หรือคุณหมายถึง eßence?
Search result for

essence

(70 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -essence-, *essence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
essence[N] แก่น, See also: แก่นสาร, สาระ, เนื้อหา, ใจความ, สารัตถะ, เนื้อหาสำคัญ, สาระสำคัญ, Syn. basis, core, nature
essence[N] ส่วนสำคัญของพืชที่ถูกสกัดออกมา, Syn. fragrance, perfume

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
essence(เอส'เซินซฺ) n. ส่วนประกอบสำคัญ,เนื้อแท้,แก่นแท้,ใจความ,ปัจจัย,จุดสำคัญ,หัวใจ,ตัวยาสำคัญ,หัวน้ำมัน,หัวน้ำหอม,เอกลักษณ์,สิ่งที่มีอยู่จริง, Syn. quintessence
quintessence(ควินเทส'เซินซฺ) n. แก่นสาร,หัวใจ,หัวกะทิ,ธาตุแท้,ธาตุ"ether"

English-Thai: Nontri Dictionary
essence(n) สิ่งจำเป็น,ส่วนสำคัญ,ปัจจัย,หัวใจ,แก่นแท้
quintessence(n) หัวใจ,หัวกะทิ,แก่นสาร,แบบอย่างที่ดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
essenceสาระ, สารัตถะ, แก่นสาร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
essence of the contractสาระสำคัญแห่งสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Essenceสาระ [TU Subject Heading]
Essences and essential oilน้ำมันหอมระเหย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Essences and essential oilsสารที่มีกลิ่นหอมและน้ำมันหอมระเหย [TU Subject Heading]
Essences and essential oils industryอุตสาหกรรมสารที่มีกลิ่นหอมและน้ำมันหอมระเหย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Distilled from the essence of orchids.ของกล้วยไม้บางอย่าง ฉันมีบางมาก ขึ้น ไปรษณีย์ลงทะเบียนในเช้าวันนี้ Help! (1965)
- What's that? - Distilled from the essence...กลั่นจากสาระสำคัญ Help! (1965)
Not distilled from the essence of orchids found only in certain recesses?กลั่นไม่ได้มาจากสาระสำคัญของ บางอย่าง กล้วยไม้พบได้เฉพาะในบางอย่าง หลืบมืดลึก? Help! (1965)
Yeah, it might just be your ID badge, but I try to capture the essence of every Prince employee.นั่น ก็จะเป็นบัตรพนักงานของเธอ ฉันพยายามจับภาพแล้วนะ เป็นของสำคัญสำหรับพนักงานทุกคนของปริ๊นซ์ Mannequin: On the Move (1991)
I'm here on business, and time is of the essence.I'm here on business, and time is of the essenceAce Ventura: When Nature Calls (1995)
We resemble each other's essence, mirror images of one another's psyche.เรามีความเหมือนในซึ่งกันและกัน; เหมือนภาพในกระจกเงา. Ghost in the Shell (1995)
Essence of Crabbe.รสชาติของแครบ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
If you would step inside, please. Time is of the essence.กรุณาเข้าไปข้างในครับ เวลามีน้อย The Da Vinci Code (2006)
In essence, you reel them in we'll cook the fish.พูดง่ายๆก็คือคุณไปตบเขาเข้ามา เราจะชำแหละให้เอง The Pursuit of Happyness (2006)
But we have to make sure that your essence is intact, that you have not become a mortal.แต่เราต้องมั่นใจก่อนว่า ท่านไม่มีมลทินใดๆ, ที่จะไม่ทำให้ท่านสูญเสียความเป็นอมตะ. Pan's Labyrinth (2006)
Because the essence of His forgiveness lies in His word and in His mystery.เพราะพระองค์ให้อภัยกับคนบาปทั้งหลาย เพื่อชำระล้างให้เขา ได้ขึ้นไปรับใช้พระองค์บนสวรรค์ Pan's Labyrinth (2006)
I know time is of the essence.ศาลรู้ว่าเวลาคือปัจจัยสำคัญ The Rat (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
essenceExtract an essence from the bark of a tree.
essenceFor all his political activities he was in essence a singer.
essenceFreedom is the very essence of our democracy.
essenceHe is the essence of kindness.
essenceHuman history is in essence a history of ideas.
essenceKindness is the essence of politeness.
essenceSecrecy is of the essence in this matter.
essenceThe essence of Japanese culture could never be appreciated by them.
essenceThis, in essence, is the secret of science.
essence"'Yuki', so you do put your own name in." "Yup, isn't that roleplaying's essence?"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนื้อแท้[N] essence, See also: substance, real matter, Example: ถึงจะเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่เนื้อแท้แล้วประชาชนยังขาดสิทธิเสรีภาพในการเลือกรัฐบาล, Thai definition: ส่วนที่แท้, ส่วนที่จริง
สารัตถะ[N] essence, See also: kernel, substance, core, gist, nitty-gritty, Syn. ใจความสำคัญ, Example: หากผู้ใดเข้าถึงสารัตถะจากพระบรมราโชวาท และสามารถนำไปปฏิบัติได้ ก็จะเป็นสิ่งดียิ่ง, Thai definition: เนื้อหาหลัก, ความคิดสำคัญของเรื่อง
