หรือคุณหมายถึง enormousneß?
Search result for

enormousness

(6 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enormousness-, *enormousness*, enormousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา enormousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *enormousness*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Enormousness.Enormousness. (Enormität) The Final Countdown (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enormousness    (n) (i1 n oo1 m @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Riesengröße {f}enormousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enormousness \E*nor"mous*ness\, n.
   The state of being enormous.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enormousness
   n 1: unusual largeness in size or extent or number [syn:
      {enormousness}, {grandness}, {greatness}, {immenseness},
      {immensity}, {sizeableness}, {vastness}, {wideness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top