Search result for

essential

(94 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -essential-, *essential*
English-Thai: Longdo Dictionary
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
essential[ADJ] จำเป็น, See also: ซึ่งสำคัญ, ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด, ซึ่งเป็นส่วนจำเป็นที่สุด, Syn. crucial, necessary
essential[N] องค์ประกอบสำคัญ, See also: เนื้อแท้, ปัจจัยพื้นฐาน, สิ่งจำเป็น
essentially[ADV] โดยพื้นฐาน, See also: อย่างสำคัญ, อย่างจำเป็นอย่างยิ่ง, Syn. intrinsically, substantially

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
essential(อะเซน'เชิล) adj. จำเป็นที่สุด,ซึ่งขาดเสียมิได้,เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ,เป็นปัจจัย,เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ,เกี่ยวกับหัวน้ำมัน,เกี่ยวกับหัวน้ำหอม,เป็นธรรมชาติ,ซึ่งเกิดขึ้นเอง., See also: essentialness n. ดูessential, Syn. funda
unessential(อันอะเซน'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) ไม่สำคัญ,ไม่สำคัญยิ่งยวด,ไม่จำเป็น, See also: unessentially adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
essential(adj) จำเป็น,สำคัญ,เป็นหัวใจ,เป็นปัจจัย,เป็นเนื้อแท้,เป็นธรรมชาติ
nonessential(adj) ไม่สำคัญ,ไม่จำเป็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
essential๑. จำเป็น๒. ไม่ทราบสาเหตุ, -เกิดขึ้นเอง๓. -แก่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential elementธาตุจำเป็น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
essential elementองค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
essential fever; fever, idiopathicไข้ไม่รู้เหตุ, ไข้เกิดเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential haemorrhageการตกเลือดไม่รู้สาเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential hypertensionความดันเลือดสูงไม่รู้สาเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential mineralแร่หลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
essential partiesคู่ความที่จำเป็น [ดู indispensable parties และ necessary parties] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
essential singularityภาวะเอกฐานหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
essential tremor; tremor, familial; tremor, heredofamilialอาการสั่นไม่ทราบเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Essentialที่จำเป็น,ไม่ทราบสาเหตุ,เอสเซนเชียล,จำเป็น [การแพทย์]
essential amino acidกรดอะมิโนที่จำเป็น, กรดอะมิโนที่ร่างกายคนสังเคราะห์ไม่ได้ ต้องได้รับจากอาหาร กรดอะมิโนที่จำเป็นมีหลายชนิด  เช่น วาลีน ไลซีน อาร์จินีน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Essential fatty acidกรดไขมันจำเป็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Essential oilน้ำมันหอมระเหย [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
essential oil (n) นำมันหอมที่สกัดมาจากพืช ใช้เป็นหัวเชื้อเพื่อผสม หรือใช้แบบเข้มข้น ขึ้นกับชนิดและการนำไปใช้
See also: S. volatile oil, R. essence

