Search result for

exploit

(80 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exploit-, *exploit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exploit[N] การกระทำที่กล้าหาญ, See also: พฤติการณ์ที่กล้าหาญ, ความกล้าหาญ, Syn. deed, escapade, venture
exploit[VT] เอาเปรียบ, See also: หาประโยชน์ใส่ตัว, Syn. employ, use, utilize
exploitation[N] การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง, See also: การหาประโยชน์ใส่ตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exploit(เอคซฺ'พลอยทฺ) {exploited,exploiting,exploits} n. ความสามารถ,พฤติการณ์ที่ดีหรือกล้าหาญ,ความสำเร็จ vt. ใช้หาประโยชน์,ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว,, See also: exploitable adj. exploitative adj. exploiter n.
exploitation(เอคซฺพลอยเท'เชิน) n. การใช้หาประโยชน์,การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว,การส่งเสริมโดยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, Syn. manipulation,

English-Thai: Nontri Dictionary
exploit(n) การกล้ากระทำ,ความสามารถ,การกระทำความดี
exploit(vt) หาประโยชน์,ใช้ประโยชน์,ทำประโยชน์
exploitation(n) การกล้ากระทำ,การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว,การหากำไร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exploitationการแสวงหาประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exploitation๑. การแสวงหาประโยชน์๒. การเสาะแสวง (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A weakness we shall continue to exploit.ความอ่อนแอนั่นล่ะ ที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จ Shadow of Malevolence (2008)
They are failures of wanting exploit this land.They are failures of wanting exploit this land. Quantum of Solace (2008)
He's must've been money laundering for God only knows what kind of criminal exploits.เขากำลังฟอกเงินให้คนสักคนแน่ๆ กล้าทำได้ไงเนี่ย ประเด็นคือ... Greatness Achieved (2008)
The world's first megalopolis is the symbol of the exploitation of the energy the Earth supplies to human genius.มหานครแห่งแรกของโลก เป็นสัญลักษณ์ของโลกที่ระเบิดพลังงานออกมา ให้แก่ความอัจฉริยะของมนุษย์ Home (2009)
Living on the most isolated island in the world, the Rapanui exploited their resources until there was nothing left.อาศัยอยู่บนเกาะที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลก ชาวราปานูอิผลาญทรัพยากร จนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือ Home (2009)
We look farther and farther afield in previously unspoilt territory and in regions that are increasingly difficult to exploit.เรามองไปไกลขึ้นและไกลขึ้นเรื่อยๆ ในเพื่อหาดินแดนที่ยัง ไม่ถูกทำลายก่อนหน้านี้ และยิ่งหาพื้นที่ใช้ประโยชน์ ได้ยากขึ้นเรื่อยๆ Home (2009)
Is excessive exploitation of our resources threatening the lives of every species?การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสุดขั้วนี้ ทำให้ชีวิตทุกสายพันธุ์ถูกคุกคามใช่หรือไม่? Home (2009)
We exploit that... we can disrupt his thoughts.เราจะเอาความได้เปรียบนี้ รบกวนพลังจิตเขา Chapter Five 'Exposed' (2009)
Yeah, I'm sure your exploits... arresting hardened bicycle thieves... would be a big hit.ช่าย,ความคิดแจ๋ว แต่ว่าเราแค่ไปจอดรถแล้วเช็คอินเลยใช่มั้ย รถนายอำเภอจอดอยู่หน้าม่านรูดอ่ะ My Bloody Valentine (2009)
