Search result for

entr

(176 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entr-, *entr*
English-Thai: Longdo Dictionary
entrant(n) ผู้มาใหม่, ผู้เข้าทำงานใหม่, สมาชิกใหม่ เช่น They are entrants for a competition. พวกเขาเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
central role(n) บทบาทสำคัญ เช่น EU believes UN has central role to play in Iraq crisis.
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น
ethnocentricism(n) ความเชื่อว่าชาติของตนเหนือกว่าชนชาติอื่น
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entry[N] การกรอกข้อมูล, See also: การบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
entry[N] การเข้า, Syn. entrance
entry[N] คนที่เข้าแข่งขัน, See also: สัตว์ที่เข้าแข่งขัน, สิ่งที่เข้าแข่งขัน
entry[N] สิทธิในการเข้า, Syn. admission, admittance
entrap[VT] ทำให้ติดกับดัก, See also: ดัก, Syn. ensnare, snare, trap
entrain[VI] ขึ้นรถไฟ
entrain[VT] เอาขึ้นรถไฟ, See also: พาขึ้นรถไฟ
entrain[VT] ทำให้ (ผลของการกระทำ) เกิดขึ้น
entrain[VT] นำพา (อนุภาคของแข็ง, ฟองอากาศ, หยดน้ำ) ให้ไหลไปตามกระแสของของเหลว (ทางเคมีฟิสิกส์)
entreat[VT] อ้อนวอน (คำทางการ), See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ, Syn. beg, plead

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entrails(เอน'เทรลซ) n.,pl. เครื่องใน,อวัยวะภายใน,ไส้พุง, Syn. guts
entrance(เอน'เทรินซฺ) n. การเข้า,ทางเข้า,ปากทางเข้า,การเข้าโรงเรียน,การเข้าสนาม,การเข้ารับตำแหน่ง,การเริ่มลงมือ,วิธีการเข้า,ลักษณะการเข้า -vt. ทำให้ปิติยินดี,ทำให้งงงวย., See also: entrancement n. ดูentrance entrancingly adv. ดูentrance
entrancingadj. ซึ่งทำให้ปีติยินดี,ซึ่งทำให้หลงใหล
entrap(เอนแทรพ') vt. ทำให้ติดกับ, ล่อให้อยู่ในสภาวะที่ลำบาก., See also: entrapper n. ดูentrap entrappingly adv. ดูentrap, Syn. ensnare
entreat(เอนทรีท') vt.,vi. ขอร้อง,วิงวอน,อ้อนวอน., See also: entreatingly adv. ดูentreat entreatment n. ดูentreat, Syn. implore,beg
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง,การวิงวอน,คำขอร้อง,คำวิงวอน,คำอ้อนวอน
entree(อาน'เทร) n. การเข้า,ทางเข้า,สิทธิในการเข้า,วิธีการเข้า,รายการอาหารสำคัญ, Syn. entry
entrench(เอนเทรนชฺ') vt. ขุดสนามเพลาะ, ยึดที่มั่น. -vi. รุก,รุกล้ำ,บุกรุก., See also: entrencher n. ดูentrench, Syn. intrench
entrepreneur(อานทระพระเนอ') n. ผู้บริหารกิจการ,นายจ้าง,นักวิสาหกิจ,นายทุน., See also: entrepreneurial adj. ดูentrepreneur entrepreneurship n. ดูentrepreneur, Syn. employer -pl. entrepreneurs
entrust(เอนทรัสทฺ') {entrusted,entrusting,entrusts} vt. มอบความรับผิดชอบ,มอบความไว้วางใจ., See also: entrustment n. ดูentrust, Syn. intrust

English-Thai: Nontri Dictionary
entrails(n) ไส้พุง,เครื่องใน,อวัยวะภายใน
entrance(n) การเข้า,ทางเข้า,ปากแม่น้ำ,ปากทาง,การเข้าเรียน
entrap(vt) ดัก,ล่อ,ทำให้ติดกับ,ทำให้ตกหลุมพราง
entreat(vi,vt) อ้อนวอน,วิงวอน,ร้องขอ,ขอร้อง
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง
entrench(vt) ตั้งมั่น,บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวร้าว
entrenchment(n) การตั้งมั่น,การรุก,การขุดสนามเพลาะ
entrust(vt) ไว้ใจ,มอบหมาย,มอบความรับผิดชอบ
entry(n) ทางเข้า,การเข้า,การลงทะเบียน,การจดบันทึก
CENTRAL central bank(n) ธนาคารกลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entrapmentการล่อให้ติดกับ (โดยเจ้าหน้าที่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entrapment syndromeกลุ่มอาการกดประสาทส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
