Search result for

expire

(64 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expire-, *expire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expire[VI] ตาย, Syn. depart, die, perish
expire[VI] หมดอายุ, See also: หมดเขต, ขาดอายุ, Syn. end, lapse, terminate
expire[VI] หายใจออก, Syn. breathe out, exhale
expired[ADJ] ซึ่งหมดอายุ, Syn. ended, lapsed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expire(เอคซไพ'เออะ) {expired,expiring,expires} v. หายใจออก,ยุติ,หมดอายุ,ตาย., See also: expirer n., Syn. perish

English-Thai: Nontri Dictionary
expire(vi) สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,หมดลม,สิ้นใจ,สิ้นลม
expire(vt) หายใจออก,ปล่อยอากาศ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expire Dateเวลาหมดอายุ,วันหมดอายุ [การแพทย์]
Expired Dateวันหมดอายุ,ระยะเวลาแสดงความคงสภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, well, the deal just expired. Now, get lost.อืมมม ช่ายๆ แต่ว่าข้อตกลงมันเพิ่งจะหมดอายุแล้วลง เอาละไปได้แล้ว Bolt (2008)
Your deal just expired.ข้อตกลงมันเพิ่งจะหมดอายุเมื่อกี้นี่เอง .. Bolt (2008)
Hayes Andover's option to buy this property is gonna expire by the end of the month.เรื่องที่ธนาคารเราจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่นี่ ต้องเสร็จภายในเดือนนี้ Body of Lies (2008)
My passport visa expired a couple months ago an d I've been in the country illegally.วีซ่าผมหมดอายุได้ 2-3 เดือนแล้ว และผมก็อยู่ที่นี่แบบผิดกฎหมาย Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
That offer's expired, yo.ข้อเสนอนั่นมันหมดเวลาแล้ว โย่ว Better Call Saul (2009)
The contract's About to expire.สัญญากำลังจะหมดอายุแล้ว Omnivore (2009)
The one thing i didn't tell you is that I'm here on a student visa that expired six years ago,ผมไม่ได้บอกคุณว่า ผมอยู่ที่นี่ได้โดยถือวีซ่านักเรียนที่หมดอายุไป6ปีที่แล้ว Bargaining (2009)
You're in the country on an expired visa.คุณอยู่ในประเทศขณะที่วีซ่าคุณหมดอายุแล้ว Marry Me a Little (2009)
According to our records, your work permit is expired.ตามบันทึกเรา ใบอนุญาตคุณหมดอายุ House Divided (2009)
The time to take a breath expired when my son died.เวลาที่จะตั้งสติมันหมดไปตั้งแต่ตอนที่ลูกชายผมตาย Cowboys and Indians (2009)
We're out of iodine, and the antihistamines, have expired and I'm out of bandages too.พ่อคะ ไอโอดีนเราหมดแล้ว -และยาแก้แพ้ก็หมดอายุด้วย แล้วก็ผ้าพันแผลหนูก็หมดด้วย Dogtooth (2009)
They wouldn't have if the bodily functions expired as quickly as they did.พวกเขาจะไม่มีถ้าระบบร่างกายของเขาล้มเหลวอย่างรวดเร็ว Amplification (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expireHis term of office as governor expires next January.
expireMy driver's license will expire next week.
expireMy season ticket expires on March 31.
expireThis offer expires on August 15, 1999.
expireWhat will become of our close relations if the bilateral security treaty expires?
expireYour driver's license has expired.
expireYour subscription expires with the June issue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดวาระ[V] terminate, See also: expire, be over, Syn. ครบวาระ, ครบกำหนด, Example: อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะหมดวาระในตำแหน่งลง หลังจากนั่งมาครบวาระ 4 ปีเต็ม, Thai definition: ครบตามเวลาที่กำหนดไว้, พ้นจากหน้าที่หรือตำแหน่ง
หมดอายุ[V] expire, See also: run out, finish, end, terminate, Syn. หมดเวลา, หมดเขต, ถึงกำหนด, Example: สัญญาเช่าบ้านจะหมดอายุในเดือนพฤษภาคมนี้แล้ว, Thai definition: สิ้นสุดเวลาที่กำหนดไว้
ขาดอายุ[V] expire, See also: terminate, Syn. หมดอายุ, เกินกำหนด, เกินอายุ, Example: สัญญาฉบับนี้ขาดอายุไปนานแล้ว, Thai definition: หมดเวลาที่กำหนดไว้
หมดเขต[V] expire, See also: come to deadline, Example: การจดทะเบียนรถยนต์ จะหมดเขตในเดือนมีนาคม, Thai definition: หมดระยะเวลาที่กำหนดไว้
ครบกำหนด[V] expire, See also: be over, Syn. ถึงกำหนด, ครบวาระ
พ้นกำหนด[V] expire, See also: be overdue, be expired, Syn. เลยกำหนด, Thai definition: หลังจากระยะเวลาที่กำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายใจออก[v.] (hāijai øk) EN: exhale ; breathe out   FR: expirer ; exhaler
ครบกำหนด[v.] (khrop kamnot) EN: expire ; be over ; be due ; become due   FR: expirer ; arriver à échéance
เกินกำหนด[X] (koēn kamnot) EN: overdue ; be overdue ; expire   
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out   FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
หมดอายุ [v.] (mot-āyu) EN: expire ; run out ; finish ; end ; terminate   FR: expirer ; se périmer
หมดอายุ [adj.] (mot-āyu) EN: expired   FR: périmé
สิ้น[v.] (sin) EN: be finished ; be over ; come to the end ; end ; terminate ; expire   FR: se terminer ; expirer ; être révolu
สิ้นใจ[v.] (sinjai) EN: die ; expire ; breathe one's last   FR: mourir ; rendre l'âme ; rendre son dernier soufle
สิ้นสุด[v.] (sinsut) EN: end ; come to en end ; terminate   FR: finir ; se terminer ; expirer ; cesser ; prendre fin
สิ้นสุดลง[v. exp.] (sinsut long) EN: terminate ; end ; stop ; cease ; expire ; discontinue   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPIRE    IH0 K S P AY1 R
EXPIRED    IH0 K S P AY1 R D
EXPIRES    IH0 K S P AY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expire    (v) (i1 k s p ai1 @ r)
expired    (v) (i1 k s p ai1 @ d)
expires    (v) (i1 k s p ai1 @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスパイア[, ekusupaia] (n) expire [Add to Longdo]
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]
期限が切れる[きげんがきれる, kigengakireru] (exp,v1) (See 期限切れ,切れる・6) to have a time-limit expire; to pass a deadline; to pass an expiration date [Add to Longdo]
空しくなる;虚しくなる[むなしくなる, munashikunaru] (v5r) to die; to expire [Add to Longdo]
事切れる[こときれる, kotokireru] (v1,vi) to expire; to die [Add to Longdo]
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P) [Add to Longdo]
絶え入る[たえいる, taeiru] (v5r,vi) to expire [Add to Longdo]
締め切る(P);閉め切る;〆切る;閉切る;締切る[しめきる, shimekiru] (v5r,vt) to close up; to shut up (e.g. behind doors); to cut off (e.g. because a deadline has expired); (P) [Add to Longdo]
満ちる(P);充ちる;盈ちる(oK)[みちる, michiru] (v1,vi) (1) to be full; (2) to wax (e.g. moon); (3) to rise (e.g. tide); (4) to mature; to expire; (P) [Add to Longdo]
満つ;充つ[みつ, mitsu] (v5t,vi) (1) (See 満ちる) to be full; (2) to wax (e.g. moon); (3) to rise (e.g. tide); (4) to mature; to expire [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝气[jué qì, ㄐㄩㄝˊ ㄑㄧˋ, / ] expire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expire \Ex*pire"\, v. t. [imp. & p. p. {Expired}; p. pr & vb. n.
   {Expiring}.] [L. expirare, exspirare, expiratum, exspiratum;
   ex out + spirare to breathe: cf. F. expirer. See {Spirit}.]
   1. To breathe out; to emit from the lungs; to throw out from
    the mouth or nostrils in the process of respiration; --
    opposed to {inspire}.
    [1913 Webster]
 