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Accurate reconstruction of events is essential to healing process, that's all.การเรียบเรียงเหตุการณ์ที่ถูกต้อง จำเป็นสำหรับการรักษา,แค่นั้นเอง Passengers (2008)
Essentially, it's an attempt to legalize dirty tricks.มันก็คือแรงพยายามที่จะดู ข้อกฎหมายต่อกลสกปรกนั่น Frost/Nixon (2008)
Sugar is an essential energy source of the brain and...เพราะน้ำตาลเป็นบ่อเกิดพลังงาน ที่มีส่วนจำเป็นต่อสมอง และก็... Death Note: L Change the World (2008)
Yet we have succeeded in disrupting the balance that is so essential to life.ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ ในการทำลายสมดุลแห่งชีวิตอันสำคัญยิ่ง Home (2009)
Deforestation destroys the essential to produce the superfluous.การตัดไม้ทำลายป่าที่สำคัญ เพียงเพื่อผลิตภัณท์ที่ฟุ่มเฟือย Home (2009)
30% have disappeared. They are an essential link in the chain of species.มันเปรียบเสมือนสายใยที่สำคัญ ในสายโซ่แห่งเผ่าพันธุ์ Home (2009)
Yet these glaciers play an essential role in the water cycle.ซึ่งธารน้ำแข็งเหล่านี้มีบทบาท ที่สำคัญต่อวัฏจักรของน้ำ Home (2009)
- You were essentially stalking her!- จริงๆแล้วนายสะกดรอยตามเธอนะเว่ย! 500 Days of Summer (2009)
After all, it was essentially his money that funded Mr. Tillman's escape.ก็น่าอยู่นะ.. เพราะมันเป็นเงินที่ช่วย ทิลแมน Nแหกคุก Gamer (2009)
Essentially, something you can't see, can't touch, but it's actually the most valuable commodity in America.บางอย่างเช่นสิ่งที่คุณไม่สามารถเห็น หรือจับต้อง แต่มีค่ามากมายกว่า/N ที่ดินในอเมริกา Confessions of a Shopaholic (2009)
So essentially, your knock was negated by your complete lack of adherence to the social etiquette that follows a knock.ประเด็นคือ การเคาะประตูมันไม่ได้ผล เนื่องจากกิริยาอันไร้มารยาทของคุณ The Ugly Truth (2009)
If you consider your presence so essential why not let yourself be baptized?ไหน มาฟังเธอหน่อยซิ! Agora (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
essentialA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
essentialAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
essentialC++ Common Knowledge: Essential Intermediate Programming by Stephen C. Dewhurst, trans: Quipu
essentialClay is the essential ingredient in making pottery.
essentialConformity is an essential element of our homogeneous community.
essentialConjugation of irregular verbs - essential for those learning English.
essentialDiamond is essentially hard.
essentialDiligence is essential to success in life.
essentialEffort is essential to studying.
essentialEssentially it's a one-to-one match, but the content of that match is a level so high as to be unthinkable to an ordinary person.
essentialFood is essential to life.
essentialGathering information is one of the essentials of travel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นหลัก[ADV] mainly, See also: essentially, importantly, principally, Example: ผู้ร่วมโครงการนี้ต้องมีความรู้เรื่องการคำนวณเป็นหลัก, Thai definition: อย่างสำคัญในการดำเนินการ
ถึงแก่น[ADV] thoroughly, See also: essentially, Example: ท่านได้ศึกษาวัฒนธรรมไทยจนรู้ซาบซึ้งถึงแก่น, Thai definition: ไม่มีอะไรปิดบัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวน้ำมัน[n.] (hūanāmman) EN: essential oil   FR: huile essentielle
หัวน้ำมันระเหย[n. exp.] (hūanāmman rahoēi) EN: essential oil   FR: huile essentielle
จำเป็น[adj.] (jampen) EN: essential ; indispensable ; necessary   FR: indispensable ; essentiel ; nécessaire
จุดสำคัญ [n. exp.] (jut samkhan) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter   FR: point capital [m] ; point essentiel [m] ; point crucial [m] ; point important [m]
ขาดไม่ได้[adj.] (khāt mai dāi) EN: necessary ; essential   
กรดอะมิโนที่จำเป็น[n. exp.] (krot aminō thī jampen) EN: essential amino acid   FR: aminoacide essentiel [m]
หลัก[adj.] (lak) EN: main ; basic ; fundamental ; principal ; essential ; major ; chief   FR: principal ; primordial ; fondamental ; essentiel ; basique
มูลฐาน[adj.] (mūnlathān = mūnthān) EN: elemental ; elementary ; fundamental ; main ; essential   FR: fondamental ; essentiel
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: requisite ; necessary thing ; necessities of life ; subsistence ; means of livelihood ; essential   
สำคัญ[adj.] (samkhan) EN: important ; essential ; main ; primary ; outstanding ; significant ; valuable ; special   FR: important ; essentiel ; primoridal ; principal ; fondamental ; significatif

