Search result for

entertain

(98 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entertain-, *entertain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entertain[VI] ต้อนรับแขก, See also: ต้อนรับ, Syn. host
entertain[VT] ทำให้เพลิดเพลิน, See also: ทำให้สนุกสนาน, Syn. amuse, delight, please
entertain[VT] รับพิจารณา, See also: พินิจพิจารณา, Syn. consider, contemplate, think
entertainer[N] ผู้ให้ความบันเทิง, Syn. performer
entertaining[ADJ] ซึ่งสนุกสนานเพลิดเพลิน, See also: รื่นรมย์, Syn. amusing, enjoyable, pleasurable
entertainment[N] ความบันเทิง, See also: ความสนุกสนาน, Syn. amusement, enjoyment, pleasure
entertainment[N] มหรสพ, สันทนาการ, Syn. performance, play, show

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entertain(เอนเทอะเทน') vt. ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ต้อนรับ,รับรองแขก,เชิญไปเลี้ยง,ยอมรับ,รับ,รับพิจารณา. -vi. รับรองแขก
entertainern. นักร้อง,ตัวตลก,ผู้แสดง,ผู้ทำให้เพลิดเพลิน,ผู้ต้อนรับแขก
entertainingadj. ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน,ซึ่งให้ความสนุกสนาน.
entertainmentn. การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับแขก,สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน,การแสดง,การยอมรับ,การรับพิจารณา, Syn. amusement
entertainment taxn. ภาษีมโหรสพ

