Search result for

excavation

(41 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excavation-, *excavation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excavation[N] กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ (ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์), Syn. burrowing, digging, unearthing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excavation(เอคซฺคะเว'เชิน) n. การเจาะ,การขุด,รูที่เจาะ,อุโมงค์ที่ขุด, Syn. ditch

English-Thai: Nontri Dictionary
excavation(n) การขุดค้น,การเจาะ,รู,โพรง,อุโมงค์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excavation๑. การขุด๒. โพรง, แอ่ง (ถูกขุด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excavationการขุดเจาะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Excavations (Archaeology)การค้นพบทางโบราณคดี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
excavation (n) เกี่ยวกับดิน
excavation (n) อาชีพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The excavation is enormous.กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณที่ใหญ่มหึมา. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Starting with the excavation of Naukratis by Flinders Petrie in 1885.เริ่มจากกระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ ของนูเคทิส โดยผู้ค้นพบ ฟินเดอร์ พีเทรี่ ในปี 1885. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I'm from the Korea War Excavation Team.สำนักงานใหญ่กองทัพ โทรศัพท์มา! Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
There's an excavation going on there - some American university.ที่นั้นมีอุโมงค์ไปยังมหาวิทยาลังที่ไหนซักแห่ง The Omen (2006)
Digging tools. A little excavation project we got going on.เครื่องมือขุด มีโปรเจคเล็กๆน้อยๆที่เราจะไปทำ 65 Million Years Off (2007)
This was retrieved from the excavation site in the Montana facility... completely dismantled.นี้เป็นสิ่งที่ได้กลับมาจากการขุดค้น ในโรงงานที่มอนตานา รื้อถอนเรียบร้อยแล้ว และแขกของเราก็ได้ปรับตัวอีกครั้ง Odyssey (2008)
- Like an excavation?หาซากวัตถุโบราณอะไรพวกนั้น? The Ruins (2008)
The remains were uncovered through keyhole excavation and then through step-trenching.ซากศพถูกขุดเปิดออกมาอยู่แล้ว และผ่านขั้นตอนการขุด The Future in the Past (2012)
Wow. The collection is mostly antiquities unearthed in excavations in Israel during the British Mandate.ว้าว คอลเลกชั่นเป็นของโบราณเกือบจะทั้งหมด Meet the Rosenbergs (2015)
The Jeffersonian would love your help with the excavation, Mr. Crane.สมาชิกของเราต้องดีใจแน่ ถ้าคุณช่วยเรื่องการขุดค้น คุณเครน Dead Men Tell No Tales (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลุม[n.] (lum) EN: hole ; pit ; hollow ; excavation ; trap ; grave   FR: trou [m] ; fosse [f] ; nid-de-poule [m]
อุโมงค์[n.] (umōng) EN: tunnel ; vault ; underground passage ; excavation   FR: tunnel [m] ; souterrain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCAVATION    EH2 K S K AH0 V EY1 SH AH0 N
EXCAVATIONS    EH2 K S K AH0 V EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excavation    (n) (e2 k s k @ v ei1 sh @ n)
excavations    (n) (e2 k s k @ v ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgrabung {f} | Ausgrabungen {pl}excavation | excavations [Add to Longdo]
Ausgrabungsingenieur {m}excavation engineer [Add to Longdo]
Aushubböschung {f}excavation slope [Add to Longdo]
Aushubtiefe {f}excavation depth [Add to Longdo]
Grabungstechnik {f}excavation technology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開削[かいさく, kaisaku] (n,vs) excavation; cutting; digging [Add to Longdo]
開鑿(oK)[かいさく, kaisaku] (n,vs) excavation; cutting; digging [Add to Longdo]
掘削(P);掘鑿[くっさく, kussaku] (n,vs) digging out; excavation; (P) [Add to Longdo]
掘進[くっしん, kusshin] (n,vs) excavation; tunnel [Add to Longdo]
根切り[ねぎり, negiri] (n) (1) root cutting; (2) excavation (as preparation for construction) [Add to Longdo]
出土[しゅつど, shutsudo] (n,vs) archeological excavation (archaeological); (P) [Add to Longdo]
切通(io);切り通し[きりどおし, kiridooshi] (n) (railway) cutting; excavation; sunken road; opencut [Add to Longdo]
穿鑿[せんさく, sensaku] (n,vs) scrutiny; digging into; excavation; inquiry into; enquiry into; prying [Add to Longdo]
発掘[はっくつ, hakkutsu] (n,vs) (1) excavation; exhumation; (2) discovery (e.g. new talent); (P) [Add to Longdo]
発掘現場[はっくつげんば, hakkutsugenba] (n) dig site; excavation site [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excavation \Ex`ca*va"tion\, n. [L. excavatio: cf. F.
   excavation.]
   1. The act of excavating, or of making hollow, by cutting,
    scooping, or digging out a part of a solid mass.
    [1913 Webster]
 
   2. A cavity formed by cutting, digging, or scooping. "A
    winding excavation." --Glover.
    [1913 Webster]
 
   3. (Engin.)
    (a) An uncovered cutting in the earth, in distinction from
      a {covered cutting} or {tunnel}.
    (b) The material dug out in making a channel or cavity.
      [1913 Webster]
 
         The delivery of the excavations at a distance of
         250 feet.             --E. L.
                          Corthell.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excavation
   n 1: the act of digging; "there's an interesting excavation
      going on near Princeton" [syn: {excavation}, {digging},
      {dig}]
   2: the site of an archeological exploration; "they set up camp
     next to the dig" [syn: {dig}, {excavation}, {archeological
     site}]
   3: a hole in the ground made by excavating
   4: the act of extracting ores or coal etc from the earth [syn:
     {mining}, {excavation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top