ใจความ[N] essence, See also: matter, meaning, content, substance, pith, Syn. ประเด็นหลัก, หลักสำคัญ, สาระสำคัญ, Example: บทความของเขามีใจความเป็นเชิงวิงวอนให้ข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริต, Thai definition: ส่วนสำคัญของเรื่อง
ท้องสำนวน[N] content, See also: essence, substance, Syn. เนื้อเรื่อง, Example: ท้องสำนวนของเรื่องนี้ไม่น่าสนใจ, Thai definition: เนื้อหาของเรื่อง, เนื้อความแห่งเรื่อง
ท้องเรื่อง[N] subject matter, See also: essence of the story, Syn. เนื้อเรื่อง, Example: การเปิดม่าน ปิดม่าน และเปลี่ยนฉากตามท้องเรื่อง เป็นลักษณะการแสดงแบบละครตะวันตก, Thai definition: เนื้อเรื่องที่ดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบ
ธาตุ[N] element, See also: essence, component, constituent, factor, Example: คนทั่วไปเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตในโลกประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ภายในร่างกาย, Count unit: ธาตุ, Thai definition: สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลาย โดยทั่วๆ ไปเชื่อว่ามี 4 ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม, Notes: (บาลี)
อรรถบท[N] essence, See also: theme, text, story, topic, Syn. แก่นเรื่อง, เนื้อความ, สาระ, แก่น, Example: เขาพยายามทำความเข้าใจอรรถบทของเรื่องนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถบท[n.] (atthabot) EN: essence   
เบนซิน[n.] (bensin) EN: gasoline ; petrol ; benzine   FR: essence [f]
โดยอรรถ[adv.] (dōi at) EN: according to the essence of a matter   
หัวหอมสามหัว[n. exp.] (hūahøm sām hūa) EN: essence ; principle ; concentrate ; cream   
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality   FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
แก่น[n.] (kaen) EN: essence ; substance ; quintessence   FR: essence [f] ; substance [f]
ความจำเป็น[n.] (khwām jampen) EN: necessity ; need ; essence   FR: nécessité [f]
กินน้ำมัน[v. exp.] (kin nāmman) EN: consume gas ; consume petrol ; take a lot of gas ; take a lot of petrol   FR: consommer de l'essence ; consommer du carburant
กร๊วก[n.] (krūak) EN: something without substance or essence ; junk   
เหล้าสะระแหน่[n. exp.] (lao saranaē) EN: peppermint oil   FR: extrait de menthe [m] ; essence de menthe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ESSENCE    EH1 S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
essence    (n) (e1 s n s)
essences    (n) (e1 s n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エッセンス[, essensu] (n) essence; extract; (P) [Add to Longdo]
バニラエッセンス[, baniraessensu] (n) vanilla essence [Add to Longdo]
越幾斯(ateji)[えきす;エキス(P), ekisu ; ekisu (P)] (n) (uk) (abbr) (See エキストラクト) extract (esp. of food, fruit, etc.); essence; (P) [Add to Longdo]
奥義秘伝[おうぎひでん, ougihiden] (n) secrets; mysteries; secret formula; essence; esoterica (of an art, martial arts, etc.) [Add to Longdo]
黄飯[おうはん, ouhan] (n) yellow rice meal (coloured with essence of gardenia fruit) [Add to Longdo]
[まなこ, manako] (n) (1) eye; eyeball; (2) (arch) pupil and (dark) iris of the eye; (3) (arch) insight; perceptivity; power of observation; (4) (arch) look; field of vision; (5) (arch) core; center; centre; essence; (P) [Add to Longdo]
眼目[がんもく, ganmoku] (n) core; point; gist; essence; main object [Add to Longdo]
[げ, ge] (n) (1) (See 気を逸らす) spirit; mind; heart; (2) (See 気が小さい) nature; disposition; (3) (See 気がない) motivation; intention; (4) (See 気が重い) mood; feelings; (5) atmosphere; essence; (P) [Add to Longdo]
実質[じっしつ, jisshitsu] (n,adj-no) substance; essence; (P) [Add to Longdo]
煮出す[にだす, nidasu] (v5s,vt) to extract essence by boiling; to extract flavor; to decoct [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本质[běn zhì, ㄅㄣˇ ㄓˋ, / ] essence; nature; innate character; intrinsic quality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Essence \Es"sence\, n. [F. essence, L. essentia, formed as if
   fr. a p. pr. of esse to be. See {Is}, and cf. {Entity}.]
   1. The constituent elementary notions which constitute a
    complex notion, and must be enumerated to define it;
    sometimes called the nominal essence.
    [1913 Webster]
 
