Search result for

excessive

(79 entries)
(0.0068 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excessive-, *excessive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excessive[ADJ] ซึ่งมากเกินกว่าจะยอมรับได้, See also: ซึ่งมากเกินความจำเป็น, ซึ่งมากเกินพอ, Syn. immoderate, inordinate
excessively[ADV] อย่างมากเกินกว่าจะยอมรับได้, See also: อย่างเกินไป, อย่างมากเกินความจำเป็น, Syn. immoderately, inordinately

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excessive(อิคเซส'ซิฟว) adj. มากเกินปกติ,มากเกินความจำเป็น., See also: excessiveness n. ดูexcess excessively adv. ดูexcess, Syn. extreme

English-Thai: Nontri Dictionary
excessive(adj) เหลือเฟือ,มากเกินไป,เหลือล้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excessiveเกินขีด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excessive assessmentการประเมินภาษีเกินส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excessive dressing; underflushingการแต่งเข้าเนื้อ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
excessive myelinationการสร้างไมอีลินหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excessive punishmentการลงโทษเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Excessive ambition is the problem.ความทะเยอทะยานมากเกินไป มันเป็นปัญหา Episode #1.7 (2008)
Come on, Bill, maybe she is being excessive on the kid and the mother side.เอาละบิล บางที่เธอทำกับเด็กและแม่เขามากไป WarGames: The Dead Code (2008)
The human specie has increased excessively.เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ถูกแพร่ออกไปมากมายจนล้นขนาด Death Note: L Change the World (2008)
By the excessive increase of humans, earth is now at peril.ตอนนี้ประชากรโลกเพิ่มพูนขยายมากจนล้น โลกเรากำลังเข้าขั้นย้ำแย่ Death Note: L Change the World (2008)
Simple assignment. The subject was stabbed, excessively.เรื่องง่ายๆ ศพถูกแทงหลายครั้ง Pathology (2008)
Before the end of this century, excessive mining will have exhausted nearly all the planet's reserves.ก่อนสิ้นศตวรรษนี้, การขุดเหมืองแร่อย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ทรัพยากรโลกใกล้หมดลงไปทุกที Home (2009)
Is excessive exploitation of our resources threatening the lives of every species?การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสุดขั้วนี้ ทำให้ชีวิตทุกสายพันธุ์ถูกคุกคามใช่หรือไม่? Home (2009)
Warning, roof may be blown off due to excessive partying.เตือนไว้ก่อน หลังคาอาจจะพังลงมา ขณะที่พวกเรามีปาร์ตี้สุดมัน I Love You, Beth Cooper (2009)
He's been disciplined a half a dozen times for excessive force.เขาถูกลงโทษ 6 ครั้งกับข้อหาใช้กำลัง เกินกว่าเหตุ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
That night wasn't excessively what I signed up for either.คืนนั้นก็แย่เลยที่ฉันเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย The Grandfather (2009)
What do you think the connection is between an excessive compulsive germaphobe and our worms?คุณคิดว่ามี ความสัมพันธ์อะไรมั้ย ระหว่างคนที่ดูเป็นเยอรมัน มากเกินไปและหนอนของเรา? Snakehead (2009)
Excessive blocking.สกัดกั้นมากเกินไป The Blind Side (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excessiveA man is never so on trial as in the moment of excessive good fortune.
excessiveAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
excessiveBy placing excessive importance on scholastic achievement, many parents have forgotten such basic social courtesies as consideration for others.
excessiveDespite the problems of excessive commercialization, etc. the Olympics will go forward into the new century.
excessiveExcessive concern with safety can be dangerous.
excessiveExcessive drinking is destructive of our health.
excessiveExcessive indulgence spoiled the child.
excessiveExcessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.
excessiveExcessive smoking will injure your health.
excessiveExcessive supply leads to a drop in prices.
excessiveExposing skin excessively to the sun causes sunburn, sometimes blisters.
excessiveSnoring and excessive smoking are indeed related.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิบลิ่ว[ADJ] exorbitant, See also: excessive, unreasonable, immoderate, Syn. ลิบ, Example: ผู้ที่จะซื้อรถยุโรปราคาแพงลิบลิ่วได้นั้น ต้องเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงและมีหน้ามีตาในสังคม, Thai definition: ที่สูงมากหรือมีปริมาณมาก
เลยเถิด[ADV] inordinately, See also: excessively, exceedingly, too much, aggressively, Syn. เกินเลย, Example: เราอย่าเพิ่งทำเลยเถิดจนเกินไป รอดูเหตุการณ์ก่อนดีกว่า, Thai definition: อย่างเกินความพอดีไปมาก
เติบ[ADV] excessively, See also: lavishly, prodigally, extravagantly, Syn. มาก, โข, มากมาย, Example: เธอยังยึดติดกับสัญลักษณ์ของความเป็นคนเคยมีต้องแต่งตัวดีใช้เงินเติบ, Thai definition: มากเกินสมควร
เกินงาม[ADV] excessively, See also: too much, immoderately, unreasonably, Example: นอกจากนักสะสมแล้ว ยังมีพวกพ่อค้าคนกลางที่มักแฝงตัวมากวาดซื้อของเก่าตัดหน้าเพื่อนำไปค้ากำไรเกินงาม, Thai definition: เกินพอดีจนไม่งาม
เกินดี[ADV] excessively, See also: too much, immoderately, unreasonably, Example: ฉันรู้สึกว่าคนรอบข้างล้วนยกย่องเงินจนเกินดีทั้งนั้น, Thai definition: เกินพอดีจนไม่ดี
งอหาย[ADV] uncontrollably, See also: excessively, extremely, Example: ความที่แกหน้างอทั้งวันทำให้เขาหัวเราะเสียจนงอหาย, Thai definition: อาการที่ร้องไห้หรือหัวเราะจนเสียงเงียบหายไป
ล้นหลาม[ADJ] excessive, See also: overwhelming, Example: อเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีหนี้สินล้นหลาม, Thai definition: มากมายเหลือประมาณ
ล้นหลาม[ADV] overwhelmingly, See also: excessively, Example: ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการอย่างล้นหลาม, Thai definition: มากมายเหลือประมาณ
สุดเหวี่ยง[ADV] extremely, See also: excessively, immensely, inordinately, over, overfull, overly, overmuch, Syn. เต็มที่, สุดฤทธิ์, สุดฤทธิ์สุดเดช, Example: เขาเต้นสุดเหวี่ยงในผับเมื่อคืนนี้, Thai definition: อย่างเต็มที่
สุดฤทธิ์[ADV] extremely, See also: excessively, immensely, inordinately, over, overfull, overly, overmuch, Syn. สุดฤทธิ์สุดเดช, สุดกำลัง, สุดแรง, สุดเหวี่ยง, Example: เขาต่อสู้สุดฤทธิ์กับเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะเขาไม่ใช่คนผิด, Thai definition: อย่างเต็มกำลังความสามารถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of   FR: beaucoup ; énormément
บอกผ่าน[v.] (bøkphān) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price   
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: excessive ; extravagant   FR: excessif ; extravagant
ฟุ่มเฟือย[v.] (fumfeūay) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful   FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive   FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
จัด[adv.] (jat) EN: very ; extremely ; exceedingly ; excessively   FR: extrêmement ; très
จ๋อย[adv.] (jǿi) EN: excessively   
จุกจิก[v.] (jukjik) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget   
กินกำไร[v. exp.] (kin kamrai) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage   FR: rechercher un profit exagéré
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond   FR: trop

