Search result for

existieren

(63 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -existieren-, *existieren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา existieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *existieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Exist?ExistierenThe Sleepover (2017)
Those pilots probably have descendants who would suddenly cease to exist in the future:Diese Piloten werden Nachkommen haben, die plötzlich in der Zukunft nicht existierenGalactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
They either exist or they don't exist.Entweder sie existieren oder sie existieren nicht. The Super Scouts: Part 1 (1980)
And if I go according to my textbooks, then... Then what's in that blood doesn't even exist.Und wenn ich mich an meine Lehrbücher halte, dann dürfte das, was in dem Blut ist, nicht einmal existierenThe Super Scouts: Part 2 (1980)
The only trouble is, we don't have that equipment on our farm. It doesn't exist.Das Problem ist nur, dass diese Sachen nicht existierenBrubaker (1980)
At times, I feel as if I don´t really exist."Manchmal glaube ich, gar nicht zu existierenThe Last Metro (1980)
At times, I feel I don´t really exist."Manchmal glaube ich, gar nicht zu existierenThe Last Metro (1980)
We don't have that many agents I was only bullshitting!Die existieren nicht! We're Going to Eat You (1980)
They don't exist any more.Sie existieren nicht mehr. The Night of the Hunted (1980)
No, Russ, comic book characters aren't real people.Nein. Comic-Helden existieren nicht wirklich. Condorman (1981)
You see what happens to you when you search for treasure that doesn't exist?Siehst du? Das kann passieren, wenn man Schätze sucht, die nicht existierenWho Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
Time and space do not exist.Zeit und Raum existieren nicht. Fanny and Alexander (1982)
Can the two feelings really be separate?Können beide Gefühle getrennt existierenA Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Each of these organisms have existed in the labs for years, but always separately, since one is animal, the other's vegetable.Diese Organismen existieren seit Jahren in den Laboren, aber immer getrennt, da einer tierisch, einer pflanzlich ist. Swamp Thing (1982)
"The admission of a duplicate document in preference to an existing original must presuppose the possibility of alteration and so must be disallowed.""Die Zulassung einer Kopie statt eines existierenden Originals... ..birgt die Möglichkeit der Änderung und muss deshalb aberkannt werden." The Verdict (1982)
It's like she just dropped out of existence.Sie hatte einfach aufgehört zu existierenThe Only Church in Town (1983)
But my Clara just adores him.Robert Schumann hat aufgehört zu existierenSpring Symphony (1983)
Then he fabricated A kgb dossier on him.Es existiert, weil es existieren muss! The Osterman Weekend (1983)
- How do you exist?- Wie kannst du existierenThe Survivors (1983)
We have reason to believe they may not exist.Wir haben Grund zur Annahme, dass sie nicht existierenWarGames (1983)
According to this Zeder, there exist special areas, K zones, Which live in their own time,Laut einem gewissen Paolo Zeder existieren Gelände besonderer Art, die er "K-Bereiche" nannte. Revenge of the Dead (1983)
Remember, Brogan, you're out of her life.Glauben Sie mir, Sie existieren nicht mehr für Jessie. Against All Odds (1984)
Now, this is the only existing picture of H.G.Unmenschlich. Das ist das einzige existierende Bild von H.G. The Element of Crime (1984)
Is that because you consider yourself so charming that this galaxy couldn't survive without you?KARINA: Ist das, weil Sie sich so charmant finden, dass die Galaxie nicht ohne Sie existieren könnte? The Ice Pirates (1984)
Faced with so many marvels, one wonders how frontiers can still exist.Angesichts dieser Vielfalt an Wunderbarem muss man sich fragen, wie Grenzen heutzutage noch existieren können. Happy Easter (1984)
They exist.Sie existieren1984 (1984)
Neither the past nor the present nor the future exists in its own right, Winston.Weder Vergangenheit, noch Gegenwart oder Zukunft existieren für sich, Winston. 1984 (1984)
If it did exist, would your lawyers maintain their case?Würde es existieren, wie würden sich Ihre Anwälte verhalten? Rive droite, rive gauche (1984)
l`d go to the premieres with him so we`d get photographed together.Ich wusste nicht, dass sie existierenThe Banker and the Bum (1985)
