Search result for

extensive

(52 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extensive-, *extensive*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extensive    [ADJ] กว้างขวาง, See also: ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง, Syn. expanded, vast, wide
extensively    [ADV] อย่างกว้างขวาง, See also: อย่างครอบคลุม, Syn. vastly, widely

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extensive repairการซ่อมแซมอย่างใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extensiveสมบัติเอกซ์เทนซีฟ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extensiveThe flood did the village extensive damage.
extensiveHis extensive knowledge of music was a revelation to us.
extensiveHis extensive knowledge surprises me.
extensiveThe earthquake in Hokkaido caused extensive damage.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extensive(อิคซฺเทน'ซิฟว) adj. กว้าง,ครอบคลุม,ถ้วนทั่ว,แพร่หลาย,ห่าง ๆ กัน., See also: extensiveness n. extensivity n., Syn. wide,

English-Thai: Nontri Dictionary
extensive(adj) กว้างใหญ่,แพร่หลาย,ครอบคลุม,กว้างขวาง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพร่หลาย [ADV] extensively, See also: throughout, all through, Example: พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิได้ปลูกกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Thai definition: อย่างกระจายออกไปเป็นที่รู้จักทั่วถึง
ป่าใหญ่    [N] jungle, See also: extensive forest (where the foliage is so thick that the sun does not shine through), thic, Example: ลูกไม้ต่างๆ ในป่าใหญ่นั้นมีน้อย, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่รกด้วยต้นไม้ต่างๆ มีบริเวณกว้างใหญ่
เอิกเกริก [ADV] extensively, Syn. แพร่หลาย, Example: ใครเคยเดินผ่านตามย่านการค้าจุดใหญ่ๆ ก็จะเห็นใบปิดหนังถูกนำมาวางขายกันอย่างเอิกเกริก, Thai definition: รู้กันทั่ว
ดงดาน    [N] jungle, See also: extensive forest ( where the foliage is so thick that the sun does not shine through), Syn. ป่าทึบ, ป่าใหญ่, Example: กระท่อมน้อยตั้งอยู่กลางดงดาน, Thai definition: ป่าที่มีไม้แน่นหนาจนเกือบไม่เห็นแสงแดด
ดงดาน    [N] jungle, See also: extensive forest (where the foliage is so thick that the sun does not shine through), thic, Syn. ป่าทึบ, ป่าใหญ่, Example: กระท่อมน้อยของลุงคนนี้ตั้งอยู่กลางดงดาน, Thai definition: ป่าที่มีไม้แน่นหนาจนเกือบไม่เห็นแสงแดด
ดงดึก    [N] dense and impenetrable forest, See also: extensive forest, Syn. ป่าลึก, Example: กระท่อมน้อยตั้งอยู่กลางดงดึก, Thai definition: ป่าลึกหนาทึบ, ป่าลึกเข้าไปไกล
กว้างๆ    [ADV] extensively, See also: comprehensively, not specifically, Ant. แคบ, Example: ครูพูดสรุปอย่างกว้างๆ ส่วนรายละเอียดให้นักเรียนไปค้นคว้าด้วยตัวเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้าง[adj.] (kwāng) EN: large ; wide ; broad ; vast ; extensive ; spatious ; roomy ; capacious   FR: large ; spatieux ; vaste
กว้าง ๆ[adv.] (kwāng-kwāng) EN: extensively ; comprehensively ; not specifically   
กว้างใหญ่[adj.] (kwāngyai) EN: vast ; large ; immense ; roomy ; spacious ; expansive ; extensive   FR: vaste ; immense ; étendu
นาน[adv.] (Nān) EN: long ; for a long time ; extensively   FR: longtemps ; un long moment
แพร่หลาย[adv.] (phraēlāi) EN: extensively ; throughout ; all through   
เวิ้งว้าง[v.] (woēngwāng) EN: be vast ; be wide ; be open ; be immense ; be extensive   
เวิ้งว้าง[adj.] (woēngwāng) EN: vast ; wide ; open ; immense ; extensive   
ยาว[adj.] (yāo) EN: long ; lengthy ; extensive ; elongated ; extended ; slender   FR: long ; allongé ; de long
ยาวนาน[adv.] (yāonān) EN: long ; for a long time ; extensively   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTENSIVE    IH0 K S T EH1 N S IH0 V
EXTENSIVELY    IH0 K S T EH1 N S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extensive    (j) (i1 k s t e1 n s i v)
extensively    (a) (i1 k s t e1 n s i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