Now why aren't we exploiting that?ตอนนี้ทำไมเราไม่ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นล่ะ Mandala (2009)
Now, why aren't we exploiting that?ตรงนี้ ตรงนี้ ตรงนี้และตรงนี้ Negro Y Azul (2009)
You've sensationalized my life, twisting the truth and exploiting my message for your benefitคุณได้ทำสิ่งที่น่าตื่นเต้นในชีวิตของผม คุณปรับเปลี่ยนความจริง เพื่อผลประโยชน์ตัวเอง Saw VI (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exploitEmployers sometimes exploit their workers.
exploitExploit his position for building up his fortune.
exploitThe company exploited its workers with low pay.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ได้[N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเห็นแก่ตัว[N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
เบียดเบียน[V] exploit, See also: molest, Syn. เอารัด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: พวกโจรสลัดเริ่มเบียดเบียนคนชาติเดียวกันเอง, Thai definition: ทำให้เดือดร้อน
หาประโยชน์[V] exploit, See also: take advantage of, milk, play on / upon, Syn. หาผลประโยชน์, Example: พฤติกรรมของคนในสังคมยุคปัจจุบันไร้เมตตามุ่งแต่หาประโยชน์และฉกฉวยโอกาสจากคนอื่นๆ, Thai definition: หาผลประโยชน์เข้าตัวเอง
เอาเปรียบ[V] exploit, See also: take advantage of, Syn. เอารัดเอาเปรียบ, Example: การไม่มีอำนาจต่อรองกับนายจ้างทำให้นายจ้างเอาเปรียบคนงานได้อย่างมาก, Thai definition: ใช้วิธีฉลาดแกมโกงเอาประโยชน์กับคนอื่น
เอารัดเอาเปรียบ[V] take advantage of, See also: exploit, Syn. เอาเปรียบ, Example: ปัจจุบันตลาดแรงงานเด็กมีแนวโน้มถูกเอารัดเอาเปรียบมากขึ้นเช่น ใช้งานเกินเวลาแต่ไม่จ่ายเงินตามกฎหมายกำหนด, Thai definition: ใช้วิธีฉลาดแกมโกงเอาประโยชน์กับคนอื่น
ขูดเลือด[V] overcharge, See also: exploit by usury, Syn. ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ, ขูดเลือดขูดเนื้อ, Example: อย่าขูดเลือดเขาให้มากนักเลย เขาก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำที่ไม่ค่อยจะมีเงินสักเท่าไหร่, Thai definition: ขายหรือเรียกดอกเบี้ยเกินควร
ขูดรีด[V] fleece, See also: exploit, extort, plunder, Syn. รีดไถ, ไถ, Example: ตำรวจทางหลวงมักขูดรีดประชาชนผู้ขับขี่อยู่บ่อยๆ, Thai definition: บีบบังคับเอาเพื่อหาผลประโยชน์
รู้ฉลาด[V] take advantage of, See also: exploit, be tricky, Syn. เอาเปรียบ
รู้มาก[V] take advantage of, See also: exploit, be tricky, Syn. เอาเปรียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of)   FR: profiter ; exploiter
เบียดเบียน[v.] (bīetbīen) EN: exploit ; molest   
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit   FR: déblayer ; défricher
ฟาร์ม[n.] (fām) EN: farm ; ranch   FR: ferme [f] ; exploitation agricole [f]
ฟาร์มปลา[n. exp.] (fām plā) FR: exploitation de pisciculture [f]
หาประโยชน์จาก[v. exp.] (hā prayōt jāk) EN: exploit   
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: perform ; carry out ; execute ; implement ; practice ; do ; act ; conduct ; put into practice   FR: exécuter ; accomplir ; appliquer ; pratiquer ; procéder ; conduire ; mener ; exploiter ; faire
ระบบการปฏิบัติการ[n. exp.] (rabop kān patibatikān) EN: operating system   FR: système d'exploitation [m]
ระบบปฏิบัติการ[n. exp.] (rabop patibatkān) EN: operating system   FR: système d'exploitation [m] ; mode opératoire [m]
รู้มาก[v.] (rūmāk) EN: take advantage of ; exploit ; be tricky   FR: profiter

