Search result for

erw

(92 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erw-, *erw*
English-Thai: Longdo Dictionary
underway(adj) กำลังดำเนินต่อไป เช่น A complete modernization of the main terminal is underway and is expected to take about six months to complete., S. in motion , in progress
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, S. realization,
shortly afterwards(adv phrase ) หลังจากนั้นไม่นาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afterward(อาฟ' เทอะเวิร์ด, แอฟ-') adv. ภายหลัง, Syn. afterwards (after)
afterword(อาฟ' เทอเวิร์ด, แอฟ-) n. คำแถลงท้ายเล่ม., Syn. afterwords
afterworld(อาฟ' เทอะเวิลดฺ' แอฟ-) n. ชาติหน้า (future world)
caterwaulvi. ร้องเสียงคล้ายเสียงแมวที่ร้องหาคู่
interweave(อินเทอวิฟว') vt.,vi.,n. (การ) พันกัน,สานกัน,ผสมผสาน,คลุกเคล้า., See also: interweaver n. interwoven adj.
laserwriter(เลเซอร์ไรต์เทอร์) เป็นชื่อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทแอปเปิล ใช้ได้ทั้งกับพีซี และแอปเปิล
masterwork(มาส'เทอะเวิร์ค) n. =masterpiece (ดู)
otherwise(อัธ'เธอะไวซฺ) adv. อีกอย่างหนึ่ง,หาไม่แล้ว,ถ้าไม่เช่นนั้น,มิฉะนั้น,อีกอย่างหนึ่ง,ประการอื่น. adj. อื่น,เป็นอย่างอื่น,แตกต่าง,ตรงกันข้าม
otherworldly(อัธ'เธอะเวิร์ลลี) adj. เกี่ยวกับ (โลกอื่น,โลกหน้า,ชาติหน้า) ,ซึ่งมุ่งทางจิต., See also: otherworldliness n.
overween(โอ'เวอวีน) vi. หยิ่ง,ยะโส, See also: overweener n.

English-Thai: Nontri Dictionary
afterward(adv) ต่อมา,ภายหลัง,ต่อไป
afterwards(adv) ต่อมา,ภายหลัง,ต่อไป
featherweight(n) นักมวยที่มีน้ำหนักระหว่าง 118-126 ปอนด์
interweave(vt) การร้อยเข้าด้วยกัน,การผสมผสาน,การคลุกเคล้า
interweave(vt) ร้อยเข้าด้วยกัน,ผสมผสาน,คลุกเคล้า
otherwise(adv) อีกอย่างหนึ่ง,อีกนัยหนึ่ง,อย่างอื่น,คนละอย่าง
otherwise(con) มิฉะนั้น,ไม่เช่นนั้น,ตรงกันข้าม,ในประการอื่น
overweening(adj) หยิ่งยโส,อวดดี,จองหอง
overweight(adj) หนักเกินพิกัด
overweight(n) น้ำหนักเกินพิกัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Erwachsensein {n}; Erwachsenenalter {n} (n) ชีวิตในวัยผู้ใหญ่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is the beginning of a 2600-year journey we're going to take together from the ancient Greeks through Isaac Newton to Niels Bohr to Erwin Schrödinger to the Dutch researchers that Leonard is currently ripping off.งานของเลียวนาร์ดไหม นี่เป็นจุดเริ่มต้นของ การเดินทางกว่า 2600 ปี ซึ่งเรากำลังจะเริ่ม The Gorilla Experiment (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway   FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
ชลมารค[n.] (chonlamāk) EN: water ; waterway   
ช้อนส้อม[n.] (chøn-sǿm) EN: silverware ; spoon and fork   
ชุดชั้นใน [n. exp.] (chut channai) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere   FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
กังหัน[n.] (kanghan) EN: wind wheel ; sail of a windmill ; waterwheel ; pinwheel ; turbine   FR: turbine [f] ; aube [f]
กางเกงชั้นใน [n. exp.] (kāngkēng channai) EN: underpants ; panties ; underwear   FR: slip [m]
การจักสาน[n.] (kān jaksān) EN: basketry ; basketwork ; wickerwork   FR: vannerie [f]
ขาดลอย[adv.] (khātløi) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely   FR: absolument
คลอง[n.] (khløng) EN: canal ; waterway; watercourse ; khlong   FR: canal [m] ; klong = khlong [m] ; bras (d'un ncours d'eau) [m]
เขิน[n.] (khoēn) EN: lacquerware (made in north of Thailand)   FR: objet en laque (du nord de la Thaïlande) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ERWAY    ER1 W EY0
ERWIN    ER1 W IH2 N
ERWINA    ER0 V AY1 N AH0

German-Thai: Longdo Dictionary
erwachen(vi) |erwachte, ist erwacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ, ความสนใจตื่นตัว) เช่น Ihr Interesse ist erwacht. ความสนใจของหล่อนได้ถูกปลุกขึ้น, See also: S. wach werden,
erwarten(vt) |erwartete, hat erwartet, jmdn./etw.(A)| คาดหวัง, รอคอย เช่น Wir erwarten an diesem Freitag Besuch. เราคาดว่าจะมีคนมาเยี่ยมวันศุกร์นี้
erwarten(vt) |erwartete, hat erwartet| คาดหวัง
erweitern(vt) |erweiterte, hat erweitert| ขยายกว้างขึ้น เช่น Der Kundenkreis erweitert sich. ลูกค้าขยายวงกว้างขึ้น หรือ จำนวนลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น, See also: S. ausdehnen
mittlerweileในระหว่างนี้, ในระหว่างนั้น
verwendenใช้ | verwendete, verwendet หรือ verwandte, verwandt |
Kinderwagen(n) |der, pl. Kinderwagen| รถเข็นเด็ก
überweisen(vi) |überwies, hat überwiesen| โอน เช่น Geld überweisen โอนเงิน
seltsamerweise(adv) แปลกที่, ที่ขัดแย้งกัน
einen Dienst erweisenช่วยเหลือ, ให้บริการเป็นอย่างดี

