Search result for

engaging

(31 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engaging-, *engaging*, engag
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engaging[ADJ] เป็นที่ดึงดูดใจ, See also: มีเสน่ห์, Syn. attractive, charming, pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engagingadj. เป็นที่ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,น่ารัก,ซึ้ง,ทำให้คนติด

English-Thai: Nontri Dictionary
engaging(adj) น่ารัก,น่าเอ็นดู,ถูกใจ,ต้องตาต้องใจ,ติดอกติดใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Coordinates are locked. Hyperdrive is engaging.ล็อคพิกัดเรียบร้อย ไฮเปอร์ไดร์ฟกำลังทำงาน Destroy Malevolence (2008)
Aye, aye, captain. Engaging bow-anchor supports.รับทราบครับกัปตัน เปิดใช้ตัวรองรับ 2012 (2009)
Engaging comprehensive interior and exterior scan.เตรียมทำการสแกนวิเคราะห์เป้าหมายทั้งภายในและภายนอก Ben 10: Alien Swarm (2009)
Engaging in imaginative play helps my development.การร่วมในการเล่นที่ใช้จินตนาการจะช่วยพัฒนาผม To the Lighthouse (2009)
Mounting a defense is still engaging in battle.การเพิ่มการป้องกันนั้น ก็ยังคงเกี่ยวพันอยู่กับการสู้รบ Defenders of Peace (2009)
Now, it's time for you to start an engaging life inside OZ.เอาละ จากนี้ได้เวลาที่คุณเริ่มชีวิตในโลกของ OZ แล้วล่ะค่ะ Summer Wars (2009)
I trust if you two are planning on engaging in amorous activities, you'll keep the decibel level to a minimum.ฉันเชื่อว่าทั้งคู่คงวางแผน ทำกิจกรรมเสียงดังเอ็ดตะโร แต่ช่วยให้อยู่ในระดับ เดซิเบลต่ำสุดด้วย The Gothowitz Deviation (2009)
Engaging my olfactory sense helps make it real for me.จินตนาการถึงกลิ่น ช่วยทำให้ฉันรู้สึกว่ามันสมจริงขึ้น The Gothowitz Deviation (2009)
- Not engaging.หัวนมเล็กๆของเขา Social Psychology (2009)
I found the Grinch to be a relatable, engaging character.ผมคิดว่าเจ้ากรินช์เป็ฯตัวละคร ที่ผมผูกพันและเข้าใจมันดี The Maternal Congruence (2009)
The Seventh Angel has been detected off the coast of Sakami Bay. The 2nd fleet is currently engaging the enemy.เทวทูตลำดับที่เจ็ดปรากฏตัวแถบชายฝั่งอ่าวซากามิครับ! Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
It was brought to our attention that you were engaging in relations... with a fellow CRT employee, Pamela Lutti.ทางเราได้ทราบว่า คุณนั้น ได้มีความสัมพันธ์ที่เกินควร กับลูกจ้างซีอาร์ทีอีกคน พาเมล่า ลุทตี้ Buried (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGAGING    EH0 N G EY1 JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engaging    (v) (i1 n g ei1 jh i ng)
engagingly    (a) (i1 n g ei1 jh i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehschalter {m}engaging spring switch [Add to Longdo]
Steckkraft {f}engaging force [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
掛かり;懸かり;掛り;懸り[かかり, kakari] (n) (1) starting; engaging; (2) (esp. 掛かり, 掛り) expenses; costs; (3) (esp. 掛かり, 掛り; often as カカリ) (See カカリ) attack (esp. a corner approach in the game of go); (4) barb; (5) (掛かり, 掛り only) (esp. for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1) charge; duty; person in charge; official; clerk [Add to Longdo]
噛合わせ;かみ合わせ;噛合せ;噛み合せ;かみ合せ[かみあわせ, kamiawase] (n) (1) engaging or meshing (of gears); (2) occlusion (of teeth) [Add to Longdo]
山行者[さんこうしゃ, sankousha] (n) (See ハイカー,登山者) mountain hiker; person engaging in walking activities in the mountains [Add to Longdo]
従事[じゅうじ, juuji] (n,vs) (See 携わる) engaging; pursuing; following (e.g. profession or occupation); (P) [Add to Longdo]
刃物三昧[はものざんまい, hamonozanmai] (n,vs) (engaging in a) knife fight [Add to Longdo]
退耕[たいこう, taikou] (n) (obs) giving up government service and engaging in agriculture [Add to Longdo]
非難合戦;批難合戦[ひなんかっせん, hinankassen] (n,vs) (engaging in a round of) mutual criticism; repeated attacks on each other [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Engaging \En*ga"ging\, a.
   Tending to draw the attention or affections; attractive; as,
   engaging manners or address. -- {En*ga"ging*ly}, adv. --
   {En*ga"ging*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
   {Engaging and disengaging gear} or {Engaging and disengaging
   machinery}, that in which, or by means of which, one part is
    alternately brought into gear or out of gear with another
    part, as occasion may require.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encage \En*cage"\, v. t. [imp. & p. p. {Encaged}; p. pr. & vb.
   n. {Engaging}.] [Pref. en- + cage: cf. F. encager.]
   To confine in a cage; to coop up. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Engage \En*gage"\, v. t. [imp. & p. p. {Engaged}; p. pr. & vb.
   n. {Engaging}.] [F. engager; pref. en- (L. in) + gage pledge,
   pawn. See {Gage}.]
   1. To put under pledge; to pledge; to place under obligations
    to do or forbear doing something, as by a pledge, oath, or
    promise; to bind by contract or promise. "I to thee
    engaged a prince's word." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To gain for service; to bring in as associate or aid; to
    enlist; as, to engage friends to aid in a cause; to engage
    men for service.
    [1913 Webster]
 
   3. To gain over; to win and attach; to attract and hold; to
    draw.
    [1913 Webster]
 
       Good nature engages everybody to him. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To employ the attention and efforts of; to occupy; to
    engross; to draw on.
    [1913 Webster]
 
       Thus shall mankind his guardian care engage. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Taking upon himself the difficult task of engaging
       him in conversation.         --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   5. To enter into contest with; to encounter; to bring to
    conflict.
    [1913 Webster]
 
       A favorable opportunity of engaging the enemy.
                          --Ludlow.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mach.) To come into gear with; as, the teeth of one
    cogwheel engage those of another, or one part of a clutch
    engages the other part.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engaging
   adj 1: attracting or delighting; "an engaging frankness"; "a
       piquant face with large appealing eyes" [syn: {engaging},
       {piquant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top