Search result for

erstmals

(56 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erstmals-, *erstmals*, erstmal
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา erstmals มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *erstmals*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Now, calm down.- Beruhige dich erstmalZombie (1979)
Here, take a zip.Trink erstmal einen Schluck. The Incredible Kung Fu Master (1979)
So when I'm gone, watch out for Macro.Also, wenn ich erstmal tot bin, nimm dich in Acht vor Macro. Caligula (1979)
- Take your place...- Ja, setz dich erstmal hin. Caligula (1979)
Yeah, well, first we've got to get out of here.Ja, aber erstmal müssen wir hier rauskommen. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Take your belongings inside. Then we'll have dinner.Erstmal bringen wir die Sachen rein, dann gibt es Abendessen. Space Croppers (1980)
I have this thing very carefully choreographed, and I'll tell you when to shoot.Ich will das erstmal richtig arrangieren. Ich sage dir, wenn wir drehen Spaceball (1980)
Once it touches down, we should be able to locate it.Wenn es erstmal unten ist, orten wir es. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
It's going to take a lot of getting used to.Daran muss man sich erstmal gewöhnen. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Once it touches down, we should be able to locate it.Wenn es erstmal unten ist, orten wir es. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Easy, I'm not sure I can pay anybody for a while.Easy, ich kann erstmal niemanden bezahlen. The Last Straw (1980)
Calm down. What are you talking about?Ja, ja, Frank, sagen Sie mir doch erstmal, worum es geht. Open Government (1980)
Once the prize is awarded, the PM will dump the Europasses.Wenn der Preis erstmal verliehen ist, wirft der Premier die Europässe natürlich auf den Müll. The Writing on the Wall (1980)
"When you've got them by the balls, theirhearts and minds will follow".Wenn du sie erstmal am Sack hast, hast du sie auch bald mit Herz und Verstand in der Hand. The Writing on the Wall (1980)
Just have a look firstSeht es wenigstens erstmal an. Two Champions of Death (1980)
And now what we want to do?Alles klar, hä? Dann wollen wir erstmal eine rauchen. House on the Edge of the Park (1980)
I'm descended from a line of thieves Heard about it? You bastard!Um mich zu erwischen, müsstest du erstmal von dieser Affenschaukel da runter kommen. We're Going to Eat You (1980)
Fine. Hey, Charlie, before I start a new meal, I better get rid of the one I had last night, huh?Weißt du, Johnny, bevor ich was Neues zu mir nehme, ...will ich erstmal das von gestern loswerden. The Exterminator (1980)
Just calm down and listen to meFräulein Huai bitte beruhigt euch und hört mir erstmal zu. Ming jian (1980)
I'll go and fix coffee.Nun werde ich erstmal Kaffee machen. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
For now let's not do anything.Im Moment erstmal nicht. Patrick Still Lives (1980)
With a good night's sleep, you'll feel better.Schlaf dich erstmal aus, dann geht es dir schon besser. Patrick Still Lives (1980)
You sit down! If it's not this, it's that.Tiger soll sich erstmal hinsetzen. The Young Master (1980)
There's no seats inside, Master. Please wait here.Meister, nehmen Sie hier erstmal Platz. The Young Master (1980)
Did I teach you to tie it up like this? Tell me!Den muss man sich erstmal verdienen. The Young Master (1980)
Why don't you have a lie-down?Ruh dich erstmal aus. The Young Master (1980)
We're stuck here for the time being.Wir sitzen hier erstmal fest. Spetters (1980)
Let's stretch them a little.Erstmal etwas langziehen. Spetters (1980)
-First, let's grab some chinese food.- Erstmal Chinesisch essen gehen. Spetters (1980)
Well... yeah... great, because, you see, i was just trying to... let me tell you about this car.Tja... natürlich... na, großartig. Würden sie mich dann bitte gleich zu ihm... darf ich ihnen erstmal dieses auto zeigen? Zu einem unglaublich niedrigen preis. Used Cars (1980)
