Search result for

expiration

(48 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expiration-, *expiration*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expiration(เอคซฺพิเร'เชิน) n. การหายใจออก,การสิ้นสุด,การยุติ,การหมดอายุ,การตาย

English-Thai: Nontri Dictionary
expiration(n) การตาย,การสิ้นสุด,การหมดอายุ,การหายใจออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expiration๑. การตาย๒. การหมดอายุ๓. การหายใจออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expirationความสิ้นสุด, การครบกำหนด, การหมดอายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expirationการหายใจออก,หมดอายุ,หายใจออก [การแพทย์]
Expiration Dateกำหนดเวลาที่หมดอายุ,วันที่ยาหมดอายุ [การแพทย์]
Expiration, Activeหายใจออกให้ยาวเต็มที่ [การแพทย์]
Expiration, Forceเค้นหายใจออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Believe it or not, Twinkie have an expiration day.นายเชื่อป่ะหล่ะ ขนมทวิงกกี้ มีวันหมดอายุด้วยหล่ะ Zombieland (2009)
In ancient times, the Mayan people were the first civilization to discover that this planet had an expiration date.ในสมัยโบราณ ชาวมายาน เป็นชนกลุ่มแรกที่ ค้นพบว่าโลกของเรามี อายุขัย ถ้าดูจากปฏิทินของพวกเขา 2012 (2009)
Is past its expiration date.มันหมดอายุไปแล้ว Air: Part 1 (2009)
They had an expiration date and were only good at the stupid foreign movie theater.ซึ่งมันก็มีวันหมดอายุ และมันเป็นสิ่งดีอย่างเดียว... ... ที่โรงหนังต่างประเทศงี่เง่า Easy A (2010)
Expiration's good.ยายังไม่หมดอายุอีกนาน The Push (2010)
I always knew there was an expiration date on this relationship.ฉันรู้มาตลอดว่ามันไม่ยาวหรอก กับความสัมพันธ์ของเรา A Humiliating Business (2010)
I'm sorry. I didn't know true love had an expiration date.ฉันขอโทษค่ะ ฉันไม่ทราบจริงๆว่ารักแท้มีวันหมดอายุด้วย Letters to Juliet (2010)
A magical witch potion with no expiration date?ยาวิเศษของแม่มด มีวันหมดอายุไหม? The Last Day (2011)
Hell of a way to start the day. Kept the bodies here long past their expiration date.เริ่มวันได้สุดยอดเลย ทิ้งศพไว้ที่นี่จนเริ่มเน่า Hanley Waters (2011)
You may fill in the expiration date as you will.คุณใส่วันสิ้นสุดสัญญาได้นะถ้าต้องการ Traffic (2011)
It's only ten years past its expiration date.ที่หมดอายุมาซักสิบปีเห็นจะได้ Clean Skin (2011)
Well, you know what has no expiration date, voters?มันมีตัวด้วงอยู่ในนั้นมากเกินไป รู้ไหม อะไรคือไม่มีวันหมดอายุ คุณผู้โหวต Pot O' Gold (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันหมดอายุ[N] expiration date, Example: ผู้บริโภคควรดูวันหมดอายุของสินค้าก่อนที่จะซื้อสินค้า, Thai definition: วันที่หมดระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
การหายใจออก[N] exhalation, See also: expiration, Ant. การหายใจเข้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหายใจออก[n. exp.] (kān hāijai øk) EN: exhalation ; expiration   FR: respiration [f]
วันครบกำหนด[n. exp.] (wan khrop kamnot) EN: expiration date   
วันหมดอายุ [n. exp.] (wan mot-āyu) EN: date of expiry ; best-before date ; best-by date ; sell-by date   FR: date d'expiration [f]
วันสิ้นสุดสัญญา[n. exp.] (wan sinsut sanyā) EN: date of expiration of a contract   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPIRATION    EH2 K S P ER0 EY1 SH AH0 N
EXPIRATIONS    EH2 K S P ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expiration    (n) (e2 k s p i r ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlöschen {n} eines Patentsexpiration of a patent [Add to Longdo]
Fälligkeitsdatum {n}; Ablaufdatum {n}expiration date; expiry date [Add to Longdo]
Verfalldatum {n}; Freigabedatum {n}expiration date [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パスワード失効[パスワードしっこう, pasuwa-do shikkou] (n) {comp} password expiration [Add to Longdo]
期限が切れる[きげんがきれる, kigengakireru] (exp,v1) (See 期限切れ,切れる・6) to have a time-limit expire; to pass a deadline; to pass an expiration date [Add to Longdo]
期限切れ[きげんぎれ, kigengire] (n,adj-no) expiration of a term; becoming overdue [Add to Longdo]
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] (n) {comp} expiration check; retention period check [Add to Longdo]
経過[けいか, keika] (n,vs) passage; expiration; progress; transition; (P) [Add to Longdo]
結願[けちがん, kechigan] (n) {Buddh} expiration of term of a vow [Add to Longdo]
任期満了[にんきまんりょう, ninkimanryou] (n) expiration of term of office [Add to Longdo]
年期明け[ねんきあけ, nenkiake] (n) expiration of a term of service [Add to Longdo]
年明け[ねんあけ(P);としあけ, nen'ake (P); toshiake] (n) (1) beginning of the year; early in the New Year; (2) (ねんあけ only) expiration of a term of service; (P) [Add to Longdo]
保存期間検査[ほぞんきかんけんさ, hozonkikankensa] (n) {comp} expiration check; retention period check [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パスワード失効[パスワードしっこう, pasuwa-do shikkou] password expiration [Add to Longdo]
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] expiration check, retention period check [Add to Longdo]
保存期間検査[ほぞんきかんけんさ, hozonkikankensa] expiration check, retention period check [Add to Longdo]
満了日付[まんりょうひつけ, manryouhitsuke] expiration date [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expiration \Ex`pi*ra"tion\, n. [L. expiratio,exspiratio: cf. F.
   expiration. See {Expire}.]
   1. The act of expiring; as:
    (a) (Physiol.) The act or process of breathing out, or
      forcing air from the lungs through the nose or mouth;
      as, respiration consists of inspiration and
      expiration; -- opposed to {inspiration}.
    (b) Emission of volatile matter; exhalation.
      [1913 Webster]
 
         The true cause of cold is an expiration from the
         globe of the earth.        --Bacon.
    (c) The last emission of breath; death. "The groan of
      expiration." --Rambler.
    (d) A coming to a close; cessation; extinction;
      termination; end.
      [1913 Webster]
 
         Before the expiration of thy time. --Shak.
      [1913 Webster]
 
   2. That which is expired; matter breathed forth; that which
    is produced by breathing out, as a sound.
    [1913 Webster]
 
       The aspirate "he," which is . . . a gentle
       expiration.              --G. Sharp.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expiration
   n 1: a coming to an end of a contract period; "the expiry of his
      driver's license" [syn: {termination}, {expiration},
      {expiry}]
   2: euphemistic expressions for death; "thousands mourned his
     passing" [syn: {passing}, {loss}, {departure}, {exit},
     {expiration}, {going}, {release}]
   3: the act of expelling air from the lungs [syn: {exhalation},
     {expiration}, {breathing out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top