Search result for

expositions

(114 entries)
(0.0321 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expositions-, *expositions*, exposition
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา expositions มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *expositions*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exposition[N] การแสดงสินค้า, See also: นิทรรศการ, Syn. fair, exhibition, trade show
exposition[N] คำอธิบายอย่างละเอียด, See also: คำชี้แจงอย่างละเอียด, Syn. explanation, explication

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exposition(เอคซฺพะซิส'เชิน) n. การแสดงออก,นิทรรศการ,การเปิดเผย,การออกจากที่กำบัง,การผึ่งแดดผึ่งฝนหรือผึ่งลม.

English-Thai: Nontri Dictionary
exposition(n) การเปิดเผย,การอธิบาย,การประกวด,นิทรรศการ,การแสดงออก,การผึ่งแดด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exposition๑. การแถลงชี้แจง๒. นิทรรศการ๓. การแสดงสินค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exposition๑. อรรถาธิบาย๒. บทเปิดเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'd be first in line, but then, meandering exposition is kind of my thing.ฉันจะเป็นคนแรกที่เข้าคิวซื้อ แต่ก็นั่นแหละ การเบี่ยงเบนเรื่องราว\ เป็นเรื่องที่ฉันถนัด Identity Crisis (2012)
Mr. Neibling, the victim worked at the fairgrounds during the time of your pet exposition, all right?คุณนิบลิ่ง,เหยื่อทำงานที่ลานแสดง ช่วงเวลาที่งานของคุณจัดอยู่,เข้าใจไหม The Tiger in the Tale (2012)
See? Exposition. Science.นี่ไง นิทรรศการวิทยาศาสตร์ Around the World in 80 Days (2004)
As muchas I love the speech about not needingmaterial things from a guy who hasthat much product in his hair, this party is about excess,not exposition.ฉันรักสุนทรพจน์นี้มากพอๆกับที่ ฉันไม่ต้องการสิ่งของนอกกายนั่นแหละ จากผู้ชายที่มี สิ่งนั้นอยู่ในผมเค้าเลยนะ this party is about excess,not expositionBad News Blair (2007)
Paris exposition trip?หรือจะพาไปเที่ยว ปารีสดี? The Right Stuff (2007)
Los Angeles, California.Exposition Boulevard, Los Angeles. Dalton, Jack of Spies (1987)
I got real good at it, all these different sexual positions... and the expressions of ecstasy, and the--Mit der Zeit bekam ich all die Sexpositionen ganz gut hin. New York Stories (1989)
It's normally stable, but expose it to radiation, it has a way of exploding.Normal ist es stabil, aber bei Strahlungsexposition explodiert es. Disaster (1991)
I'm Basil Exposition with British Intelligence.Hallo, Austin. Ich bin Basil Exposition, britischer Geheimdienst. Austin Powers: International Man of Mystery (1997)
Thanks oh, Austin .Danke Exposition. - Austin, Passen Sie auf sich auf. Austin Powers: International Man of Mystery (1997)
This is Basil Exposition from British Intelligence.Hallo Austin. Basil Exposition, britischer Geheimdienst. Austin Powers: International Man of Mystery (1997)
Hello Exposition .Hallo, ExpositionAustin Powers: International Man of Mystery (1997)
This is my mother-- Mrs. Exposition.Das ist meine Mutter, Mrs. ExpositionAustin Powers: International Man of Mystery (1997)
That'll be Basil Exposition.Wahrscheinlich Basil ExpositionAustin Powers: International Man of Mystery (1997)
See if there's been any homicides in the last 12 months involving surgically-removed flesh exposing bone.Guck mal nach Morden in den letzten 1 2 Monaten bei denen chirurgisch entferntes Fleisch vorkam mit KnochenexpositionThe Bone Collector (1999)
But here's the critical thing. If you find yourself dealing... with an unexpected back-story and ap reponderance... of exposition, then the sequel rules do not apply.Aber wenn der Hintergrund neu und die Exposition überlang ist, dann gelten die Regeln nicht! Scream 3 (2000)
Has the same style that he enjoyed in Paris after the Exposition Universelle.Derselbe Stil, den er in Paris hatte, nach der Exposition Universelle. Awakened (2000)
Sun exposure.SonnenexpositionThe One with Joey's Fridge (2000)
This is the build-up.Es ist erst die ExpositionUniversity of Laughs (2004)
Personally, I hate exposition, but if... All right.Ich hasse lange Expositionen, aber... nun gut. Carpe Demon (2005)
Sounds good. Toxic exposure doesn't make any chronological sense. I guess there is a third option.Toxische Exposition ergibt doch keinen Sinn. Autopsy (2005)
Carnell... He's had much more exposure.Carnell hatte eine viel stärkere ExpositionDaddy's Boy (2005)
I recommend post-exposure prophylaxis.Ich empfehle eine Postexpositionsprophylaxe. Hunting (2005)
All right, before we hit Exposition City here, what's with the laundry on the outside, and then this crazy green place on the inside?Ok, bevor wir hier gleich zu Exposition City kommen, was hat es mit der Reinigung und diesem verrückten grünen Ort auf sich? 12 Angry Zen (2006)
