Search result for

eulogy

(34 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eulogy-, *eulogy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eulogy[N] ถ้อยคำสรรเสริญ, See also: ข้อเขียนแสดงความยกย่องสรรเสริญ, Syn. commendation, glorification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eulogy(ยู'ละจี) n. คำสรรเสริญ,การสรรเสริญ

English-Thai: Nontri Dictionary
eulogy(n) คำสรรเสริญ,การยกย่อง,การสรรเสริญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eulogyบทยกย่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your mother wants you to deliver a eulogy.แม่คุณต้องการให้คุณกล่าวคำสดุดี Birthmarks (2008)
And now the eulogy.และนี่คือคำสดุดี Superhero Movie (2008)
I'll make sure this social eulogy doesn't get out of hand.ฉันจะทำให้มั่นใจว่าการยกย่องสังคมนี่ไม่เกินควบคุม The Grandfather (2009)
He's pulled two all-nighters in a row, working on this eulogy for the--the memorial service.เขาึดึงดันให้มีคนเฝ้าเวร กลางคืนไว้อย่างน้อยสองคน ทำงานเพื่อเขียนคำยกย่องชมเชย ประดับเกียรติยศความทรงจำ 137 Sekunden (2009)
An eulogy to the endless cycle of days.เราควรเก็บรักษาวันธรรมดาแบบนี้ไว้นะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
- And torch the container. - And the eulogy, Dexter.และเผาตู้คอนเทนเนอร์ และการกล่าวคำอำลา.. My Bad (2010)
You ever given a eulogy?เธอเคยกล่าว ถ้อยคำสรรเสริญ My Bad (2010)
Because Sarah and I are gonna be busy during all of this, we're gonna need someone to deliver a eulogy.เพราะซาราห์และฉันต้องไปทำภารกิจและจะไม่ว่างสำหรับหน้าที่นี้ เราต้องการใครสักคน ที่จะมากล่าวคำไว้อาลัย Chuck Versus the Couch Lock (2010)
Hey, eulogy guy.เฮ้ สุดหล่อ Chuck Versus the Couch Lock (2010)
After the President finishes the chorus and the eulogy...หลังจาก ประธานาธิบดีเสร็จงาน จะไปยังที่ปลอดภัย Salt (2010)
I was thinking of weaving it into her eulogy.ฉันกะจะบอกในคำกล่าวงานศพแม่ The Engagement Reaction (2011)
I'll write her a great eulogy.ผมจะเขียนคำสรรเสริญให้เธอ The Last Day (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำสรรเสริญ[N] praise, See also: eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric, Ant. คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว, Example: เขาไม่ไหวติงต่อคำครหาหรือคำสรรเสริญของสาธารณชน, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อยกย่องเชิดชูในคุณความดีที่ได้กระทำ
คำสรรเสริญเยินยอ[N] praise, See also: eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric, Ant. คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว, Example: ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหูทั้งจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวด้วยความนิยมพอใจเพื่อชมเชยหรือเยินยอในคุณความดี
คำนิยม[N] appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชมเชย, คำสรรเสริญ, Example: เขาโทรศัพท์มาให้ผมเขียนคำนิยมให้กับหนังของเขา
คำชมเชย[N] appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชม, คำยกย่อง, คำเยินยอ, Example: รองประธานรัฐสภาได้รับคำชมเชยจากสื่อมวลชนถึงการวางตัวเป็นกลางในการอภิปราย
อรรจน์[N] praise, See also: eulogy, admiration, Syn. การยกย่อง, การสรรเสริญ, การเยินยอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำนิยม[n.] (khamniyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium   

CMU English Pronouncing Dictionary
EULOGY    Y UW1 L AH0 JH IY0
EULOGY'S    Y UW1 L AH0 JH IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eulogy    (n) (y uu1 l @ jh ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n,vs) high praise; eulogy; rave review [Add to Longdo]
賛歌(P);讃歌;讚歌[さんか, sanka] (n) song of praise; eulogy; paean; hymn; (P) [Add to Longdo]
賛辞(P);讃辞;讚辞[さんじ, sanji] (n) eulogy; compliment; (P) [Add to Longdo]
賞詞;頌詞[しょうし, shoushi] (n) (words of) praise; eulogy [Add to Longdo]
褒め言葉;ほめ言葉;褒言葉;褒め詞;誉め言葉[ほめことば, homekotoba] (n) words of praise; eulogy; compliment [Add to Longdo]
褒辞[ほうじ, houji] (n) praise; eulogy [Add to Longdo]
頌徳[しょうとく, shoutoku] (n) eulogy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eulogy \Eu"lo*gy\, n.; pl. {Eulogies}. [Gr. ?, from ? well
   speaking; e'y^ well + ? to speak. Cf. {Eulogium}, and see
   {Legend}.]
   A speech or writing in commendation of the character or
   services of a person; as, a fitting eulogy to worth.
   [1913 Webster]
 
      Eulogies turn into elegies.       --Spenser.
 
   Syn: Encomium; praise; panegyric; applause.
 
   Usage: {Eulogy}, {Eulogium}, {Encomium}, {Panegyric}. The
      idea of praise is common to all these words. The word
      encomium is used of both persons and things which are
      the result of human action, and denotes warm praise.
      Eulogium and eulogy apply only to persons and are more
      studied and of greater length. A panegyric was
      originally a set speech in a full assembly of the
      people, and hence denotes a more formal eulogy,
      couched in terms of warm and continuous praise,
      especially as to personal character. We may bestow
      encomiums on any work of art, on production of genius,
      without reference to the performer; we bestow
      eulogies, or pronounce a eulogium, upon some
      individual distinguished for his merit public
      services; we pronounce a panegyric before an assembly
      gathered for the occasion.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eulogy
   n 1: a formal expression of praise for someone who has died
      recently [syn: {eulogy}, {eulogium}]
   2: a formal expression of praise [syn: {encomium}, {eulogy},
     {panegyric}, {paean}, {pean}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top