Search result for

eternal

(74 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eternal-, *eternal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eternal[ADJ] ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
eternal[ADJ] ที่อยู่ชั่วนิรันดร์, See also: ชั่วนิรันดร์, กัลปาวสาน, ไม่สิ้นสุด, ไม่รู้จักตาย, Syn. endless, everlasting, never-ending
eternal[N] สิ่งที่อยู่ชั่วนิรันดร์
eternally[ADV] อย่างชั่วนิรันดร์, See also: อย่างไม่สิ้นสุด, Syn. endlessly
eternalize[VT] ทำให้เป็นนิรันดร์, See also: ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ตลอดไป, Syn. immortalize
eternal checkout[SL] ความตาย
eternal triangle[IDM] สองหญิงหนึ่งชาย, See also: สองชายหนึ่งหญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eternal(อีเทอ'เนิล) adj.,n. (สิ่งที่) ชั่วนิรันดร,ชั่วกัลปาวสาน ,ตลอดไป,ไม่มีการเปลี่ยนแปลง, See also: eternality n. ดูeternal eternalness n. ดูeternal, Syn. permanent
eternalise(อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ., See also: eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize
eternalize(อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ., See also: eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize

English-Thai: Nontri Dictionary
eternal(adj) นิรันดร,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,ชั่วกัลปาวสาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Bleeding Heart sisters of eternal misery.แม่ชีหัวใจสูบฉีดกับ ความทุกข์ยากชั่วนิรันดร์ The Bank Job (2008)
Love, like eternal breathing always smiles at you.ความรัก เหมือนกับลมหายใจออก ยิ้มให้คุณเสมอ Heartbreak Library (2008)
One day a pure heart will walk among you if she can't lift the curse when the 5000 moon rises from the sea this valley shall be plunge into eternal darkness!วันนึง.. หัวใจที่บริสุทธิ์ จะเดินเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกท่าน ถ้าเธอไม่สามารถถอนคำสาป The Secret of Moonacre (2008)
/who was rumoured to know /the secret to eternal life.ว่ากันว่านางล่วงรู้ความลับของการมีชีวิตอมตะ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
/and Zi Yuan was sure /the secret to eternal life was here.ซื่อหยวนมั่นใจว่าสิ่งวิเศษแห่งชีวิตอมตะอยู่ที่นี่ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
If you believe the legend, it points the way to the Pool of Eternal Life.ตำนานกล่าวว่า มันสามารถชี้ทางไปสู่บ่อน้ำอมฤต The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The Eye contains the elixir from the Pool of Eternal Life.ดวงตาเป็นที่เก็บซ่อนยาอายุวัฒนะ จากบ่อน้ำอมฤต ผมอยากให้คุณเปิดมัน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
If the Emperor reaches Shangri-La and drinks from the Pool of Eternal Life, he will raise his army and no one will be safe.หากฮองเต้ไปถึงแชงกรีล่า ได้ดื่มน้ำจากบ่ออำมริตแล้ว พระองค์ก็จะปลุกชีพกองทัพซึ่งคิดว่าคงจะไม่ปลอดถัยแน่ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
- [ Man ] We swear-- - [ Children ] Eternal loyalty to our city.เราขอสัญญา - ต่อพระผู้เป็นเจ้า เราจะซื่อสัตย์ภักดีต่อเมืองของเรา City of Ember (2008)
Even on the world's highest peaks, in the heart of the Himalayas, eternal snows and glaciers are receding.แม้แต่จุดที่สูงที่สุดในโลก, ใจกลางเทือกเขาหิมาลัย หิมะและธารน้ำแข็งตลอดกาล กำลังลดลง Home (2009)
Behold the eternal glory of Jetfire!จำเอาไว้ ผู้เกรียงไกลชั่วกาล เจฟ ไฟร์ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I will be eternally grateful to patty hewes.ผมจะสำนึกในบุญคุณของแพทตี้ ฮิวส์ ไปตลอดชีวิต I Lied, Too. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eternalHe never loses his curiosity; he is, as it were, an eternal youth.
eternalHe was crowned with eternal victory.
eternalHope springs eternal in the human breast.
eternalI also heard that it was awful around the Eternal Flame.
eternalKeep in mind that youth is not eternal.
eternalLet us pray for a perfect, an eternal, peace.
eternalSome people believe in eternal life after death.
eternalThat every one who believes in him may have eternal life. [Bible]
eternalThat whoever believes in him shall not perish but have eternal life. [Bible]
eternalThe artist is eternally a boy.
eternalThe eternal silence of these infinite spaces terrifies me.
eternalThere was eternal twilight in the place.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วกัปชั่วกัลป์[ADV] eternally, See also: everlastingly, forever, Syn. นิรันดร์, นมนาน, เป็นนิจ, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน, ชั่วนิจนิรันดร, Example: ภูเขานี้ตั้งอยู่ที่นี่มาแล้วชั่วกัปชั่วกัลป์
ค้ำฟ้า[ADV] forever, See also: eternally, everlastingly, endlessly, Syn. ยาวนาน, Example: เขาให้ความสลักสำคัญแก่ตัวเองดังราวกับว่าจะอยู่ค้ำฟ้า, Thai definition: นานจนไม่มีกำหนด
ชั่วกาลนาน[ADV] eternally, See also: endlessly, Syn. ทนทาน, อยู่ยืด, เก่าแก่, ถาวร, Example: เราไม่สามารถเบียดเบียนทรัพยากรได้ตลอดชั่วกาลนาน
กัลปาวสาน[ADV] eternally, See also: everlastingly, forever, Example: เราจะรักกันชั่วกัลปาวสาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อนันต์[adj.] (anan) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal   FR: infini ; éternel
จนฟ้าดินสลาย[adv.] (jon fādin salāi) EN: forever ; until the end of time ; eternally   
นิรันดร[adj.] (nirandøn) EN: eternal ; perpetual ; everlasting ; lasting   FR: éternel ; perpétuel
นิรันดร[adv.] (nirandøn) EN: always ; for ever ; perpetually ; eternally   FR: éternellement ; perpétuellement ; pour toujours ; à jamais
สถาพร[adj.] (sathāphøn) EN: stable ; eternal ; everlasting   FR: stable ; permanent
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally   FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin
ยง[adj.] (yong) EN: eternal ; perpetual ; lasting ; for ever   

