หรือคุณหมายถึง evening dreß?
Search result for

evening dress

(13 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evening dress-, *evening dress*, evening dres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evening dress[N] ชุดราตรี, See also: ชุดที่ใส่ไปงานพิธีการตอนกลางคืน, Syn. evening clothes

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
evening dressชุดราตรี (สั้นหรือยาว) หากเป็นงานทางการที่สำคัญมักจะใช้ชุดราตรียาว [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Lilly awoke in an evening dress and opera cloak."ลิลลี่ตื่นขึ้นในชุดราตรีและเสื้อคลุม... Source Code (2011)
(UNDISTORTED) Lilly awoke in an evening dress and opera cloak.ลิลลี่ตื่นมาในชุดราตรีและเสื้อคลุม Source Code (2011)
COLTER: Lilly awoke in an evening dress and an opera cloak."ลิลลี่ตื่นขึ้นในชุดราตรีและเสื้อคลุม Source Code (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชุดราตรี[N] evening dress, See also: evening clothes, Count unit: ชุด, Thai definition: เสื้อผ้าที่ใส่ไปงานราตรีเป็นชุดที่ผู้หญิงสวมใส่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดราตรี[n. exp.] (chut rātrī) EN: evening dress   FR: tenue de soirée [f]
เสื้อราตรี[n. exp.] (seūa rātrī) EN: evening gown ; evening dress ; tuxedo   FR: tenue de soirée [f] ; robe de soirée [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendkleid {n} | Abendkleider {pl}evening dress | evening dresses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イブニングドレス[, ibuningudoresu] (n) evening dress [Add to Longdo]
夜会服[やかいふく, yakaifuku] (n) evening dress [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晚礼服[wǎn lǐ fú, ㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄈㄨˊ, / ] evening dress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evening dress
   n 1: attire to wear on formal occasions in the evening [syn:
      {formalwear}, {eveningwear}, {evening dress}, {evening
      clothes}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top