umfangreich; umfänglich; ausgedehnt {adj} | umfangreicher | am umfangreichstenextensive | more extensive | most extensive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フル活用[フルかつよう, furu katsuyou] (n,vs) full use; extensive use; complete utilization [Add to Longdo]
該博[がいはく, gaihaku] (adj-na,n) profundity; extensive (knowledge) [Add to Longdo]
見渡す(P);見わたす[みわたす, miwatasu] (v5s,vt) to look out over; to survey (scene); to take an extensive view of; (P) [Add to Longdo]
広々;広広[ひろびろ, hirobiro] (adv-to,adv,vs,adj-na) (See 広々とした) extensive; spacious [Add to Longdo]
広く[ひろく, hiroku] (adv) widely; far and wide; extensively; universally [Add to Longdo]
広広とした;広々とした[ひろびろとした, hirobirotoshita] (adj-f) (See 広々) open; spacious; extensive [Add to Longdo]
広大(P);宏大;弘大[こうだい, koudai] (adj-na) huge; very large; vast; extensive; magnificent; grand; (P) [Add to Longdo]
広範(P);広汎;廣汎[こうはん, kouhan] (adj-na,adj-no) wide; extensive; comprehensive; far-reaching; widespread; (P) [Add to Longdo]
広範囲[こうはんい, kouhan'i] (adj-na,n) extensive; vast range; wide scope; (P) [Add to Longdo]
広範多岐[こうはんたき, kouhantaki] (n,adj-na) extensive and wide-ranging [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bó, ㄅㄛˊ, ] extensive; ample; rich; obtain; aim; to win; to get; rich; plentiful; to gamble [Add to Longdo]
博而不精[bó ér bù jīng, ㄅㄛˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, ] extensive but not refined (成语 saw); to know something about everything; Jack of all trades and master of none. [Add to Longdo]
太平广记[Tài píng Guǎng jì, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄤˇ ㄐㄧˋ, 广 / ] Extensive records of the Taiping era (978), fictional history edited by Li Fang 李昉 [Add to Longdo]
广博[guǎng bó, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛˊ, 广 / ] extensive [Add to Longdo]
广泛[guǎng fàn, ㄍㄨㄤˇ ㄈㄢˋ, 广 / ] extensive; wide range [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, ] extensive; to overflow [Add to Longdo]
泛读[fàn dú, ㄈㄢˋ ㄉㄨˊ, / ] extensive reading [Add to Longdo]
[pǔ, ㄆㄨˇ, ] extensive; pervading [Add to Longdo]
体大思精[tǐ dà sī jīng, ㄊㄧˇ ㄉㄚˋ ㄙ ㄐㄧㄥ, / ] extensive and penetrating (成语 saw); expansive and profound (of writing) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extensive \Ex*ten"sive\, a. [L. extensivus: cf. F. extensif. See
   {Extend}.]
   1. Having wide extent; of much superficial extent; expanded;
    large; broad; wide; comprehensive; as, an extensive farm;
    an extensive lake; an extensive sphere of operations;
    extensive benevolence; extensive greatness.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of being extended. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Silver beaters choose the finest coin, as that which
       is most extensive under the hammer.  --Boyle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extensive
   adj 1: large in spatial extent or range or scope or quantity;
       "an extensive Roman settlement in northwest England";
       "extended farm lands"; "surgeons with extended
       experience"; "they suffered extensive damage" [syn:
       {extensive}, {extended}]
   2: broad in scope or content; "across-the-board pay increases";
     "an all-embracing definition"; "blanket sanctions against
     human-rights violators"; "an invention with broad
     applications"; "a panoptic study of Soviet nationality"-
     T.G.Winner; "granted him wide powers" [syn: {across-the-
     board}, {all-embracing}, {all-encompassing}, {all-inclusive},
     {blanket(a)}, {broad}, {encompassing}, {extensive},
     {panoptic}, {wide}]
   3: of agriculture; increasing productivity by using large areas
     with minimal outlay and labor; "producing wheat under
     extensive conditions"; "agriculture of the extensive type"
     [ant: {intensive}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top