Search result for

enrich

(70 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enrich-, *enrich*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enrich[VT] ทำให้ดีขึ้น, See also: ทำให้มีคุณค่ามากขึ้น, ประเทือง, Syn. elevate, enhance, improve
enrich[VT] ทำให้รวยขึ้น, See also: ทำให้มั่งคั่ง, ทำให้เพิ่มพูน
enrich[VT] ประดับ, See also: ตกแต่งให้สวยงามขึ้น, Syn. adorn, decorate, embellish
enrich with[PHRV] ทำให้ร่ำรวยยิ่งขึ้น (ด้วยเงินทองหรือสิ่งอื่น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enrich(เอนริชฺ') vt. ทำให้ร่ำรวย,ทำให้อุดมสมบูรณ์,ประดับ,ตกแต่ง,เพิ่มคุณค่า,เพิ่มความสำคัญ,ทำให้คุณภาพดีขึ้น, See also: enricher n. ดูenrich enrichingly adv. ดูenrich, Syn. improve
enrichment(เอนริชฺ'เมินทฺ) n. การทำให้ร่ำรวย,การทำให้อุดมสมบูรณ์,การประดับ,การตกแต่ง,การเพิ่มคุณค่า,ภาวะที่ดีขึ้น,สิ่งที่เพิ่มคุณค่า, Syn. adornment,decoration

