Search result for

examiner

(51 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -examiner-, *examiner*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
examiner(อิกแซม'มะเนอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,
medical examinerเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ.

English-Thai: Nontri Dictionary
examiner(n) ผู้ตรวจ,ผู้สอบ,ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,ผู้เข้าสอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Examinerพนักงานผู้ทำการตรวจสอบ ตัดสิน ให้สิทธิคุ้มครองสิทธิบัตรที่ยื่นขอของสำนักงานสิทธิบัตรประเทศหนึ่ง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Examinersผู้ทดสอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That night I swallowed my pride, bought a prepaid cell phone and a box of condoms and put an ad in the back pages of "The Detroit Examiner."คืนนั้นผมกลืนความภาคภูมิใจของผม, ซื้อโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน\และกล่องถุงยางอนามัย และเขียนโฆษณาไว้ด้านหลัง\จาก"ผู้ตรวจสอบดีทร์อย." Pilot (2009)
The examiner says the body's been dead less than a day, but he was tortured before he was killed.เป็นแค่การร่วมมือครั้งเดียว V (2009)
(Medical Examiner) (Maezono Chiharu)(เจ้าหน้าที่ชันสูตร) (มาเอโซโนะ ชิฮารุ) ยิ่งกว่านั้นนะ Orutorosu no inu (2009)
The medical examiner saidเราจะตั้งข้อหาอะไรเค้าได้ครับ You Don't Know Jack (2010)
I just talked to the medical examiner.ฉันเพิ่งคุยกับจนท.ชันสูตรศพ Unearthed (2010)
Was the medical examiner more specific?จนท.ชันสูตรศพได้บอกอะไรเพิ่มเติมไหม Unearthed (2010)
But the medical examiner found this- -แต่หน่วยชันสูตรศพพบนี่... The Man from the Other Side (2010)
Medical examiner, works out of Boston general...เขาเป็น จนท.ชันสูตรศพ ที่รพ.บอสตันเจนเนอรอล... The Man from the Other Side (2010)
He's like a medical examiner.เขาเหมือนกับผู้ตรวจสอบทางการแพทย์ Northwest Passage (2010)
That's the medical examiner on line two.ฝ่ายชันสูตรอยู่ที่สายสอง The Crazies (2010)
We're gonna have to notify the medical examiner and they may request an autopsy.เราต้องรีบแจ้งให้กับ/N หน่วยตรวจสอบโรค และเขาอาจจะร้องขอคุณเพื่อทำการชันสูตรศพ Contagion (2011)
The, uh, medical examiner looked at the other half of the body we found.ผลชันสูตรศพอีกครึ่งนึงที่ เราเจอออกมาแล้ว Second Chance at First Line (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
examinerRule out any words which you do not wish the examiner to read.
examinerThe applicant impressed the examiner favorably.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตรวจ[N] examiner, See also: inspector, Syn. คนตรวจ, Example: หน่วยงานของเราผ่านการตรวจโดยผู้ตรวจที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พิจารณาดูความเรียบร้อย, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย, พิจารณาหาสมมติฐาน
ผู้ตรวจสอบ[N] examiner, See also: checker, Syn. คนตรวจสอบ, Example: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
สารวัด[N] inspector, See also: examiner, Syn. สารวัตร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ตรวจงานทั่วไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนตรวจ[n.] (khon trūat) EN: inspector ; examiner   FR: inspecteur [m] ; inspectrice [f]
คนตรวจสอบ[n. exp.] (khon trūatsøp) EN: examiner   FR: examinateur [m] ; examinatrice [f]
ไล่[v.] (lai) EN: test ; examine ; try ; question ; quizz   FR: vérifier ; examiner
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse   FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger
พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน[v. exp.] (phijāranā yāng la-īet thīthūan) EN: examine very carefully   FR: examiner minutieusement
พิเคราะห์[v.] (phikhrǿ) EN: consider ; analyze ; ponder ; deliberate ; cogitate ; reflect ; think over   FR: considérer ; examiner
พินิจ[v.] (phinit) EN: examine ; consider ; look over ; inspect ; judge ; scrutinize   FR: examiner ; considérer
ผู้ตรวจสอบ[n. exp.] (phū trūatsøp) EN: examiner   
เปรียบเทียบ[v.] (prīepthīep) EN: compare ; draw a comparison between   FR: comparer ; établir une comparaison ; examiner
สายตรวจ[n. exp.] (sāi trūat) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXAMINER    IH0 G Z AE1 M AH0 N ER0
EXAMINERS    IH0 G Z AE1 M AH0 N ER0 Z
EXAMINER'S    EH0 G Z AE1 M AH0 N ER0 Z
EXAMINERS'    IH0 G Z AE1 M AH0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
examiner    (n) (i1 g z a1 m i n @ r)
examiners    (n) (i1 g z a1 m i n @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
改札係[かいさつがかり, kaisatsugakari] (n) ticket examiner (collector, inspector) (in a railroad station) [Add to Longdo]
監察医[かんさつい, kansatsui] (n) medical coroner; medical examiner [Add to Longdo]
検査官[けんさかん;けんしょうかん, kensakan ; kenshoukan] (n) inspector; examiner; auditor [Add to Longdo]
試験官[しけんかん, shikenkan] (n) examiner [Add to Longdo]
主査[しゅさ, shusa] (n,vs) chief examiner or investigator; (P) [Add to Longdo]
審査員[しんさいん, shinsain] (n) examiner; judge [Add to Longdo]
審査官[しんさかん, shinsakan] (n) examiner (e.g. patent examiner) [Add to Longdo]
審判官[しんぱんかん, shinpankan] (n) administrative law judge; appeal examiner (e.g. in patents) [Add to Longdo]
調査員[ちょうさいん, chousain] (n) investigator; examiner [Add to Longdo]
調査官[ちょうさかん, chousakan] (n,adj-no) examiner; investigator; inquisitor; agent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Examiner \Ex*am"in*er\, n.
   One who examines, tries, or inspects; one who interrogates;
   an officer or person charged with the duty of making an
   examination; as, an examiner of students for a degree; an
   examiner in chancery, in the patent office, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 examiner
   n 1: someone who administers a test to determine your
      qualifications [syn: {examiner}, {tester}, {quizzer}]
   2: an investigator who observes carefully; "the examiner
     searched for clues" [syn: {examiner}, {inspector}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 examiner [ɛgzamine]
   examine
   examine; explore; investigate; research
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top