Search result for

exquis

(55 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exquis-, *exquis*, exqui
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exquisite[ADJ] ที่รุนแรง (เกี่ยวกับความรู้สึก), Syn. intense
exquisite[ADJ] ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, perfect
exquisite[ADJ] สวยงาม, See also: วิจิตร, งดงาม, อ่อนช้อย, Syn. beautiful, delicate, elegant
exquisitely[ADV] อย่างสวยงาม, See also: อย่างงดงาม, อย่างวิจิตร, อย่างประณีต, Syn. beautifully, delicately, elegantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exquisite(เอค'ควิซิท) adj. งดงาม,วิจิตร,ละเอียด,ประณีต,ยอดเยี่ยม. n. คนที่พิถีพิถันในการแต่งตัวมาก,คนขี้โอ้., See also: exquisiteness n., Syn. fine

English-Thai: Nontri Dictionary
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม,สวยมาก,วิจิตรบรรจง,งดงาม,ประณีต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Exquisite Beautyความวิจิตรบรรจง Portrait of a Beauty (2008)
It's exquisite.มันสวยงาม ปราณีตมาก In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Gentlemen, it was a night of exquisite passion.สุภาพบุรุษ มันเป็นคืนที่ร้อนแรงมาก Chuck Versus the Suburbs (2009)
My exquisitely educated guess is he's either squatting or subletting with cash.จากการเดาอย่างมีหลักการที่สมเหตุสมผลของฉัน เขาน่าจะแอบรุกบุกเข้าไป ไม่ก็เช่าด้วยเงินสด Roadkill (2009)
And she is the most exquisite thing i've ever seen.และเธอเป็นสิ่งสวยงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมา Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
"This music is exquisite.""เพลงนี้ช่างสวยงาม" Episode #1.5 (2009)
Exquisite.งดงาม Dan de Fleurette (2009)
I'd say, judging from her exquisite posture,ผมว่า ตัดสินจาก ท่าทางอันงดงามของเธอ The Curious Case of Dean Winchester (2009)
You look exquisite.เจ้าสวยเหลือเกิน Senate Spy (2009)
This table is exquisite.โต๊ะนี่สวยจัง The Treasure of Serena Madre (2009)
I found these exquisite dates in Jordan.ฉันเจออินทผาลัมหายาก ในจอร์แดน Sherlock Holmes (2009)
You see, this is exquisite cake.ถ้าคุณมองตรงนี้ เอิ่ม ฟิกเกอร์สเก็ตเป็นแบบ.. หืม? Our Family Wedding (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exquisThe emotion they gave me was exquisite, but I could not preserve it, nor could I indefinitely repeat it; the most beautiful things in the world finished by boring me.
exquisThe tourists were fascinated with the exquisite scenery.
exquisThis is an exquisite little painting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิจิตรพิสดาร[ADV] exquisitely, See also: weirdly, queerly, miraculously, strangely, amazingly, Syn. แปลกประหลาด, น่าพิศวง, Example: นกบางชนิดมีวิธีการทำรังอย่างวิจิตรพิสดาร
วิจิตร[ADJ] exquisite, See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic, Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตรบรรจง, Example: ลวดลายอันวิจิตรพิสดารเหล่านี้ต้องเป็นฝีมือของช่างหลวงแน่นอน, Thai definition: ที่งามหยดย้อย
วิจิตรบรรจง[ADJ] exquisite, See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic, Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตร, Example: นายช่างผู้สร้างผลงานผลงานที่วิจิตรบรรจงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นนายช่างเอกแห่งยุค, Thai definition: ที่ตั้งใจทำให้งดงามหยดย้อย
หยดย้อย[ADJ] exquisite, See also: sweet, delicate, Syn. ไพเราะ, Example: นางในรูปภาพที่สวยสดหยดย้อยเหล่านั้นคงเป็นนางฟ้าแน่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีจริง[adj.] (dī jing ) EN: how good! ; how nice!   FR: exquis ; délicieux
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated   FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
แก้ว[adj.] (kaēo) EN: precious ; fine ; gem-like ; exquisite   
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome   FR: élégant ; chic ; beau
ละเอียดอ่อน[adj.] (la-īet øn) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light   FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
น่าเอ็นดู[adj.] (nā-endū) EN: lovely ; charming ; exquisite   FR: charmant ; attachant
น่าเกลียดน่าชัง[v.] (nāklīet-nāchang) EN: to be cute ? ; to be lovely ? ; to be exquisite ?   
ไพจิตร[adj.] (phaijit) EN: beautiful ; elegant ; splendid ; exquisite ; magnificent   FR: splendide ; magnifique
สวยงาม[adj.] (sūay-ngām = suay-ngam) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely   FR: magnifique ; superbe ; splendide
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yoēm) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXQUISITE    EH1 K S K W AH0 Z AH0 T
EXQUISITELY    EH2 K S K W IH1 Z AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exquisite    (j) (e1 k s k w i z i t)
exquisitely    (a) (e1 k s k w i z i t l ii)
exquisiteness    (n) (e1 k s k w i z i t n @ s)

French-Thai: Longdo Dictionary
exquis(adj) ที่คัดเฉพาะพิเศษ, รสชาติดี(อาหาร), มีสเน่ห์(คน)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いみじくも[, imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
イクスキジットバタフライフィッシュ;コウカイミスジ;レッドシーメロンバタフライフィッシュ[, ikusukijittobatafuraifisshu ; koukaimisuji ; reddoshi-meronbatafuraifisshu] (n) blacktail butterflyfish (Chaetodon austriacus); exquisite butterflyfish [Add to Longdo]
イクスクイジット・ピグミー・ゴビー;イクスクイジットピグミーゴビー[, ikusukuijitto . pigumi-. gobi-; ikusukuijittopigumi-gobi-] (n) exquisite pygmy goby (Trimma preclarum) [Add to Longdo]
画舫[がぼう, gabou] (n) (See 遊覧船) exquisitely decorated pleasure boat [Add to Longdo]
格調高雅[かくちょうこうが, kakuchoukouga] (n,adj-na) refined, dignified, elegant; graceful; exquisite [Add to Longdo]
奇絶[きぜつ, kizetsu] (adj-na) very rare; exquisite [Add to Longdo]
凝った[こった, kotta] (adj-f) (See 凝る・こる・2) elaborate; exquisite; tasteful; refined; artistic; (P) [Add to Longdo]
巧緻[こうち, kouchi] (adj-na,n) elaborate; exquisite; detailed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
细腻[xì nì, ㄒㄧˋ ㄋㄧˋ, / ] exquisite, #7,032 [Add to Longdo]
绝妙[jué miào, ㄐㄩㄝˊ ㄇㄧㄠˋ, / ] exquisite, #26,150 [Add to Longdo]
玉髓[yù suǐ, ㄩˋ ㄙㄨㄟˇ, ] exquisite wine, #90,970 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

  exquis
  exquis	(adj) ที่คัดเฉพาะพิเศษ, รสชาติดี(อาหาร), มีสเน่ห์(คน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top