Search result for

ever so

(26 entries)
(2.2902 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ever so-, *ever so*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You look ever so beautiful.- คุณดูสวยมากเลยค่ะ Rebecca (1940)
My high would have to be the Cuisinart, because I wanted it ever so badly.ไฮ ของฉันก็คือ ทำอาหารให้ดูน่ากิน เพราะฉันอยากเป็นมาก The Story of Us (1999)
I remember every wand I've ever sold, Mr. Potter.ฉันจำไม้กายสิทธิ์ทุกอันที่ฉันขายได้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Now the eyebrows arch, ever so slightly.ตอนนี้คิ้วโค้ง, เคยดังนั้นเล็กน้อย Showtime (2002)
ever so coolly, through the immortal genius of the Bay City Rollers.ที่จะรู้สึกหนาว อ้างว้าง จากวงที่แสนอมตะ เดอะ เบย์ ซิตี้ โรลเลอร์ Love Actually (2003)
Have you ever sold flowers before?คุณขายดอกไม้เป็นมั้ยคะ Imagine Me & You (2005)
Oh, I just meant, this bombing was worse than ever so...ฉันแค่หมายความว่า ทิ้งระเบิดครั้งนี้ รุนแรงกว่าทุกๆ ครั้ง... Grave of the Fireflys (2005)
I'm gonna call Maya over, and then I just want you to let up ever so lightly, all right?ผมจะเรียกมายา จากนั้นผมอยากให้คุณ ปล่อยเบรคช้าๆ ตกลงมั้ย Eight Below (2006)
I'm telling you, there's nothing like the smooth, wet porcelain lips of the vagina spreading and enveloping me, squeezing against the head of my dick ever so firmly.มันไม่เหมือน อะไร ๆที่เธอมีกับ หนุ่มเมคอัพนั่นหรอก ความแฉะของ... . Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
–She's ever so good.- เธอเก่งจริงๆ Hot Fuzz (2007)
Oh, she was ever so good.โอ้,เธอแสนจะเป็นคนดี Hot Fuzz (2007)
And ever so slightly, look up.แล้วก็ลองมองตาขึ้นข้างบนซิ Bolt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ever soBe a man ever so rich, he mustn't be idle.
ever soBe a man ever so rich, he should be diligent.
ever soBe it be ever so humble, home is home.
ever soBe it ever so humble, there's no place like home. [Proverb]
ever soIf I'm going to have a wedding ceremony, I want it to be the best ever so I have no regrets!
ever soLet it be ever so humble, there is no place like home.
ever soThank you ever so much.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกฐานะ[v. exp.] (yok thāna) EN: promote ; raise one's position ; raise one's status   FR: être promu ; élever son statut

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
recht vielever so much [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
幾つでも[いくつでも, ikutsudemo] (adv) (uk) any number of; ever so many [Add to Longdo]
如何な[いかな;いっかな, ikana ; ikkana] (adj-pn) (1) (uk) what kind of; whatever sort of; (adv) (2) no matter what; however much [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Never \Nev"er\ (n[e^]v"[~e]r), adv. [AS. n[=ae]fre; ne not, no +
   [=ae]fre ever.]
   1. Not ever; not at any time; at no time, whether past,
    present, or future. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Death still draws nearer, never seeming near.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. In no degree; not in the least; not.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever has a friend to guide him, may carry his
       eyes in another man's head, and yet see never the
       worse.                --South.
    [1913 Webster]
 
       And he answered him to never a word. --Matt. xxvii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   Note: Never is much used in composition with present
      participles to form adjectives, as in never-ceasing,
      never-dying, never-ending, never-fading, never-failing,
      etc., retaining its usual signification.
      [1913 Webster]
 
   {Never a deal}, not a bit. [Obs.] --Chaucer.
 
   {Never so}, as never before; more than at any other time, or
    in any other circumstances; especially; particularly; --
    now often expressed or replaced by {ever so}.
 
       Ask me never so much dower and gift. --Gen. xxxiv.
                          12.
 
       A fear of battery, . . . though never so well
       grounded, is no duress.        --Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ever \Ev"er\adv. [OE. ever, [ae]fre, AS. [ae]fre; perh. akin to
   AS. [=a] always. Cf. {Aye}, {Age},{Evry}, {Never}.]
   [Sometimes contracted into {e'er}.]
   1. At any time; at any period or point of time.
    [1913 Webster]
 
       No man ever yet hated his own flesh. --Eph. v. 29.
    [1913 Webster]
 
   2. At all times; through all time; always; forever.
    [1913 Webster]
 
       He shall ever love, and always be
       The subject of by scorn and cruelty. --Dryder.
    [1913 Webster]
 
   3. Without cessation; continually.
    [1913 Webster]
 
   Note: Ever is sometimes used as an intensive or a word of
      enforcement. "His the old man e'er a son?" --Shak.
      [1913 Webster]
 
         To produce as much as ever they can. --M. Arnold.
      [1913 Webster]
 
   {Ever and anon}, now and then; often. See under {Anon}.
 
   {Ever is one}, continually; constantly. [Obs.] --Chaucer.
 
   {Ever so}, in whatever degree; to whatever extent; -- used to
    intensify indefinitely the meaning of the associated
    adjective or adverb. See {Never so}, under {Never}. "Let
    him be ever so rich." --Emerson.
    [1913 Webster]
 
       And all the question (wrangle e'er so long),
       Is only this, if God has placed him wrong. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       You spend ever so much money in entertaining your
       equals and betters.          --Thackeray.
 
   {For ever}, eternally. See {Forever}.
 
   {For ever and a day}, emphatically forever. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       She [Fortune] soon wheeled away, with scornful
       laughter, out of sight for ever and day. --Prof.
                          Wilson.
 
   {Or ever} (for or ere), before. See {Or}, {ere}. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Would I had met my dearest foe in heaven
       Or ever I had seen that day, Horatio! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Ever is sometimes joined to its adjective by a hyphen,
      but in most cases the hyphen is needless; as, ever
      memorable, ever watchful, ever burning.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ever so
   adv 1: (intensifier for adjectives) very; "she was ever so
       friendly" [syn: {ever}, {ever so}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top