Search result for

extent

(63 entries)
(0.9565 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extent-, *extent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extent[N] ขอบเขต, See also: ขนาด, Syn. range, scope

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extent(อิคซฺเทนทฺ') n. ขอบเขต,ขนาด,การประเมินค่า, Syn. size

English-Thai: Nontri Dictionary
extent(n) อาณาเขต,ขอบเขต,ขนาด,การประเมินค่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extentขอบเขต, แดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extent of mortgageขอบเขตแห่งสิทธิจำนอง, สิทธิจำนองครอบเพียงใด (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extent of ownershipแดนแห่งกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extentขอบเขต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fact is, that empty house got on his nerves to such an extent, he nearly went off his head.ความจริงคือบ้านที่ว่างเปล่านั่น ทําให้เขาประสาทเสียเเทบบ้า Rebecca (1940)
- To a large extent. In his own way.- เพื่อขอบเขตขนาดใหญ่ ในทางของเขาเอง The Ugly American (1963)
That is the extent of his skills.เกินความสามารถของมัน Bicentennial Man (1999)
That a man's attitude determines, to a large extent, how his life will be.ทัศนคติของผู้ชายเป็นตัวกำหนด ว่าชีวิตของเขาจะเป็นยังไง Mulholland Dr. (2001)
In doing this it tends to be more profitable to the extent it can make other people pay the bills for its impact on society.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันจึงมุ่งแสวงหากำไรถึงขนาดที่ว่า มันยัดเยียดให้คนอื่นต้องจ่ายค่าชดเชย The Corporation (2003)
The data initially were trivial anecdotal but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace our consumer products our air our water produced cancer and also birth defectsข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์ The Corporation (2003)
One of the questions that comes up periodically is to what extent could corporation be considered to be psychopathic.คำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวก็คือ เราควรถือว่าบรรษัทมีอาการทางจิต มากน้อยแค่ไหน The Corporation (2003)
That fella won't go to such an extent.บางที คนธรรมดาๆก็สามารถมีอำนาจได้อย่างที่เธอคิดนะ ใช่ The Worst First Kiss! (2005)
We should stay here until we can define the extent of our changes... and figure out how to reverse them.เราจะอยู่ที่นี่คนกว่าค้นพบว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงเรา... แล้วหากระบวนการย้อนกลับ. Fantastic Four (2005)
We need to run tests to see the extent of the damage.เราต้องตรวจก่อน ดูว่ามันร้ายแรงมากแค่ไหน. Fantastic Four (2005)
Starting in 1970, there was a precipitous drop-off in the amount and extent and thickness of the Arctic ice cap.เริ่มในปี 1970 ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา มากเท่ากับขนาดและความหนาทั้งหมดของ ภูเขาน้ำแข็งอาร์คติก An Inconvenient Truth (2006)
Now, to some extent, there has always been seasonal melting and mouIins have formed in the past, but not Iike now.แม้ว่าในบางพื้นที่จะมีการละลายตามฤดูกาลอยู่แล้ว และมีปล่องน้ำก่อตัวขึ้นในอดีต แต่ไม่เหมือนกับตอนนี้ An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extentA man will succeed to the same extent as he perseveres.
extentBusiness is, to a large extent, improving.
extentCredit is an amount or limit to the extent of which a person may receive goods or money for payment in the future.
extentForeigners complain that it is difficult to get to know Japanese people. To some extent this may be true.
extentHe has come to look like a sly-as-a-fox Premier who uses his position's powers to the fullest extent, to his own advantage.
extentHe says he has achieved his goal to a certain extent.
extentHe's unlucky to a pitiful extent.
extentHe trusts his wife to a great extent.
extentHis opinion is right to some extent.
extentI accept what you say to some extent.
extentI agree with him to a certain extent, but not entirely.
extentI agree with what you say to some extent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข่าย[N] extent, See also: purview, sphere, scope, range, limits, Syn. ขอบเขต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุยืน[v. exp.] (āyuyeūn) EN: extent life ; live long   FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within   FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
ข่าย[n.] (khāi) EN: range ; purview ; scope ; limits ; extent ; sphere   FR: limite [f]
ขอบเขต[n.] (khøpkhēt) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin   FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f]
มณฑล[n.] (monthon) EN: precinct ; extent ; field ; domain ; circle ; circumference   FR: domaine [f] ; sphère [f] ; cercle [m]
ในระดับหนึ่ง[n. exp.] (nai radap neung) EN: to some extent ; to a certain extent   
ป่านฉะนี้[adv.] (pānchanī) EN: so far ; up to now ; even now ; thus far ; to such an extent   
ปานใด[adv.] (pāndai) EN: no matter how much ; to what extent ; to whatever extent   
พอประมาณ[adv.] (phøpramān) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate   FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTENT    IH0 K S T EH1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extent    (n) (i1 k s t e1 n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdehnung {f} | Ausdehnungen {pl}extent | extents [Add to Longdo]
Ausmaß {n}; Größe {f}; Länge {f}; Ausdehnung {f}; Umfang {m} | das ganze Ausmaß von etw. übersehen können; etw. in vollem Umfang übersehen können | in welchem Ausmaß?; in welchem Umfang?extent | to be able to see the full extent of sth. | to which extent? [Add to Longdo]
Bekanntheitsgrad einer Personextent of someone's fame [Add to Longdo]
Schadensausmaß {n}extent of losses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あり得ないほど;あり得ない程;有り得ない程[ありえないほど, arienaihodo] (n) (uk) unbelievable (extent) [Add to Longdo]
ある意味で[あるいみで, aruimide] (exp) in a sense; in some way; to an extent; (P) [Add to Longdo]
ある意味では[あるいみでは, aruimideha] (exp) in a sense; in some way; to an extent; (P) [Add to Longdo]
ある程度;或る程度[あるていど, aruteido] (exp,adj-no) to some extent; to a certain extent [Add to Longdo]
あれだけ(P);あんだけ(P)[, aredake (P); andake (P)] (exp) to that extent; to that degree; (P) [Add to Longdo]
あれ程(P);彼程[あれほど, arehodo] (adv,adj-no) (uk) to that extent; (P) [Add to Longdo]
あんなに[, annani] (exp) to that extent; to that degree [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
このぐらい[, konogurai] (exp) to this extent; (P) [Add to Longdo]
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクステント[えくすてんと, ekusutento] extent [Add to Longdo]
テキスト区域[テキストくいき, tekisuto kuiki] text extent [Add to Longdo]
寸法[すんぽう, sunpou] extent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extent \Ex*tent"\, a. [L. extentus, p. p. of extendere. See
   {Extend}.]
   Extended. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extent \Ex*tent"\, n. [L. extentus, fr. extendere. See
   {Extend}.]
   1. Space or degree to which a thing is extended; hence,
    superficies; compass; bulk; size; length; as, an extent of
    country or of line; extent of information or of charity.
    [1913 Webster]
 
       Life in its large extent is scare a span. --Cotton.
    [1913 Webster]
 
   2. Degree; measure; proportion. "The extent to which we can
    make ourselves what we wish to be." --Lubbock.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eng. Law)
    (a) A peculiar species of execution upon debts due to the
      crown, under which the lands and goods of the debtor
      may be seized to secure payment.
    (b) A process of execution by which the lands and goods of
      a debtor are valued and delivered to the creditor.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extent
   n 1: the point or degree to which something extends; "the extent
      of the damage"; "the full extent of the law"; "to a certain
      extent she was right"
   2: the distance or area or volume over which something extends;
     "the vast extent of the desert"; "an orchard of considerable
     extent"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top