Search result for

equivocal

(31 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equivocal-, *equivocal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equivocal[ADJ] ที่กำกวม, See also: ที่คลุมเครือ, Syn. ambiguous, dubious, obscure
equivocal[ADJ] ที่ยากจะเข้าใจได้, See also: ยากที่จะตีความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equivocal(อีควิฟ'โวเคิล) adj. ไม่แน่นอน,มีสองนัย,มีเล่ห์นัย,คลุมเครือ,กำกวม,น่าสงสัย., See also: equivocality n. ดูequivocal equivocacy n. ดูequivocal, Syn. vague
unequivocal(อันอีควิฟ'วะเคิล) adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มแจ้ง,คลุมเครือ,กำกวม.

English-Thai: Nontri Dictionary
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน
unequivocal(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equivocal symptomอาการกำกวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All physical evidence is equivocal.หลักฐานจากที่เกิดเหตุทั้งหมด มันน่าสงสัย. Rio (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equivocalThe accused spoke equivocally and didn't want to talk turkey.
equivocalThe prime minister's answer was equivocal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีเลศนัย[ADV] equivocally, See also: ambiguously, obscurely, mysteriously, furtively, slyly, Example: เขาจงใจพูดอย่างมีเลศนัย
มีเลศนัย[ADJ] equivocal, See also: mysterious, furtive, sly, suspicious, Example: เขาขยับแว่นตาสีดำที่ใส่อยู่สองสามครั้งเพื่อซ่อนแววตาอันมีเลศนัยเอาไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply   FR: résolument ; rigoureusement
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague
พูดโจ่งแจ้ง[v. exp.] (phūt jōngjaēng) EN: speak undisguisedly ; speak in no equivocal terms   FR: parler en termes non équivoques
อุบอิบ[v.] (up-ip) EN: mumble ; talk equivocally   FR: balbutier ; bredouiller

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUIVOCAL    IH0 K W IH1 V AH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equivocal    (j) (i1 k w i1 v @ k l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
晦渋[かいじゅう, kaijuu] (adj-na,n) ambiguous; obscure; equivocal [Add to Longdo]
玉虫色[たまむしいろ, tamamushiiro] (n,adj-no) (1) iridescent; (2) equivocal; ambivalent; (3) variable meaning; weasel-word; chameleonic interpretation; (P) [Add to Longdo]
多義的[たぎてき, tagiteki] (adj-na) ambiguous; polysemous; equivocal; having many meanings [Add to Longdo]
適当[てきとう, tekitou] (adj-na,n) (1) suitable; proper; appropriate; adequate; fit; (2) noncommittal; vague; equivocal; unserious; irresponsible; (P) [Add to Longdo]
漠然[ばくぜん, bakuzen] (n,adj-t,adv-to) obscure; vague; equivocal; (P) [Add to Longdo]
紛らわしい[まぎらわしい, magirawashii] (adj-i) confusing; misleading; equivocal; ambiguous; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐约其辞[yǐn yuē qí cí, ˇ ㄩㄝ ㄑㄧˊ ㄘˊ, / ] equivocal speech; to use vague or ambiguous language, #609,407 [Add to Longdo]
多义性[duō yì xìng, ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] equivocality [Add to Longdo]
多义关系[duō yì guān xì, ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] equivocality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equivocal \E*quiv"o*cal\, n.
   A word or expression capable of different meanings; an
   ambiguous term; an equivoque.
   [1913 Webster]
 
      In languages of great ductility, equivocals like that
      just referred to are rarely found.    --Fitzed.
                          Hall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equivocal \E*quiv"o*cal\, a. [L. aequivocus: aequus equal + vox,
   vocis, word. See {Equal}, and {Voice}, and cf. {Equivoque}.]
   1. (Literally, called equally one thing or the other; hence:)
    Having two significations equally applicable; capable of
    double interpretation; of doubtful meaning; ambiguous;
    uncertain; as, equivocal words; an equivocal sentence.
    [1913 Webster]
 
       For the beauties of Shakespeare are not of so dim or
       equivocal a nature as to be visible only to learned
       eyes.                 --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of being ascribed to different motives, or of
    signifying opposite feelings, purposes, or characters;
    deserving to be suspected; as, his actions are equivocal.
    "Equivocal repentances." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Uncertain, as an indication or sign; doubtful. "How
    equivocal a test." --Burke.
    [1913 Webster]
 
   {Equivocal chord} (Mus.), a chord which can be resolved into
    several distinct keys; one whose intervals, being all
    minor thirds, do not clearly indicate its fundamental tone
    or root; the chord of the diminished triad, and the
    diminished seventh.
 
   Syn: Ambiguous; doubtful; uncertain; indeterminate.
 
   Usage: {Equivocal}, {Ambiguous}. We call an expression
      ambiguous when it has one general meaning, and yet
      contains certain words which may be taken in two
      different senses; or certain clauses which can be so
      connected with other clauses as to divide the mind
      between different views of part of the meaning
      intended. We call an expression equivocal when, taken
      as a whole, it conveys a given thought with perfect
      clearness and propriety, and also another thought with
      equal propriety and clearness. Such were the responses
      often given by the Delphic oracle; as that to
      Cr[oe]sus when consulting about a war with Persia: "If
      you cross the Halys, you will destroy a great empire."
      This he applied to the Persian empire, which lay
      beyond that river, and, having crossed, destroyed his
      own empire in the conflict. What is ambiguous is a
      mere blunder of language; what is equivocal is usually
      intended to deceive, though it may occur at times from
      mere inadvertence. Equivocation is applied only to
      cases where there is a design to deceive.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equivocal
   adj 1: open to two or more interpretations; or of uncertain
       nature or significance; or (often) intended to mislead;
       "an equivocal statement"; "the polling had a complex and
       equivocal (or ambiguous) message for potential female
       candidates"; "the officer's equivocal behavior increased
       the victim's uneasiness"; "popularity is an equivocal
       crown"; "an equivocal response to an embarrassing
       question" [syn: {equivocal}, {ambiguous}] [ant:
       {unambiguous}, {unequivocal}, {univocal}]
   2: open to question; "aliens of equivocal loyalty"; "his
     conscience reproached him with the equivocal character of the
     union into which he had forced his son"-Anna Jameson
   3: uncertain as a sign or indication; "the evidence from
     bacteriologic analysis was equivocal"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top