Search result for

exceptionally

(31 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exceptionally-, *exceptionally*, exceptional
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like an exceptionally cute boy who can breathe underwater.เหมือนหนุ่มโคตรหล่อน่ารัก ที่สามารถหายใจในน้ำได้ล่ะ Chapter Five 'Exposed' (2009)
She's exceptionally bright and highly articulate.เด็กสาวผู้อ่อนไหวกำลังพยายามก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก เธอเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆ แล้วก็ตรงไปตรงมา Orphan (2009)
Their collective knowledge is exceptionally rich.ความรู้ที่สั่งสมไว้ มันช่างมากมายเสียจริง Legion (2009)
I have exceptionally ticklish toes, you know.ตอนเด็ก เอลลี่ล้วงความลับ Chuck Versus the Beefcake (2009)
- He's exceptionally handsome today!\\\ - วันนี้เค้าหล่อสุดๆไปเลย! Episode #1.2 (2009)
- Exceptionally ordinary.-ไม่เหมือนของเก่าซะทีเดียว Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
And thankfully, I have found somebody who shares that dream, and I can assure you that you will not find two people more in sync with your exceptionally high standards and, if I may be so bold, your taste.รู้สึกดีมากเลย ที่มีคนมารวมฝันนี้ด้วยกัน และฉันขอให้คุณมั่นใจได้เลยว่า คุณจะไม่พบใครที่เหมาะสมไปกว่านี้แล้ว สำหรับข้อจำกัดของคุณ มาตรฐานสูงและ Leap Year (2010)
Thank you, Lieutenant Colonel, for such an exceptionally distinguished performance. -You deserve this.ขอบคุณนาวาโท ขอบคุณสำหรับการกระทำที่สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับ Iron Man 2 (2010)
Thank you for such an exceptionally distinguished performance. You deserve this.มิสเตอร์สตาร์ค ขอบคุณสำหรับการกระทำที่สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับ Iron Man 2 (2010)
One of the partners at his firm is exceptionally attractive.เพื่อนร่วมงานของเขาคนหนึ่ง เป็นคนที่น่าดึงดูดมาก Goodbye, Columbia (2010)
Garrett calls this dizzying geometrical relationship between all the particles and forces in the universe an exceptionally simple theory of everything.เพราะมันเป็นชนิด ของสมมติฐาน ว่าส่วนใหญ่ของเรา ได้รับค่าทำงานให้ นั่นคือการผสมผสานที่ไม่ซ้ำกัน Is There a Creator? (2010)
If they do exist, the exceptionally simple theory of everything could finally offer a blueprint of the entire universe.อนุภาคที่ควรจะให้มวลทุกอย่าง แต่พวกเขายังจะ สามารถที่จะตรวจสอบ บางส่วนของผู้อนุภาคใหม่ ที่คาดการณ์โดยการ์เร็ต ลีสี Is There a Creator? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exceptionallyA very handsome prince met an exceptionally beautiful princess.
exceptionallyIt was exceptionally cold last summer, and the rice crop was the worst in 10 years.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCEPTIONALLY    IH0 K S EH1 P SH AH0 N AH0 L IY0
EXCEPTIONALLY    IH0 K S EH1 P SH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exceptionally    (a) (i1 k s e1 p sh @ n @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
異に[けに, keni] (adv) (arch) outstandingly; extraordinarily; exceptionally [Add to Longdo]
企業戦士[きぎょうせんし, kigyousenshi] (n) corporate warrior (exceptionally dedicated and hard-working employee) [Add to Longdo]
効果抜群[こうかばつぐん, koukabatsugun] (n,adj-na,adj-no) exceptionally effective; overwhelming effectiveness [Add to Longdo]
殊の外;殊の他[ことのほか, kotonohoka] (adv) exceedingly; unusually; exceptionally [Add to Longdo]
出すことは舌を出すも嫌い;出す事は舌を出すも嫌い[だすことはしたをだすもきらい, dasukotohashitawodasumokirai] (exp) (obsc) exceptionally stingy [Add to Longdo]
逝け面;逝けメン[いけめん(逝け面);いけメン(逝けメン), ikemen ( ike men ); ike men ( ike men )] (n) (sl) (obsc) (See イケめん) exceptionally ugly man [Add to Longdo]
赤子の手をひねる;赤子の手を捻る;赤子の手をねじる[あかごのてをひねる(赤子の手をひねる;赤子の手を捻る);あかごのてをねじる(赤子の手を捻る;赤子の手をねじる), akagonotewohineru ( akago no te wohineru ; akago no te wo nejiru ); akagonotewoneji] (exp) (id) (See 赤子の腕をひねる) exceptionally easy (like taking candy from a baby); as easy as twisting a baby's hand [Add to Longdo]
赤子の腕をひねる;赤子の腕を捻る;赤子の腕をねじる[あかごのうでをねじる(赤子の腕を捻る;赤子の腕をねじる);あかごのうでをひねる(赤子の腕をひねる;赤子の腕を捻る), akagonoudewonejiru ( akago no ude wo nejiru ; akago no ude wonejiru ); akagonoudewo] (exp) (obsc) (id) (See 赤子の手をひねる) exceptionally easy (like taking candy from a baby); as easy as twisting a baby's arm [Add to Longdo]
知音[ちいん, chiin] (n) exceptionally close friend [Add to Longdo]
著大[ちょだい, chodai] (adj-na,n) exceptionally large [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分外[fèn wài, ㄈㄣˋ ㄨㄞˋ, / ] exceptionally; not one's responsibility or job [Add to Longdo]
特异[tè yì, ㄊㄜˋ ㄧˋ, / ] exceptionally good; excellent; clearly outstanding; distinctive; peculiar; unique [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exceptional \Ex*cep"tion*al\, a. [Cf. F. exceptionnel.]
   Forming an exception; not ordinary; uncommon; rare; hence,
   better than the average; superior. --Lyell.
   [1913 Webster]
 
      This particular spot had exceptional advantages.
                          --Jowett (Th.
                          )
   -- {Ex*cep"tion*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exceptionally
   adv 1: to an exceptional degree; "it worked exceptionally well"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top