English-Thai: Nontri Dictionary
entertain(vt) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,มหรสพ,การรับรองแขก
entertainment(n) การบันเทิง,การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับ,การแสดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entertainmentการบันเทิง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entertainersผู้ให้ความบันเทิง [TU Subject Heading]
Entertainment facilities in shopping centersสถานบริการความบันเทิงในศูนย์การค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bass industries has expanded into vintage entertainment.ธุรกิจของแบสได้ขยายตัวไปสู่สถานบันเทิงสมบูรณ์แบบ Chuck in Real Life (2008)
Gore, time to entertain our guests.กอร์ ได้เวลาสร้างความบันเทิง แก่แขกของเราแล้ว Lair of Grievous (2008)
Prime Entertainment presentsPrime Entertainment presents Baby and I (2008)
In association with Premiere Entertainment Sebang Digital LabIn association with Premiere Entertainment Sebang Digital Lab Baby and I (2008)
A Prime Entertainment productionA Prime Entertainment production Baby and I (2008)
In association with Premiere EntertainmentIn association with Premiere Entertainment Baby and I (2008)
It's an entertainment for people.ทีวีน่ะ \ มันเป็นแค่สิ่งอำนวยความบันเทิงให้มนุษย์ก็เท่านั้น Bolt (2008)
Now that's entertainment.นี่สิบันเทิงของจริง Death Race (2008)
You are to entertain the king and keep his mind on Mary at all times.เจ้าต้องให้ความสนุกหรรษากับฝ่าบาท... อย่าให้พระองค์ทรงสนใจใครอื่นนอกจากแมรี่ The Other Boleyn Girl (2008)
Last I heard, she was entertaining Lutherans and heretics.ล่าสุดที่ข้ารู้ นางกำลังครื้นเครง ไปกับพวกนิกายลูเธอร์กับพวกนอกรีต The Other Boleyn Girl (2008)
We are tonight's entertainment.เรามีความบันเทิงใค่ำคืนนี้ The Dark Knight (2008)
I am paid to look good good and to entertain businessmen.ก็แค่แต่งตัวสวย ๆ เป็นงานเอนเตอร์เทนลูกค้า The Ramen Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entertainAustralians excel at sports and entertainment.
entertainHe entertained us with jokes all evening.
entertainHe entertains some hope of accomplishing it.
entertainHe is familiar with the entertainment world.
entertainHe is in charge of entertaining the foreign guests.
entertainHe is not so much a teacher as an entertainer.
entertainHe made good as an entertainer.
entertainHe often entertained his friends over the weekend.
entertainHis stories entertained us for hours.
entertainI cannot entertain such a request.
entertainIntended for children, the book entertains grown-ups.
entertainI think a movie is more entertaining than any book.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนุกปาก[ADV] entertainingly, See also: amusingly, pleasantly, enjoyably, Syn. คะนองปาก, Example: พวกอันธพาลแซวผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างสนุกปากโดยไม่เกรงใจใครเลย, Thai definition: พูดออกไปเพลิดเพลินขำขันอย่างไม่คิดถึงความเหมาะสม
สถานบริการ[N] entertainment spot, Syn. สถานบันเทิง, สถานเริงรมย์, Example: สถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้า
มหรสพ[N] entertainment, See also: amusement, Example: การแสดงหนังใหญ่นับเป็นมหรสพที่ชาวไทยนำมาแสดงกันนานหลายร้อยปี, Thai definition: การแสดงหรือการละเล่นต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความรื่นเริง
สถานบันเทิง[N] place of amusement, See also: entertainment venue, Syn. สถานเริงรมย์, Example: ในยุคที่สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ สถานบันเทิงหลายแห่งพากันปิดกิจการกันลง เนื่องจากไม่มีลูกค้า, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ให้ความสุขสนุกสนาน
เริงรมย์[ADJ] entertaining, See also: amusing, pleasing, Syn. บันเทิงใจ, Ant. เศร้า, โศกเศร้า, Example: คนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันนี้มักจะไปติดอยู่กับสถานเริงรมย์พวกบาร์ ดิสโก้เธค, Thai definition: ที่ประเทืองอารมณ์
เรื่องบันเทิง[N] entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, Syn. เรื่องสนุก, Ant. เรื่องเครียด, เรื่องซีเรียส, Example: มนุษย์มีสัญชาตญาณที่จะสนใจเรื่องบันเทิงมากกว่าปัญหาสังคม, Count unit: เรื่อง
สาระบันเทิง[N] entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, pleasure, recreation, Example: หนังสือเหล่านี้ล้วนเป็นสาระบันเทิงสำหรับเด็ก
มโหรสพ[N] entertainment, See also: amusement, Syn. มหรสพ, Example: ในงานรื่นเริงประจำปีของจังหวัดขอนแก่นมีมหรสพต่างๆ มากมาย, Count unit: ประเภท, ชนิด, Thai definition: การเล่นรื่นเริงมีโขนละครหรือสิ่งคล้ายคลึงกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เลี้ยงแขก[V] entertain guests, See also: give a party, Syn. รับรองแขก, Example: หลังจากเลี้ยงพระแล้วเจ้าภาพจัดอาหารมาเลี้ยงแขก, Thai definition: เลี้ยงอาหารแก่ผู้ได้รับเชิญ, ปรนปรือแขกด้วยอาหารการกิน
เลี้ยงดูปูเสื่อ[V] entertain warmly, See also: entertain with food and women, Example: พวกชาวบ้านเลี้ยงดูปูเสื่อพวกนักพัฒนาเป็นอย่างดี, Thai definition: ปรนปรือด้วยอาหารการกินและการหลับนอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านเล่น[v. exp.] (ān len) EN: read for entertain; read for pleasure   FR: lire pour le plaisir
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation   FR: distraction [f]
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer
บันเทิงคดี[n.] (banthoēngkhadī) EN: fiction ; light entertainment   
เบี้ยเลี้ยงค่ารับรอง[n. exp.] (bīalīeng khā raprøng) EN: entertainment allowance   
จำอวด[n.] (jam-ūat) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker   FR: pitre [m] ; bouffon [m]
การบันเทิง[n.] (kān banthoēng) EN: entertainment ; recreation   FR: loisirs et sports [mpl]
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿn yønjai) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment   
ค่าเลี้ยงดูปูเสื่อ[n. exp.] (khā līengdū pū seūa) EN: entertainment expense   
ค่ารับรอง[n. exp.] (khā raprøng) EN: entertainment expenses   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTERTAIN    EH2 N T ER0 T EY1 N
ENTERTAIN    EH2 N ER0 T EY1 N
ENTERTAINS    EH2 N T ER0 T EY1 N Z
ENTERTAINS    EH2 N ER0 T EY1 N Z
ENTERTAINED    EH2 N T ER0 T EY1 N D
ENTERTAINED    EH2 N ER0 T EY1 N D
ENTERTAINER    EH2 N T ER0 T EY1 N ER0
ENTERTAINER    EH2 N ER0 T EY1 N ER0
ENTERTAINERS    EH2 N ER0 T EY1 N ER0 Z
ENTERTAINING    EH2 N ER0 T EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entertain    (v) (e2 n t @ t ei1 n)
entertains    (v) (e2 n t @ t ei1 n z)
entertained    (v) (e2 n t @ t ei1 n d)
entertainer    (n) (e2 n t @ t ei1 n @ r)
entertainers    (n) (e2 n t @ t ei1 n @ z)
entertaining    (v) (e2 n t @ t ei1 n i ng)
entertainment    (n) (e2 n t @ t ei1 n m @ n t)
entertainingly    (a) (e2 n t @ t ei1 n i ng l ii)
entertainments    (n) (e2 n t @ t ei1 n m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period) [Add to Longdo]
お持て成し[おもてなし, omotenashi] (n) (uk) (See 持て成し) hospitality; entertainment; service; (P) [Add to Longdo]
ご愛嬌;ご愛敬;御愛嬌;御愛敬;ご愛きょう[ごあいきょう, goaikyou] (n) (See 愛嬌・あいきょう・3) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]
さぶる児[さぶるこ, saburuko] (n) (arch) (uk) (See 浮かれ女・うかれめ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
さぶる少女[さぶるおとめ, saburuotome] (n) (arch) (See さぶる児・さぶるこ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
アラビア夜話[アラビアよばなし, arabia yobanashi] (n) Arabian Nights; The Thousand and One Nights; The Arabian Nights' Entertainments [Add to Longdo]
エンターテイナー[, enta-teina-] (n) entertainer [Add to Longdo]
エンターテインメント(P);エンタテイメント(P);エンターテイメント;エンタテインメント[, enta-teinmento (P); entateimento (P); enta-teimento ; entateinmento] (n) entertainment; (P) [Add to Longdo]
エンタテイメンツ[, entateimentsu] (n) entertainments [Add to Longdo]
エンタメ[, entame] (n) (abbr) (See エンターテインメント) entertainment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娱乐[yú lè, ㄩˊ ㄌㄜˋ, / ] entertainment, #1,655 [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, ] entertain; repay; return; reward; compensate, #8,183 [Add to Longdo]
款待[kuǎn dài, ㄎㄨㄢˇ ㄉㄞˋ, ] entertain, #26,564 [Add to Longdo]
游艺[yóu yì, ㄧㄡˊ ㄧˋ, / ] entertainment, #39,354 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entertain \En`ter*tain"\, v. t. [imp. & p. p. {Entertained}; p.
   pr. & vb. n. {Entertaining}.] [F. entretenir; entre between
   (L. inter) + tenir to hold, L. tenere. See {Tenable}.]
   1. To be at the charges of; to take or keep in one's service;
    to maintain; to support; to harbor; to keep.
    [1913 Webster]
 