       Anatomy exhibits the lungs in a continual motion of
       inspiring and expiring air.      --Harvey.
    [1913 Webster]
 
       This chafed the boar; his nostrils flames expire.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To give forth insensibly or gently, as a fluid or vapor;
    to emit in minute particles; to exhale; as, the earth
    expires a damp vapor; plants expire odors.
    [1913 Webster]
 
       The expiring of cold out of the inward parts of the
       earth in winter.           --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To emit; to give out. [Obs.] --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring to a close; to terminate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Expire the term
       Of a despised life.          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expire \Ex*pire"\, v. i.
   1. To emit the breath.
    [1913 Webster]
 
   2. To emit the last breath; to breathe out the life; to die;
    as, to expire calmly; to expire in agony.
    [1913 Webster]
 
   3. To come to an end; to cease; to terminate; to perish; to
    become extinct; as, the flame expired; his lease expires
    to-day; the month expired on Saturday.
    [1913 Webster]
 
   4. To burst forth; to fly out with a blast. [Obs.] "The
    ponderous ball expires." --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expire
   v 1: lose validity; "My passports expired last month" [syn: {run
      out}, {expire}]
   2: pass from physical life and lose all bodily attributes and
     functions necessary to sustain life; "She died from cancer";
     "The children perished in the fire"; "The patient went
     peacefully"; "The old guy kicked the bucket at the age of
     102" [syn: {die}, {decease}, {perish}, {go}, {exit}, {pass
     away}, {expire}, {pass}, {kick the bucket}, {cash in one's
     chips}, {buy the farm}, {conk}, {give-up the ghost}, {drop
     dead}, {pop off}, {choke}, {croak}, {snuff it}] [ant: {be
     born}]
   3: expel air; "Exhale when you lift the weight" [syn: {exhale},
     {expire}, {breathe out}] [ant: {breathe in}, {inhale},
     {inspire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top