Search result for

exaggerate

(61 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exaggerate-, *exaggerate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exaggerate[VT] กล่าวเกินจริง, See also: พูดขยายเกินกว่าความจริง, Syn. overstate
exaggerate[VI] กล่าวเกินจริง, See also: พูดขยายเกินกว่าความจริง, Syn. overstate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exaggerate(อิกแซจ'จะเรท) vt.,vi. พูดเกินความจริง,อวดโต,เพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ., See also: exaggeration n. ดูexaggerate exaggerator n. ดูexaggerate exaggerated adj. ดูexaggerate

English-Thai: Nontri Dictionary
exaggerate(vi) พูดเกินจริง,พูดโอ้อวด,พูดเลยเถิด
exaggerate(vt) ทำให้เกินจริง,ขยายเกินปกติ,โอ้อวด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exaggerateเพิ่มขึ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Master Yoda's powers have been greatly exaggerated.พลังของอาจารย์โยดา ถูกร่ำลือจนเกินจริง Ambush (2008)
Well, you know how she exaggerates.คุณก็รู้ว่าเธอชอบพูดเกินจริง Day of the Dead (2008)
Oh, don't exaggerate.อย่าเว่อร์ไปหน่อยเลย Body of Lies (2008)
What? You exaggerate.อะไรนะ เธอก็พุดเกินไป Confessions of a Shopaholic (2009)
Do not exaggerate.อย่ามาเว่อร์น่า Dragonball: Evolution (2009)
Once you go in, there'll be some even more exaggerated than yours.ครั้งแรกที่เธอเข้ามา, มีบางคนพูดเรื่องของเธอเกินความจริง Episode #1.2 (2009)
That droid exaggerates.ดรอยด์นั่นพูดเกินจริง Liberty on Ryloth (2009)
Those rumors were greatly exaggerated.ก็ข่าวลือหนะน่ะ อาจจะเกินจริงไปหน่อย Killing Your Number (2009)
At first he exaggerated the investment reports a little.ตอนแรกเขาพูดเกินความจริง เกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนนั้นไปบ้าง In Plane Sight (2009)
Come on, Gaby. Let's not exaggerate.เอาน่า เกบี้ อย่าพูดเลยเถิด Careful the Things You Say (2009)
Perhaps your reputation has been exaggerated.งั้นบางทีกิตติศัพท์ของเจ้า คงจะเป็นการกล่าวเกินจริงสินะ Holocron Heist (2009)
Although I confess I exaggerated a bit when I told them that ours was four foot long.แต่ก็ยอมรับว่า ผมกล่าวเกินจริงไปบ้าง ตอนที่ผมบอกพวกเขาไปว่า ของเรายาวถึง 4 ฟุต Snakehead (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exaggerateDon't take it literally. He is inclined to exaggerate.
exaggerateFear often exaggerates danger.
exaggerateHe exaggerated his experience.
exaggerateHe exaggerates the harm done.
exaggerateIt is impossible to exaggerate the importance of education.
exaggerateIt is impossible to exaggerate the importance of the habit of early rising.
exaggerateIt seems to me that she has a tendency to exaggerate.
exaggerateThe agitator is inclined to exaggerate trivial matters.
exaggerateThe announcement exaggerated the number of casualties.
exaggerateThe fisherman exaggerated the size of the fish he had caught.
exaggerateThe old man tend to exaggerate.
exaggerateThe report exaggerated the capacity of the hall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล่าวเกินจริง[V] exaggerate, Syn. พูดเกินจริง, Ant. กล่าวตามจริง, Example: ฉันไม่ได้กล่าวเกินจริงแต่อย่างใด
ปากมาก[ADJ] loquacious, See also: exaggerated, Example: การจะทวงหนี้ให้ถูกคนต้องรู้รูปพรรณของลูกหนี้ เช่น เป็นคนปากมาก พุงยื่น หัวล้าน ขาเป๋ เป็นต้น, Thai definition: พูดขยายเรื่องเล็กน้อยให้มากออกไป
ฝอย[V] brag, See also: exaggerate, boast, Syn. พูดมาก, คุยโม้, Example: สุโขมัวแต่ฝอยกับเพื่อนในงานเลี้ยง จนลืมเข้าไปทักทายเจ้าภาพ, Thai definition: พูดมาก, Notes: (ปาก)
ประโลมโลก[ADJ] melodramatic, See also: exaggerated, over-sensationalized, Syn. บันเทิงเริงรมย์, บันเทิง, Example: สาวๆ ชอบอ่านนวนิยายประโลมโลก, Thai definition: เกี่ยวกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ
อวดตัว[ADJ] boastful, See also: exaggerated, Syn. คุยโต, คุยโว, โอ้อวด, คุยเขื่อง, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: เพื่อนของเธอเป็นคนอวดตัว ฉันไม่ค่อยอยากจะคุยด้วย, Thai definition: ที่สำแดงตัวว่าดีว่าเด่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝอย[v.] (føi) EN: exaggerate ; boast ; brag   FR: exagérer ; se vanter
โอ่[v.] (ō) EN: brag ; boast ; talk big ; exaggerate ; be fond of showing off   FR: se vanter ; fanfaronner ; cabotiner
พูดเกินจริง[v. exp.] (phūt koēn jing) EN: exaggerate   FR: exagérer
พูดเกินความจริง[v. exp.] (phūt koēn khwāmjing) EN: exaggerate ; exaggerate a lot   FR: exagérer
ประโลมโลก[adj.] (pralōmlōk) EN: melodramatic ; exaggerated ; over-sensationalized   
สตอร์เบอรี[v.] (satøboērī) EN: exagggerate in a funny and teasing way ; exaggerate without being serious ; criticize jokingly   FR: faire le matamore
ตอแหล[v.] (tølaē) EN: lie ; tell a lie ; fib ; exaggerate a lot ; talk nonsense   FR: mentir ; affabuler