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Erwerbung (n ) er·wer·ben; erwirbt, erwarb, hat erworben; geschr; [Vt] 1 etwas erwerben meist wertvolle, teure Dinge kaufen: eine Eigentumswohnung, ein Grundstück erwerben 2 etwas erwerben ein Recht (2) oder eine Erlaubnis erhalten, etwas zu tun 3 (sich (Dat)) etwas erwerben etwas durch Arbeit und Fleiß im Laufe der Zeit erlangen oder bekommen: sich als Politiker Ruhm erwerben; im Laufe seines Lebens ein beträchtliches Vermögen erwerben 4 (sich (Dat)) etwas erwerben durch Lernen oder Üben Fähigkeiten oder Wissen bekommen: Sie hat sich mit viel Fleiß und Eifer gute Spanischkenntnisse erworben || hierzu Erwer·bung die (c) 1999 Langenscheidt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwachen {n}awakening [Add to Longdo]
Erwachsene {m,f}; Erwachsener | Erwachsenen {pl}; Erwachseneadult | adults [Add to Longdo]
Erwachsene {m,f}; Erwachsener | Erwachsenen {pl}grownup | grown ups [Add to Longdo]
Erwachsenenbildung {f}adult education [Add to Longdo]
Erwachsensein {n}; Erwachsenenalter {n}adulthood [Add to Longdo]
Erwachsenwerden {n}rite of passage [Add to Longdo]
Erwägungen {f} | Erwägungen {pl} | etw. in Erwägung ziehenconsideration | considerations | to take into consideration; to give sth. one's consideration [Add to Longdo]
Erwählung {f}Election [Add to Longdo]
Erwähnen {n}; Beziehen {n}referencing [Add to Longdo]
Erwähnung {f}; Nennung {f} | Erwähnungen {pl}; Nennungen {pl}mention | mentions [Add to Longdo]
Erwärmung {f}heating treatment [Add to Longdo]
Erwärmung {f}; Heizung {f}; Aufheizung {f}heating [Add to Longdo]
Erwärmungsversuch {m}heat run [Add to Longdo]
Erwartung {f} | Erwartungen {pl} | hinter den Erwartungen zurückbleibenexpectation | expectations | to be falling short of expectations [Add to Longdo]
Erwartung {f}expectancy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
お引き受け[おひきうけ, ohikiuke] (n) (See 引き受け) undertaking; underwriting; acceptance [Add to Longdo]
すててこ[, suteteko] (n) men's underwear [Add to Longdo]
その後;其の後[そのご;そのあと;そののち, sonogo ; sonoato ; sononochi] (n-adv,n-t) after that; afterwards; thereafter [Add to Longdo]
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P) [Add to Longdo]
たじたじ[, tajitaji] (adv,n) (on-mim) overwhelmed; recoiling; cringing [Add to Longdo]
ちらりズム[, chirari zumu] (n) the art of giving a brief glimpse of something (e.g. one's underwear) [Add to Longdo]
の余り[のあまり, noamari] (exp) so much (something) as to (e.g. so moved as to cry); overwhelmed; carried away; because of too much [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薛定谔[Xuē dìng è, ㄒㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄜˋ, / ] Erwin Schrödinger (1887-1961), Austrian physicist [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターワーキング[いんたーわーきんぐ, inta-wa-kingu] interworking [Add to Longdo]
重ね書き[かさねがき, kasanegaki] overwrite (vs) [Add to Longdo]
書き換える[かきかえる, kakikaeru] to overwrite, to rewrite, to renew, to transfer [Add to Longdo]
二重書き[にじゅうかき, nijuukaki] overwriting [Add to Longdo]
アーウィン[あーういん, a-uin] ERwin [Add to Longdo]
オーバーライト[おーばーらいと, o-ba-raito] overwrite [Add to Longdo]
ハイパーウェイズ[はいぱーうえいず, haipa-ueizu] HyperWAIS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
予想[よそう, yosou] Erwartung, Vermutung, Voraussicht [Add to Longdo]
収まる[おさまる, osamaru] erworben_werden, enden [Add to Longdo]
大人[おとな, otona] Erwachsener [Add to Longdo]
応酬[おうしゅう, oushuu] Erwiderung [Add to Longdo]
拡充[かくじゅう, kakujuu] Erweiterung, Ausdehnung [Add to Longdo]
拡張[かくちょう, kakuchou] Erweiterung, Vergroesserung [Add to Longdo]
暖める[あたためる, atatameru] erwaermen, aufwaermen [Add to Longdo]
期待[きたい, kitai] Erwartung, Hoffnung [Add to Longdo]
温める[あたためる, atatameru] erwaermen, aufwaermen [Add to Longdo]
獲得[かくとく, kakutoku] Erwerbung, Erlangung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top