English-Thai: Nontri Dictionary
enrich(vt) ทำให้รวย,ทำให้บริบูรณ์,ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้งดงาม
enrichment(n) การทำให้บริบูรณ์,การทำให้ร่ำรวย,การประดับ,การทำให้งดงาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enrichmentการได้เป็นลาภ, การได้ลาภงอกขึ้น, การได้ลาภงอกเงย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enrichment, undueลาภมิควรได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enriched foods ; Foods, Fortifiedอาหารเสริมสุขภาพ [TU Subject Heading]
Enriched materialวัสดุเสริมสมรรถนะ, วัสดุที่มีสัดส่วนของไอโซโทปที่ต้องการ ถูกทำให้เพิ่มสูงขึ้นกว่าสัดส่วนที่พบตามธรรมชาติ เช่น ยูเรเนียมตามธรรมชาติจะประกอบด้วยยูเรเนียม-238 ประมาณร้อยละ 99.3 และยูเรเนียม-235 (ซึ่งเกิดฟิชชันได้) ประมาณร้อยละ 0.7 ส่วนยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ จะมีไอโซโทปยูเรเนียม-235 สูงกว่าร้อยละ 0.7 (ดู isotope separation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Enrichmentการเติมสารอาหารลงไปให้มีปริมาณเท่ากับที่เคยมี [การแพทย์]
Enrichment plantโรงงานเสริมสมรรถนะ(ยูเรเนียม), โรงงานผลิตยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ โดยการทำให้ยูเรเนียม-235 มีสัดส่วนสูงขึ้นกว่าที่พบตามธรรมชาติ เช่น โรงงานแบบหมุนเหวี่ยงแก๊ส โรงงานแบบแพร่แก๊ส [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thank you for the wonderful, enriching opportunity..."ขอบคุณสำหรับ โอกาสแห่งความร่ำรวยที่มอบให้ผม Five the Hard Way (2008)
Burkett% Randle Wash and Grow Shampoo, enriched with activated Partizonol.แชมพูรักษาเส้นผมเบอร์เก็ตแอนด์แรนเดิล เส้นผมหนาขึ้นด้วยสารพาร์ทิโซนอล Duplicity (2009)
Yes, thousands of lives have been enriched by your wisdom.ใช่ เป็นพันๆคน ที่คุณช่วยเอาไว้ด้วยความเฉลียวฉลาด The Ugly Truth (2009)
You and your private army enriching uranium, selling it to unstable countries.นายและกองกำลัง ส่วนตัวของนาย กำลังจะรวย เพราะการขายยูเรเนี่ยม ให้กับต่างชาติ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
We have obligations as teachers, Will, to give kids opportunities for growth and enrichment.เรามีภาระหน้าที่ของครู วิลล์ ที่ต้องให้โอกาสเด็กๆได้เติบโตและมีคุณค่า The Rhodes Not Taken (2009)
I don't know. The point is, he enriched our lives.ไม่รู้ซิ ประเด็นคือ เขาได้ประสบการณ์จากเรา Foreign Exchange (2010)
And I'd like to think we enriched his.และฉันก็คิดว่า เราก็ได้จากเขาเหมือนกัน Foreign Exchange (2010)
Hmm, about 25 kilos of enriched uranium.อืม ผมหมาถึง ยูเรเนียม ซัก 25 กิโลกรัม 2.0 (2010)
The uranium my father enriched for you is his only legacy.ยูเรเนียม พ่อของฉันปกป้องมันเพื่อคุณ มันเป็นมรดกเพียงอย่างเดียวของเขา 2.0 (2010)
Not only have you discovered the S.I.N.S. agent within the high school but you have brought out Taylor's full potential, enriching what she's destined to become.ไม่ใช่แค่เรื่องที่นายเปิดโปงสายลับของ S.I.N.S.ที่ซ่อนอยู่ในร.ร.เท่านั้นนะ แต่นายได้ดึงเอาศักยภาพที่เทเลอร์มีออกมาได้ ทำให้เธอเกิดแรงบันดาลใจต่อไป Agents of Secret Stuff (2010)
We call it enrichment.เราใช้เสริมคุณภาพชีวิต Rise of the Planet of the Apes (2011)
Saying that she's doing it to enrich her talent is just a convenient excuse to deal with the fact that she's insecure about how she looks.ที่พูดปาวๆว่า ทำเพื่อยกระดับพรสวรรค์ ก็แค่ข้ออ้างเพื่อไม่ต้องเผชิญความจริง ว่าเธอไม่สบายใจ เกี่ยวกับรูปร่างตัวเอง Born This Way (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enrichHis encounter with her is enriching his inner life.
enrichI want to have a full and enriching student-life.
enrichThe discovery of oil enriched the country.
enrichTraveling will immensely enrich our mind.
enrichYou should enrich your mind when young.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเทืองปัญญา[V] enrich one's mind, See also: broaden one's mind, Example: หนังสือของผู้เขียนล้วนมีคุณค่าและประเทืองปัญญาให้กับผู้อ่าน, Thai definition: ทำให้สติปัญญาดีขึ้น
บำรุง[V] enrich, See also: nourish, Example: การใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์จะช่วยบำรุงให้พืชเจริญเติบโตได้ดี, Thai definition: ทำให้งอกงาม, ทำให้เจริญ
ประเทือง[V] enhance, See also: enrich, improve, broaden, flourish, Syn. เพิ่มพูน, เสริม, ทำให้ดีขึ้น, ทำให้รุ่งเรืองขึ้น, ส่งเสริม, เพิ่มเติม, Example: ข้อเขียนนั้นประเทืองปัญญาแก่ผู้อ่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up   FR: nourir
มั่งมีขึ้น[v. exp.] (mangmī kheun) FR: s'enrichir ; faire fortune
เพิ่ม[v.] (phoēm) EN: add ; increase ; augmernt ; enhance ; enlarge ; expand   FR: ajouter ; augmenter ; additionner ; agrandir ; accroître ; majorer ; étendre ; enrichir
เพิ่มปุ๋ย[v. exp.] (phoēm pūi) EN: apply additional manure ; apply fertilizer   FR: enrichir avec de l'engrais ; apporter de l'engrais ; fertiliser
ประสบการณ์[n.] (prasopkān) EN: experience   FR: expérience [f] ; enrichissement [m]
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strenghten ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage   FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer

CMU English Pronouncing Dictionary
ENRICH    EH0 N R IH1 CH
ENRICH    AH0 N R IH1 CH
ENRICHED    EH0 N R IH1 CH T
ENRICHES    EH0 N R IH1 CH AH0 Z
ENRICHING    EH0 N R IH1 CH IH0 NG
ENRICHING    AH0 N R IH1 CH IH0 NG
ENRICHMENT    EH0 N R IH1 CH M AH0 N T
ENRICHMENT    AH0 N R IH1 CH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enrich    (v) (i1 n r i1 ch)
enriched    (v) (i1 n r i1 ch t)
enriches    (v) (i1 n r i1 ch i z)
enriching    (v) (i1 n r i1 ch i ng)
enrichment    (n) (i1 n r i1 ch m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウラン濃縮[ウランのうしゅく, uran noushuku] (n) uranium enrichment [Add to Longdo]
エンリッチ[, enricchi] (n) enrich [Add to Longdo]
エンリッチド・エア;エンリッチドエア[, enricchido . ea ; enricchidoea] (n) enriched air; air with additional oxygen added [Add to Longdo]
ジョブエンリッチメント[, jobuenricchimento] (n) job enrichment [Add to Longdo]
バターロール[, bata-ro-ru] (n) butter-enriched roll (wasei [Add to Longdo]
核燃料化[かくねんりょうか, kakunenryouka] (n,vs) (nuclear fuel) enrichment [Add to Longdo]
酵母亜鉛[こうぼあえん, kouboaen] (n) zinc yeast; zinc-enriched yeast [Add to Longdo]
充実[じゅうじつ, juujitsu] (n,vs) (1) fullness; completion; perfection; substantiality; enrichment; (2) replenishment; repletion; (P) [Add to Longdo]
潤す[うるおす, uruosu] (v5s,vt) (1) to moisten; to wet; (2) to profit; to enrich; to benefit; (P) [Add to Longdo]
鉄酵母[てつこうぼ, tetsukoubo] (n) iron yeast; iron-enriched yeast [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补血[bǔ xuè, ㄅㄨˇ ㄒㄩㄝˋ, / ] enrich the blood, #17,385 [Add to Longdo]
[wò, ㄨㄛˋ, ] enrich; moisten, #28,611 [Add to Longdo]
浓缩铀[nóng suō yóu, ㄋㄨㄥˊ ㄙㄨㄛ ㄧㄡˊ, / ] enriched uranium, #30,354 [Add to Longdo]
使﹍丰富[shǐ fēng fù, ㄕˇ ㄈㄥ ㄈㄨˋ, 使 / 使] enrich [Add to Longdo]
浓集铀[nóng jí yóu, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧˊ ㄧㄡˊ, / ] enriched uranium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enrich \En*rich"\, v. t. [imp. & p. p. {Enriched}; p. pr. & vb.
   n. {Enriching}.] [F. enrichir; pref. en- (L. in) + riche
   rich. See {Rich}.]
   1. To make rich with any kind of wealth; to render opulent;
    to increase the possessions of; as, to enrich the
    understanding with knowledge.
    [1913 Webster]
 
       Seeing, Lord, your great mercy
       Us hath enriched so openly.      --Chaucer's
                          Dream.
    [1913 Webster]
 
   2. To supply with ornament; to adorn; as, to enrich a ceiling
    by frescoes.
    [1913 Webster]
 
   3. To make rich with manure; to fertilize; -- said of the
    soil; as, to enrich land by irrigation.
    [1913 Webster]
 
   4. To supply with knowledge; to instruct; to store; -- said
    of the mind. --Sir W. Raleigh.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enrich
   v 1: make better or improve in quality; "The experience enriched
      her understanding"; "enriched foods" [ant: {deprive},
      {impoverish}]
   2: make wealthy or richer; "the oil boom enriched a lot of local
     people" [ant: {impoverish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top