CMU English Pronouncing Dictionary
ESSENTIAL    AH0 S EH1 N SH AH0 L
ESSENTIAL    IY0 S EH1 N SH AH0 L
ESSENTIAL    AH0 S EH1 N CH AH0 L
ESSENTIAL    IY0 S EH1 N CH AH0 L
ESSENTIALS    IY0 S EH1 N CH AH0 L Z
ESSENTIALS    AH0 S EH1 N CH AH0 L Z
ESSENTIALS    AH0 S EH1 N SH AH0 L Z
ESSENTIALS    IY0 S EH1 N SH AH0 L Z
ESSENTIALLY    AH0 S EH1 N CH AH0 L IY0
ESSENTIALLY    IY0 S EH1 N CH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
essential    (n) (i1 s e1 n sh l)
essentials    (n) (i1 s e1 n sh l z)
essentially    (a) (i1 s e1 n sh @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptbestandteil {m}; wesentlicher Bestandteilessential element; essential part; key ingredient [Add to Longdo]
Quintessenz {f}; wesentlicher Punktessential point [Add to Longdo]
wesentlich; notwendig; ausschlaggebend; unerlässlich {adj} | wesentlicher | am wesentlichstenessential | more essential | most essential [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
エッセンシャル[, essensharu] (n) essential [Add to Longdo]
ライフライン[, raifurain] (n) (1) (essential) utilities; (2) lifeline [Add to Longdo]
肝心(P);肝腎[かんじん, kanjin] (adj-na,n,adj-no) essential; fundamental; crucial; vital; main; (P) [Add to Longdo]
肝要[かんよう, kanyou] (adj-na,n,adj-no) essential; vital; crucial; importance; (P) [Add to Longdo]
急所[きゅうじょ, kyuujo] (n) (1) vitals; tender spot; (2) key (of a problem); crux; essential point; secret; (3) (col) (See 金的) male crotch (as a target in fighting); (P) [Add to Longdo]
極意[ごくい, gokui] (n) essential point; main point [Add to Longdo]
欠くことができない[かくことができない, kakukotogadekinai] (exp,adj-i) (See 欠くことのできない,欠くべからざる) indispensable; essential; necessary [Add to Longdo]
欠くことのできない[かくことのできない, kakukotonodekinai] (exp,adj-i) (See 欠くべからざる,欠くことができない) indispensable; essential; necessary [Add to Longdo]
欠くべからざる[かくべからざる, kakubekarazaru] (exp,adj-i) (See 欠くことのできない,欠くことができない) indispensable; essential; necessary [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
要素[yào sù, ㄧㄠˋ ㄙㄨˋ, ] essential factor; key constituent, #4,891 [Add to Longdo]
必备[bì bèi, ㄅㄧˋ ㄅㄟˋ, / ] essential, #7,168 [Add to Longdo]
必需[bì xū, ㄅㄧˋ ㄒㄩ, ] essential; indispensable, #9,142 [Add to Longdo]
本质上[běn zhì shàng, ㄅㄣˇ ㄓˋ ㄕㄤˋ, / ] essentially; inherent, #12,679 [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, ] essential oil of butter, #93,343 [Add to Longdo]
切要[qiè yào, ㄑㄧㄝˋ ㄧㄠˋ, ] essential; extremely important [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Essential \Es*sen"tial\ ([e^]s*s[e^]n"sjal), a. [Cf. F.
   essentiel. See {Essence}.]
   1. Belonging to the essence, or that which makes an object,
    or class of objects, what it is.
    [1913 Webster]
 
       Majestic as the voice sometimes became, there was
       forever in it an essential character of
       plaintiveness.            --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, really existing; existent.
    [1913 Webster]
 
       Is it true, that thou art but a name,
       And no essential thing?        --Webster
                          (1623).
    [1913 Webster]
 
   3. Important in the highest degree; indispensable to the
    attainment of an object; indispensably necessary.
    [1913 Webster]
 
       Judgment's more essential to a general
       Than courage.             --Denham.
    [1913 Webster]
 
       How to live? -- that is the essential question for
       us.                  --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   4. Containing the essence or characteristic portion of a
    substance, as of a plant; highly rectified; pure; hence,
    unmixed; as, an essential oil. "Mine own essential
    horror." --Ford.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) Necessary; indispensable; -- said of those tones
    which constitute a chord, in distinction from ornamental
    or passing tones.
    [1913 Webster]
 
   6. (Med.) Idiopathic; independent of other diseases.
    [1913 Webster]
 
   {Essential character} (Biol.), the prominent characteristics
    which serve to distinguish one genus, species, etc., from
    another.
 
   {Essential disease}, {Essential fever} (Med.), one that is
    not dependent on another.
 
   {Essential oils} (Chem.), a class of volatile oils, extracted
    from plants, fruits, or flowers, having each its
    characteristic odor, and hot burning taste. They are used
    in essences, perfumery, etc., and include many varieties
    of compounds; as {lemon oil} is a terpene, {oil of bitter
    almonds} an aldehyde, {oil of wintergreen} an ethereal
    salt, etc.; -- called also {volatile oils} in distinction
    from the fixed or nonvolatile.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Essential \Es*sen"tial\ ([e^]s*s[e^]n"sjal), n.
   1. Existence; being. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is essential; first or constituent principle;
    as, the essentials of religion.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 essential
   adj 1: absolutely necessary; vitally necessary; "essential tools
       and materials"; "funds essential to the completion of the
       project"; "an indispensable worker" [syn: {essential},
       {indispensable}]
   2: basic and fundamental; "the essential feature" [ant:
     {inessential}, {unessential}]
   3: of the greatest importance; "the all-important subject of
     disarmament"; "crucial information"; "in chess cool nerves
     are of the essence" [syn: {all-important(a)}, {all
     important(p)}, {crucial}, {essential}, {of the essence(p)}]
   4: being or relating to or containing the essence of a plant
     etc; "essential oil"
   5: defining rights and duties as opposed to giving the rules by
     which rights and duties are established; "substantive law"
     [syn: {substantive}, {essential}] [ant: {adjective},
     {procedural}]
   n 1: anything indispensable; "food and shelter are necessities
      of life"; "the essentials of the good life"; "allow farmers
      to buy their requirements under favorable conditions"; "a
      place where the requisites of water fuel and fodder can be
      obtained" [syn: {necessity}, {essential}, {requirement},
      {requisite}, {necessary}] [ant: {inessential},
      {nonessential}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top