There's no arthritis, no sarcoidosis. He's not on any prescription meds. And he's a wedding photographer.Keine Arthritis, keine Sarkoidose, keine rezeptpflichtigen Medikamente und er ist Fotograf, also keine Exposition gegenüber Kohlenstaub oder Asbest. Clueless (2006)
Paris exposition trip?Paris exposition trip? (Trickbetrug) The Right Stuff (2007)
There's no pace no love interest, it's all wackadoo exposition.Kein Tempo, keine Romanze. Es bestand nur aus ExpositionHollywood Babylon (2007)
At the same time, the more resources you have in the field, the higher your risk of exposure.Je mehr Ressourcen man dabei im Einsatz hat, desto größer ist die Gefahr der ExpositionGuilty as Charged (2010)
We had an exposure about a month ago, - but we cleaned it up.Wir hatten eine Exposition vor über einem Monat, aber wir haben es bereinigt. Letting Go (2011)
It shouldn't be causing this.Eine Säureexposition brennt förmlich. Recession Proof (2011)
I'll do a short incision in her suprapubic crease to do a traditional exposure, and then I'll... Finish with a...Ich werde einen kleinen Einschnitt in ihrem suprapubischen Falte machen,... um eine klassische Exposition zu machen und dann werde ich... mit einer... I Will Survive (2011)
Lead exposure's a nice diagnosis.Danke. Bleiexposition ist eine gute Diagnose. Transplant (2011)
Negative for all our other exposures.Negativ auf all unsere anderen Expositionen. Transplant (2011)
He could've contracted psittacosis from exposure to fowl.Er konnte sich Psittakose durch die Exposition von Geflügel zugezogen haben. Gut Check (2012)
I need to know your level of exposure.Wie ist der Grad Ihrer ExpositionClass Action Satisfaction (2012)
Yugoslav experts claim, that NATO uses ammunition with depleted uranium, which can cause malignant diseases at intense exposure.Jugoslawische Experten behaupten, dass die NATO Munition mit abgereichertem Uran benutzt, das durch intensive Exposition bösartige Krankheiten verursachen kann. My Beautiful Country (2012)
Exposure therapy might help you get over... Casey. - Casey.Exposition hilft dir hinweg über Casey. Welcome to the Dollhouse (2012)
It's an ancient book with a lot of sexual positions.Nein. Es ist ein altertümliches Buch... mit sehr vielen Sexpositionen. Charlie and His New Friend with Benefits (2013)
But given her level of exposure, Dr. Buckner's not optimistic.Aber... wenn man ihre Expositionsdauer betrachtet, ist Dr. Bruckner nicht sehr optimistisch. Frederick Barnes (No. 47) (2013)
The 400 block of Exposition Boulevard.Der 400er-Block, Exposition Boulevard. Veronica Mars (2014)
Best thing to do is start you on a post-exposure cocktail.Das Beste, was Sie jetzt tun können, ist mit dem Postexpositions-Cocktail zu beginnen. Nein, nein. Sangre Por Sangre (2014)
Write up assault and occupational exposure, please.Bitte vermerkt: "Tätlicher Angriff" und "berufsbedingte Exposition". Thirsty Bird (2014)
Hey, fuck exposition, right?Hey, scheiß Exposition, richtig? 30 Minutes or Less (2014)
Well, there are 15 different bang spots in here, each one specifically designated to its own sexual position. Winston:Nun, es gibt 15 verschiedene Plätzchen zum Poppen und jede ist auf eine bestimmte Sexposition abgestimmt. Exes (2014)
Now that ceaseless exposure has calloused us to the lewd and the vulgar, it is instructive to see what still seems wicked to us.Da die unaufhörliche Exposition uns gegenüber dem Anzüglichen und Vulgären abgestumpft hat, ist es belehrend zu sehen, was uns noch frevelhaft erscheint. Antipasto (2015)
It'll detect infection six weeks after exposure.Sie sind sechs Wochen nach der Exposition nachweisbar. Blue (2015)
That kind of exposure, I mean, even under the circumstances, that is a huge ask.Diese Art der Exposition ist, auch unter den gegebenen Umständen, eine ziemlich große Bitte. The Cost of Doing Business (2015)
I was wondering if you'd heard about the plans to build a Walmart at the corner of Exposition and Euclid?Haben Sie gehört, dass ein Walmart gebaut werden soll an der Kreuzung Exposition und Euclid? (Don't) Say Anything (2016)
You're a member of the community who has as much right as any of your neighbors to be concerned about the big-box monstrosity that's being proposed for the corner of Exposition and Euclid.Sie sind ein Bürger dieser Gemeinde mit dem gleichen Recht wie Ihre Nachbarn, sich wegen dem monströsen Kasten zu sorgen, der an der Kreuzung Exposition und Euclid gebaut werden soll. (Don't) Say Anything (2016)
I had thought... piping the explosion underground would limit exposure.Obwohl ich dachte, dass die Explosion in den Untergrund zu leiten, die Exposition begrenzen würde. Versus Zoom (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expositionI applied to be an attendant at the exposition.