CMU English Pronouncing Dictionary
EXAGGERATE    IH0 G Z AE1 JH ER0 EY2 T
EXAGGERATED    IH0 G Z AE1 JH ER0 EY2 T AH0 D
EXAGGERATES    IH0 G Z AE1 JH ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exaggerate    (v) (i1 g z a1 jh @ r ei t)
exaggerated    (v) (i1 g z a1 jh @ r ei t i d)
exaggerates    (v) (i1 g z a1 jh @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious [Add to Longdo]
虚誕[きょたん, kyotan] (n) exaggerated talk [Add to Longdo]
仰々しい;仰仰しい[ぎょうぎょうしい, gyougyoushii] (adj-i) exaggerated; bombastic; highly colored; highly coloured [Add to Longdo]
言い過ぎる;言過ぎる[いいすぎる, iisugiru] (v1,vt) to talk or say too much; to go too far; to overstate; to exaggerate [Add to Longdo]
言い過ごす;言過ごす[いいすごす, iisugosu] (v5s) to talk or say too much; to go too far; to overstate; to exaggerate [Add to Longdo]
誇大宣伝[こだいせんでん, kodaisenden] (n) exaggerated advertisement; overblown advertising; hype [Add to Longdo]
御大層;ご大層[ごたいそう, gotaisou] (adj-na,n) exaggerated story [Add to Longdo]
荒誕[こうたん, koutan] (adj-na,n) exaggerated beyond recognition; nonsense; wild talk; lies [Add to Longdo]
事々しい;事事しい[ことごとしい, kotogotoshii] (adj-i) bombastic; pretentious; exaggerated [Add to Longdo]
書き立てる[かきたてる, kakitateru] (v1,vt) to write (a person) up (in a positive or negative light); to write something up so that it stands out; to write up in an exaggerated fashion; to detail; to list [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夸大[kuā dà, ㄎㄨㄚ ㄉㄚˋ, / ] exaggerate, #14,109 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exaggerate \Ex*ag"ger*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Exaggerated};
   p. pr. & vb. n. {Exaggerating} . ] [L. exaggeratus, p. p. of
   exaggerare to heap up; ex out + aggerare to heap up, fr.
   agger heap, aggerere to bring to; ad to + gerere to bear. See
   {Jest}. ]
   1. To heap up; to accumulate. [Obs.] "Earth exaggerated upon
    them [oaks and firs]." --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. To amplify; to magnify; to enlarge beyond bounds or the
    truth; to delineate extravagantly; to overstate the truth
    concerning.
    [1913 Webster]
 
       A friend exaggerates a man's virtues. --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exaggerate
   v 1: to enlarge beyond bounds or the truth; "tended to
      romanticize and exaggerate this `gracious Old South'
      imagery" [syn: {overstate}, {exaggerate}, {overdraw},
      {hyperbolize}, {hyperbolise}, {magnify}, {amplify}] [ant:
      {downplay}, {minimise}, {minimize}, {understate}]
   2: do something to an excessive degree; "He overdid it last
     night when he did 100 pushups" [syn: {overdo}, {exaggerate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top