Susan... there are only two people who knew we were coming here.Susan, es existieren nur zwei Menschen, die wussten, das wir herkommen wollten. Burial Ground (1985)
Just like Garth, you're hooked on action... to the point of inventing it if it doesn't exist!Sie sind alle wie Garth. Sie erfinden Dinge, die gar nicht existierenKnight of the Juggernaut (1985)
Slow down. This ain't life or death.Ich kann ohne Shatners Sicherheit nicht existierenTen Wheel Trouble (1985)
Of course, missiles come in all kinds, sizes and shapes.Raketen existieren in allen möglichen Größen und Formen. The Golden Triangle (1985)
It made it possible for me to build my plantation, to hold it in drought, defend it in flood.Ohne sie könnte die Plantage nicht existieren. Ich wäre Dürrezeiten schutzlos ausgeliefert. Trumbo's World (1985)
Our factories support entire towns.Durch unsere Fabriken können ganze Städte existierenSteele in the Chips (1985)
You may as well not exist at this school.Du könntest genauso gut gar nicht existierenThe Breakfast Club (1985)
I may as well not even exist at this school, remember?Ich könnte genauso gut gar nicht existieren, erinnerst du dich? The Breakfast Club (1985)
And I'm parking in a non-existent parking space.Und ich parke in einer nicht existierenden Parklücke. The Holcroft Covenant (1985)
A prior intelligence programmed life.Eine zuvor existierende Intelligenz hat das Leben programmiert. Hail Mary (1985)
God's a creep, a coward who won't fight, who counts on ass alone, that is, on a quiet heart, for existance an excess of ingress.Gott ist dumm und feige. Er kämpft nicht. Um zu existieren, verlässt er sich auf Sex: Hail Mary (1985)
[Narrator] Since the beginning of time, man has looked to the stars and wondered if others like ourselves existed.(Erzähler) 'Seit Anbeginn der Zeit blickt der Mensch zu den Sternen und fragt sich, 'ob noch andere Wesen wie wir existierenMorons from Outer Space (1985)
Maybe that's what they are for.Vielleicht existieren sie ja deswegen. A Zed & Two Noughts (1985)
What a small country could do with that.Manches kleine Land könnte davon existierenFright Knight (1986)
In two hours, the U.S. stockpile will cease to exist and nobody can do anything about it.In 2 Stunden wird der Vorrat der USA nicht mehr existieren und niemand kann das verhindern. Need to Know (1986)
Most of us exist in three dimensions.Die meisten von uns existieren in 3 Dimensionen. The Pharoah's Engineer (1986)
The walls don't exist.Die Wände existieren nicht. Down by Law (1986)
Because it's not supposed to exist!Weil es gar nicht existieren dürfte! Highlander (1986)
- We know those paintings exist.- Die Bilder existieren. Sicher. Legal Eagles (1986)
"Those paintings exist, and we believe you have them.""Diese Bilder existieren, und wir glauben, Sie haben sie." Legal Eagles (1986)
We believe that those paintings still exist and are today worth more than $20 million.Wir glauben, dass diese Bilder noch existieren... und heute mehr als 20 Millionen $ wert sind. Legal Eagles (1986)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
noch nicht existierendes, aber bereits beworbenes Produktbrochureware [Add to Longdo]
andauern; existieren (seit)to hang over (from) [Add to Longdo]
existierend; existent; vorhanden {adj}existing; in existence [Add to Longdo]
nicht existierendnonexistent [Add to Longdo]
koexistieren | koexistierend | koexistiert | koexistierteto coexist | coexisting | coexists | coexisted [Add to Longdo]
vorhanden sein; bestehen; existieren; leben | vorhanden seiend; bestehend; existierend; lebend | vorhanden gewesen; bestanden; existiert; gelebt | es ist vorhanden; es besteht; es existiert; es lebt | es war vorhanden; es bestand; es existierte; es lebte | es ist/war vorhanden gewesen; es hat/hatte bestanden; es hat/hatte existiert; es hat/hatte gelebtto exist | existing | existed | it exists | it existed | it has/had existed [Add to Longdo]
vorher existieren | vorher existierendto preexist | preexisting [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
在る[ある, aru] -sein, existieren [Add to Longdo]
[そん, son] EXISTIEREN, DENKEN, WISSEN [Add to Longdo]
有る[ある, aru] -sein, existieren, sich_befinden, haben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  existieren [ɛksistiːrən]
     to exist
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top