expositionThe exposition will be held for six months.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำจำกัดความ[N] definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำนิยาม, คำอธิบายศัพท์, ความหมาย, Example: มนุษย์สามารถทำตัวเองให้อยู่เหนือคำจำกัดความต่างๆ เกี่ยวกับตัวเองได้เพราะมนุษย์เกิดมาจากความว่างเปล่า, Count unit: คำ, Thai definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
คำอธิบาย[N] explanation, See also: caption, exposition, explication, elucidation, Syn. คำชี้แจง, Example: คำอธิบายนี้ถ้าจะให้เข้าใจชัดเจนต้องนำไปลองปฏิบัติจริงๆ, Count unit: เรื่อง, ข้อ, ประการ
คำอธิบายศัพท์[N] definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำนิยาม, คำจำกัดความ, ความหมาย, Example: คำอธิบายศัพท์ของพจนานุกรมเล่มนี้ให้ความหมายชัดเจนและเข้าใจง่าย, Thai definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
คำนิยาม[N] definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำจำกัดความ, คำอธิบายศัพท์, Example: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525 ให้คำนิยามว่าจริยธรรมคือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, Thai definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
คำชี้แจง[N] explanation, See also: elucidation, exposition, reason, explication, clarification, commentary, Syn. คำอธิบาย, Example: อาจารย์ต้องการคำชี้แจงจากนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการประท้วง, Count unit: คำ
คำแปล[N] meaning, See also: explanation, exposition, Syn. คำอธิบาย, คำนิยาม, Example: ผู้ทำพจนานุกรมจะต้องหาคำแปลที่สั้นที่สุดและชัดเจนที่สุดมาใช้
งานแสดง[N] exhibition, See also: demonstration, display, show, exposition, Example: กรมพาณิชย์สัมพันธ์จะจัดงานแสดงสินค้าในระหว่างวันที่1-10 เดือนหน้า, Count unit: งาน
ปกรณัม[N] story, See also: book, literary composition, dissertation, exposition, treatise, Syn. ปกรณ์, ปูรกรณ์, เรื่องราว, ตำรา, Example: เทพปกรณัมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวดา, Count unit: เรื่อง, เล่ม, Thai definition: เรื่อง
การชี้แจง[N] explanation, See also: exposition, elucidation, clarification, Syn. การบอกกล่าว, การอธิบาย, Example: ได้มีการชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงกฎการเลือกตั้งใหม่, Thai definition: การพูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน
แจงสี่เบี้ย[V] explain in details, See also: give an exposition, elucidate, clarify, expound, Example: ผมแจงสี่เบี้ยให้เขาฟังถึงความรับผิดชอบของข้าราชการ, Thai definition: อธิบายละเอียดชัดแจ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชว์รูม[n.] (chōrūm) EN: showroom   FR: salle d'exposition [f] ; showroom [m] (anglic.)
