Search result for

entrap

(39 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entrap-, *entrap*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entrap    [VT] ทำให้ติดกับดัก, See also: ดัก, Syn. ensnare, snare, trap
entrap into    [PHRV] ทำให้ติดอยู่ใน, See also: ทำให้หลงอยู่ใน, Syn. trap into

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entrapmentการล่อให้ติดกับ (โดยเจ้าหน้าที่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entrapment syndromeกลุ่มอาการกดประสาทส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entrapกัก,ล้อมรอบ,การจับ,จับ [การแพทย์]
Entrapedถูกจับ [การแพทย์]
Entrapmentการจับ [การแพทย์]
Entrapment (Criminal Law)การล่อให้กระทำผิด (กฎหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Entrapment Syndromesกลุ่มอาการกดประสาทส่วนปลาย [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entrap(เอนแทรพ') vt. ทำให้ติดกับ, ล่อให้อยู่ในสภาวะที่ลำบาก., See also: entrapper n. ดูentrap entrappingly adv. ดูentrap, Syn. ensnare

English-Thai: Nontri Dictionary
entrap(vt) ดัก,ล่อ,ทำให้ติดกับ,ทำให้ตกหลุมพราง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So my amends would be to entrap poppy lifton,งั้นฉันจะแก้ตัวได้โดยการเป็นเหยื่อล่อป๊อปปี้ ลิฟตัน The Wrath of Con (2009)
I'm going to sue you for entrapment.ผมกำลังจะฟ้องร้องพวกนาย ในการล่อลวงประชาชนให้ติดกับ Pilot (2010)
Trying to make me speak carelessly in order to entrap me.พยายามที่จะทำให้ฉันพูดอย่างไม่ระมัดระวัง เพื่อหลอกให้ฉันเข้าไปติดกับดัก Episode #1.3 (2010)
Did you seriously think that you could entrap me?คุณคิดจริงเหรอว่านั่น จะทำให้ผมหลงเข้ามาติดกับดักได้ Episode #1.3 (2010)
You wouldn't be trying to entrap me, would you?คุณคงไม่คิดที่จะตลบหลังผมใช่หรือเปล่า? Rise of the Planet of the Apes (2011)
- It's entrapment. Mm-hm.มันเป็นกับดัก Horrible Bosses (2011)
Speaking of entrapment, I'm gonna go see that girl about her vagina.พูดถึงกับดัก ฉันขอตัวไปกินตับก่อนนะ Horrible Bosses (2011)
This is entrapment.นี่เป็นกับดัก Contagion (2011)
It was clearly entrapment.เห็นได้ชัดว่ามันเป็นกับดัก If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
Entrap employers?คอยหลอกล่อเจ้านายตัวเอง Murder House (2011)
It was entrapment.คุณดักจับผม Table for Fae (2012)
Entrapment means that you were persuaded.ดักจับหมายถึงนายถูกล่อ Table for Fae (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางกับดัก    [V] trap, See also: entrap, ensnare, snare, catch, enmesh, corner, Example: พวกมิจฉาชีพชอบวางกับดักล่อนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่นี่เป็นประจำ, Thai definition: วางแผนใช้กลลวงเพื่อหลอกล่อให้ตายใจ
ดักจับ    [V] entrap, See also: trap, ensnare, Example: ตำรวจไม่สามารถดักจับคนร้ายได้ เพราะมีทางเข้าออกหลายทาง, Thai definition: คอยสกัดไว้, คอยจับยึดตัวเอาไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัก[v.] (dak) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block   FR: prendre ; attraper ; piéger ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTRAP    EH0 N T R AE1 P
ENTRAPPED    EH0 N T R AE1 P T
ENTRAPMENT    EH0 N T R AE1 P M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entrap    (v) (i1 n t r a1 p)
entraps    (v) (i1 n t r a1 p s)
entrapped    (v) (i1 n t r a1 p t)
entrapping    (v) (i1 n t r a1 p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
人を陥れる[ひとをおとしいれる, hitowootoshiireru] (exp,v1) to entrap a person [Add to Longdo]
封じ込む[ふうじこむ, fuujikomu] (v5m) to entrap [Add to Longdo]
閉塞感[へいそくかん, heisokukan] (n) locked up feeling; cooped up feeling; feeling of entrapment; (feeling of hopelessness); being in a bind [Add to Longdo]
嵌める(P);填める(oK);篏める(oK)[はめる, hameru] (v1,vt) (1) (uk) to insert; to put in (such that there is a snug fit); to button; to put on (something that envelopes, e.g. gloves, ring); (2) (col) to have sex; to fuck; (3) to pigeonhole (into a particular category); (4) to place a ring-shaped object around something (esp. one that restricts freedom, such as handcuffs); (5) to entrap; to set someone up (i.e. frame them for a crime, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entrap \En*trap"\, v. t. [imp. & p. p. {Entrapped}; p. pr. & vb.
   n. {Entrapping}.] [Pref. en- + trap: cf. OF. entraper.]
   To catch in a trap; to insnare; hence, to catch, as in a
   trap, by artifices; to involve in difficulties or distresses;
   to catch or involve in contradictions; as, to be entrapped by
   the devices of evil men.
   [1913 Webster]
 
      A golden mesh, to entrap the hearts of men. --Shak.
 
   Syn: To insnare; inveigle; tangle; decoy; entangle.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entrap
   v 1: take or catch as if in a snare or trap; "I was set up!";
      "The innocent man was framed by the police" [syn:
      {ensnare}, {entrap}, {frame}, {set up}]
   2: catch in or as if in a trap; "The men trap foxes" [syn:
     {trap}, {entrap}, {snare}, {ensnare}, {trammel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top