CMU English Pronouncing Dictionary
ETERNAL    IH2 T ER1 N AH0 L
ETERNAL    IY0 T ER1 N AH0 L
ETERNALLY    IH2 T ER1 N AH0 L IY0
ETERNALLY    IY0 T ER1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eternal    (j) (i1 t @@1 n l)
eternally    (a) (i1 t @@1 n @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エターナル[, eta-naru] (n) eternal [Add to Longdo]
永遠の生命[えいえんのせいめい, eiennoseimei] (exp) eternal life [Add to Longdo]
永遠の眠り[えいえいんのねむり, eieinnonemuri] (n) eternal slumber; death [Add to Longdo]
永遠回帰[えいえんかいき, eienkaiki] (n) eternal return; eternal recurrence [Add to Longdo]
永劫回帰[えいごうかいき, eigoukaiki] (n) eternal recurrence; eternal return; Nietzsche's "ewige Wiederkunft" [Add to Longdo]
永生[えいせい, eisei] (n) eternal life; immortality [Add to Longdo]
永眠[えいみん, eimin] (n,vs) eternal sleep; death [Add to Longdo]
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P) [Add to Longdo]
果てしが無い;果てしがない[はてしがない, hateshiganai] (adj-i) endless; boundless; fathomless; eternal [Add to Longdo]
果てし無く;果てしなく[はてしなく, hateshinaku] (adv) eternally; interminably [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
常住[cháng zhù, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ, ] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda); permanent residence [Add to Longdo]
常住论[cháng zhù lùn, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda) [Add to Longdo]
永世[yǒng shì, ㄩㄥˇ ㄕˋ, ] eternal; forever [Add to Longdo]
永垂不朽[yǒng chuí bù xiǔ, ㄩㄥˇ ㄔㄨㄟˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ, ] eternal glory; will never be forgotten [Add to Longdo]
永恒[yǒng héng, ㄩㄥˇ ㄏㄥˊ, / ] eternal; everlasting; fig. to pass into eternity (i.e. to die) [Add to Longdo]
永生[yǒng shēng, ㄩㄥˇ ㄕㄥ, ] eternal life [Add to Longdo]
永眠[yǒng mián, ㄩㄥˇ ㄇㄧㄢˊ, ] eternal rest (i.e. death) [Add to Longdo]
长眠[cháng mián, ㄔㄤˊ ㄇㄧㄢˊ, / ] eternal rest (i.e. death) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eternal \E*ter"nal\, n.
   1. One of the appellations of God.
    [1913 Webster]
 
       Law whereby the Eternal himself doth work. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is endless and immortal. --Young.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eternal \E*ter"nal\, a. [F. ['e]ternel, L. aeternalis, fr.
   aeternus. See {Etern}.]
   1. Without beginning or end of existence; always existing.
    [1913 Webster]
 
       The eternal God is thy refuge.    --Deut.
                          xxxiii. 27.
    [1913 Webster]
 
       To know wether there were any real being, whose
       duration has been eternal.      --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Without end of existence or duration; everlasting;
    endless; immortal.
    [1913 Webster]
 
       That they may also obtain the salvation which is in
       Christ Jesus, with eternal glory.   --2 Tim. ii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   3. Continued without intermission; perpetual; ceaseless;
    constant.
    [1913 Webster]
 
       And fires eternal in thy temple shine. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Existing at all times without change; immutable.
    [1913 Webster]
 
       Hobbes believed the eternal truths which he opposed.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       What are the eternal objects of poetry among all
       nations, and at all times?      --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   5. Exceedingly great or bad; -- used as a strong intensive.
    "Some eternal villain."
    [1913 Webster]
 
   {The Eternal City}, an appellation of Rome.
 
   Syn: Everlasting; endless; infinite; ceaseless; perpetual;
     interminable. See {Everlasting}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eternal
   adj 1: continuing forever or indefinitely; "the ageless themes
       of love and revenge"; "eternal truths"; "life
       everlasting"; "hell's perpetual fires"; "the unending
       bliss of heaven" [syn: {ageless}, {aeonian}, {eonian},
       {eternal}, {everlasting}, {perpetual}, {unending},
       {unceasing}]
   2: tiresomely long; seemingly without end; "endless debates";
     "an endless conversation"; "the wait seemed eternal";
     "eternal quarreling"; "an interminable sermon" [syn:
     {endless}, {eternal}, {interminable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top