entrenched meander; incised meanderทางน้ำโค้งตวัดอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
entrepôt (Fr.)คลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entrepreneurวิสาหกร, ผู้ประกอบวิสาหกิจ, ผู้ประกอบการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
entrepreneurวิสาหกร, ผู้ประกอบวิสาหกิจ, ผู้ประกอบการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entresol; mezzanineชั้นเสริม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entropion๑. (จักษุ.) ขอบตาม้วนเข้า๒. สภาพม้วนเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
entropyเอนโทรปี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
entrustมอบหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entrainmentเอนเทรนเมนท์ หรือการเข้าไปผสม [อุตุนิยมวิทยา]
Entrance examinationการสอบเข้า [TU Subject Heading]
entrance lossentrance loss, การสูญเสียที่ทางเข้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Entrance regionบริเวณลมพัดเข้าหา กัน [อุตุนิยมวิทยา]
Entrance requirementsคุณสมบัติในการเข้าศึกษา [TU Subject Heading]
Entrance Slitช่องแสงผ่านเข้า [การแพทย์]
Entrapกัก,ล้อมรอบ,การจับ,จับ [การแพทย์]
Entrapedถูกจับ [การแพทย์]
Entrapmentการจับ [การแพทย์]
Entrapment (Criminal Law)การล่อให้กระทำผิด (กฎหมายอาญา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The entrance to the computer core should be up ahead.ทางเข้าเมน#8203; เฟรม น่าจะอยู่ข้างหน้า Dead Space: Downfall (2008)
First column, last entry.คอลัมน์แรกรายการสุดท้าย. Adverse Events (2008)
Push them rough the soft fontanelle of an infant, you skewer the brain, and the hair hides the entry wounds.จิ้มพวกมันลงไปบนกระหม่อมอ่อนๆของทารก คุณจะเสียบสมองแล้วเส้นผมก็จะซ่อนรอยแผลไว้ Birthmarks (2008)
All you proved is you know how to make an entrance.คุณตรวจว่าคุณรู้ว่าจะสอบผ่านอย่างไร Lucky Thirteen (2008)
In his entry hallway getting his mail.ที่โถงทางเข้าบ้าน จะไปเอาจดหมายของเขา The Itch (2008)
There are rose petals in the front entry.มีกุหลาบไร้กลีบที่โถงทางเข้า The Itch (2008)
Well, then why did Taub find rose petals in your entry hallway?ดังนั้นทำไมเทาป์ จึงพบกลีบกุหลาบ ที่โถงทางเข้าบ้าน The Itch (2008)
The day you crashed in your entryway... was your girlfriend's birthday.วันที่คุณล้มลงที่โถงเข้าบ้านคุณ เป็นวันเกิดแฟนคุณ The Itch (2008)
They all know about the private entrance.ทุกคนต่างรู้ว่าทางเข้าส่วนตัวอยู่ตรงไหน And How Does That Make You Kill? (2008)
- The entrance looks sealed.- ดูเหมือนว่าทางเข้าจะถูกปิด Lair of Grievous (2008)
We specialize in making entrances.เราเชี่ยวชาญในการสร้างทางเข้าครับ Lair of Grievous (2008)
Forced entry! 3 years or $5,000 in fines!โทษฐานบุกรุกเข้าบ้านคนอื่นน่ะ จำคุก 3 ปี ปรับอีก 5 ล้านวอนเลยนะ Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entrI am sure of his passing the coming entrance examination.
entrThe reform of both entrance examination system and curriculum makes slow progress.
entrPlease hand in the papers at the entrance.
entrI was admitted to school without having to take an entrance examination.
entrSome people were hanging around at the entrance.
entrHe passed the entrance examination.
entrThe new venture was financed by a group of entrepreneurs.
entrIf you had made more effort, you would have passed the entrance examination.
entrCan I entrust the task to you?
entrTaro is very likely to pass the university entrance examination.
entrControlled Access Zone: No entry without permission.
