Search result for

explore

(76 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -explore-, *explore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explore[VI] สำรวจ, See also: ขุดคุ้ย, เสาะหา, Syn. discover
explore[VT] สำรวจ, See also: ขุดคุ้ย, เสาะหา, Syn. discover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explore(เอคซฺพลอร์') (explored,exploring,explores} v. สำรวจตรวจค้น,สำรวจ,ตรวจ,วินิจฉัย
explorer(เอคซฺพลอ'เรอะ) n. ผู้สำรวจ,นักสำรวจ,ผู้สำรวจตรวจค้น,ผู้วินิจฉัย,ผู้สอบสวน,เครื่องตรวจ

English-Thai: Nontri Dictionary
explore(vt) สำรวจ,ตรวจค้น,ตรวจ,วินิจฉัย,วิเคราะห์
explorer(n) นักสำรวจ,ผู้สอบสวน,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องตรวจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Explorerนักสำรวจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Explorersนักสำรวจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I met one man on my journey to explore humanityหม่อมฉันได้เห็นถึงความเป็นปุถุชน ของชายคนหนึ่งในการเดินทาง Portrait of a Beauty (2008)
Go ahead, explore.เข้ามาเลย.. มาสำรวจกันเลย Superhero Movie (2008)
Hey, let's explore.เฮ้ เราไปเดินสำรวจกันเถอะ Day of the Dead (2008)
The explorer. Make that two.ขอสองดริ๊งค์ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
- Explore at the front.- ไปสำรวจหน้าบ้านเอาสิลูก The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- But I've explored it all.- แต่ผมไปมาทั่วแล้วนี่ครับ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
An explorer.เป็นนักสำรวจ สินะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I think, Bruno, if you ever found a nice Jew, you would be the best explorer in the world.ครูว่านะ บรูโน่ ถ้าเธอเจอ ยิว ดีๆซักคนนึงได้นะ เธอคงจะเป็น นักสำรวจที่เก่งที่สุดในโลกเลยล่ะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
However, we will explore it. I will order Chem-7 and we will re-convene.อย่างไรก็ตามเราจะค้นหาความจริง เราจะสั่ง Chem-7 และมาคุยกันใหม่ Pathology (2008)
He explores the storerooms, especially the ones on the edges.เขาเสาะหาของในห้องเก็บของ โดยเฉพาะของหายาก City of Ember (2008)
The beloved explorer lands his dirigible the Spirit of Adventure, in New Hampshire this week, completing a yearlong expedition to the lost world.นักสำรวจผู้น่ารัก ได้นำยาน "เธอะ สปิริต ออฟ แอดเวนเจอร์"ลงจอด ที่แฮมเชียร์ สัปดาห์นี้ สิ้นสุดการเดินทางที่ยาวนาน สู่โลกที่สาบสูญ Up (2009)
The National Explorer's Society accuses Muntz of fabricating the skeleton.ชมรมนักสำรวจแห่งชาติ กล่าวหาว่ามันซ์ทปั้นเรื่องโครงกระดูก Up (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exploreEarly explorers used the stars for navigation.
exploreEvery part of the island has been explored.
exploreHe explored the Amazon jungle.
exploreHe explored the region around the South Pole.
exploreHe hopes to explore the uninhabited island.
exploreI carefully explored the contract.
exploreMountains in the ocean and even whole ranges are still being discovered, and most of them have not yet been explored in detail.
exploreOne of the important differences between Japanese and Americans is that Japanese tend to choose a safe course in life, while Americans choose to explore and challenge life.
exploreThe explorer bartered with the natives for food.
exploreThe explorers discovered a skeleton in cave.
exploreThe geologists explored for oil on our farm.
exploreThe second man was a Spanish explorer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรวจ[V] survey, See also: explore, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจ
เสาะ[V] explore, See also: seek, search, Syn. เสาะหา, หา, ค้น, สืบ, สืบเสาะ, แสวง, เสาะแสวง, Example: ตำรวจพยายามเสาะหาพยานหลักฐานให้ได้
ชิมลาง[V] have a foretaste of, See also: explore, probe, sound out, Syn. หยั่งดูท่าที, หยั่งเชิง, ลองเชิง, Example: เราได้ชิมลางดูแล้วว่าสงครามจะเป็นอย่างไร, Thai definition: หยั่งดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
ตรวจ[V] survey, See also: explore, Syn. สำรวจ, Example: บริษัทออกตรวจพื้นที่ที่ว่ากันว่ามีแหล่งน้ำมันอยู่
หยั่ง[V] explore, See also: probe, research, sound out, feel out, Syn. ประมาณ, คาดคะเน, Example: นักธุรกิจต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อหยั่งตลาดไทยเป็นจำนวนมาก, Thai definition: คาดคะเนดู, คาดการณ์ดูล่วงหน้า
หยั่งเชิง[V] probe, See also: explore, sound out, Syn. หยั่งท่าที, Thai definition: ทำเพื่อให้รู้ท่าทีอีกฝ่ายหนึ่ง
หยั่งดูท่าที[V] probe, See also: explore, sound out, Syn. ีหยั่งเชิง, หยั่งท่าที, Thai definition: ทำเพื่อให้รู้ท่าทีอีกฝ่ายหนึ่ง
หยั่ง[V] explore, See also: probe, research, sound out, feel out, Syn. ประมาณ, คาดคะเน, Example: นักธุรกิจต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อหยั่งตลาดไทยเป็นจำนวนมาก, Thai definition: คาดคะเนดู, คาดการณ์ดูล่วงหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out   
คิดค้น[v.] (khitkhon) EN: search ; seek ; explore ; probe   FR: chercher ; rechercher
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look serchingly for   FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
ขุดค้น[v.] (khutkhon) EN: delve ; dig out ; explore ; search ; unearth   
นักผจญภัย[n.] (nak phajonphai) EN: adventurer ; adventurist ; explorer ; adventure seeker   FR: aventurier [m]
นักสำรวจ[n.] (nak samrūat) EN: explorer ; surveyor   FR: explorateur [m]
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at   FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue
เสาะ[v.] (sǿ) EN: explore ; seek ; search ; look searchingly for ; scout for ; be after   FR: sonder ; explorer ; approfondir
เสาะหา[v. exp.] (sǿ hā) FR: rechercher ; explorer
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: scour ; go round ; go about ; make the round ; wander ; roam ; tour ; make a circuit ; go from place to place ; explore   FR: parcourir