       You, sir, I entertain for one of my hundred. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To give hospitable reception and maintenance to; to
    receive at one's board, or into one's house; to receive as
    a guest.
    [1913 Webster]
 
       Be not forgetful to entertain strangers; for thereby
       some have entertained unawares.    --Heb. xiii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   3. To engage the attention of agreeably; to amuse with that
    which makes the time pass pleasantly; to divert; as, to
    entertain friends with conversation, etc.
    [1913 Webster]
 
       The weary time she can not entertain. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To give reception to; to receive, in general; to receive
    and take into consideration; to admit, treat, or make use
    of; as, to entertain a proposal.
    [1913 Webster]
 
       I am not here going to entertain so large a theme as
       the philosophy of Locke.       --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
       A rumor gained ground, -- and, however absurd, was
       entertained by some very sensible people.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   5. To meet or encounter, as an enemy. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To keep, hold, or maintain in the mind with favor; to keep
    in the mind; to harbor; to cherish; as, to entertain
    sentiments.
    [1913 Webster]
 
   7. To lead on; to bring along; to introduce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To baptize all nations, and entertain them into the
       services institutions of the holy Jesus. --Jer.
                          Taylor.
 
   Syn: To amuse; divert; maintain. See {Amuse}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entertain \En`ter*tain"\, v. i.
   To receive, or provide entertainment for, guests; as, he
   entertains generously.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entertain \En`ter*tain"\, n. [Cf. F. entretien, fr. entretenir.]
   Entertainment. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entertain
   v 1: provide entertainment for
   2: take into consideration, have in view; "He entertained the
     notion of moving to South America" [syn: {entertain}, {think
     of}, {toy with}, {flirt with}, {think about}]
   3: maintain (a theory, thoughts, or feelings); "bear a grudge";
     "entertain interesting notions"; "harbor a resentment" [syn:
     {harbor}, {harbour}, {hold}, {entertain}, {nurse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top