entrIt is known all over the world that, in Japan, students have to take difficult entrance examinations to enter universities.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประกอบธุรกิจ[N] businessperson, See also: entrepreneur, Example: ในสหัสวรรษใหม่นี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถทำตนให้โดดเด่นจากคู่แข่งและชนะใจลูกค้าได้เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำการงานเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ที่ไม่ใช่ราชการ
บัตรผ่านประตู[N] entrance ticket, See also: pass, admission ticket, Example: การละเล่นและการแสดงต่างๆ ในงาน ล้วนต้องซื้อบัตรผ่านประตูทั้งสิ้น, Count unit: ใบ, Thai definition: เอกสารอนุญาตที่ให้เข้าชมการแสดงได้
วางกับดัก[V] trap, See also: entrap, ensnare, snare, catch, enmesh, corner, Example: พวกมิจฉาชีพชอบวางกับดักล่อนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่นี่เป็นประจำ, Thai definition: วางแผนใช้กลลวงเพื่อหลอกล่อให้ตายใจ
ดักจับ[V] entrap, See also: trap, ensnare, Example: ตำรวจไม่สามารถดักจับคนร้ายได้ เพราะมีทางเข้าออกหลายทาง, Thai definition: คอยสกัดไว้, คอยจับยึดตัวเอาไว้
ฝากผีฝากไข้[V] entrust oneself to the care of someone, See also: ask to take care of one during sickness, rely on someone in old age, Example: แม่หวังฝากผีฝากไข้ลูกสาวไว้กับเขา เพราะพ่อก็เสียชีวิตไปแล้ว, Thai definition: ยึดถือเป็นที่พึ่งจนวันตาย
เครื่องใน[N] entrails, See also: innards, viscera, gut, internal organs, offal, insides, Example: พ่อตื่นตีสี่ไปซื้อเครื่องในหมูในตลาดมาทำลู่เป็นอาหารมื้อพิเศษ, Count unit: ชิ้น, Thai definition: อวัยวะภายในของสัตว์บางชนิด เช่น ตับ ไต ไส้ ของวัวและควายเป็นต้น
ปากตรอก[N] mouth of the lane, See also: entrance to the road, Syn. ปากซอย, Example: ร้านของเขาตั้งอยู่ที่ปากตรอก มองเห็นเด่นชัด
ปากทาง[N] entrance, Syn. ทางเข้า, Example: คูเวตมีชัยภูมิที่เป็นต่อคือมีท่าเรือน้ำลึกและอยู่ตรงปากทางออกทะเล
ผู้ประกอบการ[N] entrepreneur, See also: businessman, trader, tycoon, operator, Syn. ผู้ผลิต, Ant. ผู้บริโภค, Example: การทุ่มตลาดจากต่างประเทศทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ รวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐคุ้มครองเป็นพิเศษ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด
ฝาก[V] deposit, See also: entrust, leave with somebody, place under the care of, Example: ทุกๆ เดือนเขาจะต้องฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อเป็นกองทุนการศึกษาของลูก, Thai definition: มอบให้ไว้เป็นต้นว่าเพื่อให้ช่วยดูแลคุ้มครองหรือพิทักษ์รักษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng) EN: Central Africa   FR: Afrique centrale [f]
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อเมริกากลาง[n. prop.] (Amērikā Klāng) EN: Central America   FR: Amérique centrale [f]
อ่างทอง[n. prop.] (Āng Thøng) EN: Ang Thong (Central)   FR: Ang Thong (Centre)
บังคับใช้[v. exp.] (bangkhap chai) EN: enforce ; give force to   FR: entrer en vigueur
บรรพชา[v.] (banphachā = bapphachā) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk   FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
บัตรผ่านประตู[n. exp.] (bat phān pratū) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket   FR: carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTRE    AA1 N T R EY0
ENTRE    AA1 N T R AH0
ENTRY    EH1 N T R IY0
ENTRAP    EH0 N T R AE1 P
ENTREE    AA1 N T R EY2
ENTREES    AA1 N T R EY2 Z
ENTRANT    EH1 N T R AH0 N T
ENTROPY    EH1 N T R AH0 P IY0
ENTRUST    EH0 N T R AH1 S T
ENTRIES    EH1 N T R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entry    (n) (e1 n t r ii)
entree    (n) (o1 n t r ei)
entrap    (v) (i1 n t r a1 p)
entr_ee    (n) (o1 n t r ei)
entrain    (v) (e1 n t r ei1 n)
entrant    (n) (e1 n t r @ n t)
entraps    (v) (i1 n t r a1 p s)
entreat    (v) (i1 n t r ii1 t)
entries    (n) (e1 n t r i z)
entrust    (v) (i1 n t r uh1 s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Zentrum(n) |das, pl. Zentren| จุดศูนย์กลาง, ใจกลางเมือง
Massenträgheit(n) |die, nur Sg.| ความเฉื่อยของมวล (ฟิสิกส์)
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์รวมการรับแสงของปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสงในคลอโรพลาสต์ เช่น Die absorbierte Energie wird über eine Vielzahl von Pigmenten zum sogenannten Reaktionszentrum geleitet. Dieser Energietransferprozess ist sehr schnell., In Pflanzen ist jedes Reaktionszentrum der Photosynthese von mehreren hundert Farbstoff-Molekülen umgeben.