Take a seat first.Also, jetzt setzen Sie sich erstmal, Biberkopf. Eine Liebe, das kostet immer viel (1980)
- Let's leave that for the moment.Ach, die legen wir erstmal wieder weg, Humphrey. Doing the Honours (1981)
Always have a drink before you leak.Erstmal was trinken, bevor man undicht wird. The Death List (1981)
Bombs!Beiseite fegen, ich verstehe. Sie wissen, dass Sie Briefe und Päckchen nie selbst aufmachen dürfen, aber Ihre Post wird sowieso erstmal umgeleitet. The Death List (1981)
I start by accepting it and supporting it enthusiastically, then I tell him to leave it to me.Ich werde sie erstmal akzeptieren und voller Begeisterung unterstützen. Und dann sage ich ihm, ich mache das schon. The Quality of Life (1981)
I'll have a minute with him first, but don't expect too much this morning.Ich werde erstmal ein paar Minuten mit ihm allein sprechen, aber Sie dürfen heute nicht zu viel erwarten. The Quality of Life (1981)
It's bound to be, once it's there.- Selbstverständlich. Das muss es ja wohl, wenn es erstmal steht. The Quality of Life (1981)
If we may hurry you, make your speech first, and then meet the staff.Dürfen wir Sie ein bisschen auf Trab bringen, Minister? Ich glaube, Sie halten erstmal Ihre Rede, und dann sprechen Sie mit den Mitarbeitern. The Quality of Life (1981)
Sorry to butt in, but could the children and staff get autographs?Oh, ich danke Ihnen vielmals, Minister. Es tut mit leid, wenn ich unterbreche, Minister, aber könnten wir den Mitarbeitern und Kindern nicht erstmal Autogramme geben, dass sie... The Quality of Life (1981)
Okay, we're going to take a look.Ich sehe mir das erstmal an. Bloody Birthday (1981)
I think that will be all, this time.Ich glaube, das war's erstmalDas Boot (1981)
- We've got to get there first!- Erstmal hinkommen! Das Boot (1981)
50,000 years ago, mankind faced its first major threat of extinction, a devastation rocked by nature: the Ice Age.Vor 50.000 Jahren stand die Menschheit erstmals vor der Gefahr der Vernichtung, eine Zerstörung durch die Natur: die Eiszeit. The Final Conflict (1981)
Thus you cr eate the feeling of something original even if the spectator knows your lines by heart.Dadurch erwecken Sie das Gefühl des erstmaligen Erlebnisses. Selbst, wenn der Zuschauer kennt, was Sie sagen. Das ist Ihr Geheimnis. Mephisto (1981)
But as soon as "el chaperono" isn't looking, we'll - Shh!Aber wenn ich erstmal... The Prowler (1981)
I'll, I'll be all right. Just need to get some perspective is all.Ich muss nur alles erstmal verstehen. Steele Waters Run Deep (1982)
Have you read mine?Lesen Sie erstmal das! The Bed of Nails (1982)
We could persuade them to withdraw programmes voluntarily once they realise that transmission Is not in the public interest.Aber man kann immer den Versuch unternehmen, sie zu überreden, Programme freiwillig zu streichen, wenn ihnen erstmal klar ist, dass eine geplante Sendung nicht im öffentlichen Interesse liegt. The Challenge (1982)
I suppose I could forget about the increased allowances for councillors and concentrate on the legal obstacles, the sale of the art gallery.Ich nehme an, ich könnte die Spesenerhöhungen für die Gemeinderäte erstmal vergessen und konzentriere mich auf die juristischen Hindernisse beim Verkauf der Kunstgalerie. The Middle-Class Rip-Off (1982)
No, he's just, you know...Nein, erstmal zu Ihnen. The Skeleton in the Cupboard (1982)

German-Thai: Longdo Dictionary
erstmalsเป็นครั้งแรก เช่น Ich bin erstmals in diesem Restaurant. ผมมาที่ร้านอาหารนี้เป็นครั้งแรก, See also: S. zum ersten Mal

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erstmalsfor the first time [Add to Longdo]
Da musste ich erstmal tief Luft holen.I had to swallow hard. [Add to Longdo]
Tschüss erstmalBFN : bye for now [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top