หอจัดแสดงสินค้า[n. exp.] (hø jat sadaēng sinkhā) EN: exhibition hall   FR: salle d'exposition [f]
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting   FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
การแสดงสินค้า[n. exp.] (kān sadaēng sinkhā) EN: exposition   FR: foire (commerciale) [f]
การแสดงวิทยาศาสตร์[n. exp.] (kān sadaēng witthayāsāt) EN: science show   FR: exposition scientifique [f]
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibāi) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark   FR: explication [f] ; éclaircissement [m]
คำชี้แจง[n. exp.] (khamchījaēng) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary   FR: explication [f] ; raison [f]
คำนิยาม[n.] (khamniyām) EN: definition ; explanation ; meaning ; exposition   FR: définition [f]
มุม[n.] (mum) EN: stand   FR: stand [m] ; espace (d'exposition) [m]
งานแสดง[n. exp.] (ngān sadaēng) EN: exhibition ; demonstration ; display ; show ; exposition   FR: foire [f] ; exposition [f] ; exhibition [f] ; salon [m]
งานแสดงนิทรรศการ[n. exp.] (ngān sadaēng nithatsakān) EN: exhibition   FR: exposition [f]
งานแสดงสินค้า[n. exp.] (ngān sadaēng sinkhā) EN: trade fair ; expo ; exhibition   FR: exposition [f] ; foire [f] ; salon [m]
งานแสดงตราไปรษณียากร[n. exp.] (ngān sadaēng trāpraisanīyākøn) EN: philatelic exhibition   FR: exposition philatélique [f]
นิทรรศการ[n.] (nithatsakān) EN: exhibition ; show ; fair ; exposition   FR: exposition [f] ; exhibition [f] ; show [m]
นิทรรศการถาวร[n. exp.] (nithatsakān thāwøn) FR: exposition permanente [f]
ปกรณัม[n.] (pakaranam) EN: story ; book ; literary composition ; dissertation ; exposition ; treatise   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPOSITION    EH2 K S P AH0 Z IH1 SH AH0 N
EXPOSITIONS    EH2 K S P AH0 Z IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exposition    (n) (e2 k s p @ z i1 sh @ n)
expositions    (n) (e2 k s p @ z i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstellung {f} | Ausstellungen {pl}exposition | expositions [Add to Longdo]
Weltausstellung {f} | Weltausstellungen {pl}world exposition | world expositions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキスポ[, ekisupo] (n) expo; exposition; (P) [Add to Longdo]
エクスポ[, ekusupo] (n) expo; (international) exposition [Add to Longdo]
解説[かいせつ, kaisetsu] (n,vs,adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P) [Add to Longdo]
各論[かくろん, kakuron] (n) detailed exposition [Add to Longdo]
勧業博覧会[かんぎょうはくらんかい, kangyouhakurankai] (n) industrial fair or exposition [Add to Longdo]
交易会[こうえきかい, kouekikai] (n) trade fair; trade exposition [Add to Longdo]
講釈[こうしゃく, koushaku] (n,vs) lecture; exposition [Add to Longdo]
国際博覧会[こくさいはくらんかい, kokusaihakurankai] (n) world exposition; international exposition; world fair [Add to Longdo]
精義[せいぎ, seigi] (n) detailed exposition [Add to Longdo]
説き明かし;説明し[ときあかし, tokiakashi] (n,vs) (See 説明・せつめい) explanation; exposition [Add to Longdo]
説明[せつめい, setsumei] (n,vs,adj-no) explanation; exposition; (P) [Add to Longdo]
祖述[そじゅつ, sojutsu] (n,vs) exposition (propagation) of one's master's teachings or doctrines [Add to Longdo]
提示部[ていじぶ, teijibu] (n) (musical) exposition [Add to Longdo]
[はく(P);ばく, haku (P); baku] (n-suf) (1) doctor; PhD; (2) exposition; fair; exhibition; (P) [Add to Longdo]
博覧会[はくらんかい, hakurankai] (n) fair; exhibition; exposition; (P) [Add to Longdo]
万国博覧会[ばんこくはくらんかい, bankokuhakurankai] (n) world fair; international exposition [Add to Longdo]
万博[ばんぱく, banpaku] (n) (abbr) (See 万国博覧会) world fair; international exposition [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世博会[shì bó huì, ㄕˋ ㄅㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] World Exposition [Add to Longdo]
申论[shēn lùn, ㄕㄣ ㄌㄨㄣˋ, / ] to give a detailed exposition; to state in detail [Add to Longdo]
论述[lùn shù, ㄌㄨㄣˋ ㄕㄨˋ, / ] treatise; discourse; exposition [Add to Longdo]
赛会[sài huì, ㄙㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] religious procession; exposition [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top