Search result for

extent

(63 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extent-, *extent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extent[N] ขอบเขต, See also: ขนาด, Syn. range, scope

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extent(อิคซฺเทนทฺ') n. ขอบเขต,ขนาด,การประเมินค่า, Syn. size

English-Thai: Nontri Dictionary
extent(n) อาณาเขต,ขอบเขต,ขนาด,การประเมินค่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extentขอบเขต, แดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extent of mortgageขอบเขตแห่งสิทธิจำนอง, สิทธิจำนองครอบเพียงใด (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extent of ownershipแดนแห่งกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extentขอบเขต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You need to know the extent to which he is disconnected from the human race.แค่ต้องการให้คุณรู้ว่า\ มีมนุษย์ที่ปฏิเสธการติดต่อกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ Birthmarks (2008)
Find the extent of the heart damage.หาหัวใจที่เสียหาย Emancipation (2008)
I have been greatly shocked and saddened by the recent atrocities committed by these criminals the extent to which people abandon values that constitute this country has become truly unacceptable...ข้ารู้สึกตระหนกและเสียใจยิ่งนัก กับเรื่องต่ำทรามที่เกิดขึ้นนี้ การทำผิดประเวณีของจำเลย เป็นการละเมิดประเพณี และไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมือง Portrait of a Beauty (2008)
It would be unjust to punish him without determining the extent of his involvement in the affairขอฝ่าบาทได้โปรด ให้ความเป็นธรรมกับเขา ได้โปรดตัดสินโดยละเว้นเรื่อง ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขากับนาง Portrait of a Beauty (2008)
You kill him, and no one will ever know the full extent of this conspiracy.เมือนายฆ่าเขาแล้ว ก็จะไม่มีคนรู้เรื่องราว เกี่ยวกับเรื่องนี้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
It isn't that you're not helping to some extent.มันไม่ใช่ว่าเธอไม่ช่วยพวกเรา จุดหนึ่ง Julie & Julia (2009)
- To some extent.- อาการทรงตัวแล้วครับ The Breath (2009)
I once took a Tae Bo class but that is the extent of my kung-fu abilities, all right?ฉันเคยฝึกคาราเต้มาพักนึง แต่กังฟูฉันก็ไม่ใช่ย่อยอยู่แล้ว ใช่ไหมล่ะ Ninja Assassin (2009)
Look, in 13 years of practice, I've never witnessed something to this extent.ดูนี่, 13 ปีของการฝึกฝน, ฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน The Fourth Kind (2009)
But what you have not seen is the extents only fools will go to when faced with death.เพราะสิ่งที่คุณไม่เห็น ได้ทำร้ายผู้คน -- Saw VI (2009)
She'll be prosecuted to the fullest extent of the law.หล่อนจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายกำหนดไว้สูงสุด Pleasure Is My Business (2009)
You don't have to go to this extent.เธอไม่ต้องไปตรงที่ตรงนี้ Episode #1.2 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extentA man will succeed to the same extent as he perseveres.
extentBusiness is, to a large extent, improving.
extentCredit is an amount or limit to the extent of which a person may receive goods or money for payment in the future.
extentForeigners complain that it is difficult to get to know Japanese people. To some extent this may be true.
extentHe has come to look like a sly-as-a-fox Premier who uses his position's powers to the fullest extent, to his own advantage.
extentHe says he has achieved his goal to a certain extent.
extentHe's unlucky to a pitiful extent.
extentHe trusts his wife to a great extent.
extentHis opinion is right to some extent.
extentI accept what you say to some extent.
extentI agree with him to a certain extent, but not entirely.
extentI agree with what you say to some extent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข่าย[N] extent, See also: purview, sphere, scope, range, limits, Syn. ขอบเขต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุยืน[v. exp.] (āyuyeūn) EN: extent life ; live long   FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within   FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
ข่าย[n.] (khāi) EN: range ; purview ; scope ; limits ; extent ; sphere   FR: limite [f]
ขอบเขต[n.] (khøpkhēt) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin   FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f]
มณฑล[n.] (monthon) EN: precinct ; extent ; field ; domain ; circle ; circumference   FR: domaine [f] ; sphère [f] ; cercle [m]
ในระดับหนึ่ง[n. exp.] (nai radap neung) EN: to some extent ; to a certain extent   
ป่านฉะนี้[adv.] (pānchanī) EN: so far ; up to now ; even now ; thus far ; to such an extent   
ปานใด[adv.] (pāndai) EN: no matter how much ; to what extent ; to whatever extent   
พอประมาณ[adv.] (phøpramān) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate   FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTENT    IH0 K S T EH1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extent    (n) (i1 k s t e1 n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdehnung {f} | Ausdehnungen {pl}extent | extents [Add to Longdo]
Ausmaß {n}; Größe {f}; Länge {f}; Ausdehnung {f}; Umfang {m} | das ganze Ausmaß von etw. übersehen können; etw. in vollem Umfang übersehen können | in welchem Ausmaß?; in welchem Umfang?extent | to be able to see the full extent of sth. | to which extent? [Add to Longdo]
Bekanntheitsgrad einer Personextent of someone's fame [Add to Longdo]
Schadensausmaß {n}extent of losses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あり得ないほど;あり得ない程;有り得ない程[ありえないほど, arienaihodo] (n) (uk) unbelievable (extent) [Add to Longdo]
ある意味で[あるいみで, aruimide] (exp) in a sense; in some way; to an extent; (P) [Add to Longdo]
ある意味では[あるいみでは, aruimideha] (exp) in a sense; in some way; to an extent; (P) [Add to Longdo]
ある程度;或る程度[あるていど, aruteido] (exp,adj-no) to some extent; to a certain extent [Add to Longdo]
あれだけ(P);あんだけ(P)[, aredake (P); andake (P)] (exp) to that extent; to that degree; (P) [Add to Longdo]
あれ程(P);彼程[あれほど, arehodo] (adv,adj-no) (uk) to that extent; (P) [Add to Longdo]
あんなに[, annani] (exp) to that extent; to that degree [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
このぐらい[, konogurai] (exp) to this extent; (P) [Add to Longdo]
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクステント[えくすてんと, ekusutento] extent [Add to Longdo]
テキスト区域[テキストくいき, tekisuto kuiki] text extent [Add to Longdo]
寸法[すんぽう, sunpou] extent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extent \Ex*tent"\, a. [L. extentus, p. p. of extendere. See
   {Extend}.]
   Extended. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extent \Ex*tent"\, n. [L. extentus, fr. extendere. See
   {Extend}.]
   1. Space or degree to which a thing is extended; hence,
    superficies; compass; bulk; size; length; as, an extent of
    country or of line; extent of information or of charity.
    [1913 Webster]
 
       Life in its large extent is scare a span. --Cotton.
    [1913 Webster]
 
   2. Degree; measure; proportion. "The extent to which we can
    make ourselves what we wish to be." --Lubbock.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eng. Law)
    (a) A peculiar species of execution upon debts due to the
      crown, under which the lands and goods of the debtor
      may be seized to secure payment.
    (b) A process of execution by which the lands and goods of
      a debtor are valued and delivered to the creditor.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extent
   n 1: the point or degree to which something extends; "the extent
      of the damage"; "the full extent of the law"; "to a certain
      extent she was right"
   2: the distance or area or volume over which something extends;
     "the vast extent of the desert"; "an orchard of considerable
     extent"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top