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLORE    IH0 K S P L AO1 R
EXPLORED    IH0 K S P L AO1 R D
EXPLORER    IH0 K S P L AO1 R ER0
EXPLORES    IH0 K S P L AO1 R Z
EXPLORERS    IH0 K S P L AO1 R ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
explore    (v) (i1 k s p l oo1 r)
explored    (v) (i1 k s p l oo1 d)
explorer    (n) (i1 k s p l oo1 r @ r)
explores    (v) (i1 k s p l oo1 z)
explorers    (n) (i1 k s p l oo1 r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットエクスプローラ[, inta-nettoekusupuro-ra] (n) {comp} Internet Explorer [Add to Longdo]
ウェブエクスプローラ[, uebuekusupuro-ra] (n) {comp} Web Explorer [Add to Longdo]
エクスプローラ[, ekusupuro-ra] (n) explorer [Add to Longdo]
オスパー[, osupa-] (n) ocean space explorer; OSPER [Add to Longdo]
人跡未到;人跡未踏[じんせきみとう, jinsekimitou] (n,adj-no) unexplored [Add to Longdo]
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P) [Add to Longdo]
探検家[たんけんか, tankenka] (n) explorer [Add to Longdo]
探検者;探険者[たんけんしゃ, tankensha] (n) explorer [Add to Longdo]
秘境[ひきょう, hikyou] (n) unexplored region; one of the most secluded regions [Add to Longdo]
秘境駅[ひきょうえき, hikyoueki] (n) (obsc) (col) secluded station; unexplored station [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
探险者[tàn xiǎn zhě, ㄊㄢˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄜˇ, / ] explorer, #68,603 [Add to Longdo]
探险家[tàn xiǎn jiā, ㄊㄢˋ ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄚ, / ] explorer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]
ウェブエクスプローラ[うえぶえくすぷろーら, uebuekusupuro-ra] Web Explorer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Explore \Ex*plore"\, v. t. [imp. & p. p. {Explored}; p. pr. &
   vb. n. {Exploring}.] [L. explorare to explore; ex out+plorare
   to cry out aloud,prob. orig., to cause to flow; perh. akin to
   E. flow: cf. F. explorer.]
   1. To seek for or after; to strive to attain by search; to
    look wisely and carefully for. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Explores the lost, the wandering sheep directs.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To search through or into; to penetrate or range over for
    discovery; to examine thoroughly; as, to explore new
    countries or seas; to explore the depths of science.
    "Hidden frauds [to] explore." --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 explore
   v 1: inquire into; "the students had to research the history of
      the Second World War for their history project"; "He
      searched for information on his relatives on the web";
      "Scientists are exploring the nature of consciousness"
      [syn: {research}, {search}, {explore}]
   2: travel to or penetrate into; "explore unknown territory in
     biology"
   3: examine minutely
   4: examine (organs) for diagnostic purposes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top