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCESSIVE    IH0 K S EH1 S IH0 V
EXCESSIVELY    IH0 K S EH1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excessive    (j) (i1 k s e1 s i v)
excessively    (a) (i1 k s e1 s i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fressereien {pl}excessive eating [Add to Longdo]
Überschuldung {f}excessive debts [Add to Longdo]
überhöht {adj} | überhöhter | am überhöhtestenexcessive | more excessive | most excessive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
たんと[, tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount [Add to Longdo]
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling [Add to Longdo]
どか食い[どかぐい, dokagui] (n,vs) eating a lot; excessive eating [Add to Longdo]
カード破産[カードはさん, ka-do hasan] (n) personal bankruptcy caused by excessive card-loan borrowing [Add to Longdo]
阿諛追従[あゆついしょう, ayutsuishou] (n,vs) excessive flattery; adulation [Add to Longdo]
悪どい(iK)[あくどい, akudoi] (adj-i) (1) (uk) gaudy; showy; excessive; (2) crooked; vicious [Add to Longdo]
悪騒ぎ[わるさわぎ, warusawagi] (n) making an excessive fuss; disorderly merrymaking [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过度[guò dù, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ, / ] excessive; over-; excess; going too far; extravagant; intemperate, #4,239 [Add to Longdo]
过分[guò fèn, ㄍㄨㄛˋ ㄈㄣˋ, / ] excessive; undue; overly, #4,903 [Add to Longdo]
[yín, ˊ, ] excessive; wanton; lewd; kinky; obscene, #7,623 [Add to Longdo]
[làn, ㄌㄢˋ, / ] excessive; indiscriminate, #11,783 [Add to Longdo]
[tè, ㄊㄜˋ, ] excessive; to change, #11,916 [Add to Longdo]
离谱[lí pǔ, ㄌㄧˊ ㄆㄨˇ, / ] excessive; beyond reasonable limits; irregular, #17,410 [Add to Longdo]
姑息[gū xī, ㄍㄨ ㄒㄧ, ] excessively tolerant; to indulge; to appease, #32,625 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excessive \Ex*cess"ive\ ([e^]k*s[e^]s"[i^]v), a. [Cf. F.
   excessif.]
   Characterized by, or exhibiting, excess; overmuch.
   [1913 Webster]
 
      Excessive grief [is] the enemy to the living. --Shak.
 
   Syn: Undue; exorbitant; extreme; overmuch; enormous;
     immoderate; monstrous; intemperate; unreasonable. See
     {Enormous} --{Ex*cess*ive*ly}, adv. -{Ex*cess"ive*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excessive
   adj 1: beyond normal limits; "excessive charges"; "a book of
       inordinate length"; "his dress stops just short of undue
       elegance"; "unreasonable demands" [syn: {excessive},
       {inordinate}, {undue}, {unreasonable}]
   2: unrestrained, especially with regard to feelings;
     "extravagant praise"; "exuberant compliments"; "overweening
     ambition"; "overweening greed" [syn: {excessive},
     {extravagant}, {exuberant}, {overweening}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top