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์กลางการเกิดปฏิกิริยา เช่น Das Reaktionszentrum dieses Enzyms ist bei allen Virussubtypen gleich gebaut und verändert sich im Gegensatz zur Virushülle nicht.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Entropie (n ) ปริมาณข้อมูลเฉลี่ย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entraucher {m}gas purger [am.]; smoke extract [Br.] [Add to Longdo]
Entrauchung {f}gas purge [Am.]; smoke extraction [Br.] [Add to Longdo]
Entrecote {n} (Rückenstück vom Rind) [cook.]entrecote; entrecôte [Add to Longdo]
Entropie {f}entropy [Add to Longdo]
Entropie {f}; Maß für den Informationsgehaltaverage information content [Add to Longdo]
Entrosten {n}derusting [Add to Longdo]
Entrümpelung {f}clearing out [Add to Longdo]
entrahmt {adj} | nicht entrahmtskimmed | unskimmed [Add to Longdo]
enträtseln | enträtselnd | enträtselt | enträtseltto solve; to unravel | solving; unravelling | solved; unravelled | solves; unravels [Add to Longdo]
enträtseln; entziffern (Schrift)to decipher [Add to Longdo]
enträtseln | enträtselnd | enträtselt | enträtselt | enträtselteto unriddle | unriddling | unriddled | unriddles | unriddled [Add to Longdo]
enträtselndriddling [Add to Longdo]
enträtseltriddles [Add to Longdo]
enträtselteriddled [Add to Longdo]
entreißen | entreißend | entrissen | entreißt | entrissto wrest | wresting | wrested | wrests | wrested [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
entrée(n) |f, pl. entrées| ทางเข้า
entrée(n) |f, pl. entrées| อาหารจานแรกของมื้อซึ่งมักเป็นสลัดหรือซุป, อาหารเรียกน้ำย่อย , See also: S. hors-d'oeuvre,
entrée d'air(n) ทางอากาศเข้า, See also: Related: entrée
entrée des artistes(n) ทางขึ้นเวที, See also: Related: entrée
centre-ville(n) |m| ใจกลางเมือง, ตัวเมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
CTC[シーティーシー, shi-tei-shi-] (n) centralized traffic control (centralised); CTC [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study [Add to Longdo]
ずかずか[, zukazuka] (adv) (on-mim) making rude entrance [Add to Longdo]
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start [Add to Longdo]
ど真ん中;ど真中;土真ん中(iK)[どまんなか, domannaka] (n,adj-no) (col) right in the center (centre) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
井口[jǐng kǒu, ㄐㄧㄥˇ ㄎㄡˇ, ] entrance to mine [Add to Longdo]
交托[jiāo tuō, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄛ, ] entrust [Add to Longdo]
企业家[qǐ yè jiā, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄚ, / ] entrepreneur; industrialist [Add to Longdo]
入口[rù kǒu, ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ, ] entrance [Add to Longdo]
入境签证[rù jìng qiān zhèng, ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, / ] entry visa [Add to Longdo]
入门[rù mén, ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance door; to enter a door; introduction (to a subject) [Add to Longdo]
出入门[chū rù mén, ㄔㄨ ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance and exit door [Add to Longdo]
出神[chū shén, ㄔㄨ ㄕㄣˊ, ] entranced; Trance (music genre) [Add to Longdo]
受托[shòu tuō, ㄕㄡˋ ㄊㄨㄛ, / ] entrusted [Add to Longdo]
哀求[āi qiú, ㄞ ㄑㄧㄡˊ, ] entreat; implore [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリ[えんとり, entori] entry [Add to Longdo]
エントリーレベル[えんとりーれべる, entori-reberu] entry-level [Add to Longdo]
エントリポイント[えんとりぽいんと, entoripointo] entry point [Add to Longdo]
エントリ種別[エントリしゅべつ, entori shubetsu] entry-type [Add to Longdo]
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] entry-status [Add to Longdo]
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
憤慨[ふんがい, fungai] Entruestung, -Zorn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top