Search result for

expanding

(34 entries)
(0.0405 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expanding-, *expanding*, expand
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expandingค่อนข้างรวดเร็ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How about expanding the library? Get some new books in there.วิธีการเกี่ยวกับการขยายตัวของห้องสมุดหรือไม่ ได้รับหนังสือใหม่บางอย่างในการมี The Shawshank Redemption (1994)
My children's horizons keep expanding under her tutelage.My children's horizons keep expanding under her tutelage. Anna and the King (1999)
You see, my caste concentrated... on expanding our cerebral abilities.เจ้าได้เห็นแล้วว่า ชนัช้นเรากำลังขยาย พลังสมองให้มีศักยภาพ The Time Machine (2002)
No, I'm expanding. I just bought the shop next doorเปล่า ฉันแค่ขยายร้านน่ะ ซื้อร้านข้างๆอีกที Rice Rhapsody (2004)
There are a Iot of vectors for infectious diseases that are worrisome to us that are also expanding their range.มีเส้นทางการแพร่เชื้อโรคติดต่อซึ่งน่าเป็นห่วง ที่กำลังขยายระยะทางออกไป An Inconvenient Truth (2006)
Found three guys that had crossed him with their hands Superglued to a table and expanding cement in their throats.เราเจอ 3 คนที่หักหลังเขา... มือถูกติดไว้กับโต๊ะด้วยกาวตราช้าง และกรอกซีเมนต์เข้าคอ The Brave One (2007)
We're planning on expanding the trophy case.เรากำลังจะขยาย แท่นวางถ้วยรางวัลนะครับ High School Musical 2 (2007)
They're expanding.มันกำลังจะแตก Episode #2.2 (2008)
Expanding your world a little.ออกมาจากโลกแคบของเธอบ้าง Finding Freebo (2008)
Real estate magnate and builder rupert chandler Was the undisputed king Of the expanding san fernando valley.ไม่มีข้อโต้แบ้งว่า ผู้ทรงอิทธิพลในวงการอสังหาริมทรัพย์ และผู้รับเหมา รูเพิร์ท แชนด์เลอร์ กำลังขยายเขต ซาน เฟอร์นานโด วัลเล่ย์ Self Made Man (2008)
Around the clock, officer. Expanding our storage.ทั้งวันแหละครับ คุณตำรวจ กำลังขยายที่เก็บของ The Bank Job (2008)
I'm planning on expanding.ฉันอยากจะขยายร้านพอดี The Ramen Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expandingGlobal agricultural output was expanding.
expandingThat market has been rapidly expanding.
expandingTheir business is expanding.
expandingThe world population is expanding at the rate of nearly 90 million people a year.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPANDING    IH0 K S P AE1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expanding    (v) (i1 k s p a1 n d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerbolzen {m} [techn.]expanding type foundation bolt [Add to Longdo]
Aufweitdorn {m} [techn.]expanding mandrel [Add to Longdo]
Spreizkonus {m}expanding cone [Add to Longdo]
Spreizmutter {f}expanding nut [Add to Longdo]
Spreizniet {m}expanding rivet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
右肩上がり[みぎかたあがり, migikataagari] (exp) growing (graph rising to the right); expanding; soaring [Add to Longdo]
右上がり;右上り[みぎあがり, migiagari] (n) (1) rising diagonally up and to the right; (2) growing; expanding; soaring [Add to Longdo]
拡大管[かくだいかん, kakudaikan] (n) expanding pipe; diffuser; expander; reducer [Add to Longdo]
拡大均衡[かくだいきんこう, kakudaikinkou] (n) an expanded or expanding equilibrium; (P) [Add to Longdo]
国威発揚[こくいはつよう, kokuihatsuyou] (n) enhancing national prestige; expanding national influence [Add to Longdo]
自己展開ファイル[じこてんかいファイル, jikotenkai fairu] (n) {comp} self-expanding file [Add to Longdo]
進出[しんしゅつ, shinshutsu] (n,vs) advance (into a new market or stage of progress); launching (a new career or venture); expanding (into a new market); stepping forward; emerging; (P) [Add to Longdo]
膨張宇宙[ぼうちょううちゅう, bouchouuchuu] (n) expanding universe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expand \Ex*pand"\, v. t. [imp. & p. p. {Expanded}; p. pr. & vb.
   n. {Expanding}.] [L. expandere, expansum; ex out + pandere to
   spread out, to throw open; perh. akin to E. patent. Cf.
   {Spawn}.]
   1. To lay open by extending; to open wide; to spread out; to
    diffuse; as, a flower expands its leaves.
    [1913 Webster]
 
       Then with expanded wings he steers his flight.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause the particles or parts of to spread themselves or
    stand apart, thus increasing bulk without addition of
    substance; to make to occupy more space; to dilate; to
    distend; to extend every way; to enlarge; -- opposed to
    {contract}; as, to expand the chest; heat expands all
    bodies; to expand the sphere of benevolence.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) To state in enlarged form; to develop; as, to
    expand an equation. See {Expansion}, 5.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expanding \Ex*pand"ing\, a.
   That expands, or may be expanded; extending; spreading;
   enlarging.
   [1913 Webster]
 
   {Expanding bit}, {Expanding drill} (Mech.), a bit or drill
    made adjustable for holes of various sizes; one which can
    be expanded in diameter while boring.
 
   {Expanding pulley} (Mach.), a pulley so made, as in sections,
    that its diameter can be increased or diminished.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top