {inside}, {interior}]
   2: the outer side or surface of something [syn: {outside},
     {exterior}] [ant: {inside}, {interior}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 exterior
   external; outer; outside
   exterior
   abroad
   exterior
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 exterior
   external; outer; outside
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top