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLOIT    EH1 K S P L OY2 T
EXPLOIT    EH2 K S P L OY1 T
EXPLOITS    EH1 K S P L OY2 T S
EXPLOITED    EH1 K S P L OY2 T AH0 D
EXPLOITED    IH0 K S P L OY1 T AH0 D
EXPLOITING    EH1 K S P L OY2 T IH0 NG
EXPLOITING    IH0 K S P L OY1 T IH0 NG
EXPLOITIVE    IH0 K S P L OY1 T IH0 V
EXPLOITIVE    EH0 K S P L OY1 T IH0 V
EXPLOITATIVE    EH2 K S P L OY1 T AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exploit    (n) (e1 k s p l oi t)
exploit    (v) (i1 k s p l oi1 t)
exploits    (n) (e1 k s p l oi t s)
exploits    (v) (i1 k s p l oi1 t s)
exploited    (v) (i1 k s p l oi1 t i d)
exploiting    (v) (i1 k s p l oi1 t i ng)
exploitation    (n) (e2 k s p l oi t ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
エクスプロイテーション[, ekusupuroite-shon] (n) exploitation [Add to Longdo]
バンプ;ヴァンプ[, banpu ; vanpu] (n) (1) vamp (woman who uses sex appeal to exploit men); (2) (バンプ only) bump [Add to Longdo]
偉業[いぎょう, igyou] (n) great enterprise; exploits; (P) [Add to Longdo]
回路配置利用権[かいろはいちりようけん, kairohaichiriyouken] (n) layout-design exploitation right [Add to Longdo]
開発[かいはつ(P);かいほつ(ok), kaihatsu (P); kaihotsu (ok)] (n,adj-no,vs) development; exploitation; (P) [Add to Longdo]
吸い上げる;吸上げる[すいあげる, suiageru] (v1,vt) (1) to suck up; to pump up; to draw up; to absorb; to extract; (2) to siphon off (profits, etc.); to exploit; (3) to take up others' opinions, hopes, etc. [Add to Longdo]
功業[こうぎょう, kougyou] (n) exploit; achievement [Add to Longdo]
酷使[こくし, kokushi] (n,vs) exploitation; overuse; abuse; (P) [Add to Longdo]
詐取[さしゅ, sashu] (n,vs) exploitation; fraud; swindle; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开发[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, / ] exploit (a resource); open up (for development); to develop, #386 [Add to Longdo]
利用[lì yòng, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, ] exploit; make use of; to use; to take advantage of; to utilize, #552 [Add to Longdo]
伟业[wěi yè, ㄨㄟˇ ㄧㄝˋ, / ] exploit; great undertaking, #22,629 [Add to Longdo]
剥削者[bō xuē zhě, ㄅㄛ ㄒㄩㄝ ㄓㄜˇ, / ] exploiter (of labor), #57,810 [Add to Longdo]
勋绩[xūn jì, ㄒㄩㄣ ㄐㄧˋ, / ] exploit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exploit \Ex*ploit"\, n. [OE. esploit success, OF. esploit,
   espleit,revenue, product, vigor, force, exploit, F. exploit
   exploit, fr. L. explicitum, prop. p. p. neut. of explicare to
   unfold, display, exhibit; ex + plicare to fold. See {Ply},
   and cf. {Explicit}, {Explicate}.]
   1. A deed or act; especially, a heroic act; a deed of renown;
    an adventurous or noble achievement; as, the exploits of
    Alexander the Great.
    [1913 Webster]
 
       Ripe for exploits and mighty enterprises. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Combat; war. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He made haste to exploit some warlike service.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. [F. exploiter.] To utilize; to make available; to get the
    value or usefulness out of; as, to exploit a mine or
    agricultural lands; to exploit public opinion. [Recent]
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: To draw an illegitimate profit from; to speculate
    on; to put upon. [Recent]
    [1913 Webster]
 
       In no sense whatever does a man who accumulates a
       fortune by legitimate industry exploit his
       employ['e]s or make his capital "out of" anybody
       else.                 --W. G.
                          Sumner.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exploit
   n 1: a notable achievement; "he performed a great feat"; "the
      book was her finest effort" [syn: {feat}, {effort},
      {exploit}]
   v 1: use or manipulate to one's advantage; "He exploit the new
      taxation system"; "She knows how to work the system"; "he
      works his parents for sympathy" [syn: {exploit}, {work}]
   2: draw from; make good use of; "we must exploit the resources
     we are given wisely" [syn: {exploit}, {tap}]
   3: work excessively hard; "he is exploiting the students" [syn:
     {overwork}, {exploit}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 exploit
  n.
 
   [originally cracker slang]
 
   1. A vulnerability in software that can be used for breaking security or
   otherwise attacking an Internet host over the network. The {Ping O' Death}
   is a famous exploit.
 
   2. More grammatically, a program that exploits an exploit in sense 1.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top