   2. The constituent quality or qualities which belong to any
    object, or class of objects, or on which they depend for
    being what they are (distinguished as real essence); the
    real being, divested of all logical accidents; that
    quality which constitutes or marks the true nature of
    anything; distinctive character; hence, virtue or quality
    of a thing, separated from its grosser parts.
    [1913 Webster]
 
       The laws are at present, both in form and essence,
       the greatest curse that society labors under.
                          --Landor.
    [1913 Webster]
 
       Gifts and alms are the expressions, not the essence
       of this virtue [charity].       --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The essence of Addison's humor is irony.
                          --Courthope.
    [1913 Webster]
 
   3. Constituent substance.
    [1913 Webster]
 
       And uncompounded is their essence pure. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. A being; esp., a purely spiritual being.
    [1913 Webster]
 
       As far as gods and heavenly essences
       Can perish.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He had been indulging in fanciful speculations on
       spiritual essences, until . . . he had and ideal
       world of his own around him.     --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   5. The predominant qualities or virtues of a plant or drug,
    extracted and refined from grosser matter; or, more
    strictly, the solution in spirits of wine of a volatile or
    essential oil; as, the essence of mint, and the like.
    [1913 Webster]
 
       The . . . word essence . . . scarcely underwent a
       more complete transformation when from being the
       abstract of the verb "to be," it came to denote
       something sufficiently concrete to be inclosed in a
       glass bottle.             --J. S. Mill.
    [1913 Webster]
 
   6. Perfume; odor; scent; or the volatile matter constituting
    perfume.
    [1913 Webster]
 
       Nor let the essences exhale.     --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Essence \Es"sence\, v. t. [imp. & p. p. {Essenced}; p. pr. & vb.
   n. {Essencing}.]
   To perfume; to scent. "Essenced fops." --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 essence
   n 1: the choicest or most essential or most vital part of some
      idea or experience; "the gist of the prosecutor's
      argument"; "the heart and soul of the Republican Party";
      "the nub of the story" [syn: {kernel}, {substance}, {core},
      {center}, {centre}, {essence}, {gist}, {heart}, {heart and
      soul}, {inwardness}, {marrow}, {meat}, {nub}, {pith},
      {sum}, {nitty-gritty}]
   2: any substance possessing to a high degree the predominant
     properties of a plant or drug or other natural product from
     which it is extracted
   3: the central meaning or theme of a speech or literary work
     [syn: {effect}, {essence}, {burden}, {core}, {gist}]
   4: a toiletry that emits and diffuses a fragrant odor [syn:
     {perfume}, {essence}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 essence [ɛsɑns]
   essence; gist
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 essence [ɛsãs]
   gasolene; gasoline; petrol
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top