Search result for

events

(47 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -events-, *events*, event
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eventsเหตุการณ์ [การแพทย์]
Events, Compoundเหตุการณ์เชิงประกอบ [การแพทย์]
Events, Interfaceเหตุการณ์ตรงจุดประสาน [การแพทย์]
Events, Keyเหตุการณ์สำคัญ [การแพทย์]
Events, Milestoneเหตุการณ์หลัก [การแพทย์]
Events, Personal, Importantเหตุการณ์ส่วนตัวที่สำคัญ [การแพทย์]
Events, Precipitatingเหตุการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That despite events at last night's reception,ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่งานเลี้ยงต้อนรับเมื่อคืน New Haven Can Wait (2008)
In the light of recent events, you may find that hard to believe.แต่จากเหตุการณ์ในช่วงนี้ เจ้าอาจคิดว่ายากที่จะเชื่อ To Kill the King (2008)
Accurate reconstruction of events is essential to healing process, that's all.การเรียบเรียงเหตุการณ์ที่ถูกต้อง จำเป็นสำหรับการรักษา,แค่นั้นเอง Passengers (2008)
Can you remember anything else between these two events?คุณจำอะไรได้บ้าง ในช่วงระหว่างสองเหตุการณ์นี้ Passengers (2008)
What a pleasant turn of events.เรื่องนี้หักมุมดีนี่ Inkheart (2008)
But, as subsequent events have demonstrated, she was correct;แต่, ต่อมาภายหลัง ปรากฏว่า เธอพูดถูก Changeling (2008)
We oversee the meal plans, chaperone the social events, make sure the girls stay out of trouble.ดูแลเรื่องอาหารการกิน ก็ค่อยดูแลการออกงาน ให้แน่ใจว่าเค้าไม่มีปัญหา The House Bunny (2008)
'No weddings or family events'."ห้ามงานแต่งงานหรืองานครอบครัว" Made of Honor (2008)
Water contamination has surfaced as one of the many theories being taken seriously as to the cause of the events in the Northeast.การปนเปื้อนในน้ำเป็นหนึ่งในหลายๆ ทฤษฎี ที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ The Happening (2008)
The nature of events like the one in Australia is that they crest and then stop.เหตุการณ์ตามธรรมชาติ เหมือนกับที่เกิดในออสเตรเลีย คือพวกมันขึ้นสู่ระดับสูงสุดแล้วก็หยุด The Happening (2008)
There are some quiet rumblings that the government may be involved in the tragic events playing out in the Northeast.มีอาการไม่พอใจว่า รัฐบาลอาจจะมีส่วนในเหตุการณ์อันน่าสลด The Happening (2008)
While some have responded with hope and measured optimism, most religious communities have considered recent events as apocalyptic.ขณะที่บางกลุ่มมีการตอบสนอง ด้วยความคาดหวัง และมองในทางดี แต่ส่วนใหญ่ทุกศาสนา และทุกสังคมมีการ The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eventsA chain of events led to the outbreak of the war.
eventsAll the events described in this story are imaginary.
eventsAt all events we have done our best.
eventsBig events will come to pass.
eventsComing events cast their shadows before.
eventsComing events cast their shadows before them.
eventsEven so, kindergartens are sensitive to seasonal events.
eventsEvents of that type generally arouse suspicion.
eventsHappy events tend to be accompanied by problems.
eventsHe is old, but at all events he works well.
eventsHis diary was a kind of list of events, though he commented at length once in a while.
eventsI didn't foresee this turn of events.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรีฑาประเภทลู่[n. exp.] (krīthā praphēt lu) EN: track events   
พฤติการณ์[n.] (phreuttikān) EN: circumstances ; condition ; course of events ; course of conduct   FR: circonstance [f] ; condition [f]
ประวัติการณ์[n.] (prawattikān) EN: memorable events ; history ; history-making ; annals ; record   FR: évènement important [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EVENTS    IH0 V EH1 N T S
EVENTS    IY0 V EH1 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
events    (n) (i1 v e1 n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルペン種目[アルペンしゅもく, arupen shumoku] (n) Alpine events; Alpine sports [Add to Longdo]
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer [Add to Longdo]
トラック競技[トラックきょうぎ, torakku kyougi] (n) track events [Add to Longdo]
フィールド競技[フィールドきょうぎ, fi-rudo kyougi] (n) field events [Add to Longdo]
レセプションアテンダント[, resepushon'atendanto] (n) (See レセプタント) woman paid to accompany men at various events (wasei [Add to Longdo]
レセプタント[, reseputanto] (n) (abbr) (See レセプションアテンダント) woman paid to accompany men at various events (wasei [Add to Longdo]
往事[おうじ, ouji] (n) the past; past events [Add to Longdo]
往事渺茫[おうじびょうぼう(uK), oujibyoubou (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) (See 往事茫々) memories of the past events (being, becoming) far and distant [Add to Longdo]
往事茫々;往事茫茫[おうじぼうぼう, oujiboubou] (adj-t,adv-to) (arch) (See 往事渺茫) memories of the past events (being, becoming) far and distant [Add to Longdo]
何れにしても;孰れにしても[いずれにしても, izurenishitemo] (conj) (uk) anyhow; at all events; in any case [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top